Gorffennol, Presennol a Dyfodol Tirwedd Marchnata'r Dylanwadwyr

Dylanwadwr Tirwedd Marchnata

Mae'r degawd diwethaf wedi bod yn un o dwf aruthrol ar gyfer marchnata dylanwadwyr, gan ei sefydlu fel strategaeth hanfodol ar gyfer brandiau yn eu hymdrechion i gysylltu â'u cynulleidfaoedd allweddol. Ac mae disgwyl i'w hapêl bara wrth i fwy o frandiau geisio partneru â dylanwadwyr i ddangos eu dilysrwydd. 

Gyda chynnydd e-fasnach gymdeithasol, ailddosbarthu gwariant hysbysebu i farchnata dylanwadwyr o deledu a chyfryngau all-lein, a mwy o fabwysiadu meddalwedd blocio hysbysebion sy'n rhwystro hysbysebion ar-lein traddodiadol, nid yw'n syndod:

Disgwylir i farchnata dylanwadwyr gynhyrchu $22.2 biliwn ledled y byd yn 2025, i fyny o $13.8 biliwn y llynedd. 

Marchnata Cyflwr Dylanwadwr yr UD, HypeAuditor

Er, mae heriau'n codi o fewn marchnata dylanwadwyr gan fod ei dirwedd yn newid yn gyson, gan ei gwneud hi'n anodd i frandiau, a hyd yn oed dylanwadwyr eu hunain, gadw i fyny ag arferion gorau. Mae hynny'n golygu mai nawr yw'r amser perffaith i gartrefu ar yr hyn sydd wedi gweithio, yr hyn nad yw wedi gweithio, a sut olwg sydd ar ddyfodol ymgyrchoedd dylanwadwyr effeithiol. 

Nano yw'r Dyfodol 

Wrth i ni asesu pwy wnaeth donnau y flwyddyn ddiwethaf, roedd y realiti yn syfrdanol i nonmarketers a marchnatwyr fel ei gilydd. Eleni, roedd y byd yn poeni llai am enwau mawr fel The Rock a Selena Gomez - buont yn canolbwyntio ar ficro-ddylanwadwyr a nano-ddylanwadwyr.

Mae gan y dylanwadwyr hyn, sydd â rhwng 1,000 ac 20,000 o ddilynwyr, y gallu i gyrraedd cymunedau arbenigol, gan wasanaethu fel y sianel orau i frandiau gyrraedd is-set benodol o'u cynulleidfa. Nid yn unig y gallant gysylltu â grwpiau sy'n anwybyddu marchnata traddodiadol, ond eu cyfraddau ymgysylltu (ERs) yn uwch. Yn 2021, roedd gan nano-ddylanwadwyr gyfartaledd ER o 4.6%, fwy na theirgwaith yn fwy na dylanwadwyr gyda mwy nag 20,000 o ddilynwyr.

Nid yw pŵer micro-ddylanwadwyr a nano-ddylanwadwyr wedi dianc rhag marchnatwyr ac wrth i frandiau geisio arallgyfeirio eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol a throsoli ERs uchel mewn ymgyrchoedd parhaus, byddwn yn gweld yr haenau dylanwadwyr hyn yn dod yn fwy poblogaidd fyth.

Y Diwydiant Marchnata Dylanwadu yn Parhau i Aeddfedu

Yn unigryw hefyd, mae data wedi dangos bod oedran cyfartalog defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

  • Cododd canran y defnyddwyr ar Instagram rhwng 25 a 34 oed 4%, tra bod nifer y defnyddwyr TikTok rhwng 13 a 17 oed wedi gostwng 2%.
  • Defnyddwyr TikTok rhwng 18 a 24 oed oedd y grŵp mwyaf o ddefnyddwyr ar y platfform, sef 39% o'r holl ddefnyddwyr.
  • Yn y cyfamser, roedd 70% o ddefnyddwyr YouTube rhwng 18 a 34 oed.

Adlewyrchwyd deinameg cynulleidfa oedd yn aeddfedu yn wynebu realiti sobreiddiol yn y pynciau yr oedd dilynwyr y rhai yr oedd dilynwyr yn chwilio amdanynt. Tra bod defnyddwyr yn parhau i dyrru i Instagram ar gyfer Beyonce a'r Kardashians, mae ymchwil yn dangos mai Cyllid ac Economeg, Iechyd a Meddygaeth, a Busnes a Gyrfaoedd oedd y categorïau a ddenodd fwyaf dilynwyr newydd yn 2021.

Bydd Mwy o Fabwysiadu, Arloesedd, a'r Metaverse yn Mynd â Marchnata Dylanwadwyr i'r Lefel Nesaf

Mae'r diwydiant marchnata dylanwadwyr yn 2022 yn llawer mwy soffistigedig nag yr oedd cyn-bandemig, ac mae rhanddeiliaid wedi cymryd sylw. Mae dylanwadwyr bellach yn rhan fawr o lyfrau chwarae’r rhan fwyaf o farchnatwyr, ac nid yn unig ar gyfer y prosiectau untro a oedd yn gyffredin cwpl o flynyddoedd yn ôl. Mae brandiau'n chwilio fwyfwy am bartneriaethau parhaus gyda dylanwadwyr.

Yn y cyfamser, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi offer newydd i grewyr a mwy o ffyrdd i gynhyrchu incwm. Yn 2021, ychwanegodd Instagram siopau crewyr, fframweithiau bargeinion hyrwyddo newydd, a gwelliannau i'r farchnad dylanwadwyr i helpu brandiau i gysylltu â defnyddwyr. Lansiodd TikTok tipio fideo a rhoddion rhithwir, yn ogystal â gallu ffrydio byw. A dadorchuddiodd YouTube y Gronfa Shorts $ 100 miliwn fel ffordd i gymell dylanwadwyr i greu cynnwys ar gyfer ei ateb i TikTok.

Yn olaf, mae siopa ar-lein wedi profi twf meteorig yn ystod y pandemig, ond…

Disgwylir i fasnach gymdeithasol dyfu deirgwaith yn gyflymach, i $1.2 triliwn erbyn 2025

Pam Mae Siopa ar Gyfer Chwyldro Cymdeithasol, Accenture

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cyflwyno integreiddiadau e-fasnach, fel Instagram's Drops ac Partneriaeth TikTok â Shopify, i hwyluso a manteisio ar yr arian annisgwyl hwnnw.

Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi profi bod dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn adnodd gwerthfawr, gan arwain yn anochel at esblygiad sy'n gadael y diwydiant mewn sefyllfa dda ar gyfer yr hyn a ddaw nesaf. Bod beth ddaw nesaf yn debygol o fod yn dwf a mabwysiadu realiti estynedig a'r metaverse.

Mynd â marchnata dylanwadwyr o ddau ddimensiwn i dri fydd y cyfle mawr nesaf, fel y dangosir gan newid strategaeth Facebook i ganolbwyntio ar bopeth Meta. Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, bydd hefyd yn cyflwyno llawer o heriau. Bydd adeiladu a rhannu profiadau trochi yn golygu cromlin ddysgu fawr i ddylanwadwyr rhithwir. Ond o ystyried sut mae'r diwydiant wedi dod trwy'r pandemig a'r grym llethol y mae'n dod, rydym yn hyderus bod dylanwadwyr yn barod i gyflawni'r her honno.

Dadlwythwch Adroddiad Marchnata Cyflwr Dylanwadwyr UDA HypeAuditor 2022