Data Defnyddwyr Dylech Fod Yn Olrhain Yn Eich Cynnwys Rhyngweithiol

defnyddiwr yn ymgysylltu â'r wefan

Er y gallwn ni i gyd, ar y cyfan, gytuno nad yw cynnwys rhyngweithiol yn unrhyw beth “newydd,” mae datblygiadau mewn technoleg marchnata wedi gwneud cynnwys rhyngweithiol yn fwy defnyddiol o lawer i ymdrechion marchnata rhywun. Mwyaf mathau o gynnwys rhyngweithiol caniatáu i frandiau gasglu llawer iawn o wybodaeth am ddefnyddwyr - gwybodaeth y gellir ei defnyddio i ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well a helpu gydag ymdrechion marchnata yn y dyfodol. Un peth y mae llawer o farchnatwyr yn cael anhawster ag ef, fodd bynnag, yw penderfynu pa fath o wybodaeth y maent am ei chasglu â'u cynnwys rhyngweithiol. Yn y diwedd, mae'n fater o ateb y cwestiwn euraidd hwn: “Pa ddata defnyddwyr fydd yn fwyaf defnyddiol i nod terfynol y sefydliad?” Dyma rai awgrymiadau ar gyfer data defnyddwyr sy'n wirioneddol ddelfrydol i ddechrau olrhain yn ystod eich hyrwyddiad cynnwys rhyngweithiol nesaf:

Gwybodaeth Cyswllt

Efallai y bydd casglu enwau e-byst a rhifau ffôn yn ymddangos yn amlwg, ond byddech chi'n synnu faint o bobl nad ydyn nhw'n gwneud hyn. Mae yna nifer o frandiau allan yna sy'n creu cynnwys rhyngweithiol serol at ddiben ymwybyddiaeth brand yn unig; felly mae casglu data yn y pen draw yn cael ei ysgubo o dan y ryg.

P'un a yw'n gêm neu'n app addasu hwyliog, gall eich brand elwa o gasglu'r wybodaeth honno o hyd. I lawr y lein, efallai y bydd gan eich brand hyrwyddiad mawr yr ydych chi am i eiriolwyr brand (fel y rhai a ryngweithiodd â'ch app) wybod amdano. Ac nid yn unig ydych chi am iddyn nhw wybod amdano, ond rydych chi am iddyn nhw ddefnyddio'r hyrwyddiad mewn gwirionedd pan maen nhw'n prynu yn eich siop.

Nawr, rydw i'n llwyr gael bod yna adegau pan nad yw'n “gwneud synnwyr” gofyn am wybodaeth gyswllt. Rwy'n ei gael. Cyn (neu hyd yn oed ar ôl) chwarae gêm, nid oes unrhyw un eisiau rhannu eu gwybodaeth mewn gwirionedd. Er eich bod chi'n gwybod y byddwch chi'n defnyddio gwybodaeth gyswllt defnyddwyr mewn modd teg, cyfreithiol, parchus, mae yna lawer o ddefnyddwyr sy'n ofni na fyddwch chi o hyd. Yn ffodus, mae yna un peth y gallwch chi ei wneud sydd wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol i lawer o'r brandiau rydw i wedi gweithio gyda nhw - ac mae hynny'n darparu rhyw fath o cymhelliant yn gyfnewid am wybodaeth gyswllt sylfaenol. Wedi'r cyfan, sut allan nhw ad-dalu eu rhodd neu wobr os nad ydyn ni'n gwybod pwy ydyn nhw?

Gall cymhellion fod mor fawr neu fach ag y mae eich brand yn ei ystyried yn dda. Ar ôl chwarae gêm neu gymryd arolwg byr (beth bynnag yw eich cynnwys rhyngweithiol, mewn gwirionedd), gallwch ofyn a hoffent optio i mewn am gyfle i ennill gwobr fawr neu optio i mewn i dderbyn cwpon neu anrheg . Yn naturiol, pwynt hyn i gyd yw bod pobl yn hoffi pethau am ddim (neu'n cael cyfle i ennill pethau am ddim). Bydd defnyddwyr yn fwy tueddol o ddarparu eu gwybodaeth fel y cysylltir â hwy ynghylch eu cymhellion.

Olrhain Digwyddiadau

Yn unigryw i Google Analytics, olrhain digwyddiadau yw olrhain gweithgaredd ar elfennau rhyngweithiol gwefan eich brand. Gall y gweithgareddau hyn (neu “ddigwyddiadau”) gynnwys unrhyw fath o ryngweithio - popeth o daro'r botwm chwarae / saib ar fideo, cefnu ar ffurflen, cyflwyno ffurflen, adnewyddu gêm, lawrlwytho ffeil, ac ati. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen . Mae bron unrhyw ryngweithio ar gyfryngau rhyngweithiol eich brand yn cyfrif fel “digwyddiad.”

Yr hyn sy'n gwneud olrhain digwyddiadau mor ddefnyddiol yw ei fod yn rhoi mewnwelediad gwych i sut mae'ch defnyddwyr yn darllen eich gwefan yn ogystal â faint o ddiddordeb sydd ganddyn nhw yn eich cynnwys. Os yw olrhain digwyddiadau yn datgelu mai dim ond unwaith y mae pobl yn taro'r botwm chwarae ar gêm, gallai fod yn ddangosydd bod y gêm yn ddiflas neu nad yw'n ddigon heriol. Ar yr ochr fflip, gallai sawl gweithred “chwarae” nodi bod pobl wir yn mwynhau'r gêm sydd ar eich gwefan. Yn yr un modd, gallai peidio â gweld digon o ddigwyddiadau / gweithredoedd “lawrlwytho” fod yn ddangosydd da nad yw'r cynnwys y gellir ei lawrlwytho (e-ganllaw, fideo, ac ati) yn ddiddorol nac yn ddigon defnyddiol i'w lawrlwytho. Pan fydd brandiau yn meddu ar y math hwn o ddata, gallant wneud gwelliannau sylweddol i'w cynnwys, yn ogystal â'u strategaeth farchnata gyffredinol.

Gall integreiddio olrhain digwyddiadau i'ch gwefan fod ychydig yn anodd, ond diolch byth, mae yna nifer o ganllawiau sut i fynd allan (gan gynnwys y un ar Google) gall hynny eich helpu chi gweithredu olrhain digwyddiadau GA yn eithaf hawdd. Mae yna hefyd nifer o ganllawiau rhagorol ar sut i gyrchu a darllen adroddiadau gan GA ar y digwyddiadau rydych chi wedi'u holrhain.

Atebion Dewis Lluosog

Y math olaf o wybodaeth i ddefnyddwyr yr wyf yn argymell ei olrhain yn fawr yw atebion amlddewis mewn cwisiau, arolygon a gwerthuswyr. Yn amlwg, bydd cwestiynau amlddewis (ac atebion) yn amrywio'n sylweddol, ond mae dwy ffordd y gall olrhain atebion amlddewis helpu'ch brand! Ar gyfer un, fel olrhain digwyddiadau, bydd cwestiynau ac atebion amlddewis yn rhoi gwell syniad i'ch brand o'r hyn y mae mwyafrif y defnyddwyr ei eisiau neu ei ddisgwyl gennych chi. Trwy ddarparu ychydig o opsiynau cyfyngedig i'ch defnyddwyr ddewis ohonynt (o fewn eich cwis neu arolwg), mae'n caniatáu ichi rannu pob ymateb â chanran; fel y gallwch grwpio rhai defnyddwyr yn ôl eu hymateb penodol. Er enghraifft: Os gofynnwch y cwestiwn, “pa un o'r lliwiau hyn os yw eich hoff un?" ac rydych chi'n cyflenwi 2 ateb posib (Coch, Glas, Gwyrdd, Melyn), gallwch chi benderfynu pa liw sydd fwyaf poblogaidd yn ôl faint o bobl a ddewisodd ymateb penodol. Yn gyffredinol, ni ellir gwneud hyn gydag ymatebion llenwi ffurflenni.

Rheswm arall y gall olrhain atebion amlddewis fod yn ddefnyddiol yw y gall brandiau hogi ymhellach ar ddefnyddwyr penodol a roddodd ymateb penodol (Ex: tynnu i fyny'r rhestr o ddefnyddwyr a ymatebodd â'u hoff liw fel “coch”). Mae'n caniatáu i frandiau ganolbwyntio eu hymdrechion marchnata ar ddefnyddwyr penodol yn y categori hwnnw - boed hynny trwy farchnata e-bost, post uniongyrchol neu alwadau ffôn. Yn ogystal, efallai y byddwch yn darganfod bod gan ddefnyddwyr a atebodd gydag ymateb penodol rai pethau cyffredin y dylid eu cydnabod. Mae rhai cwestiynau amlddewis gwych y gallwch eu gofyn yn aml yn ystyried: amserlen prynu, brand a ddymunir, brand cyfredol - unrhyw beth a fyddai'n helpu gydag unrhyw drafodaethau yn y dyfodol, a dweud y gwir!

Waeth beth yw nod eithaf eich cynnwys rhyngweithiol, mae'n werth yr ymdrech i gasglu data ar unrhyw agwedd ar ryngweithio defnyddiwr. Gyda chystadleuwyr newydd yn egino bob dydd, mae'n rhaid i'ch brand wybod pwy yw'ch defnyddwyr a beth maen nhw ei eisiau. Mae datblygiadau mewn technoleg nid yn unig wedi ei gwneud yn bosibl casglu'r data hwn, ond maent wedi'i gwneud hi'n hynod hawdd gwneud hynny. Gyda'r holl adnoddau ar gael i farchnatwyr, does dim esgus i beidio ag olrhain popeth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.