Dangosol: Dadansoddeg Cwsmeriaid â Mewnwelediadau Gweithredadwy

Dadansoddeg Dangosol

Nid yw data mawr bellach yn newydd-deb ym myd busnes. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n meddwl amdanynt eu hunain fel rhai sy'n cael eu gyrru gan ddata; mae arweinwyr technoleg yn sefydlu seilwaith casglu data, mae dadansoddwyr yn didoli trwy'r data, ac mae marchnatwyr a rheolwyr cynnyrch yn ceisio dysgu o'r data. Er gwaethaf casglu a phrosesu mwy o ddata nag erioed, mae cwmnïau'n colli mewnwelediadau gwerthfawr am eu cynhyrchion a'u cwsmeriaid oherwydd nad ydyn nhw'n defnyddio'r offer cywir i ddilyn defnyddwyr ar draws taith gyfan y cwsmer neu fel arall maen nhw'n dyblygu data ac yn cyflwyno gwallau i'w dadansoddiad.

Yn dibynnu ar y pwnc penodol, gall un ymholiad strwythuredig yn SQL gymryd ymhell dros awr i godio ac adfer. Mae ymholiadau ad hoc yn ei chael hi'n anodd cynhyrchu dadansoddiad cwsmer gweithredadwy oherwydd gallai'r ateb i'ch cwestiwn cyntaf fod yn gwestiwn arall. Rydych chi'n dysgu bod mwy na 50% o'r cwsmeriaid sy'n clicio ar eich botwm CTA yn canfod eu ffordd i'r dudalen arwyddo, ond mae llai na 30% o'r cwsmeriaid hynny yn creu proffil defnyddiwr. Beth nawr? Mae'n bryd ysgrifennu ymholiad arall yn SQL i gasglu darn arall o'r pos. Nid oes rhaid i ddadansoddiad fod fel hyn.

Dangosol yw'r platfform Dadansoddeg Cwsmer blaenllaw sy'n galluogi timau cynnyrch a data i symud y tu hwnt i gyfyngiadau offer BI traddodiadol i wneud penderfyniadau trwy ddeall ymddygiad defnyddwyr ar draws pob pwynt cyffwrdd. Dim ond Dangosol sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'ch warws data, nad oes angen ei ddyblygu, ac mae'n grymuso defnyddwyr busnes i ateb cwestiynau dadansoddeg cwsmeriaid cymhleth heb orfod dibynnu ar dimau data na SQL. Gall rheolwyr cynnyrch a marchnatwyr redeg yr un ymholiadau mewn eiliadau a fyddai'n cymryd oriau dadansoddwyr data i'w codio. Mae mewnwelediadau data gweithredadwy dri cham bach i ffwrdd.

Cam 1: Diffinio'ch Amcanion Busnes a'ch Metrigau

Er mwyn adeiladu model data effeithiol, yn gyntaf rhaid i chi ddiffinio'ch amcanion busnes a defnyddio achosion. Mae Analytics Cwsmer i fod i yrru penderfyniadau'r timau cynnyrch a marchnata, felly gweithiwch yn ôl o'r canlyniadau rydych chi'n gobeithio eu cyflawni. Dylai nodau gael eu halinio ag amcanion busnes craidd. Gall dangosol fesur ymddygiad yr holl ddefnyddwyr, defnyddwyr unigol, a phopeth rhyngddynt, felly mae'n werth olrhain dangosyddion ar sawl lefel. Nesaf, pennwch y metrigau a'r DPAau a all ddweud wrthych a ydych chi'n llwyddo. Gallai rhai enghreifftiau o'r rhain fod:

  • Cynyddu trosi defnyddwyr newydd
  • Gostwng corddi tanysgrifiwr
  • Nodwch eich sianeli marchnata mwyaf effeithiol
  • Dewch o hyd i bwyntiau ffrithiant yn eich llif ysgubol

Ar ôl i chi setlo ar nod, lluniwch gwestiwn rydych chi'n gobeithio ei ateb gyda'ch data defnyddiwr. Er enghraifft, dywedwch eich bod yn anelu at gynyddu mabwysiadu nodwedd cynnyrch newydd. Dyma rai enghreifftiau o gwestiynau y byddech chi am eu hateb wrth i chi ddadansoddi'ch twmffat ymgysylltu â defnyddwyr:

  • A yw cwsmeriaid premiwm wedi mabwysiadu'r cynnyrch yn gyflymach na defnyddwyr am ddim?
  • Faint o gliciau neu sgriniau y mae'n eu cymryd i ddefnyddiwr gyrraedd y cynnyrch newydd?
  • A yw mabwysiadu nodwedd newydd yn cael effaith gadarnhaol ar gadw defnyddwyr mewn un sesiwn? Ar draws sawl sesiwn?

Gyda'r ymholiadau hyn a'r data i'w hateb, gallwch gloddio i filoedd o gamau gweithredu defnyddwyr ar draws taith gyfan y cwsmer. Paratowch i brofi'ch damcaniaethau gyda delweddiadau twndis greddfol.

Cam 2: Traciwch Eich Taith Cwsmer Gyda'r Daith Cwsmer Aml-fil

Nodwedd ddangosol graidd yw'r Taith Cwsmer Multipath. Mae taith y cwsmer yn cael ei harddangos fel twndis aml-lu, gan ddangos llif defnyddwyr trwy benderfyniadau gwahanol o fewn eich gwefan neu ap symudol. Mae delweddu'r daith yn helpu timau cynnyrch a marchnata i ddadorchuddio'r ymddygiadau a'r pwyntiau cyffwrdd penodol sy'n gyrru caffael, cadw neu gorddi cwsmeriaid. 

Dadansoddeg Taith Cwsmer Amlbwrpas

Mae rhannu'r twndis ymhellach yn caniatáu i'ch tîm ddod o hyd i'r union bwyntiau ffrithiant lle mae defnyddwyr yn gwyro oddi wrth yr ymddygiad a ffefrir neu'n cerdded i ffwrdd o'r cynnyrch yn gyfan gwbl. Mae'r Multipath Customer Journey hefyd yn caniatáu i'r cwmni nodi ei ffynonellau allweddol o atyniad cwsmeriaid, gan dorri dognau unigol o'r twndis i gymharu teithiau tebyg i gwsmeriaid. Yna gall timau alinio eu mapiau cynnyrch i fynd i'r afael â phroblemau gyda phrofiad y defnyddiwr a'u nod o efelychu canlyniadau'r cwsmeriaid delfrydol.

Cam 3: Drilio'n Ddyfnach Gyda charfannau a phroffiliau

Ar ôl i chi ddadansoddi'r ffyrdd y mae defnyddwyr yn ymgysylltu â'ch cynhyrchion, gall eich tîm marchnata weithredu ar ymgyrchoedd sy'n targedu'r cwsmeriaid hynny sy'n fwy tebygol o fod â gwerth oes uchel. Mae dangosol yn caniatáu ichi segmentu defnyddwyr gan bron unrhyw ddynodwr y gellir ei ddychmygu trwy ddatblygu carfannau ymddygiadol. Efallai y byddwch yn dod o hyd i:

  • Mae defnyddwyr sy'n derbyn eu e-bost marchnata cyntaf ar fore Llun yn llawer mwy tebygol o danysgrifio na'r rhai sy'n derbyn eu cyfathrebiad cyntaf yn ddiweddarach yn yr wythnos.
  • Mae treialwyr am ddim yn tueddu i gorddi oni bai eu bod yn cael eu hatgoffa bod eu treial yn dod i ben drannoeth.

dadansoddiad carfan dadansoddol dangosol

Os yw'ch tîm marchnata eisiau cael gronynnog, mae Dangosol yn cynnig proffiliau defnyddwyr, gan ganiatáu iddynt drosoli personasau penodol y cwsmeriaid gorau. Y tu mewn i'ch warws data mae cofnod o bob gweithred defnyddiwr. Mae proffiliau defnyddwyr yn Dangosol yn eich tywys trwy'r siwrnai cwsmer gyfan, o'r clic cyntaf i'r un mwyaf diweddar. Mae segmentau a charfannau personol yn codi'r bar ar gyfer marchnata wedi'i bersonoli.

Mae aur wedi'i guddio y tu mewn i'ch warws data, ac mae Dangosol yn eich helpu i'w fwyngloddio. Nid oes angen gwybodaeth am god na gwerthfawrogiad o seilwaith data arnoch i ddod o hyd i fewnwelediadau dadansoddol defnyddiol. Y cyfan sydd ei angen yw arddangosiad cynnyrch o Ddangosol a mynediad at ddata defnyddiwr eich cwmni.

Rhowch gynnig ar y Demo Dangosol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.