Disgwylir Tueddiadau Marchnata Dylanwadol yn 7

Tueddiadau Marchnata Dylanwadwyr

Wrth i'r byd ddod i'r amlwg o'r pandemig a'r canlyniad a adawyd yn ei sgil, bydd marchnata dylanwadwyr, nid yn wahanol i fwyafrif helaeth o ddiwydiannau, yn newid. Wrth i bobl gael eu gorfodi i ddibynnu ar rithwir yn lle profiadau personol a threulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol yn lle digwyddiadau a chyfarfodydd personol, yn sydyn cafodd marchnata dylanwadwyr ei hun ar flaen y gad o ran cyfle i frandiau gyrraedd defnyddwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ffyrdd ystyrlon a dilys. Nawr wrth i'r byd ddechrau symud i fyd ôl-bandemig, mae marchnata dylanwadwyr hefyd yn trawsnewid i normal newydd, gan fynd â llawer o addasiadau a luniodd y diwydiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dyma saith tueddiad y gall marchnata dylanwadwyr ddisgwyl eu gweld yn ail hanner 2021 wrth i'r byd symud heibio'r pandemig:

Tuedd 1: Mae Brandiau'n Newid Ad Gwariant i Farchnatwyr Dylanwadol

Er bod COVID-19 wedi arafu twf cyffredinol y diwydiant hysbysebu, nid oedd marchnata dylanwadwyr yn teimlo'r baich cymaint â diwydiannau eraill.

Mae 63% o farchnatwyr yn bwriadu cynyddu eu cyllideb marchnata dylanwadwyr yn 2021. 

Hwb Marchnata Dylanwadwyr

Wrth i'r defnydd o rwydweithiau cymdeithasol barhau i dyfu ar draws llawer o wahanol ddiwydiannau, mae brandiau'n ailgyfeirio gwariant hysbysebu o all-lein i sianeli ar-lein gan fod brandiau'n deall mai marchnata cyfryngau cymdeithasol yw un o'r dulliau gorau i gysylltu â chynulleidfaoedd ar-lein a rhannu eu negeseuon. Bydd marchnata dylanwadwyr yn dod yn fwy hanfodol fyth wrth i frandiau chwilio am gyfleoedd i gysylltu â'u cynulleidfaoedd mewn ffyrdd real a dilys ar-lein.

Tuedd 2: Mae marchnatwyr yn Cadw Llygad Agosach ar Fetrigau

Bydd metrigau marchnata dylanwadwyr yn parhau i gael eu sefydlu'n ehangach, ac o ganlyniad, bydd brandiau'n dibynnu ar berfformiad marchnata dylanwadwyr unigol a ROI eu dylanwadwyr. A, gyda brandiau wedi gweld cynnydd mewn perfformiad gan ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn gyson dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cyllidebau marchnata dylanwadwyr yn sicr o gynyddu. Ar yr un pryd, gyda chynnydd mewn gwariant, daw llygad agosach ar fetrigau. Bydd y metrigau hyn yn dod yn fwyfwy beirniadol wrth i farchnatwyr gynllunio eu hymgyrchoedd gyda dadansoddiad o gynulleidfa ddylanwadol, cyfradd ymgysylltu, ôl-amlder, dilysrwydd cynulleidfa, a dangosyddion perfformiad allweddol. 

Ni ellir gwadu'r effaith os yw'r dylanwadwr cywir yn ymgysylltu. Ystyriwch Post Instagram Nicki Minaj  yn cynnwys ei bod yn gwisgo Crocs pinc llachar, a chwalodd wefan Crocs wedi hynny oherwydd ymchwydd mewn traffig ar y we yn syth ar ôl y post. Mae angen i farchnatwyr fapio eu hymgyrchoedd yn ôl DPAau concrit gan gynnwys ymwybyddiaeth Brand, mwy o werthiannau, cydweithredu cynnwys, traffig gwefan, a phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol cynyddol. 

Tuedd 3: Mae Dylanwadwyr Rhithiol yn Tyfu mewn Poblogrwydd ymysg Brandiau

Dylanwadwyr rhithwir neu ddylanwadwyr a gynhyrchir gan gyfrifiadur sy'n gweithredu fel rhai bywyd go iawn, yw'r “peth mawr” nesaf o bosibl mewn marchnata dylanwadwyr ymhlith brandiau. Mae'r dylanwadwyr robot hyn yn cael eu creu gyda phersonoliaethau, bywydau colur y maent yn eu rhannu â'u canlynol ac yn gwneud cysylltiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol â defnyddwyr. Mae'r dylanwadwyr rhithwir hyn yn opsiwn deniadol i frandiau am ychydig resymau. Yn gyntaf, mae cynnwys newydd yn hawdd ei greu gan ddylunwyr graffig, gan osod y robot-dylanwadwr unrhyw le yn y byd ar unrhyw adeg, gan ddileu'r angen i ddylanwadu ar ddylanwadwyr bywyd go iawn. 

Er bod hyn wedi dod yn arbennig o bwysig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan fod y pandemig wedi peri i deithio arafu'n sylweddol, bydd y duedd yn parhau. Yn ôl ymchwil ddiweddar, gwnaethom gynnal yn ein hadroddiad The Top Instagram Virtual Influencers in 2020, mae dylanwadwyr robotiaid yn effeithiol wrth gyrraedd eu cynulleidfa a chau'r bwlch rhwng brandiau a'u cynulleidfaoedd. Yn ein dadansoddiad, canfuom fod dylanwadwyr rhithwir bron i dair gwaith ymgysylltiad dylanwadwyr dynol go iawn. Yn olaf, mae dylanwadwyr rhithwir yn fwy diogel o ran enw da brand, gan fod y crewyr yn gallu rheoli, sgriptio a monitro'r robotiaid hyn. Mae dylanwadwyr rhithwir yn rhoi cyfle llai ar gyfer postiadau cyfryngau cymdeithasol tramgwyddus, anghysbell neu ddadleuol a allai daflu brand i'r modd rheoli difrod.

Tuedd 4: Mae Cynnydd yn Tyfu Yn Nano a Micro-Ddylanwadwr Marchnata

Mae nano a micro-ddylanwadwyr yn cynyddu mewn poblogrwydd gan eu bod yn dangos cysylltiadau cryf â chynulleidfaoedd arbenigol.

  • Mae gan nano-ddylanwadwyr 1,000 i 5,000 o ddilynwyr
  • Mae gan ficro-ddylanwadwyr 5,000 i 20,000 o ddilynwyr.

Yn aml, mae dilynwyr y nano-ddylanwadwyr hyn yn teimlo bod y dylanwadwyr hyn yn fwy real a phersonol, gan ddarparu cynnwys, negeseuon a hyrwyddiadau cynnyrch sy'n teimlo'n fwy dilys, yn hytrach na dylanwadwyr prif ffrwd, y gellir eu cyhuddo o elwa o'r dylanwad. Mae'r nano-ddylanwadwyr hyn yn fedrus wrth ddatblygu cysylltiadau dwfn â'u canlynol, sydd hefyd yn ymgysylltu'n fawr. Mae'r cymunedau clos hyn yn gefnogol, yn ymddiried ynddynt, ac mae dylanwadwyr yn debygol o allu manteisio ar y “cyfeillgarwch” yn eu cymuned i gael adolygiadau ac adborth cadarnhaol. Yn nodweddiadol mae brandiau bach wedi tapio micro-ddylanwadwyr, ond mae cwmnïau mawr yn dechrau defnyddio'r grwpiau hyn o ddylanwadwyr hefyd. 

Yn 2020, gwnaed 46.4% o grybwylliadau brand gan ddefnyddio'r hashnod #ad gan gyfrifon Instagram gyda 1,000-20,000 o ddilynwyr. 

Dylanwad Siarad

Tuedd 5: Mae dylanwadwyr Leveraging Masnach Gymdeithasol i sbarduno Lansio eu Brandiau / Busnesau Eu Hunain

Mae dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn treulio blynyddoedd yn adeiladu eu canlynol, yn sefydlu perthynas â'u cynulleidfa, ac yn creu cynnwys sy'n cyd-fynd â'u cilfach. Mae'r dylanwadwyr hyn yn cael eu hystyried yn siopwyr personol ac yn gurws argymhellion ar gyfer eu canlynol. Mae hyrwyddo cynhyrchion i yrru refeniw yn brif sgiliau dylanwadwr, ac wrth i e-fasnach a'r cyfryngau cymdeithasol groestorri'n amlach, mae cynnydd masnach gymdeithasol yn ennill tyniant ac yn profi i fod yn gyfle proffidiol i ddylanwadwyr.

Mae dylanwadwyr yn manteisio ar fasnach gymdeithasol trwy lansio eu brandiau a'u busnesau eu hunain, gan ddefnyddio pŵer gwerthu eu cynnyrch. Yn lle hyrwyddo cynhyrchion ar gyfer brandiau eraill, mae'r dylanwadwyr hyn yn “troi'r tablau” ac yn cystadlu am gyfran o'r farchnad. Mae dylanwadwyr yn defnyddio cysylltiadau personol ac ymddiriedaeth i hybu twf eu brandiau a'u busnesau eu hunain, sy'n rhywbeth sydd gan y mwyafrif o fanwerthwyr. 

Tuedd 6: Mae marchnatwyr yn talu mwy o sylw i ddylanwadu ar dwyll marchnata

Mae twyll ymhlith llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, sy'n cynnwys prynu dilynwyr, prynu hoff bethau a sylwadau, prynu golygfeydd straeon, a podiau sylwadau, yn gwneud ei ffordd i flaen y gad ym maes marchnata dylanwadwyr. Mae cynyddu ymwybyddiaeth o dwyll i ddylanwadwyr a'u dilyniadau yn gam pwysig tuag at leihau gweithgaredd twyllodrus. Un platfform cyfryngau cymdeithasol sydd wedi ymrwymo i fonitro twyll yn fwy gofalus yw Instagram. Gosododd y platfform gyfyngiadau a oedd yn gwahardd tric The Follow / Unfollow, ac felly o'i gymharu â 2019, gostyngodd y ganran gyfartalog o gyfrifon Instagram sy'n ymwneud â thwyll 8.14%. Fodd bynnag, nifer y dylanwadwyr yr effeithiwyd arnynt gan mae twyll yn parhau i fod yn uchel (53.39%), a 45% o ddilynwyr Instagram yn bots, cyfrifon anactif, a dilynwyr torfol. Gall cyfrifon dylanwadwyr ffug gostio miliynau o ddoleri i hysbysebwyr bob blwyddyn, ac wrth i wariant hysbysebion gynyddu mewn marchnata dylanwadwyr, mae canfod twyll yn dod yn fwyfwy hanfodol. 

Tuedd 7: Mae TikTok yn Disgwyl Ennill Tyniant fel Llwyfan Marchnata

TikTok yw stori lwyddiant amlycaf cyfryngau cymdeithasol 2020 gyda 689 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol. Roedd gan y platfform cyfryngau cymdeithasol a Cynnydd o 60% yn nifer y defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol gweithredol y llynedd, gan ei wneud y platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Mae'r ap, a ddechreuodd fel ap dawns a cherddoriaeth i bobl ifanc yn eu harddegau, wedi tyfu i fod o ddiddordeb i oedolion, busnesau a brandiau.

Mae platfform syml TikTok yn caniatáu i ddefnyddwyr greu cynnwys yn hawdd, postio fideos, a hoffi a dilyn yn aml, sy'n annog ymgysylltiad uwch na llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill fel Instagram. Mae eu dulliau rhyngweithio defnyddwyr unigryw yn cynnig cyfleoedd marchnata newydd i frandiau a dylanwadwyr a'r gallu i gyrraedd sylfaen eang o ddefnyddwyr. Mae HypeAuditor yn rhagweld y bydd gan TikTok dros 100 miliwn o ddefnyddwyr misol yr UD yn 2021.

Ffactor pwysig i'w ystyried wrth benderfynu pa blatfform marchnata i'w ddefnyddio yw deall eich cynulleidfa darged. Mae llwyddiant ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn aml yn dibynnu ar adnabod eich cynulleidfa a sut i gael eu sylw. Unwaith y bydd eich cynulleidfa wedi'i diffinio'n glir, mae penderfynu pa blatfform marchnata i gyrraedd eich cynulleidfa darged yn ddewis hawdd. Mae gwahanol grwpiau oedran yn fwy tebygol o ddefnyddio rhai platfformau marchnata, felly mae dewis platfform â'ch oedran targed yn strategaeth ddoeth.

Mae 43% o ddefnyddwyr Instagram byd-eang rhwng 25 a 34 oed ac mae mwy na hanner defnyddwyr TikTok (69%) o dan 24 oed gyda 39% rhwng 18 a 24, sy'n golygu mai pobl o'r oedran hwn yw'r grŵp defnyddwyr mwyaf.

HypeAuditor

I grynhoi, mae Instagram yn darparu ar gyfer cynulleidfa fwy aeddfed, tra bod TikTok yn ffafrio'r gynulleidfa iau.

Dadlwythwch Adroddiad Marchnata Cyflwr Dylanwad 2021 HypeAuditor Dadlwythwch Adroddiad Twyll Instagram HypeAuditor

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.