7 Strategaethau Marchnata Cynnwys sy'n Ysbrydoli Ymddiriedaeth a Chyfranddaliadau

ymddiried

Mae rhywfaint o gynnwys yn tueddu i berfformio'n well nag eraill, gan ennill mwy o gyfranddaliadau a mwy o drosiadau. Mae rhywfaint o gynnwys yn cael ei ymweld a'i rannu drosodd a throsodd, gan ddod â mwy a phobl newydd i'ch brand. Yn gyffredinol, dyma'r darnau sy'n argyhoeddi pobl bod gan eich brand bethau gwerth chweil i'w dweud a negeseuon yr hoffent eu rhannu. Sut allwch chi feithrin presenoldeb ar-lein sy'n adlewyrchu'r gwerthoedd sy'n ennill hyder defnyddwyr? Cofiwch y canllawiau hyn wrth lunio'ch strategaeth marchnata cynnwys:

  1. Arddangos Eich Arbenigedd

Un o'r ffyrdd gorau o ennill ymddiriedaeth darpar gwsmeriaid yw dangos, os ydyn nhw'n eich dewis chi, y byddan nhw mewn dwylo galluog. Creu cynnwys sy'n dangos eich bod chi'n gyfarwydd iawn â'ch diwydiant. Ysgrifennwch bostiadau am yr arferion gorau diweddaraf. Esboniwch pam mae un fethodoleg yn well na'r llall. Creu erthygl rhestr yn arddangos camgymeriadau cyffredin a sut i'w hosgoi. Mae'r mathau hyn o ddarnau yn dangos i'ch rhagolygon eich bod chi'n gwybod am beth rydych chi'n siarad ac y gellir ymddiried ynoch chi i wneud yn dda drostyn nhw.

  1. Creu Cynnwys Sy'n Ateb Anghenion Darllenwyr

Pan fydd pobl yn dechrau edrych trwy'r cynnwys ar eich gwefan, mae hyn fel arfer oherwydd bod ganddyn nhw gwestiwn penodol eu bod nhw am gael eu hateb. Creu cynnwys a all ateb cwestiynau eich rhagolygon ac a all eu helpu i benderfynu sut i ddatrys eu cyfyng-gyngor. Er enghraifft, mae'n debygol bod rhywun sy'n profi problemau gyda'i system aerdymheru yn fwy tebygol o ddarllen ar resymau cyffredin i gyflyrydd aer roi'r gorau i chwythu aer oer cyn iddi ddechrau ceisio dewis y cwmni HVAC i ddod allan i wasanaethu ei system . Trwy fod yr un i ateb ei chwestiwn, rydych chi wedi dangos eich arbenigedd a'ch parodrwydd i'w helpu gyda'i mater.

Mae pobl yn fwy tebygol o ymddiried mewn brand sy'n cynnig atebion i gwestiynau cyffredin mewn ffordd syml a defnyddiol, heb wneud i'r unigolyn sgrolio trwy dunelli o gynnwys i ddod o hyd i'r darn sydd ei angen arnynt yn unig. Trwy roi'r hyn y maen nhw'n dod i'ch gwefan i'w ddarganfod i'ch cwsmeriaid, gallwch ei gwneud hi'n fwy tebygol, pe bai angen cynnyrch neu wasanaeth arnyn nhw, mai'ch un chi fydd yr un maen nhw'n ei ddewis.

  1. Peidiwch â Dweud wrthynt yn unig; Dangos Nhw

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu ategu unrhyw hawliadau rydych chi'n eu gwneud. Er enghraifft, peidiwch â dweud bod gennych y cyfraddau mwyaf cystadleuol yn eich ardal chi yn unig. Creu siart neu ffeithlun sy'n cymharu'ch cyfraddau â'ch cystadleuwyr '. Cefnogi honiadau o foddhad cwsmeriaid uchel gyda dyfyniadau o dystebau gan gwsmeriaid hapus. Mae'n debygol y bydd hawliad gwag heb unrhyw beth i'w gefnogi yn cael ei anwybyddu neu, yn waeth, i wneud i'r darllenydd deimlo'n amheus. Os gallwch gefnogi pob honiad a wnewch gyda thystiolaeth, mae'n dangos eich bod yn onest a'ch bod yn deilwng o'u hymddiriedaeth a'u busnes.

  1. Dangos i'r Darllenwyr Eich bod yn Gwrando

Mae cyfryngau ar-lein yn gymdeithasol eu natur. Mae gan bob un ohonom ein blychau sebon, p'un a yw ein cynulleidfa yn grŵp o filoedd neu'n gylch bach o deulu a ffrindiau. Pan fyddwch chi'n postio ar-lein, rydych chi'n cymryd rhan mewn sgwrs. Dangoswch i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid eich bod chi'n gwrando cystal â'ch bod chi'n siarad.

Monitro eich sianeli cymdeithasol i gael sôn am eich brand. Darllenwch sylwadau ar eich blogiau. Gweld beth mae pobl yn hapus yn ei gylch ac, yn bwysicach fyth, beth nad ydyn nhw. Pan fydd yn briodol gwneud hynny, mynd i’r afael â phryderon cwsmeriaid ar eich blog neu eich sianeli rhwydweithio cymdeithasol. Pan fydd pobl yn gweld bod brand yn ymatebol, maent yn fwy tebygol o deimlo'n ddiogel yn ymddiried y brand hwnnw yn eu busnes.

  1. Cyflwyno Prawf Cymdeithasol

Pan welwn fod eraill, p'un a ydyn nhw'n bobl rydyn ni'n eu hadnabod yn bersonol ai peidio, wedi cael profiad da gyda brand, rydyn ni'n fwy tebygol o ymddiried yn eu geiriau na honiadau'r brand ei hun. Annog defnyddwyr i adael adolygiadau a dyfynnu'r rhain yn eich cynnwys pan fydd yn briodol. Gall y sylwadau hyn gan gwsmeriaid go iawn wneud i eraill deimlo'n fwy cyfforddus wrth fentro a gwneud busnes gyda'ch brand.

  1. Emosiwn Evoke

Dadansoddwyd BuzzSumo Swyddi mwyaf firaol 2015 ar rwydweithiau a oedd yn cynnwys Twitter, Facebook, a LinkedIn. A rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd oedd y rhai a oedd yn cynnwys rhyw elfen emosiynol. Ymatebodd pobl yn gadarnhaol i swyddi a oedd yn cynnwys straeon torcalonnus a chadarnhaol am bobl. Roeddent hefyd yn debygol o rannu straeon a oedd yn ddadleuol neu'n ysgytwol mewn rhyw ffordd.

Wrth greu cynnwys ar gyfer eich busnes, meddyliwch am y ffordd y gall cynnig penodol wneud i'ch darllenwyr deimlo. A ydyn nhw'n debygol o gael eu swyno neu eu difyrru? A fyddant yn uniaethu â phobl mewn stori? Mae'r mathau hyn o ymatebion yn gwneud i'ch offrymau cynnwys deimlo'n fwy perthnasol a phersonol. Dyma'r mathau o straeon sy'n debygol o gael sylwadau a chyfranddaliadau.

  1. Gwneud yn Bersonol

A yw'ch brand yn gweithio gyda defnyddwyr unigol neu fusnesau bach? A oes unrhyw gwsmeriaid sy'n dweud bod eich cynhyrchion neu wasanaethau wedi bod o fudd iddynt mewn ffordd fawr? Oes gennych chi gwsmeriaid sy'n hynod ynddynt eu hunain? Ystyriwch greu cynnwys fideo neu flog am straeon y cwsmeriaid hynny. Mae canolbwyntio ar unigolyn yn rhoi rhywun i uniaethu ag ef. Ni fyddant o reidrwydd yn gweld eich cynnyrch yn eich bywydau os mai dim ond rhestr o nodweddion y byddwch yn eu rhoi iddynt. Trwy ddangos sut mae wedi helpu neu wella gweithgareddau beunyddiol rhywun, gallwch helpu'ch cwsmeriaid i weld sut y gall eich cynnyrch fod o fudd iddynt.

Pan fydd eich cynnwys yn cael ei rannu, rydych chi'n cael eich brand o flaen darpar gwsmeriaid na fyddent efallai wedi'i weld fel arall. Ac, rydych chi'n cael y prawf cymdeithasol sy'n dod o argymhelliad personol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hynod graff wrth gynnwys y cynnwys y maen nhw'n ei rannu. Wedi'r cyfan, mae'r gyfran honno'n ardystiad ymhlyg o'r hyn y mae eich cynnwys yn ei gynnwys. Trwy greu cynnwys sy'n ennyn diddordeb ac emosiwn wrth ddangos bod eich brand yn deilwng o'u sylw a'u hymddiriedaeth, gallwch gynyddu eich cyfranddaliadau, meithrin perthnasoedd cryf a gweld budd cynnwys sy'n trosi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.