7 Offer ar gyfer Ymchwil Farchnata sy'n Berthnasol i'ch Niche

Offer Ymchwil Marchnata Dylanwadwyr

Mae'r byd yn newid yn gyson ac mae marchnata'n newid gydag ef. Ar gyfer marchnatwyr, mae'r datblygiad hwn yn ddarn arian dwy ochr. Ar y naill law, mae'n gyffrous dal i fyny ag ef yn barhaus tueddiadau marchnata a meddwl am syniadau newydd.

Ar y llaw arall, wrth i fwy a mwy o feysydd marchnata godi, mae marchnatwyr yn dod yn brysurach - mae angen inni drin strategaeth farchnata, cynnwys, SEO, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, llunio ymgyrchoedd creadigol, ac ati. Yn ffodus, mae gennym offer marchnata i'n helpu, arbed amser, a dadansoddi data na fyddem yn gallu eu gwneud fel arall.

Nid yw marchnata dylanwadwyr yn duedd newydd - erbyn hyn, mae'n ffordd sefydledig a dibynadwy o godi'ch ymwybyddiaeth o'r brand a dod â chwsmeriaid newydd i mewn.

Roedd 75% o frandiau'n bwriadu cysegru cyllideb ar wahân ar gyfer marchnata dylanwadwyr yn 2021. Os rhywbeth, yn ystod y 5 mlynedd diwethaf roedd marchnata dylanwadwyr ar gael yn fwy ar gyfer brandiau llai, ond ar yr un pryd yn fwy cymhleth a hyblyg.

Hwb Marchnata Dylanwadwyr

Y dyddiau hyn, gellir hyrwyddo bron unrhyw gynnyrch neu wasanaeth gyda marchnata dylanwadwyr ond mae marchnatwyr yn wynebu heriau newydd gyda dylanwadwyr. Maen nhw eisiau gwybod sut i ddod o hyd i'r crëwr sy'n berffaith ar gyfer eu brand, sut i wirio a ydyn nhw'n prynu dilynwyr ac ymgysylltiad, a sut i sicrhau y bydd eu hymgyrch yn effeithiol. 

Yn ffodus, mae yna offer marchnata sy'n eich helpu i ddod o hyd i'r dylanwadwyr gorau ar gyfer eich delwedd arbenigol a brand, gwerthuso pa gyrhaeddiad y gallwch ei ddisgwyl o gydweithio â nhw, a dadansoddi eich ymgyrch dylanwadwyr unwaith y bydd wedi'i orffen. 

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â 7 teclyn ar gyfer gwahanol gyllidebau a nodau. Gallwch ddewis yr un sydd fwyaf addas i chi ac arbed amser ar ymchwil marchnata dylanwadwyr.

Awario

Mae Awario yn galluogi busnesau a marchnatwyr i ddod o hyd i ddylanwadwyr micro a macro yn eich niche.

Awario - Dewch o hyd i ficro-ddylanwadwyr neu nano-ddylanwadwyr

Mae Awario yn offeryn gwych ar gyfer dod o hyd i bob math o ddylanwadwyr, mawr neu fach, arbenigol neu brif ffrwd. Ei fantais yw hyblygrwydd - nid oes gennych chi gategorïau rhagosodedig yr ydych chi'n eu pori am ddylanwadwyr fel gyda llawer o offer marchnata dylanwadwyr eraill. 

Yn lle hynny, rydych chi'n creu rhybudd monitro cyfryngau cymdeithasol sy'n eich galluogi i chwilio am ddylanwadwyr sy'n sôn am eiriau allweddol penodol (neu eu defnyddio yn eu bios, ac ati). Gall y geiriau allweddol hyn fod yn frandiau penodol yn eich arbenigol, eich cystadleuwyr uniongyrchol, y math o gynhyrchion rydych chi'n eu cynhyrchu, a thelerau sy'n gysylltiedig â diwydiant - eich dychymyg yw'r terfyn. 

gosodiadau rhybudd dylanwadwr awario

Cymerwch eiliad i feddwl pa fath o ddylanwadwr rydych chi am ddod o hyd iddo a pha ymadroddion y bydden nhw'n eu defnyddio yn eu capsiynau a'u postiadau. 

Yna mae Awario yn casglu'r sgyrsiau ar-lein sy'n sôn am y geiriau allweddol hyn ac yn eu harchwilio am gyrhaeddiad, teimlad, a chriw o fetrigau demograffig a seicograffig. Ychwanegir yr awduron a gafodd y cyrhaeddiad mwyaf ar eu swyddi at adroddiad y Dylanwadwyr. 

Awario - Dylanwadwyr Gorau

Mae'r adroddiad yn dangos i chi y dylanwadwyr wedi'u dadansoddi yn ôl platfformau (Twitter, YouTube, ac yn y blaen) gyda'u cyrhaeddiad, y nifer o weithiau y gwnaethant sôn am eich geiriau allweddol, a'r teimlad a fynegwyd ganddynt. Gallwch archwilio'r rhestr hon a dod o hyd i grewyr addas. Gellir rhannu'r adroddiad yn hawdd trwy gwmwl neu PDF gyda'ch cydweithwyr a'ch rhanddeiliaid.

Os ydych chi'n chwilio am ddylanwadwr sydd â chyrhaeddiad penodol (er enghraifft, 100-150 mil o ddilynwyr), gallwch ddod o hyd iddynt yn y Mention Feed. Mae yna banel hidlo cyfleus sy'n eich galluogi i hidlo cyfrifon gyda nifer penodol o ddilynwyr. Gallwch hidlo'r data hwn ymhellach yn ôl teimlad, gwlad wreiddiol, a mwy.

Dylid dweud nad offeryn marchnata dylanwadwyr yn unig yw Awario ac mae'n darparu llawer o fewnwelediadau marchnata defnyddiol ar gyfer dadansoddi cystadleuwyr, cynllunio ymgyrchoedd, a monitro cyfryngau cymdeithasol.

Dylech roi cynnig ar Awario os:

 • Mae gennych ofynion penodol iawn ar gyfer dylanwadwyr mewn golwg
 • Rydych chi eisiau targedu'ch ymgyrch dylanwadwyr â laser
 • Mae angen teclyn amlbwrpas arnoch sy'n gallu ymdrin â mwy na marchnata dylanwadwyr

Prisio:

Mae Awario yn cynnig treial am ddim 7 diwrnod y gallwch chi roi prawf arno Adroddiad y dylanwadwyr

Cofrestrwch ar gyfer Awario

Mae'r prisiau'n dechrau ar 39$ y mis (24$ os ydych chi'n prynu cynllun blwyddyn o hyd) ac yn dibynnu ar faint o sgwrs y gall yr offeryn ei chasglu a'i dadansoddi. 

Dyrchafu

Upfluence yw'r gronfa ddata dylanwadwyr orau ar gyfer brandiau E-fasnach. Mae'r rhan fwyaf o offer marchnata dylanwadwyr yn seiliedig ar gronfeydd data - catalog o ddylanwadwyr os dymunwch. Dyrchafiad yw dilyniant naturiol y cysyniad hwn. Mae'n gronfa ddata ar-lein enfawr o ddylanwadwyr sy'n cael ei diweddaru'n gyson a'i hehangu gan algorithmau sy'n dadansoddi proffiliau crewyr ar draws sawl platfform cyfryngau cymdeithasol. 

upfluence dod o hyd i ddylanwadwyr e-fasnach

Unwaith eto, rydych chi'n defnyddio geiriau allweddol i chwilio am grewyr, ond y tro hwn nid yw'r offeryn yn cychwyn chwiliad newydd o'r dechrau. Yn hytrach, mae'n cribo trwy ei gronfa ddata i ddod o hyd i'r proffiliau sydd â thagiau perthnasol sy'n gysylltiedig â'ch geiriau allweddol. Yr hyn sy'n gwahanu Upfluence oddi wrth gronfeydd data dylanwadwyr eraill yw'r gallu i neilltuo pwysau i wahanol eiriau allweddol. 

Er enghraifft, rydych chi'n chwilio am ddylanwadwr ffordd o fyw i hyrwyddo'ch nwyddau cartref wedi'u gwneud yn foesegol. Gallwch chi wneud addurno cartref ac dylunio mewnol y prif eiriau allweddol a dewis moesegol, busnes bach, eiddo merched fel allweddeiriau eilaidd. Byddant yn berthnasol i'ch chwiliad, ond ni fyddant yn chwarae rhan mor fawr â'ch prif eiriau allweddol. 

Os mai Instagram yw eich prif lwyfan, byddwch yn gallu hidlo dylanwadwyr yn seiliedig ar ddemograffeg fel oedran, rhyw a lleoliad (os yw'r dylanwadwyr dan sylw yn awdurdodi mynediad i'r data hwn).

Bydd siopau e-fasnach yn gallu cael hyd yn oed mwy o werth o'r offeryn dod o hyd i ddylanwadwyr ymhlith eu cwsmeriaid presennol. Gellir integreiddio upfluence â'ch CMR a'ch gwefan i nodi cwsmeriaid sydd â llawer o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch, eich cwsmeriaid yw eich marchnatwyr gorau bob amser, ac os oes ganddynt gynulleidfa eu hunain, byddai'n ddi-hid eu hesgeuluso.

Yn ogystal â chwilio dylanwadwyr, mae Upfluence yn darparu cronfa ddata y gellir ei haddasu lle gallwch drefnu dylanwadwyr o ddiddordeb. Gallwch ychwanegu meysydd a gadael tagiau i ddod o hyd i bobl rydych chi'n cydweithio â nhw yn haws. Ar ben hynny, gallwch chi gysylltu'r holl ohebiaeth e-bost rhyngoch chi a'r dylanwadwr er hwylustod. Mae yna hefyd elfen rheoli cylch bywyd sy'n dangos eich cynnydd ar gyfer pob dylanwadwr - gyda phwy rydych chi'n cyd-drafod, pwy rydych chi'n aros amdano i gwblhau cynnwys, pwy sy'n aros am daliad, y mathau hynny o bethau.

Dylanwad - Trac Dylanwadwyr E-Fasnach

Ar y cyfan, mae Upfluence yn canolbwyntio ar hwyluso perthnasoedd organig hirdymor rhwng brandiau a dylanwadwyr, felly mae eu ffocws nid yn unig ar ddarganfod dylanwadwyr ond cyfathrebu a chysylltiad hefyd. 

Dylech roi cynnig ar Upfluence os:

 • Gweithio gydag e-fasnach a siopau ar-lein
 • Eisiau llwyfan marchnata dylanwadwyr ar gyfer chwilio a rheoli
 • Anelu at adeiladu perthynas hirdymor gyda dylanwadwyr

Prisiau 

Mae Upfluence yn blatfform lefel Menter. Mae'n darparu'r union brisiau ar gyswllt ar ôl i'w rheolwyr allu canfod eich anghenion. Mae yna dri chynllun rhagosodedig sy'n amrywio yn ôl nifer y defnyddwyr a mynediad at adroddiadau ac integreiddiadau.

Cychwyn Ar Ddylanwad

Mae yna estyniad Chrome am ddim i ddadansoddi proffil dylanwadwr yn gyflym.   

BuzzSumo

Er nad yw BuzzSumo yn offeryn marchnata dylanwadwyr mewn gwirionedd, mae'n caniatáu i'w ddefnyddwyr ddarganfod y cynnwys ar-lein mwyaf poblogaidd a dadansoddi'r awduron y tu ôl iddo. Felly, gall fod yn ffordd anhygoel o ddod o hyd i ddylanwadwyr y mae eu cynnwys yn cael llawer o ymgysylltiad ac felly'r rhai sydd â chynulleidfa ffyddlon a gweithgar.

Analyzer Cynnwys BuzzSumo

Mae'r chwiliad yn BuzzSumo hefyd yn seiliedig ar eiriau allweddol. Gallwch hefyd ddewis hidlwyr a fydd yn berthnasol i'ch chwiliad gan gynnwys dyddiad, iaith, gwlad, ac ati. Bydd y canlyniadau'n cael eu rhestru yn ôl nifer yr ymgysylltiadau a gynhyrchwyd ganddynt - hoffterau, cyfrannau, a sylwadau. Yna gallwch chi ymchwilio i awduron y swyddi hyn i ddeall pa rai ohonyn nhw sy'n bostiadau firaol gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol rheolaidd, ac a gafodd eu creu gan ddylanwadwyr, ac estyn allan at yr olaf.

Mae nodwedd Trending Now Buzsummo hefyd yn offeryn defnyddiol iawn sy'n eich galluogi i gadw ar ben y tueddiadau diweddaraf yn ein diwydiant. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw creu pwnc rhagosodedig sy'n disgrifio'ch niche a bydd y feddalwedd yn dangos y cynnwys tueddiadol yn y gilfach hon i chi. Mae'n nodwedd wych dod o hyd i grewyr sy'n dod i'r amlwg yn eich maes.

dylanwadwyr buzzsumo youtube

Mae'r platfform hefyd yn darparu chwiliad Dylanwadwr syml, er gydag ychydig o dro iddo. Mae nodwedd Prif Awduron BuzzSumo yn rhannu dylanwadwyr i'r categorïau canlynol:

 • bloggers
 • Dylanwadwyr
 • Cwmnïau
 • Newyddiadurwyr
 • Pobl reolaidd

Gallwch ddewis categorïau lluosog i chwilio. Mae'r chwiliad unwaith eto yn dibynnu ar yr allweddeiriau arbenigol a ddarperir gennych. Mae'r canlyniadau'n rhoi llawer o wybodaeth i chi am yr awduron gan gynnwys nifer eu dilynwyr ar draws llwyfannau, eu gwefan (os oes ganddyn nhw un) a'i awdurdod parth, perthnasedd, a mwy.

Dylech roi cynnig ar BuzzSumo os:

 • Rydych chi'n chwilio am blogwyr
 • Eisiau llwyfan marchnata dylanwadwyr ar gyfer chwilio a rheoli
 • Anelu at adeiladu perthynas hirdymor gyda dylanwadwyr

Prisiau

Mae yna gynllun rhad ac am ddim sy'n rhoi 10 chwiliad y mis i chi, fodd bynnag, nid yw'r chwiliad Awduron Gorau wedi'i gynnwys. Gallwch hefyd roi cynnig ar bob cynllun am ddim am 30 diwrnod. 

Dechrau Treial 30 Diwrnod Rhad ac Am Ddim o BuzzSumo

Mae'r prisiau'n dechrau ar $99 y mis ac yn amrywio yn dibynnu ar y nodweddion sydd ar gael. Dim ond yn y cynllun Mawr sy'n gwerthu am $299 y mis y mae'r nodwedd Prif Awduron ar gael.

Hunter.io

Hunter.io dod o hyd i gyfeiriadau e-bost i chi. Gallwch wneud 100 o chwiliadau y mis ar y cynllun rhad ac am ddim. Rydych chi'n nodi enw parth yn eu peiriant chwilio a bydd Hunter.io yn gwneud ei orau i ddod o hyd i'r cyfeiriadau e-bost sydd ynghlwm wrth y parth hwnnw.

Hunter - dewch o hyd i gyfeiriadau e-bost ar gyfer allgymorth dylanwadwyr

Gall Hunter.io fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i gyfeiriadau e-bost pobl a allai fod o werth i'ch sefydliad. Er enghraifft, fel rhan o'ch ymgyrch dylanwadwyr, efallai yr hoffech chi ofyn am bost blogio gwestai ar flog dylanwadol yn eich cilfach. Gall fod yn anodd ar brydiau dod o hyd i'r cyfeiriad e-bost cywir pan fydd angen i chi fynd atynt gyda'ch cais. Gallwch nodi enw person a gwefan cwmni yn Hunter.io, a bydd yn cynnig cyfeiriad e-bost a awgrymir.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi gyfeiriad e-bost dilys i ddilyn i fyny arno ond yn ansicr, gallwch chi nodi'r cyfeiriad yn Hunter.io, a bydd yn penderfynu a yw'r cyfeiriad e-bost yn ddilys.

Gallwch hefyd ddefnyddio Hunter.io fel ategyn. Yn yr achos hwn, pan ewch i wefan benodol gallwch glicio ar yr eicon Hunter.io yn eich porwr a bydd yn dod o hyd i unrhyw gyfeiriadau e-bost dilys sydd ynghlwm wrth y parth hwnnw.

Dylech roi cynnig ar Hunter.io os:

 • Mae gennych eisoes restr o ddilynwyr yr ydych am estyn allan atynt
 • Rydych chi yn y broses o greu eich cronfa ddata bersonol o ddylanwadwyr yn eich arbenigol

Prisiau 

Mae'r fersiwn am ddim yn rhoi 25 chwiliad y mis i chi.

Dewch o hyd i Gyfeiriadau E-bost gyda Hunter

Mae'r cynlluniau taledig yn dechrau ar 49 ewro ac yn cynnwys mwy o chwiliadau a nodweddion Premiwm fel mwy o ddadansoddeg a lawrlwytho CSV.

Sparktoro

Er bod rhai o'r offer ar y rhestr hon yn caniatáu ichi ymchwilio i'ch cynulleidfa hefyd, mae Sparktoro yn dibynnu ar ymchwil cynulleidfa i ddod o hyd i ddylanwadwyr perthnasol. Sy'n golygu, eich bod chi'n dod o hyd i gynulleidfa trwy Sparktoro yn gyntaf ac yna'n ei defnyddio i ddarganfod sut i'w cyrraedd.

Ar ôl i chi agor yr offeryn, gallwch ddod o hyd i gynulleidfa trwy ysgrifennu:

 • yr hyn y maent yn siarad yn aml amdano; 
 • pa eiriau maen nhw'n eu defnyddio yn eu proffil;
 • pa wefannau maen nhw'n ymweld â nhw;
 • a'r hashnodau maen nhw'n eu defnyddio.

Cofiwch, dim ond un o'r cwestiynau hyn y mae'n ofynnol i chi ei ateb i ddod o hyd i'ch cynulleidfa. Bydd y gweddill ohonynt yn cael eu hateb gyda chanlyniadau Sparktoro - ynghyd â'r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y mae eich cynulleidfa yn eu dilyn.

Sparktoro - Dod o Hyd i Ddylanwadwyr

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio Sparktoro ar gyfer ymchwil dylanwadwyr, eich prif ffocws fydd y canlyniadau sy'n dangos yr hyn y mae eich cynulleidfa yn ei ddilyn, yn ymweld ac yn ymgysylltu ag ef. Mae Sparktoro yn rhannu'r canlyniadau hyn yn bedwar categori:

 • Roedd y mwyafrif yn dilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Cyfrifon cymdeithasol gyda chyrhaeddiad llai ond ymgysylltiad uchel ymhlith eich cynulleidfa
 • Gwefannau yr ymwelwyd â hwy fwyaf
 • Gwefannau gyda llai o draffig ond ymgysylltiad uchel

Mae'r rhestr hon yn eich helpu i weld y bobl fwyaf poblogaidd yn y gilfach hon ond hefyd y bobl sy'n ymgysylltu fwyaf â phobl, gan ddangos micro-ddylanwadwyr i chi gyda dilynwyr brwd a gweithredol.

sparktoro find press

Mae Sparktoro hefyd yn dangos i chi pa gynnwys y mae'ch cynulleidfa'n ei ddefnyddio ar-lein: pa bodlediadau maen nhw'n gwrando arnyn nhw, pa gyfrifon yn y wasg maen nhw'n eu dilyn, a'r sianeli YouTube maen nhw'n eu gwylio.

Dylech roi cynnig ar Sparktoro os:

 • Nid ydych chi'n gwybod pwy yw'ch cynulleidfa darged eto nac eisiau dod o hyd i un newydd
 • Rydych chi eisiau deall sut i gyrraedd eich cynulleidfa trwy gynnwys ar-lein

Prisiau

Mae'r cynllun rhad ac am ddim yn darparu pum chwiliad y mis, fodd bynnag, mae'r cynlluniau taledig yn ychwanegu cyfrifon a sianeli mwy dylanwadol i gyrraedd eich cynulleidfa darged. Mae'r prisiau'n dechrau ar $38.

Dechrau Treial 30 Diwrnod Rhad ac Am Ddim o BuzzSumo

Followerwonk

Offeryn Twitter yw Followerwonk sy'n darparu dadansoddiadau cynulleidfa amrywiol ar gyfer y platfform. Mae hefyd yn cynnig nodwedd ymchwil dylanwadwyr sy'n canolbwyntio'n rhesymegol ar ddylanwadwyr Twitter.

Gallwch ei ddefnyddio i gloddio'n ddwfn i'ch dadansoddeg Twitter. Gallwch chwilio bios Twitter, cysylltu â dylanwadwyr neu gefnogwyr, a'u torri i lawr yn ôl lleoliad, awdurdod, nifer y dilynwyr, ac ati Mae'n rhoi rheng gymdeithasol i bob defnyddiwr Twitter yn seiliedig ar nifer y dilynwyr a'r gymhareb ymgysylltu sydd ganddynt. Gallwch ddefnyddio'r sgôr hyn i benderfynu pa mor boblogaidd yw dylanwadwr.

Followerwonk - Canlyniadau Bio Chwilio Twitter

Fodd bynnag, nid yw chwilio wedi'i gyfyngu i gyfrifon penodol. Gallwch chwilio am derm allweddair (eich brand, er enghraifft), a bydd Followerwonk yn creu rhestr o'r holl gyfrifon Twitter gyda'r term hwnnw yn eu bios.

Dylech roi cynnig ar Followerwonk os:

 • Prif lwyfan cynulleidfa eich targed yw Twitter

Cofrestrwch ar gyfer Followerwonk Am Ddim

Prisiau

Mae'r offeryn yn rhad ac am ddim. Mae yna fersiynau taledig gyda nodweddion ychwanegol, mae'r prisiau'n dechrau ar $29.

NinjaAllgymorth

Os byddai'n well gennych ganolbwyntio ar y platfform mwy traddodiadol ar gyfer crewyr ar-lein, mae hwn yn offeryn i chi. 

NinjaOutreach - Dylanwadwyr YouTube ac Instagram

Gyda'r gallu i chwilio trwy Instagram a YouTube gyda geiriau allweddol, bydd NinjaOutreach yn dod o hyd i ddylanwadwyr gyda'r cliciau, y rhyngweithiadau a'r traffig uchaf.

Yn union fel Upfluence, mae NinjaOutreach yn gweithredu'n bennaf fel cronfa ddata o ddylanwadwyr YouTube ac Instagram. Mae ganddo dros 78 miliwn o broffiliau cyfryngau cymdeithasol a blogwyr y gallwch gysylltu â nhw ac mae'n helpu i awtomeiddio'ch allgymorth i symleiddio'ch cydweithrediad â dylanwadwyr.

Mae'r platfform yn gwneud y broses allgymorth yn arbennig o gyfleus gan ei fod yn darparu cysylltiadau e-bost yr holl ddylanwadwyr yn ei gronfa ddata ac yn caniatáu ichi adeiladu eich CRM eich hun. Gallwch chi rannu'r mynediad gyda'ch tîm ac olrhain hanes sgwrs i sicrhau bod pawb yn aros yn y wybodaeth.

Dylech roi cynnig ar NinjaOutreach os:

 • Mae angen y platfform arnoch a fydd yn hwyluso'r rhannau ymchwil ac allgymorth o farchnata dylanwadwyr
 • Rydych chi'n canolbwyntio'ch ymgyrch dylanwadwyr ar YouTube ac Instagram

Cofrestrwch ar gyfer NinjaOutreach

Prisiau

Mae treial am ddim ar gael (mae angen gwybodaeth cerdyn). Mae'r ddau gynllun yn costio $389 a $649 y mis ac yn wahanol yn ôl nifer yr e-byst sydd ar gael, cyfrifon tîm, a chysylltiadau.

Dechreuwch Gyda Allgymorth Dylanwadwyr Heddiw

Fel y gwelwch, mae'r offer marchnata dylanwadwyr yn cynnig amrywiaeth gwych i unrhyw farchnatwr, waeth beth fo'ch cyllideb neu'ch nodau. Rwy'n eich annog i roi cynnig ar y fersiwn am ddim o'r offer a ddaliodd eich llygad a gweld beth y gallant ei wneud i'ch brand. O leiaf, gallwch chi ddechrau dilyn y dylanwadwyr rydych chi'n eu darganfod fel y gallwch chi ddechrau rhwydweithio â nhw, deall eu cilfach a'u ffocws, ac efallai hyd yn oed fynd atyn nhw i hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Datgelu: Martech Zone wedi ychwanegu dolenni cyswllt i'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.