Ai Addysg yw'r Ateb?

addysg

Gofynnais gwestiwn ar Gofynnwch i 500 o Bobl derbyniodd hynny ymateb diddorol. Fy nghwestiwn oedd:

A yw colegau yn ddim ond ffordd drefnus o basio anwybodaeth o un genhedlaeth i'r llall?

Yn gyntaf, gadewch imi egluro fy mod wedi geirio'r cwestiwn i sbarduno ymateb - fe'i gelwir abwyd cyswllt ac fe weithiodd. Roedd rhai o'r ymatebion uniongyrchol a gefais yn hollol anghwrtais, ond y pleidleisio cyffredinol yw'r hyn a gafodd yr effaith.

Hyd yn hyn, 42% o'r pleidleiswyr wedi dweud ie!

Nid yw fy mod wedi gofyn y cwestiwn yn golygu mai dyna fy safbwynt i - ond mae'n bryder i mi. Hyd yn hyn, profiadau fy mab yn IUPUI wedi bod yn anhygoel. Mae'n brif swyddog Mathemateg a Ffiseg sydd wedi ennyn llawer o sylw trwy greu perthnasoedd a rhwydweithio gyda'r staff. Mae ei athrawon wedi ei herio go iawn ac yn parhau i wneud hynny. Maen nhw wedi ei gyflwyno i fyfyrwyr eraill sy'n rhagori yn eu hastudiaethau hefyd.

Ar y teledu ac mewn trafodaethau ar-lein, rwy'n parhau i glywed addysg rhywun yn cael ei chyfeirio ati y penderfynu ffactor ar lawer o awdurdod a phrofiad unigolyn. A yw addysg yn brawf o awdurdod? Rwy'n credu bod addysg ôl-uwchradd yn darparu tair elfen bwysig i berson:

 1. Y gallu i gwblhau a nod tymor hir. Mae pedair blynedd o goleg yn gyflawniad anhygoel ac yn rhoi prawf i gyflogwyr y gallwch chi ei gyflawni yn ogystal â rhoi hyder i'r graddedig yn ei alluoedd.
 2. Y cyfle i dyfnhau eich gwybodaeth a phrofiad, gan ganolbwyntio ar bwnc a ddewiswch.
 3. Yswiriant. Mae gradd coleg yn darparu llawer o yswiriant wrth ennill cyflogaeth deilwng gyda chyflog gweddus.

Fy mhryder gydag addysg yw bod llawer yn credu bod addysg yn gwneud un yn 'ddoethach' neu'n rhoi mwy o awdurdod iddynt na'r rhai llai addysgedig. Mae yna enghreifftiau di-ri mewn hanes lle mae arweinwyr meddwl wedi cael eu gwawdio gan y rhai sydd wedi'u haddysgu'n dda ... nes iddynt brofi'n wahanol. Yna cânt eu trin fel yr eithriad, nid y rheol. Roedd un sylw ar y cwestiwn yn ei eirio'n berffaith:

… Mae'n ymddangos bod gormes, yn hytrach na mynegiant, bron yn cael ei 'orfodi' mewn llawer o achosion. Amlygiad i amrywiaeth, ar bob lefel, yw rhan 'hwyl' addysg coleg. I mi, yr amlygiad hwn yw pwrpas y profiad addysgol. Rwy'n teimlo y PC wedi / yn cyfyngu'n ddifrifol ar feddwl rhydd.

Biliwnyddion ac Addysg

Mark Zuckerberg yw'r person ieuengaf i wneud rhestr biliwnydd Forbes. Dyma an nodyn diddorol ar Zuckerberg:

Mynychodd Zuckerberg Brifysgol Harvard a chofrestrwyd yn nosbarth 2006. Roedd yn aelod o frawdoliaeth Alpha Epsilon Pi. Yn Harvard, parhaodd Zuckerberg i greu ei brosiectau. Fe ystafellodd gydag Arie Hasit. Roedd prosiect cynnar, Coursematch, yn caniatáu i fyfyrwyr weld rhestrau o fyfyrwyr eraill sydd wedi cofrestru yn yr un dosbarthiadau. Roedd prosiect diweddarach, Facemash.com, yn safle graddio delwedd benodol i Harvard tebyg i Poeth neu Ddim.

Roedd fersiwn o'r wefan ar-lein am bedair awr cyn i fynediad gweinyddol Zuckerberg gael ei ddirymu gan swyddogion gweinyddol. Daeth yr adran gwasanaethau cyfrifiadurol â Zuckerberg gerbron Bwrdd Gweinyddol Prifysgol Harvard, lle cafodd ei gyhuddo o dorri diogelwch cyfrifiaduron a thorri rheolau ar breifatrwydd Rhyngrwyd ac eiddo deallusol.

Dyma fyfyriwr yn un o'r prifysgolion mwyaf mawreddog yn y wlad a ddangosodd dalent entrepreneuraidd bras. Yr ymateb gan y brifysgol? Fe wnaethant geisio ei gau i lawr! Diolch byth i Mark iddo barhau â'i ymdrechion a pheidio â gadael i'r sefydliad ei rwystro.

Ydyn ni'n Dysgu “Sut” yn erbyn “Beth” i'w Feddwl?

Gofynnodd Deepak Chopra gwestiwn ar Seesmig yn ei gylch greddf. Dydw i ddim yn mynd i roi cyfiawnder i'w gwestiwn, mae Deepak Chopra ar flaen y gad (yn fy marn ostyngedig) i athronwyr a diwinyddion heddiw. Mae ganddo bersbectif unigryw ar fywyd, y bydysawd, a'n cysylltedd.

Un ymateb i Deepak oedd bod addysg yr unigolyn wedi rhoi'r gallu iddo ddehongli elfennau yn ei amgylchedd yn gywir er mwyn rhoi 'greddf' iddo. A yw'r greddf honno? Neu a yw'n rhagfarnllyd neu'n niweidiol? Os yw cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth yn cael ei haddysgu gyda'r un 'prawf' a'r un ffordd o ddehongli newidynnau - ydyn ni'n dysgu pobl sut i meddwl? Neu ydyn ni'n dysgu pobl beth i'w meddwl?

Rwy'n ddiolchgar am fy nghyfle i fynychu'r coleg a fy mreuddwyd yw bod y ddau blentyn yn graddio coleg hefyd. Fodd bynnag, gweddïaf, wrth iddynt ddod yn fwy addysgedig, nad yw addysg fy mhlant yn eu harwain gweithredoedd o hubris. Nid yw addysg ddrud yn golygu eich bod chi'n gallach, ac nid yw'n golygu y byddwch chi'n gyfoethog chwaith. Mae dychymyg, greddf, a dycnwch yr un mor bwysig ag addysg wych.

Dywedodd William Buckley, a fu farw yn ddiweddar, unwaith, “Byddai'n well gen i gael fy llywodraethu gan yr 2000 enw cyntaf yn llyfr ffôn Boston na chan dons Harvard."

14 Sylwadau

 1. 1

  Doug - post ALLWEDDOL !!

  I’m not a fan of our current educational system. I agree completely with the notion that it is just one generation passing ignorance to the next.

  Rwy'n credu bod angen i ni fod yn dysgu ein chi i FEDDWL. Yn aml fe'n dysgir yn syml i gofio ac adrodd.

 2. 2
 3. 4

  Er nad wyf yn ymwybodol o sut mae'r UD yn trefnu ac yn darparu system addysg iddi, mae gen i rywfaint o ddealltwriaeth o system y DU. Mae'n sugno ..

  Ddim yn mynd i fynd i mewn i rant i wleidyddiaeth, ond ein llywodraeth bresennol (http://www.labour.org.uk/education) eisiau i 50% o bobl ifanc 18 oed ennill gradd yn y brifysgol (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation) … The problem with this?? It lowers the value of a degree.

  O'r herwydd, mae gradd yn dod yn ddi-werth, ac mae'n bwysicach sicrhau canlyniad credadwy, fel y gallwch astudio PhD neu feistr.

  Pwrpas gradd yw rhoi’r gallu i gymryd gwybodaeth o lawer o ffynonellau, a throi hynny yn ddealltwriaeth. Nid yr hyn rydych chi'n ei ddysgu, ond sut rydych chi'n ei wneud.

  • 5

   Jez,

   That’s an outstanding point. If everyone in the country got their degree – then a degree becomes the bare minimum again. Perhaps jobs that don’t require a degree will require one when everyone has one.

   Doug

 4. 6

  Helo Doug,

  Os edrychwch ar eich rhesymau eich hun bod addysg uwch yn bwysig, fe welwch nad oes yr un ohonynt yn cynnwys dysgu sut i feddwl.

  Yr un agosaf yw # 2, sy'n rhoi'r deunyddiau crai i chi feddwl â nhw. Yr ateb i gwestiwn Deepak Chopra y soniasoch amdano oedd, rwy’n meddwl, mynd i’r afael â’r pwynt hwn. Mae angen deunyddiau crai ar greddf i weithio arnynt. Po fwyaf y gwyddoch, y mwyaf tebygol y bydd yn digwydd.

  A yw coleg yn ffordd i drosglwyddo anwybodaeth gyfredol y cenedlaethau? Wedi edrych yn negyddol, ie. O edrych yn gadarnhaol, mae'n ffordd i drosglwyddo'r lefel gyfredol o wybodaeth. Os ydych chi'n lwcus, rydych chi'n dod o hyd i athrawon a mentoriaid sy'n eich ysbrydoli i fynd y tu hwnt i'r lefel gyfredol honno o wybodaeth.

  For most people, though, college is a glorified trade school, a way to make connections that will further their career, and a halfway house between childhood to adulthood.

  • 7

   Helo Rick,

   I didn’t put it down as a reason because I really don’t think it’s what is achieved with modern post-secondary education. I honestly have no more faith when hiring a college graduate than I do hiring a high school graduate that they have the creative skills that are needed to succeed in today’s workplace.

   I’ve said before that I want both my kids to get their bachelors (at minimum); however, I don’t believe that getting the diploma is going to assure them of success. I only believe that it will insure them from failure.

   Doug

   • 8

    Dywedasoch y gair hud: creadigrwydd
    Defnyddio'r dychymyg / creadigrwydd yn iawn yw'r ffordd i ddysgu a dyfeisio ac nid yw hynny'n cymryd addysg uwchradd. Ond rwy'n credu yn anad dim, mae'n rhaid i ni ddysgu anwybyddu emosiynau negyddol sy'n rhwystro'r ffordd i feddwl yn iawn sy'n blocio'r ffordd i weithredu priodol / cadarnhaol.

 5. 9

  I have come to believe that the most valuable thing that one can get out of college is something didn’t include. I think the best reason to go to college is to compete and collaborate with peers, And the better the school the better the peers as one strives to the level of their peers. Especially when those peers can from different experiences and/or different cultures than me.

  Cefais lawer mwy allan o astudio gyda myfyrwyr eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol gyda nhw nag unrhyw agwedd arall ar goleg.

  Unfortunately there is a large segment of our population (~42%?) that fears colleges, especially the better colleges, because they force students to question their own predjudices and preconceived notions. Far too many people would prefer to just believe what they want to believe and thus surround themselves with others who enable their myoptic attitudes as they restrict their world view. After all, the best way to believe what one wants to believe is to ensure that there is no evidence to the contrary.

  If we are going to move forward as a country, as a world, as a human race, people are going to have to get past this pathological need to stifle anything that contradicts their rigidly-held world view. Unfortunately, based on what I’ve seen happen over the past decade, I don’t hold out much hope that most people will actually put aside their clinched ideologies for that to actually happen.

  • 10

   Mike – that’s an excellent point. I come from a diverse family and we’ve lived all over the country – but for many, this is the first time that young adults are put into contact with other cultures beyond their neighborhood.

   I honestly don’t hold out much hope either. I think people vote with the ‘wind’ and don’t put any thought into it anymore. The 2 parties have mastered manipulating the lemmings.

   • 11

    I don’t think its the parties so much as the people. Especially people who gather in groups and special interests like 501(c)s and “think tanks.” It will never change until the people wake up and realize they are being played for pawns.

    Rhan o fy mhwynt oedd yn fwy bod gan y bobl ideolegau mor ddieithr fel eu bod yn ceisio cael eu trin. Nid beiau’r blaid y maent yn crwydro at ideolegau pobl a’u gosod yn erbyn “y lleill” i ennill eu pŵer. Mae'r pleidiau newydd ddysgu sut i gyflawni eu nodau, er mwyn cael eich ethol.

    “Liberal” and “conservative” are some of the current polarizing labels where groups manipulate people by preaching ideologies and demonizing some idealized and easily identified other group that in many cases doesn’t exists. These people use fear and divide by religion, race, sex, sexual preference, culture, geography, nationalism.

    When I was young we had “the cold war” but after that went away I thought we had a new world order that could operate on commerce and live in peace. My god naive I was.

 6. 12

  Dad,

  Roeddwn i'n meddwl y byddech chi'n mwynhau gweld pwy arall oedd â'r farn hon ...

  “… Traddodiadau cenedlaethol anffodus sy'n cael eu trosglwyddo fel clefyd etifeddol o genhedlaeth i genhedlaeth trwy weithrediad y system addysg.”

  -Einstein, 1931

 7. 13
 8. 14

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.