Ai Addysg yw'r Ateb?

addysg

Gofynnais gwestiwn ar Gofynnwch i 500 o Bobl derbyniodd hynny ymateb diddorol. Fy nghwestiwn oedd:

A yw colegau yn ddim ond ffordd drefnus o basio anwybodaeth o un genhedlaeth i'r llall?

Yn gyntaf, gadewch imi egluro fy mod wedi geirio'r cwestiwn i sbarduno ymateb - fe'i gelwir abwyd cyswllt ac fe weithiodd. Roedd rhai o'r ymatebion uniongyrchol a gefais yn hollol anghwrtais, ond y pleidleisio cyffredinol yw'r hyn a gafodd yr effaith.

Hyd yn hyn, 42% o'r pleidleiswyr wedi dweud ie!

Nid yw fy mod wedi gofyn y cwestiwn yn golygu mai dyna fy safbwynt i - ond mae'n bryder i mi. Hyd yn hyn, profiadau fy mab yn IUPUI wedi bod yn anhygoel. Mae'n brif swyddog Mathemateg a Ffiseg sydd wedi ennyn llawer o sylw trwy greu perthnasoedd a rhwydweithio gyda'r staff. Mae ei athrawon wedi ei herio go iawn ac yn parhau i wneud hynny. Maen nhw wedi ei gyflwyno i fyfyrwyr eraill sy'n rhagori yn eu hastudiaethau hefyd.

Ar y teledu ac mewn trafodaethau ar-lein, rwy'n parhau i glywed addysg rhywun yn cael ei chyfeirio ati y penderfynu ffactor ar lawer o awdurdod a phrofiad unigolyn. A yw addysg yn brawf o awdurdod? Rwy'n credu bod addysg ôl-uwchradd yn darparu tair elfen bwysig i berson:

 1. Y gallu i gwblhau a nod tymor hir. Mae pedair blynedd o goleg yn gyflawniad anhygoel ac yn rhoi prawf i gyflogwyr y gallwch chi ei gyflawni yn ogystal â rhoi hyder i'r graddedig yn ei alluoedd.
 2. Y cyfle i dyfnhau eich gwybodaeth a phrofiad, gan ganolbwyntio ar bwnc a ddewiswch.
 3. Yswiriant. Mae gradd coleg yn darparu llawer o yswiriant wrth ennill cyflogaeth deilwng gyda chyflog gweddus.

Fy mhryder gydag addysg yw bod llawer yn credu bod addysg yn gwneud un yn 'ddoethach' neu'n rhoi mwy o awdurdod iddynt na'r rhai llai addysgedig. Mae yna enghreifftiau di-ri mewn hanes lle mae arweinwyr meddwl wedi cael eu gwawdio gan y rhai sydd wedi'u haddysgu'n dda ... nes iddynt brofi'n wahanol. Yna cânt eu trin fel yr eithriad, nid y rheol. Roedd un sylw ar y cwestiwn yn ei eirio'n berffaith:

… Mae'n ymddangos bod gormes, yn hytrach na mynegiant, bron yn cael ei 'orfodi' mewn llawer o achosion. Amlygiad i amrywiaeth, ar bob lefel, yw rhan 'hwyl' addysg coleg. I mi, yr amlygiad hwn yw pwrpas y profiad addysgol. Rwy'n teimlo y PC wedi / yn cyfyngu'n ddifrifol ar feddwl rhydd.

Biliwnyddion ac Addysg

Mark Zuckerberg yw'r person ieuengaf i wneud rhestr biliwnydd Forbes. Dyma an nodyn diddorol ar Zuckerberg:

Mynychodd Zuckerberg Brifysgol Harvard a chofrestrwyd yn nosbarth 2006. Roedd yn aelod o frawdoliaeth Alpha Epsilon Pi. Yn Harvard, parhaodd Zuckerberg i greu ei brosiectau. Fe ystafellodd gydag Arie Hasit. Roedd prosiect cynnar, Coursematch, yn caniatáu i fyfyrwyr weld rhestrau o fyfyrwyr eraill sydd wedi cofrestru yn yr un dosbarthiadau. Roedd prosiect diweddarach, Facemash.com, yn safle graddio delwedd benodol i Harvard tebyg i Poeth neu Ddim.

Roedd fersiwn o'r wefan ar-lein am bedair awr cyn i fynediad gweinyddol Zuckerberg gael ei ddirymu gan swyddogion gweinyddol. Daeth yr adran gwasanaethau cyfrifiadurol â Zuckerberg gerbron Bwrdd Gweinyddol Prifysgol Harvard, lle cafodd ei gyhuddo o dorri diogelwch cyfrifiaduron a thorri rheolau ar breifatrwydd Rhyngrwyd ac eiddo deallusol.

Dyma fyfyriwr yn un o'r prifysgolion mwyaf mawreddog yn y wlad a ddangosodd dalent entrepreneuraidd bras. Yr ymateb gan y brifysgol? Fe wnaethant geisio ei gau i lawr! Diolch byth i Mark iddo barhau â'i ymdrechion a pheidio â gadael i'r sefydliad ei rwystro.

Ydyn ni'n Dysgu “Sut” yn erbyn “Beth” i'w Feddwl?

Gofynnodd Deepak Chopra gwestiwn ar Seesmig yn ei gylch greddf. Dydw i ddim yn mynd i roi cyfiawnder i'w gwestiwn, mae Deepak Chopra ar flaen y gad (yn fy marn ostyngedig) i athronwyr a diwinyddion heddiw. Mae ganddo bersbectif unigryw ar fywyd, y bydysawd, a'n cysylltedd.

Un ymateb i Deepak oedd bod addysg yr unigolyn wedi rhoi'r gallu iddo ddehongli elfennau yn ei amgylchedd yn gywir er mwyn rhoi 'greddf' iddo. A yw'r greddf honno? Neu a yw'n rhagfarnllyd neu'n niweidiol? Os yw cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth yn cael ei haddysgu gyda'r un 'prawf' a'r un ffordd o ddehongli newidynnau - ydyn ni'n dysgu pobl sut i meddwl? Neu ydyn ni'n dysgu pobl beth i'w meddwl?

Rwy'n ddiolchgar am fy nghyfle i fynychu'r coleg a fy mreuddwyd yw bod y ddau blentyn yn graddio coleg hefyd. Fodd bynnag, gweddïaf, wrth iddynt ddod yn fwy addysgedig, nad yw addysg fy mhlant yn eu harwain gweithredoedd o hubris. Nid yw addysg ddrud yn golygu eich bod chi'n gallach, ac nid yw'n golygu y byddwch chi'n gyfoethog chwaith. Mae dychymyg, greddf, a dycnwch yr un mor bwysig ag addysg wych.

Dywedodd William Buckley, a fu farw yn ddiweddar, unwaith, “Byddai'n well gen i gael fy llywodraethu gan yr 2000 enw cyntaf yn llyfr ffôn Boston na chan dons Harvard."

14 Sylwadau

 1. 1

  Doug - post ALLWEDDOL !!

  Nid wyf yn gefnogwr o'n system addysgol gyfredol. Cytunaf yn llwyr â'r syniad mai dim ond un genhedlaeth sy'n trosglwyddo anwybodaeth i'r genhedlaeth nesaf.

  Rwy'n credu bod angen i ni fod yn dysgu ein chi i FEDDWL. Yn aml fe'n dysgir yn syml i gofio ac adrodd.

 2. 2
 3. 4

  Er nad wyf yn ymwybodol o sut mae'r UD yn trefnu ac yn darparu system addysg iddi, mae gen i rywfaint o ddealltwriaeth o system y DU. Mae'n sugno ..

  Ddim yn mynd i fynd i mewn i rant i wleidyddiaeth, ond ein llywodraeth bresennol (http://www.labour.org.uk/education) eisiau i 50% o bobl ifanc 18 oed ennill gradd yn y brifysgol (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation)… Y broblem gyda hyn ?? Mae'n gostwng gwerth gradd.

  O'r herwydd, mae gradd yn dod yn ddi-werth, ac mae'n bwysicach sicrhau canlyniad credadwy, fel y gallwch astudio PhD neu feistr.

  Pwrpas gradd yw rhoi’r gallu i gymryd gwybodaeth o lawer o ffynonellau, a throi hynny yn ddealltwriaeth. Nid yr hyn rydych chi'n ei ddysgu, ond sut rydych chi'n ei wneud.

  • 5

   Jes,

   Dyna bwynt rhagorol. Pe bai pawb yn y wlad yn cael eu gradd - yna gradd fydd yr isafswm moel eto. Efallai y bydd angen swydd pan fydd gan bawb un ar gyfer swyddi nad oes angen gradd arnyn nhw.

   Doug

 4. 6

  Helo Doug,

  Os edrychwch ar eich rhesymau eich hun bod addysg uwch yn bwysig, fe welwch nad oes yr un ohonynt yn cynnwys dysgu sut i feddwl.

  Yr un agosaf yw # 2, sy'n rhoi'r deunyddiau crai i chi feddwl â nhw. Yr ateb i gwestiwn Deepak Chopra y soniasoch amdano oedd, rwy’n meddwl, mynd i’r afael â’r pwynt hwn. Mae angen deunyddiau crai ar greddf i weithio arnynt. Po fwyaf y gwyddoch, y mwyaf tebygol y bydd yn digwydd.

  A yw coleg yn ffordd i drosglwyddo anwybodaeth gyfredol y cenedlaethau? Wedi edrych yn negyddol, ie. O edrych yn gadarnhaol, mae'n ffordd i drosglwyddo'r lefel gyfredol o wybodaeth. Os ydych chi'n lwcus, rydych chi'n dod o hyd i athrawon a mentoriaid sy'n eich ysbrydoli i fynd y tu hwnt i'r lefel gyfredol honno o wybodaeth.

  I'r mwyafrif o bobl, serch hynny, mae coleg yn ysgol fasnach ogoneddus, yn ffordd i wneud cysylltiadau a fydd yn hybu eu gyrfa, ac yn dŷ hanner ffordd rhwng plentyndod i fod yn oedolyn.

  • 7

   Helo Rick,

   Wnes i ddim ei roi i lawr fel rheswm oherwydd dwi wir ddim yn meddwl mai dyna sy'n cael ei gyflawni gydag addysg ôl-uwchradd fodern. Yn onest does gen i ddim mwy o ffydd wrth logi myfyriwr graddedig coleg nag sydd gen i i logi myfyriwr graddedig ysgol uwchradd bod ganddyn nhw'r sgiliau creadigol sydd eu hangen i lwyddo yn y gweithle heddiw.

   Rwyf wedi dweud o'r blaen fy mod eisiau i'm dau blentyn gael eu baglor (o leiaf); fodd bynnag, nid wyf yn credu bod cael y diploma yn mynd i'w sicrhau o lwyddiant. Credaf yn unig y bydd yn eu hyswirio rhag methu.

   Doug

   • 8

    Dywedasoch y gair hud: creadigrwydd
    Defnyddio'r dychymyg / creadigrwydd yn iawn yw'r ffordd i ddysgu a dyfeisio ac nid yw hynny'n cymryd addysg uwchradd. Ond rwy'n credu yn anad dim, mae'n rhaid i ni ddysgu anwybyddu emosiynau negyddol sy'n rhwystro'r ffordd i feddwl yn iawn sy'n blocio'r ffordd i weithredu priodol / cadarnhaol.

 5. 9

  Rwyf wedi dod i gredu mai'r peth mwyaf gwerthfawr y gall rhywun ei gael allan o'r coleg yw rhywbeth nad oedd wedi'i gynnwys. Rwy'n credu mai'r rheswm gorau i fynd i'r coleg yw cystadlu a chydweithio â chyfoedion, A gorau po orau yw'r ysgol, y cyfoedion wrth i un ymdrechu i lefel eu cyfoedion. Yn enwedig pan all y cyfoedion hynny o wahanol brofiadau a / neu ddiwylliannau gwahanol na fi.

  Cefais lawer mwy allan o astudio gyda myfyrwyr eraill a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol gyda nhw nag unrhyw agwedd arall ar goleg.

  Yn anffodus mae yna segment mawr o'n poblogaeth (~ 42%?) Sy'n ofni colegau, yn enwedig y colegau gwell, oherwydd eu bod yn gorfodi myfyrwyr i gwestiynu eu rhagfarnau a'u syniadau rhagdybiedig eu hunain. Byddai'n well gan lawer gormod o bobl gredu'r hyn y maent am ei gredu a thrwy hynny amgylchynu eu hunain ag eraill sy'n galluogi eu hagweddau myoptig wrth iddynt gyfyngu ar eu golwg fyd-eang. Wedi'r cyfan, y ffordd orau i gredu'r hyn y mae rhywun eisiau ei gredu yw sicrhau nad oes tystiolaeth i'r gwrthwyneb.

  Os ydym yn mynd i symud ymlaen fel gwlad, fel byd, fel hil ddynol, bydd yn rhaid i bobl fynd heibio'r angen patholegol hwn i fygu unrhyw beth sy'n gwrth-ddweud eu golwg fyd-eang anhyblyg. Yn anffodus, yn seiliedig ar yr hyn rydw i wedi'i weld yn digwydd dros y degawd diwethaf, nid wyf yn dal llawer o obaith y bydd y rhan fwyaf o bobl yn rhoi eu ideolegau wedi'u cipio o'r neilltu er mwyn i hynny ddigwydd mewn gwirionedd.

  • 10

   Mike - dyna bwynt rhagorol. Rwy'n dod o deulu amrywiol ac rydyn ni wedi byw ledled y wlad - ond i lawer, dyma'r tro cyntaf i oedolion ifanc gael eu rhoi mewn cysylltiad â diwylliannau eraill y tu hwnt i'w cymdogaeth.

   Yn onest dwi ddim yn dal llawer o obaith chwaith. Rwy'n credu bod pobl yn pleidleisio gyda'r 'gwynt' a ddim yn rhoi unrhyw feddwl ynddo mwyach. Mae'r 2 barti wedi meistroli trin y lemmings.

   • 11

    Nid wyf yn credu ei fod y pleidiau gymaint â'r bobl. Yn enwedig pobl sy'n ymgynnull mewn grwpiau a diddordebau arbennig fel 501 (c) a “melinau trafod.” Ni fydd byth yn newid nes bydd y bobl yn deffro ac yn sylweddoli eu bod yn cael eu chwarae am bawennau.

    Rhan o fy mhwynt oedd yn fwy bod gan y bobl ideolegau mor ddieithr fel eu bod yn ceisio cael eu trin. Nid beiau’r blaid y maent yn crwydro at ideolegau pobl a’u gosod yn erbyn “y lleill” i ennill eu pŵer. Mae'r pleidiau newydd ddysgu sut i gyflawni eu nodau, er mwyn cael eich ethol.

    “Rhyddfrydol” a “cheidwadol” yw rhai o’r labeli polareiddio cyfredol lle mae grwpiau’n trin pobl trwy bregethu ideolegau a phardduo rhai grwpiau delfrydol a hawdd eu hadnabod nad ydynt yn bodoli mewn llawer o achosion. Mae'r bobl hyn yn defnyddio ofn ac yn rhannu yn ôl crefydd, hil, rhyw, dewis rhywiol, diwylliant, daearyddiaeth, cenedlaetholdeb.

    Pan oeddwn i'n ifanc cawsom “y rhyfel oer” ond ar ôl i hynny fynd i ffwrdd roeddwn i'n meddwl bod gennym ni orchymyn byd newydd a allai weithredu ar fasnach a byw mewn heddwch. Fy duw naïf roeddwn i.

 6. 12

  dad,

  Roeddwn i'n meddwl y byddech chi'n mwynhau gweld pwy arall oedd â'r farn hon ...

  “… Traddodiadau cenedlaethol anffodus sy'n cael eu trosglwyddo fel clefyd etifeddol o genhedlaeth i genhedlaeth trwy weithrediad y system addysg.”

  -Einstein, 1931

 7. 13
 8. 14

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.