3 Awgrymiadau Marchnata Digidol y Diwydiant Unigryw

3 Awgrymiadau Marchnata Digidol y Diwydiant Unigryw

Does dim amheuaeth bod marchnata digidol yn fwystfil pwerus - ac un bwystfil anwadal uffernol ar hynny. Yn gymaint ag yr hoffem i gyd dybio bod marchnata digidol yr un peth yn y bôn ni waeth beth, mae'n bendant ddim - ac mae'r rhesymau'n eithaf amlwg. Fel busnes, gallwch ddewis neilltuo canrannau penodol o'ch amser a'ch cyllideb i wahanol fathau o farchnata digidol: cyfryngau cymdeithasol, PPC, ail -getio, marchnata fideo, marchnata e-bost, SEO, optimeiddio offer gwefan ac ati.

Yn dal i fod, yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy diddorol i'w arsylwi yw'r ffordd y mae gwahanol ddiwydiannau yn blaenoriaethu eu strategaethau marchnata digidol. Oherwydd ei bod yn amlwg bod gwahanol ddiwydiannau yn mynd i feddu ar nodau busnes gwahanol iawn, dim ond rhai offer a llwyfannau sy'n debygol o gael y canlyniadau hynny fydd yn cael eu defnyddio. Ac mae'n arbennig o ddiddorol gweld sut mae gwahanol ddiwydiannau'n cyflwyno'u hunain ar-lein a pha mor hawdd ydyn nhw ar gael i gwsmeriaid a rhagolygon.

Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl farchnata mewn llawer o wahanol ddiwydiannau. Yn ystod fy nghyfarfyddiadau, rydw i wedi dysgu llawer iawn am y tactegau marchnata maen nhw'n eu defnyddio i gyflawni eu nodau. Yn ôl y disgwyl, darparwyd llawer o'r strategaethau a ddefnyddiwyd tuag at y diwydiannau penodol hynny - ac ydyn, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus. Os ydych chi'n farchnatwr yn unrhyw un o'r 5 diwydiant isod, byddwch chi am ddal i ddarllen. Dyma 3 awgrym marchnata digidol effeithiol ar gyfer 3 diwydiant unigryw:

Diwydiant Meddygol

Dwylo i lawr, un o'r diwydiannau anoddaf i farchnata iddo yw'r diwydiant meddygol. Y rheswm mwyaf sylfaenol am hyn yw na allwch wneud honiadau beiddgar fel “BYDD y driniaeth benodol hon yn eich gwella o'ch anhwylder." Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond tystiolaeth bod hyn wedi helpu nifer sylweddol o bobl (Ex: “mae'r driniaeth hon yn 98% effeithiol”), neu y GALL helpu. Yn amlwg, mae hwn yn fater cyfreithlondeb 100%.

Yn dal i fod, hyd yn oed gyda'r cyfyngiadau sy'n dod gyda chynhyrchu negeseuon a gymeradwywyd yn gyfreithiol, mae gan ysbytai, clinigau a chyfleusterau meddygol eraill gyfle gwych o hyd (a digon o hyblygrwydd) i “fynd am dro â'u pethau.” Un o'r ffyrdd gorau o wneud hyn yn y diwydiant meddygol yw dyneiddio'ch trefniant a dangos gofal i chi. Mae gofal iechyd yn fater difrifol iawn; felly beth am fynd yr ail filltir i ddangos bod eich cleientiaid (neu gleifion, yn hytrach) er eich budd gorau.

Er y dylai eich sefydliad yn bendant nodi'r gwerthoedd dyneiddiol hyn trwy gydol eu gwefan a chyfochrog marchnata arall, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd iawn o gael y negeseuon hynny o ofalu allan yn gyson i gleifion newydd a phresennol. Ynghyd â chyhoeddiadau gweinyddol safonol (Ex: Bydd y swyddfa hon ar gau i'w hadeiladu. Neu mae Dr. Williams allan o'r swyddfa), gall eich cydlynydd cyfryngau cymdeithasol fynd yr ail filltir a rhannu erthyglau am gadw'n iach yn ystod y gaeaf, neu gynnig awgrymiadau cyffredinol am gadw'n iach mewn digwyddiad lleol (Ex: Gwneud dewisiadau iachach yn y Ffair Wladwriaeth). Gallai hyd yn oed rhannu lluniau o natur dda wneud i gleifion deimlo'n fwy cyfforddus â'ch brand - fel llun o Swyddogion Heddlu yn gollwng toesenni i'r staff Nyrsio yn ystod penwythnos gwyliau MAWR. Dyma'r pethau bach a fydd yn gwahaniaethu'ch sefydliad o'r gweddill. Cysur yw'r teimlad # 1 y mae cleifion eisiau ei deimlo wrth chwilio am feddyg gofal sylfaenol neu benderfynu ble y byddan nhw'n gwneud ar gyfer llawdriniaeth.

Diwydiant Modurol

Fel y diwydiant meddygol, mae'r diwydiant modurol yn hynod gystadleuol ... efallai hyd yn oed yn fwy cystadleuol. Yn sicr mae gan bobl hoffterau o ba ysbytai a chlinigau maen nhw am fynd iddyn nhw, ond pan ddaw gwthio i wthio, os oes gennych chi argyfwng, rydych chi'n mynd i fynd i'r ysbyty agosaf yn gyntaf. Bydd ysbytai fel arfer yn aros ar agor - ond bydd rhai yn gwneud yn well yn unig, ac yn cael enw da yn well nag eraill.

Yn yr oes sydd ohoni, fodd bynnag, nid yw'r diwydiant moduro cystal â'i bresenoldeb ar-lein. Oherwydd bod ceir yn fuddsoddiad mor enfawr, mae defnyddwyr yn gwneud cymaint o ymchwil ar-lein â phosibl yn ddynol - sy'n cynnwys archwilio gwefan eich deliwr o'r top i'r gwaelod. Wedi dweud hynny, os ydych chi am sicrhau bod eich defnyddwyr yn parhau i ymgysylltu â'ch gwefan trwy gydol eu taith prynu car, mae gwir angen i chi dalu sylw ychwanegol i'ch marchnata ar-lein gwerthu ceir; a chadwch eich holl stocrestr a'ch hyrwyddiadau yn gyfredol. Nid oes gan bobl amser i alw'ch deliwr i fyny a gofyn a oes rhywbeth yn dal i fod ar gael neu a yw hyrwyddiad yn dal i fynd ymlaen. Os oes rhywbeth ar gael ar eich gwefan, mae defnyddwyr yn disgwyl iddi fod ar y lot. Yn ogystal, mae defnyddwyr eisiau gallu gweld popeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn eich ystafell arddangos go iawn. Pan fydd defnyddwyr yn gweld cerbyd y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo ar-lein, mae'n debygol iawn y bydd yn mynd yn eu 3 dewis car gorau; felly gwnewch yn siŵr nad yw'ch gwefan ar ei hôl hi.

Diwydiant Bwytai

Y diwydiant olaf, a mwyaf heriol, yn ôl pob tebyg, y byddaf yn ei drafod yw'r Diwydiant Bwytai! Mae'r rheswm rwy'n dweud “mwyaf heriol” oherwydd y faint o waith cynnal a chadw sydd ei angen i drin yr holl adolygiadau, sylwadau a chwynion ar-lein sy'n dod gan ddefnyddwyr ledled y sbectrwm emosiynol. Ac fel y gwyddoch, y cyflymaf ac yn fwy effeithlon y caiff mater bwyty ei ddatrys, y gorau yw am eu henw da ar-lein ac oddi ar-lein. Oherwydd pa mor hawdd yw hi i bostio adborth ar-lein, bwytai dylai wneud pob ymdrech i ymateb i bob sylw pryd bynnag y bo hynny'n bosibl yn ddynol - cadarnhaol neu negyddol! Unwaith eto, mae ychydig yn mynd yn bell i droi rhywun yn gwsmer am oes.

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook yn llythrennol yn caniatáu i ddefnyddwyr raddio sefydliadau yn gyhoeddus, yn ogystal ag adael adolygiadau. Os mai chi yw gweinyddwr y dudalen, cewch hysbysiadau ar unwaith pan fydd rhywun yn gadael adolygiad ar eich tudalen. I adael argraff gadarnhaol arnyn nhw, y peth mwyaf delfrydol a chwrtais i'w wneud yw ymateb iddyn nhw o fewn 24 awr - yn enwedig os yw'n adolygiad negyddol. Pan fydd defnyddwyr yng ngwres y foment, maen nhw eisiau i bethau gael eu datrys cyn gynted â phosib.

Os ydych chi'n ymateb i adolygiad negyddol, gwelwch sut y gallwch chi wella pethau. Os yw'n adolygiad cadarnhaol, cymerwch amser i ddiolch iddynt o fewn yr un amserlen. Nid yn unig y mae defnyddwyr yn gweld adolygiadau eich defnyddiwr, ond maen nhw hefyd yn gweld sut rydych chi'n eu trin. Ni waeth a yw'r adolygiad yn negyddol ai peidio, mae'r ffordd rydych chi'n cyflwyno'ch hun i gwsmer yn golygu'r gwahaniaeth rhwng ystafell orlawn o bobl sy'n aros am fwrdd; a chwsmer bob 2 awr. Proffesiynoldeb yw popeth! Mae croeso hefyd i fwytai ymateb i ddefnyddwyr ar wefannau adolygu eraill fel Yelp ac Urbanspoon.

Er ei bod yn wir y gall bron i drefniadaeth ddefnyddio gwahanol agweddau ar farchnata digidol, mae'r mathau o lwyfannau marchnata digidol a thactegau a ddefnyddir yn amrywio'n fawr ar sail diwydiant. Efallai na fydd yr hyn sy'n cael ei ystyried yn hanfodol i un diwydiant o arwyddocâd mawr i ddiwydiant arall. Mae gan wahanol ddiwydiannau nodau gwahanol, ac felly, gwahanol ffyrdd o farchnata i ddefnyddwyr ar-lein.

Un sylw

  1. 1

    Mae hyn yn profi nad pwnc cul yn unig yw marchnata digidol ond pwnc eang a hyblyg. Mae technoleg marchnata digidol yn diffinio ecsentrigrwydd y byd marchnata. Ychydig iawn o'r diwydiannau blaenllaw yn y byd yw'r diwydiant meddygol, modurol a bwytai. Erbyn hynny, gallaf gytuno bod marchnata digidol wedi cymryd lefel hollol newydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.