14 Awgrymiadau ar gyfer Gwella'ch Perfformiad Chwilio Organig ar Google

Depositphotos 33099063 s

Un o'r angenrheidiau mwyaf sylfaenol ar gyfer datblygu strategaeth SEO fuddugol yw gwella eich safleoedd chwilio organig Google. Er gwaethaf y ffaith bod Google yn newid eu algorithm peiriannau chwilio yn gyson, mae yna rai arferion gorau sylfaenol i'ch rhoi ar ben ffordd i'w wella, a fydd yn eich arwain chi i'r 10 Uchaf euraidd ar dudalen un ac yn sicrhau eich bod ymhlith y peth cyntaf y mae darpar gwsmeriaid yn ei weld. wrth ddefnyddio chwiliad Google.

 1. Diffinio rhestr geiriau allweddol - Meddyliwch sut y byddai pobl yn chwilio am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau, gwnewch restr o yr allweddeiriau hyn, a gwiriwch y traffig amcangyfrifedig ar gyfer pob tymor gydag offeryn fel Google Keyword Planner. Whittle eich rhestr i lawr i'r termau mwyaf perthnasol, wedi'u masnachu fwyaf.
 2. Bydd cynnwys da ar ei ennill - Cofiwch bob amser fod ysgrifennu cymhellol, cynnwys o ansawdd uchel mae hynny'n denu diddordeb ac yn gorfodi ymwelwyr i'w rannu a chysylltu'n ôl ag ef yn hanfodol. Mae gan gynnwys da'r siawns orau o fod yn gynnwys firaol, ac mae Google yn gwobrwyo firaoldeb cynnwys yn drwm yn ei algorithm graddio.
 3. Creu tudalennau conglfaen - Os oes gennych 10 tudalen yn ymwneud â'r un set o eiriau allweddol, bydd gan Google amser caled yn penderfynu pa dudalen sy'n berthnasol. Yn lle, ystyriwch uno'ch cynnwys i mewn i un dudalen conglfaen. Gydag un dudalen conglfaen awdurdodol ar bwnc penodol, nid oes dryswch SEO, a dylech raddio'n uwch.
 4. Defnyddiwch ailadrodd allweddair ac amrywiad yng nghynnwys y dudalen - Creu cynnwys tudalen perthnasol yw'r ffordd orau o hyd i raddio'n uchel, a rhan fawr o greu cynnwys yw eich defnydd o eiriau allweddol wedi'u targedu. Peidiwch byth ag ailadrodd geiriau allweddol yn rhy aml ar draul ysgrifennu da, ond dylech ailadrodd geiriau allweddol yn eich cynnwys 2-3 gwaith ar gyfer tudalennau byr a 4-6 gwaith ar gyfer tudalennau hirach. Cynhwyswch eiriau allweddol pwysig yn eich 50 gair cyntaf, oherwydd gall lleoliad cynnar fod yn arwydd o berthnasedd.
 5. Optimeiddiwch deitlau eich tudalen - Mae'r Mae tag HTML yn diffinio teitl tudalen we ac mae i fod i fod yn ddisgrifiad cryno o gynnwys y dudalen honno. Mae Google yn ystyried mai hon yw'r elfen SEO ail-bwysicaf ar dudalen. Cadwch teitlau tudalennau o dan 70 nod, gydag allweddeiriau pwysig yn y teitl, yn y dechrau os yn bosibl. Mae hefyd yn syniad da cynnwys enw'ch cwmni hefyd tua'r diwedd.
 6. Ysgrifennu disgrifiadau meta cymhellol - Mae'r Mae tag HTML i fod i fod yn esboniad cryno o gynnwys tudalen we ac mae'n chwarae rhan fawr wrth gael cliciau gan ddefnyddwyr. Cadwch eich disgrifiadau meta dan 150 o gymeriadau. Dylech hefyd gynnwys allweddeiriau targed yn eich testun, gan y bydd unrhyw eiriau sy'n cyfateb i ymholiad chwilio defnyddiwr yn cael eu harddangos mewn print trwm.
 7. Defnyddiwch amrywiadau allweddair fel testun angor ar gyfer cysylltu mewnol - Mae defnyddio testun angor disgrifiadol, perthnasol yn helpu Google i benderfynu beth yw pwrpas y dudalen sy'n gysylltiedig. Pan ddefnyddiwch ddolenni mewnol, dylech ddefnyddio testun angor sy'n amrywiad agos o'ch allweddeiriau targed ar gyfer y dudalen honno, yn lle ymadroddion fel cliciwch yma or llwytho i lawr yma. Ond osgoi gor-ddefnyddio allweddeiriau sy'n cyfateb yn union. Bydd defnyddio amrywiadau agos yn eich helpu i raddio'n well ar gyfer mwy o eiriau allweddol.
 8. Peidiwch ag anghofio am dagiau ALT - Tagiau ALT yn elfennau HTML a ddefnyddir i nodi testun amgen i'w arddangos pan na ellir rendro'r elfen y maent yn cael ei chymhwyso iddi (megis delweddau). Gall tagiau ALT fod â chydberthynas gref â safleoedd Google SEO, felly pan fydd gennych ddelweddau ac elfennau eraill ar eich tudalennau gwe, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn defnyddio tag ALT disgrifiadol gydag allweddeiriau wedi'u targedu ar gyfer y dudalen honno.
 9. Mae eich enwau URL yn bwysig - Mae'n ymddangos bod URLau byrrach yn perfformio'n well yn safleoedd chwilio Google na rhai hirach, felly cadwch hynny mewn cof wrth adeiladu'ch gwefan. Cadwch gwasgfeydd mor isel â phosib. Fe ddylech chi hefyd cynnwys geiriau allweddol yn eich enwau URL, a cheisiwch eu gosod yn agosach at eich enw parth. Pan fydd gennych eiriau allweddol lluosog yn eich URLau, gwahanwch nhw gyda chysylltiadau.
 10. Dim het ddu - SEO het ddu yn cyfeirio at yr arfer o geisio twyllo'r peiriannau chwilio i roi safleoedd uwch i chi trwy ddefnyddio tactegau anfoesegol, megis prynu dolenni. Hyd yn oed os ydych chi'n mwynhau hwb dros dro mewn safleoedd oherwydd tactegau het ddu, mae'n debygol o fod yn fyrhoedlog. Mae Google yn gwella ac yn gwella wrth sylwi ar driciau budr ac yn hwyr neu'n hwyrach bydd y cynnydd a wnaethoch yn cael ei ddileu gan ddiweddariad algorithm, neu'n waeth, bydd eich gwefan yn cael ei thynnu o'r mynegai yn gyfan gwbl.
 11. Traciwch eich ymwelwyr a'ch arweinyddion - Er mwyn gwneud y gorau o'ch canlyniadau SEO, mae'n bwysig mesur effaith eich ymdrechion ar draffig gwefan a chynhyrchu plwm / gwerthu. Gall Offer Gwefeistr Google roi mewnwelediad pwysig i chi o sut mae'ch gwefan yn gweithredu a nodi gwallau posibl y dylech eu cywiro. An analytics offeryn fel Google's Universal Analytics yn ddefnyddiol ar gyfer mesur newidiadau mewn traffig chwilio yn ogystal ag olrhain rhyngweithiadau ymwelwyr â'ch gwefan sy'n ganlyniad uniongyrchol i SEO. Marchnata offer awtomeiddio ac offer olrhain galwadau (fel Olrhain galwadau DialogTech) gall eich helpu i glymu arweinyddion a gwerthiannau yn ôl i SEO.
 12. Byddwch yn gymdeithasol - Signalau cymdeithasol eisoes yn effeithio ar safleoedd Google SEO ac mae llawer o arbenigwyr diwydiant yn credu y bydd hynny'n cynyddu yn unig. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, ystyriwch sefydlu rhai tudalennau cyfryngau cymdeithasol fel Google+ a Facebook, a dechrau ymgysylltu â'ch cynulleidfa.
 13. Meddu ar strategaeth adeiladu cyswllt - Adeilad Link yn derm catchall ar gyfer yr arfer o greu dolenni allanol newydd i'ch gwefan. Y tu hwnt i greu cynnwys gwych mae pobl eisiau ei rannu, mae blogio gwesteion a gofyn i wefeistri o wefannau awdurdodol sy'n berthnasol i'ch busnes gysylltu yn ôl â'ch tudalennau yn ffyrdd gwych o adeiladu cysylltiadau. Pan fo'n bosibl, defnyddiwch eiriau allweddol yw'r testun angor ar gyfer eich dolenni, gan y bydd hyn yn helpu i anfon signalau i Google bod eich tudalennau'n berthnasol ar gyfer y termau hynny.
 14. Buddsoddwch mewn safle symudol-gyfeillgar - Mae Google wedi cyhoeddi a algorithm graddio symudol-gyfeillgar bydd hynny'n cael effaith sylweddol ar ganlyniadau chwilio symudol. Gan weld bod tua 50% o'r holl chwiliadau a wnaed ar Google ar ddyfeisiau symudol, yr amser nawr yw optimeiddio ar gyfer symudol a sicrhau nad yw'ch safle yn taro deuddeg o ganlyniad.

I ddysgu mwy o arferion gorau ar gyfer gwella eich safleoedd chwilio organig a Google SEO a PPC search ad ROI, gall yr eLyfr hwn helpu, Canllaw Marketer i Olrhain Galwadau ar gyfer Google SEO a PPC.

26 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  • 4

   URLau Canonaidd yw lle mae gennych gynnwys dyblyg 100% ar draws gwefannau, is-barthau neu barthau ac eisiau i'r peiriannau chwilio ganolbwyntio ar un dudalen yn lle rhannu awdurdod rhwng pob un ohonynt. Mae tudalennau conglfaen yn dudalennau amserol. Rydych chi am sicrhau nad ydych chi'n rhannu'ch awdurdod ar bynciau penodol rhwng tudalennau. Mae'n well cael llai o dudalennau sy'n gynhwysfawr iawn ar bwnc na thudalennau lluosog sydd â gwahanol eiriau ac esboniadau. Ceisiwch ddylunio hierarchaeth ar gyfer eich gwefan a phenderfynwch y tudalennau allweddol rydych chi eu heisiau yn yr hierarchaeth honno ... yna adeiladwch y tudalennau conglfaen hynny.

 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8

  Post gwych! Rwy’n dechrau sylwi bod optimeiddio eich cynnwys i ffwrdd o ganllawiau safonol “SEO” a chanolbwyntio mwy ar brofiad y defnyddiwr / gwefannau cyfeillgar i ffonau symudol yn ei wneud yn fawr. Peth arall sy'n werth ei nodi yw cyflymder! Rydyn ni'n byw ein bywydau yn y lôn gyflym nawr ddyddiau, felly gellir cymryd rhan o brofiad y defnyddiwr hefyd fel “Peidiwch â gwneud i Timmy fach aros”. Sicrhewch fod y cynnwys wedi'i optimeiddio i ddal sylw'r defnyddiwr yn gyflym.

 8. 9
 9. 10
 10. 11

  Diolch yn fawr am y cyngor. Byddaf yn dechrau diweddaru fy ngwefan yn fwy rheolaidd. Gwybodaeth fer, syml a chreisionllyd ... Cŵl! Rwy'n credu bod mesur gweithgareddau SEO yn bethau pwysig iawn - mae'n dangos y ffordd iawn i chi. Dyma beth rydyn ni i gyd yn y broses o'i wneud. Ailwampio SEO yn llwyr ar ein gwefan dylunio gwe.

  Rwy'n credu y bydd y wybodaeth hon yn fy helpu i wella SEO fy mlog. Syml ac i'r pwynt. SEO = Cynnwys o safon, KW cystadleuol a realistig neu ymadroddion allweddol, gwneud y gorau o'ch cysylltiadau ac osgoi sbamio - yn syml yr allwedd i gael safleoedd da. Mae cadw'r cynnwys yn ffres yn wirioneddol allweddol. Hefyd gall cofio ennill dolenni i mewn ar gyfer tudalennau ac erthyglau penodol fod o gymorth mawr.

  Mae'n amlwg i mi fod SEO nid yn unig yn gyrru canlyniadau ond bod ganddo'r gyfradd trosi uchaf o'i chymharu â mathau eraill o farchnata ar-lein. Cadwch yr erthyglau gwych i ddod, a byddaf yn dal i ddod yn ôl! 🙂

 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
 15. 16
 16. 17

  Mae hon yn erthygl wych mewn gwirionedd gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol. I fod yn onest, rydw i bellach yn ymwybodol o'm diffyg gwybodaeth yng ngrym allweddeiriau da a disgrifiadau meta. Hynny yw, bydd yn rhaid i mi wella hyn. Diolch!

 17. 18

  Rwy'n credu y dyddiau hyn na all y cynnwys ddod â'r holl draffig atoch os byddwch chi'n cyhoeddi heb fesurau cywir. Diolch am eich cynnwys.

 18. 19
 19. 20

  sut i gynyddu traffig organig ar y wefan. rwyf wedi gwneud popeth i gynyddu traffig ar y wefan ond does gen i ddim canlyniad. beth yw'r strategaeth wirioneddol i gynyddu traffig organig ar y wefan

  • 21

   Mae eich gwefan yn dechrau cael safleoedd organig yn ôl SEMRush, ond rydych chi'n dal i gael eich claddu yn eithaf dwfn yn y peiriannau chwilio. Byddwn yn argymell yn gryf symud i CMS fel WordPress a chyhoeddi erthyglau gwerthfawr yn barhaus, efallai ffeithlun. Ac os gallwch gael rhai swyddi gwesteion yn eich rhanbarth lle gallwch gysylltu â'ch gwefan yn eich bio awdur, gallwch gyflymu eich awdurdod chwilio.

 20. 23

  Mae eich awgrymiadau yn ddefnyddiol iawn i mi. Mae SEO sy'n seiliedig ar gynnwys yn fuddiol iawn y dyddiau hyn. Rydym hefyd yn gwneud SEO ac mae eich awgrymiadau yn rhoi mwy o werth yn fy ngwaith.

 21. 24
 22. 25

  dyma lawer iawn o wybodaeth wych yma. Efallai eich bod chi a'r sylwebyddion eraill wedi ymdrin â phopeth. Dylai darllenwyr hefyd gofio bod metrigau defnyddwyr yn chwarae rhan fawr wrth helpu Google i ddeall a yw defnyddwyr yn cwblhau tasg pob tudalen / endid. Mae hyn yn uniongyrchol yn golygu gwirio'ch hoff blatfform Analytics a deall pa mor ymgysylltu yw defnyddwyr ar bob darn o gynnwys. Mae deall hyn yn rhoi mewnwelediad ichi a yw defnyddwyr yn gweld eich cynnwys gwych, yn addysgiadol a / neu'n rhanadwy.

 23. 26

  Hei, Blair,
  Stwff rhagorol !!
  ydy, mae gwefan gyfeillgar symudol, teitl meta, meta disgrifiad, meta teitl etc.are yn cael ei defnyddio'n dda i gael mwy o draffig a rheng. Hefyd, mae optimeiddio delweddau, cynnwys perthnasol gan ddefnyddio, cynyddu amser llwyth gwefan yn bwysig iawn ar gyfer cael canlyniad gwell. Diolch i chi am rannu'r awgrymiadau pwysig hyn. Ychydig o ddulliau newydd a ddysgais o'ch swydd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.