Gwerth Cysylltydd yn erbyn y Dylanwadwr

Connectors

Rydym yn parhau i gael trafferth o fewn y diwydiant dylanwadwyr gyda metrigau gwagedd a niferoedd uchel. Rwyf wedi bod yn feirniadol o'r diwydiant ers ei sefydlu yn y cyfryngau cymdeithasol nad yw'r mwyafrif o fetrigau a llwyfannau yn eu mesur mewn gwirionedd dylanwadu ar, maen nhw'n mesur maint y rhwydwaith, y gynulleidfa neu'r gymuned yn unig.

Yn bersonol, mae gen i rwydwaith mawr iawn ... cymaint fel ei fod yn aml yn afreolus ac mae gen i amser anodd yn meithrin cysylltiadau da â llawer o bobl rwy'n eu parchu. Dros amser, mae pobl a chwmnïau yn tueddu i ddrifftio i mewn ac allan o sylw wrth inni droi ein sylw at y busnes wrth law. Weithiau byddwn yn ailgysylltu'n bwrpasol wrth i mi eu ceisio fel adnodd dibynadwy ar bwnc nad oes gennyf arbenigedd arno. Bryd arall, efallai fy mod i mewn cynhadledd neu ddigwyddiad ac maen nhw'n digwydd bod yno ac rydyn ni'n ail-danio ein perthynas.

O fewn fy rhwydwaith, rydw i weithiau dylanwadu ar penderfyniadau prynu ar gyfer rhai pobl sy'n fy nghysylltu neu'n fy nilyn ... ond mae'r nifer hwnnw'n eithaf isel mewn gwirionedd. Mae gen i lond llaw o gleientiaid sy'n ymddiried ynof yn ymhlyg ac efallai y byddaf hyd yn oed yn gwneud y penderfyniad drostyn nhw. Mae gen i bobl eraill yn fy rhwydwaith sydd wedi estyn allan a dweud fy mod wedi cynorthwyo i symud ymlaen gyda llwyfan a strategaeth heb ymgysylltu'n bersonol. Ac yna, o hyd, mae gen i rai llewyrwyr rydw i wedi dylanwadu arnyn nhw ond heb rannu hynny'n gyhoeddus ac nid wyf yn ymwybodol o'r dylanwad yn gyfan gwbl. Rwy'n clywed yn rheolaidd gan atebion rydw i wedi'u hysgrifennu am bwy wnaeth ddiolch i mi a dweud ei fod wedi arwain at rywfaint o adeiladu ymwybyddiaeth neu hyd yn oed gleient gwych. Pe na baent yn dweud wrthyf, ni fyddwn yn onest yn gwybod amdano, serch hynny.

Yn amlach na dylanwadu ar benderfyniad prynu, I. cysylltu pobl yn fy rhwydwaith gyda phobl o dylanwadu ar. Ddoe, er enghraifft, cyfarfûm â phlatfform yr wyf yn ei gysylltu â dylanwadwr yn y diwydiant hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Mae'r dylanwadwr yn ymddiried ynof ill dau ac rwy'n hyderus yn y platfform, felly mae'n gysylltiad gwych i'w wneud. Rwy'n sicr y bydd yn arwain at adeiladu ymwybyddiaeth a refeniw ychwanegol.

Felly, ydw i'n ddylanwadwr neu'n gysylltydd? Er fy mod wedi dylanwadu rhai penderfyniadau prynu, rwy'n credu fy mod i'n fwy o a cysylltydd. Rwy'n adnabod y llwyfannau, rwy'n adnabod y bobl, rwy'n deall y prosesau ... felly rwy'n gallu cysylltu'r rhagolygon cywir â'r bobl iawn i'w helpu i wneud eu penderfyniad prynu.

Y broblem gyda hynny, wrth gwrs, yw nad oes unrhyw briodoledd diriaethol i hyn mewn cronfeydd data perthnasoedd nac o unrhyw blatfform dylanwadwyr. Rwy'n gwybod bod fy ngwerth yn sylweddol - arweiniodd un cysylltiad a wnes i at gaffael cwmni yn uniongyrchol. Rwyf hefyd wedi bod yn gysylltiedig â mwy na biliwn o ddoleri o fuddsoddiad a chaffaeliadau yn niwydiant Martech. Rwyf hefyd wedi helpu dwsinau o gleientiaid gyda'u dewis gwerthwr ... a ddylanwadodd ar gannoedd o filiynau o ddoleri mewn refeniw uniongyrchol.

Dydw i ddim yn dweud hyn i frolio ... yn aml rydw i'n un o ddwsinau o bobl ar y timau hyn sy'n helpu i yrru'r penderfyniad prynu. Ac rydw i wedi bod yn gwneud hyn ers cwpl o ddegawdau felly rydw i wedi bod o gwmpas y bloc ychydig o weithiau ac yn gwybod beth rydw i'n ei wneud. Rwy'n gysylltydd gwych.

Cysylltwyr yn erbyn Dylanwadwyr

Gadewch imi gyrraedd y pwynt. Rydym yn hollol ddrysu dylanwad â chysylltedd ac mae'n codi dwy her benodol:

  • Weithiau mae dylanwadwyr yn gysylltwyr go iawn - mae yna gwmnïau sy'n chwilio am bobl fel fi sydd â dilyniant sylweddol mewn diwydiant neu ranbarth. Weithiau mae'n ddylanwad, ar adegau eraill mae'n cael ei ystyried yn ficro-ddylanwad (os yw'r niferoedd yn llai a'r pwnc yn arbenigol). Ond efallai nad ydyn nhw'n dylanwadu ar y penderfyniad prynu ... dim ond cysylltydd anhygoel ydyn nhw. Mae cwmnïau yn aml yn siomedig yn y buddsoddiadau hyn ... oherwydd efallai na fyddant yn esgor ar y canlyniadau refeniw uniongyrchol a ddisgwylid.
  • Mae gan gysylltwyr werth anhygoel hefyd - mae yna unigolion â rhwydweithiau sizable ar-lein sy'n adnoddau gwych i helpu i gysylltu'r dotiau - o fuddsoddwyr, i lwyfannau, i gleientiaid - ond does fawr o fodd i briodoli unrhyw werth i'r cysylltiadau hynny. Er enghraifft, pe bawn i'n cyflwyno'ch cwmni i ddylanwadwr a'ch bod wedi buddsoddi yn y berthynas honno ... gallai hynny arwain at dwf llwyddiannus ... a byddai unrhyw refeniw yn cael ei briodoli (yn gywir) i'r dylanwadwr hwnnw. Fodd bynnag, heb y cysylltiad ni fyddai erioed wedi digwydd.

Fel rhywun sy'n gwneud fy musnes i ffwrdd o wybodaeth fy niwydiant ac wedi gwneud buddsoddiad sylweddol yn fy rhwydwaith, rwy'n ei chael hi'n anodd monetizing y cryfder hwn sydd gen i yn llawn. Sut ydych chi'n monetize bod yn cysylltydd? Mae rhai o fy nghleientiaid yn cydnabod y gwerth ar ôl i ni gael perthnasoedd hirsefydlog ac maen nhw wedi sylweddoli'r canlyniadau i lawr yr afon.

Mae llawer mwy o lwyfannau yn mynd ataf i chwilio am ganlyniadau ar unwaith. Rwy'n gosod disgwyliadau y gorau y gallaf nad gwerthu eu cynnyrch neu wasanaeth yw'r ased mwyaf gwerthfawr yr wyf yn dod ag ef ... ac maent yn aml yn rhoi'r gorau i gychwyn unrhyw ymgysylltiad â mi. O weld y potensial, mae'n siomedig ... ond rwy'n deall y pwysau sydd arnyn nhw a'r anhawster i briodoli gwerth i'r berthynas.

Pan welwch chi niferoedd mawr, efallai y cewch eich temtio i logi'r person gyda'r rhifau hynny fel dylanwadwr. Cadwch mewn cof efallai na fydd y gwerth a ddaw yn sgil y niferoedd mawr hynny yn gyfyngedig i werthu eich cynhyrchion neu wasanaethau ... efallai mai'r cysylltiadau y maen nhw'n dod â nhw atoch chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.