Ydych Chi'n Gwneud Marchnata Instagram yn Anghywir? Canolbwyntiwch ar Ddilysrwydd!

Llwyfan Marchnata Dylanwadwr Instagram

Yn ôl y rhwydwaith ei hun, mae gan Instagram fwy nag 1 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol ar hyn o bryd, a bydd y nifer hwnnw'n sicr yn parhau i dyfu. 

Roedd mwy na 71% o'r Americanwyr 18 i 29 oed yn defnyddio Instagram yn 2021. Ar gyfer 30 i 49 oed, roedd 48% o Americanwyr yn defnyddio Instagram. At ei gilydd, mae dros 40% o Americanwyr yn nodi eu bod yn defnyddio Instagram. Mae hynny'n enfawr:

Pew Research, Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn 2021

instagram defnydd pew ymchwil

Felly os ydych yn chwilio am eich cynulleidfa darged, mae'n debyg eu bod ar Instagram.

Felly sut mae cyrraedd eich cynulleidfa ar Instagram?

Trwy farchnata dylanwadwyr.

Beth yw marchnata dylanwadwyr?

Mae gwahanol bobl yn deall marchnata dylanwadwyr yn wahanol.

Mae'r term dylanwadwr yn aml yn disgrifio person enwog sy'n dylanwadu ar yr hyn sy'n dueddol o ffasiwn, cerddoriaeth ac adloniant.

Mae marchnata dylanwadwyr yn aml yn cyfeirio at ardystiadau cynnyrch noddedig y mae enwogion Instagram yn eu gwneud i fanteisio ar eu gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol.

Nid wyf yn cyfeirio at ddim o hynny.

I mi, marchnata dylanwadwyr - p'un a yw'n digwydd ar Instagram neu rywle arall - yw'r broses o adeiladu perthnasoedd hirdymor gyda phobl sy'n dylanwadu ar gynulleidfa darged eich busnes. Nid yw'r micro-ddylanwadwyr hyn yn enwogion, ond mae eich cwsmeriaid targed yn troi atynt am gyngor a mewnwelediadau.

Efallai nad oes ganddyn nhw filiynau o ddilynwyr neu filoedd o hoffterau i'w diweddariadau.

Ond maen nhw'n real. Mae eu dilynwyr a'u cyfoedion yn eu clywed a gallant ddod ag ymddiriedaeth, dilysrwydd a theyrngarwch i'ch brand.

Mantais fwyaf y micro-ddylanwadwyr hynny yw eu bod yn bobl go iawn. Peidio â dweud bod pobl enwog i gyd yn robotiaid, ond yn gyffredinol mae'n haws uniaethu â micro-ddylanwadwyr na sêr mawr.

Fel arfer, mae defnyddwyr Instagram sydd â miloedd o ddilynwyr yn hapus i bostio cynnwys unigryw, ymateb i sylwadau, a gweithredu mewn ffordd lawer mwy dilys na rhywun enwog nodweddiadol gyda rheolwr cyfryngau cymdeithasol.

Ers i Instagram newid ei algorithm yn ddiweddar i adlewyrchu ymdrechion Facebook, mae cynnwys o ansawdd yn uwch na swyddi brand mawr, a allai olygu bod marchnata dylanwadwyr yn dod yn fwy effeithiol na chynnwys gan enwogion enfawr.

Sut i ddod o hyd i'r Dylanwadwyr Instagram Cywir?

Yn dibynnu ar y gilfach, gall y broses o nodi'r dylanwadwyr cywir ar gyfer eich ymgyrch gynnwys offer amrywiol.

  • Taliadau Poblogaidd yn blatfform gwych sy'n helpu i ddod o hyd i'ch dylanwadwyr arbenigol a rheoli perthnasoedd â nhw. Wedi'i gaffael yn ddiweddar gan Lightricks, chwaraewr mawr yn y gofod creu cynnwys gweledol, mae'r platfform hwn yn cynnig offer ar gyfer cysylltu, cydweithredu ac olrhain partneriaethau rhwng brandiau a dylanwadwyr, gan ganiatáu i fusnesau adeiladu cysylltiadau hirdymor â chrewyr perthnasol.

Llwyfan Marchnata Dylanwadwr Instagram Poblogaidd Pays

  • Sparktoro yn offeryn darganfod dylanwadwyr defnyddiol arall sy'n arbennig o ddefnyddiol os ydych chi am ehangu eich ymgyrch allgymorth dylanwadwyr y tu hwnt i Instagram. Mae'r offeryn yn dod o hyd i ffynonellau dylanwadwyr ar draws sawl llwyfan cyfryngau cymdeithasol a gwe (gan gynnwys Instagram, Youtube, llwyfannau podledu, Twitter, ac ati) Ar gyfer pob dylanwadwr, mae'r platfform yn dangos cyrhaeddiad cyfanredol o'u holl rwydweithiau.

Llwyfan Marchnata Dylanwadwr Instagram Sparktoro

Mae'r ddau blatfform yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar fetrigau go iawn, fel ymgysylltiad a dilysrwydd pob dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol.

Canolbwyntiwch ar Ymgysylltu ag Instagram

Mae dylanwadwyr yn wych am ennyn diddordeb eich cwsmeriaid. O ymddwyn yn fwy realistig ar-lein trwy ymateb i drydariadau a negeseuon i rannu cynnwys gwirioneddol ac unigryw, mae micro-ddylanwadwyr yn gyffredinol yn fwy tebygol o ddechrau a chynnal sgwrs na rhywun enwog nodweddiadol. Mae hynny'n golygu bod cwsmeriaid yn dod at eich siop e-fasnach gan deimlo'n hyderus ac yn barod i brynu.

Peidiwch â chanolbwyntio ar gyrraedd cymaint â phosibl, ond ar ddechrau sgwrs ym meddwl y gynulleidfa.

Dyma ychydig metrigau i ganolbwyntio arno wrth gynllunio eich ymgyrch dylanwadwyr:

  • Ymgysylltu Cynnwys: Wrth ddewis eich dylanwadwyr, cadwch lygad ar eu cynnwys, pwy sy'n ymgysylltu â'r cynnwys hwnnw, ac a yw'r dylanwadwyr hynny'n rhyngweithio'n ôl. Pa fathau o gynnwys sy'n gweithio orau iddyn nhw? A yw eu dilynwyr yn ymgysylltu â lluniau, fideos, straeon or Riliau Instagram?
  • Pwy Ydyn nhw'n Dylanwadu: Pwy yw dilynwyr ffyddlon y dylanwadwyr hynny? Ai nhw yw eich cwsmeriaid targed?

Efallai y bydd micro-ddylanwadwyr ymhlith eich dilynwyr a'ch cwsmeriaid presennol: Dewch yn ffrindiau iddynt. Mae hyn hefyd yn ffordd wych i curadu rhyw brawf cymdeithasol i'w defnyddio ar eich sianeli a hyd yn oed eich gwefan. Yn wir, gallwch chi gwreiddio postiadau Instagram yn uniongyrchol i'ch gwefan i gwella eich tudalennau cynnyrch, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'r cynnwys hwnnw a'i arddangos ar eich gwefan.

Meithrin y Perthynas honno

Mewn byd o ddewisiadau anfeidrol, mae'n bwysig cofio bod cynigion yn cael eu cysylltu â'ch dylanwadwyr bob dydd - felly gwnewch yn glir pam y dylent weithio gyda'ch brand.

Teilwra'ch neges i'w hanghenion nhw, yn lle'ch rhai chi, a defnyddiwch gysylltiadau ac e-byst sy'n amlinellu gwir werth eich sefydliad, a'r hyn y gallwch chi ei ddarparu nid yn unig o ran iawndal, ond profiad hefyd!

Mae dylanwadwyr yn sifftio trwy ddigon o e-byst bob dydd, ac maen nhw'n llawer mwy tebygol o roi sylw i rywbeth sy'n siarad â beth bynnag sy'n bwysig iddyn nhw. Dim ond ar ôl i chi gael eu sylw go iawn y gallwch chi geisio eu llwgrwobrwyo gyda chodau hyrwyddo a thaliadau.

Os gallwch chi ddangos i'r dylanwadwyr yn eich diwydiant eich bod chi'n parchu eu harbenigedd, ac yn rhoi rheswm iddyn nhw weithio gyda chi, yna gallwch chi elwa o well ymgysylltiad, mwy o awdurdod, a chynulleidfa o ddilynwyr mwy teyrngar.

Yn bwysicach fyth, gwnewch eich gorau i feithrin eich perthynas â'r micro-ddylanwadwyr hynny. Ni ddylai cydweithredu un-amser fod yn nod i chi. Yn lle hynny, rhowch flaenoriaeth i berthnasoedd hirdymor. Ystyriwch symud y cysylltiadau hynny i'ch gwefan eich hun i glymu'r dylanwadwyr hynny yn agosach at eich gwefan. Mewn geiriau eraill, rhowch le iddynt ar eich gwefan y gallant ei alw'n gartref.

Mae Semrush yn gwneud hyn yn dda trwy ddefnyddio gwefan ar wahân a yrrir gan y gymuned o'r enw BeRush caniatáu i gefnogwyr y brand fewngofnodi, cyrchu eu stats, siarad â'i gilydd gan ddefnyddio'r fforymau ac ymgysylltu â'r brand.

Mae hwn yn syniad gwych. Mae llawer o ategion sy'n eich galluogi i ychwanegu nodweddion a yrrir gan y gymuned i'ch gwefan bresennol. Neu gallwch sefydlu gwefan ar wahân, fel y gwnaeth Semrus, i gadw'r cysylltiadau hynny i fynd. Offer fel Enwi yn eich helpu i ddod o hyd i barth fforddiadwy ar gyfer hynny.

Mae'n ymwneud â Micro-ddylanwadwyr

Oherwydd bod gan ficro-ddylanwadwyr fwy targedu sylfaen ddilynwyr na macro-ddylanwadwyr, ni fyddwch yn cael effaith mor eang ag y gallech gael gan ddefnyddio enwog safonol, ond mae micro-ddylanwadwyr yn cynnig ansawdd uchel o arweiniadau, ac maent yn haws cysylltu â nhw hefyd.

Gwella'ch canlyniadau marchnata digidol trwy adeiladu eich rhwydwaith o ddylanwadwyr fel bod gennych chi lu o enwau yn eich diwydiant gan adeiladu gwerth ac awdurdod eich cynhyrchion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.