Dilynwyr Zombie: Mae'r Meirw'n Cerdded ym Myd Marchnata Dylanwadwyr

Dilynwyr Ffug Zombie

Rydych chi'n dod ar draws proffil cyfryngau cymdeithasol gyda chyfrif dilynwyr uwch na'r cyfartaledd, miloedd o bobl yn hoffi, a phrofiad blaenorol o bartneriaeth brand - twyllo neu drin?

Gyda nifer y ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr gan barhau i godi, nid yw'n rhy anghyffredin i frandiau ddioddef twyll trwy gyfrifon o'r fath gyda dilynwyr ffug a chynulleidfa anauthentig. 

Yn ôl y Hwb Marchnata Dylanwadwyr:

  • Marchnata Influencer ar fin tyfu i oddeutu $ 9.7B yn 2020.
  • 300% yn fwy micro-ddylanwadwyr yn cael eu defnyddio gan gwmnïau mawr nag yn 2016.
  • Mae bron i 90% o'r holl ymgyrchoedd dylanwadu yn cynnwys Instagram fel rhan o'r gymysgedd marchnata.
  • Twyll dylanwadol yn peri pryder cynyddol i ymatebwyr gyda mwy na 2/3 o'r ymatebwyr wedi ei brofi.

Nid yw hynny'n golygu bod pob macro-ddylanwadwr yn y categori hwn. Mewn gwirionedd, prin yw'r afalau drwg ac maent yn fwy o lawer na'r rhai sy'n onest ac yn gwbl ddibynadwy. 

Fodd bynnag, mae'n bwysig deall yn union sut i ddewis dylanwadwr sydd â'r holl fwriadau gorau i chi a'ch brand. 

Nawr, nid ydym yn ceisio dychryn unrhyw un i ffwrdd o farchnata dylanwadwyr. I'r gwrthwyneb mewn gwirionedd. A gall sicrhau cymorth asiantaeth farchnata dylanwadwyr helpu brandiau i ddod o hyd i ddylanwadwr gyda chynulleidfa wirioneddol ffyddlon a dilys a fydd yn helpu i sicrhau enillion trawiadol ar fuddsoddiad.

Y cyfryngau cymdeithasol yw un o'r unig gyfryngau sydd wedi profi twf heb ei ail yn ystod y misoedd diwethaf. Gall unrhyw farchnatwr weld bod angen i weithgaredd hyrwyddo ar y platfform ar-lein fod yn rhan o strategaeth brand wrth symud ymlaen. Ac mae partneriaeth dylanwadwyr yn un o'r tactegau mwyaf effeithiol ac organig i'w defnyddio i wneud yn union hynny. 

Amelia Neate, Uwch Reolwr Dylanwadwr Matchmaker

Nid yw Amelia yn anghywir. Mewn gwirionedd, marchnata dylanwadwyr yw'r dull caffael cwsmeriaid ar-lein sy'n tyfu gyflymaf, gyda 22% o farchnatwyr hefyd yn ei labelu fel y mwyaf cost-effeithiol. 

Ac o ganlyniad, 67% mae marchnatwyr mewn brandiau ar draws ystod o sectorau yn paratoi i gynyddu eu gwariant marchnata dylanwadol dros y 12 mis nesaf. 

Ond, wrth i frandiau ddechrau cynyddu'r gweithgaredd dylanwadol, mae Amelia yn esbonio sut i wneud y mwyaf o ymgyrch farchnata dylanwadwyr, gan sicrhau ei bod mor effeithiol â phosibl. 

Ofnau Dilynwr Ffug

Mae dilynwyr ffug ac arweinyddion marw yn dod ar sawl ffurf. Yn enwog, dilynwyr a brynwyd yw un o'r rhai mwyaf cyffredin, lle mae unigolion yn hepgor y gwaith caled sy'n gysylltiedig â chodi i stardom cyfryngau cymdeithasol, ac yn lle hynny, yn talu am ddilynwyr ffug er mwyn gwneud i'w cyfrif edrych yn fwy nag ydyw mewn gwirionedd.

Er bod hyn yn dod yn rhywbeth sy'n cael ei gondemnio gan ddefnyddwyr a brandiau, oni bai eu bod yn cael eu darganfod, gall fod yn anodd gwahaniaethu cyfrif dilynwr uchel go iawn oddi wrth un ffug.

Math arall o ddilynwr ffug yw cyfrif sydd wedi bod yn anactif am gyfnod hir, p'un ai oherwydd bod unigolyn wedi anghofio amdano, nad yw am ei ddefnyddio mwyach ond nad yw wedi dileu'r proffil, neu fel arall.

Ond waeth beth yw'r rheswm, gall cyfrif nad yw'n weithredol effeithio'n negyddol ar raddfeydd ymgysylltu.

Gan dynnu sylw at ba mor niweidiol y gall hyn fod i frandiau, mae astudiaeth wedi canfod y gallai fod cymaint â 95 miliwn bots gan sefyll fel dilynwyr ffug ar Instagram yn unig, gan gostio $ 1.3 biliwn i fusnesau mewn arweiniadau marw a cholled.

Er mwyn brwydro yn erbyn yr effeithiau niweidiol y mae hyn yn eu cael ar frand, gall defnyddio arbenigedd asiantaeth farchnata dylanwadol helpu i roi meddyliau i orffwys a sicrhau y bydd yr ymgyrch yn cyrraedd miloedd, os nad miliynau o ddilynwyr ymgysylltiedig iawn.

Dadosod y Rhifyn

Bu nifer o achosion dros y blynyddoedd lle cafwyd unigolion â statws dylanwadwr yn euog o brynu dilynwyr ffug i wella canfyddiadau o'u pŵer a'u hamlygrwydd ar lwyfannau. 

Er enghraifft, y Bake Off's Cafodd Paul Hollywood ei hun mewn sgandal dilynwr ffug pan gymerodd hoe o Twitter ar ôl i’w gyfrif dilynwyr ostwng yn sgil y safle rhwydweithio cymdeithasol gan dynnu cyfrifon ffug o’r platfform.   

Mae astudiaethau eraill yn datgelu syfrdanol o uchel canran dilynwr ffug ar gyfer dylanwadwyr enwog, fel Kourtney Kardashian ac amryw o ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol eraill.  

Dim ond rhif ydyw ar ddiwedd y dydd, iawn? Ond cyn belled ag y mae brandiau yn y cwestiwn, dylai hyn osod clychau larwm yn canu. Pan fydd brand yn cyflwyno ymgyrch dylanwadwyr, maent yn gwneud hynny o dan yr argraff y bydd eu brand yn cyrraedd cynulleidfa ehangach - ac un ymgysylltiedig yn hynny o beth. Gall dylanwadwyr godi symiau mawr o arian am un swydd yn unig, felly mae'n rhaid i frandiau fod yn siŵr bod yr enillion, er enghraifft, yn y cyrhaeddiad neu'r amlygiad y byddant yn ei ennill, yn ddigon sylweddol i gyfiawnhau'r gwariant.

Amelia Neate, Uwch Reolwr asiantaeth marchnata dylanwadwyr byd-eang, Dylanwadwr Matchmaker

Felly, Beth ddylai Brandiau ei Wneud? 

Mae Amelia yn esbonio bod yna nifer o bethau i edrych arnyn nhw wrth bartneru â dylanwadwr.  

  • ymgysylltu - Yn hytrach na chanolbwyntio ar gyfrif dilynwyr, rhowch fwy o bwys ar raddfeydd ymgysylltu. Er y gallai maint y gynulleidfa y mae eich ymgyrch yn ei chyrraedd fod yn llai, mae'r rhai y mae'n eu cyrraedd yn fwy tebygol o ryngweithio ag ef. A dyna sut y byddwch chi'n sicrhau canlyniadau ac yn cwrdd â'ch amcanion marchnata.
  • Micro-ddylanwadwyr - Mae micro-ddylanwadwyr yn tueddu i fod â graddfeydd ymgysylltu uwch. Er nad ydyn nhw'n fawr, mae eu cynulleidfaoedd yn gyffredinol yn fwy rhyngweithiol a dilys ac felly, gallant fod yn llawer mwy gwerthfawr i frandiau.
  • hoff bethau - Er bod offer ar gael i wirio graddfeydd ymgysylltu, gallwch redeg eich ymchwil eich hun trwy gymharu cyfrif dilynwyr â nifer y hoffterau y mae'r swyddi yn eu cael. 
  • sylwadau - Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr ynghylch cyfreithlondeb dylanwadwr, mae sylwadau'n ffactor arall sy'n dweud y gwir. Gwiriwch a ydyn nhw'n cael unrhyw sylwadau yn gyntaf ac yn ail, a oes unrhyw batrymau neu weithgaredd tebyg i sbam ynddynt. Er enghraifft, mae sylwadau o'r hyn sy'n ymddangos yn ddefnyddwyr gwahanol, ond sydd i gyd yn darllen yr un peth, yn debygol o fod yn bots.

Fel arall, gallwch gael help asiantaeth ar gyfer eich ymgyrchoedd. Yn ogystal ag offer a mewnwelediad i'r diwydiant, mae gan asiantaethau fynediad at lawer iawn o ddata i gynorthwyo brandiau gyda llwyddiant eu hymgyrchoedd. Mae asiantaethau marchnata dylanwadwyr fel arfer yn adeiladu ac yn meithrin perthnasoedd cryf â dylanwadwyr, y maent yn gwybod sydd â dilyniadau dilys a graddfeydd ymgysylltu.

Felly, cyn i chi guro ar ddrysau proffiliau cyfryngau cymdeithasol i gael help gyda'ch ymgyrch dylanwadwyr nesaf, gwnewch yn siŵr y bydd eich buddsoddiad yn cael ei fodloni â danteithion ac nid triciau. I ddarganfod mwy o wybodaeth:

Ewch i Influencer Matchmaker

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.