Rhestr wirio: Sut i Greu Cynnwys Sy'n Gynhwysol

Cynhwysiant ac Amrywiaeth

Wrth i farchnatwyr ganolbwyntio ar gynnwys sy'n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd, rydym yn aml yn cael ein hunain yn delfrydio ac yn dylunio ymgyrchoedd gyda grwpiau bach o bobl sy'n debyg i ni'n hunain. Tra bod marchnatwyr yn ymdrechu i bersonoli ac ymgysylltu, mae bod yn amrywiol yn ein negeseuon yn cael ei anwybyddu yn llawer rhy aml. A, thrwy edrych dros ddiwylliannau, rhywiau, dewisiadau rhywiol, ac anableddau ... roedd ein negeseuon yn golygu ymgysylltu yn gallu mewn gwirionedd ymyleiddio pobl nad ydyn nhw fel ni.

Dylai cynhwysiant fod yn flaenoriaeth ym mhob neges farchnata. Yn anffodus, mae'r diwydiant cyfryngau yn dal i golli'r marc:

 • Mae menywod yn 51% o'r boblogaeth ond dim ond 40% o arweinwyr darlledu.
 • Mae pobl amlddiwylliannol yn 39% o'r boblogaeth ond dim ond 22% o'r arweinwyr darlledu.
 • Mae 20% o Americanwyr 18-34 oed yn nodi eu bod yn LBGTQ ond dim ond 9% o reoleiddwyr oriau brig ydyn nhw.
 • Mae gan 13% o Americanwyr anableddau ond dim ond 2% o reolwyr amser cyntaf sydd ag anabledd.

Trwy ganolbwyntio ar gynhwysiant, gall y cyfryngau helpu i wrthsefyll ystrydebau a helpu i leihau gogwydd anymwybodol.

Diffiniadau Cynhwysiant

 • Cydraddoldeb - anelu at hyrwyddo tegwch ond dim ond os yw pawb yn cychwyn o'r un lle ac angen yr un help y gall weithio.
 • Ecwiti - yn rhoi i bawb yr hyn sydd ei angen arnynt i fod yn llwyddiannus tra bod cydraddoldeb yn trin pawb yr un peth.
 • Croestoriad - natur gydgysylltiedig categorïau cymdeithasol fel hil, dosbarth a rhyw fel y maent yn berthnasol i unigolyn neu grŵp penodol, yr ystyrir eu bod yn creu systemau gwahaniaethu neu anfantais sy'n gorgyffwrdd ac yn gyd-ddibynnol.
 • Tokeniaeth - yr arfer o wneud ymdrech symbolaidd yn unig i gynnwys pobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, yn enwedig trwy recriwtio nifer fach o bobl heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn ysgogi ymddangosiad cydraddoldeb.
 • Rhagfarn anymwybodol - agweddau neu ystrydebau sy'n effeithio ar ein dealltwriaeth, ein gweithredoedd a'n penderfyniadau mewn modd anymwybodol.

Mae hyn yn ffeithlun o Youtube yn darparu rhestr wirio fanwl y gallwch ei defnyddio gydag unrhyw dîm creadigol i sicrhau bod cynwysoldeb yn sbardun wrth gynllunio, gweithredu a chynulleidfa darged y cynnwys rydych chi'n ei greu. Dyma ddadansoddiad o'r rhestr wirio ... a addasais i'w defnyddio ar gyfer unrhyw sefydliad ar gyfer unrhyw gynnwys ... nid fideo yn unig:

Cynnwys: Pa bynciau sy'n cael sylw a pha safbwyntiau sy'n cael eu cynnwys?

 • Ar gyfer fy mhrosiectau cynnwys cyfredol, a ydych chi wedi mynd ati i geisio safbwyntiau amrywiol, yn enwedig y rhai sy'n wahanol i'ch rhai chi?
 • A yw'ch cynnwys yn gweithio i fynd i'r afael â stereoteipiau am grwpiau ymylol neu eu datgymalu a helpu'r gynulleidfa i edrych ar eraill gyda chymhlethdod ac empathi?
 • A yw'ch cynnwys (yn enwedig newyddion, hanes, a chysylltiad â gwyddoniaeth) yn rhoi llais i sawl safbwynt a diwylliant?

Sgrin sgrin: Beth mae pobl yn ei weld pan fyddant yn ymweld â mi?

 • A oes amrywiaeth yn fy nghynnwys? A yw arbenigwyr ac arweinwyr meddwl o gefndiroedd amrywiol ar hyd nifer o ddimensiynau hunaniaeth (rhyw, hil, ethnigrwydd, gallu, ac ati) wedi'u cynnwys yn fy nghynnwys?
 • Ymhlith fy 10 darn olaf o gynnwys, a oes amrywiaeth ymhlith y lleisiau sy'n cael eu cynrychioli?
 • Os ydw i'n defnyddio animeiddiadau neu ddarluniau, ydyn nhw'n cynnwys amrywiaeth o arlliwiau croen, gweadau gwallt a rhywiau?
 • A oes amrywiaeth ymhlith y lleisiau sy'n adrodd fy nghynnwys?

Ymgysylltu: Sut mae ymgysylltu â chrewyr eraill a'u cefnogi?

 • Ar gyfer cydweithrediadau a phrosiectau newydd, a ydw i'n edrych ar biblinell amrywiol o ymgeiswyr ar wahanol gyfnodau gyrfa, ac a yw croestoriadoldeb yn cael ei ystyried?
 • Ydw i'n cymryd cyfleoedd i drosoli fy platfform i ddyrchafu a chefnogi crewyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol?
 • Ydw i'n addysgu fy hun am safbwyntiau ar yr ymylon trwy ymgysylltu â chymunedau / cynnwys amrywiol?
 • Sut mae fy sefydliad yn gweithio i feithrin lleisiau amrywiol a grymuso cyfathrebwyr / dylanwadwyr y genhedlaeth nesaf?
 • Sut mae fy sefydliad yn osgoi symbolaeth? Ydyn ni'n ymgysylltu ag arbenigwyr a chyfathrebwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol am gyfleoedd sy'n ymestyn y tu hwnt i gynnwys sy'n gysylltiedig ag amrywiaeth?
 • Sut mae cyllidebau a buddsoddiadau yn adlewyrchu'r ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant?

Cynulleidfa: Sut ydw i'n meddwl am gynulleidfaoedd wrth wneud cynnwys?

 • Pwy yw'r gynulleidfa arfaethedig? Ydw i wedi ystyried llunio fy nghynnwys i chwilio am gynulleidfa eang ei maint ac ymgysylltu â hi?
 • Os yw fy nghynnwys yn cynnwys pwnc sydd â thuedd ddiwylliannol yn erbyn rhai grwpiau, a ydw i'n darparu cyd-destun a all groesawu cynulleidfaoedd amrywiol?
 • Wrth gynnal ymchwil defnyddwyr, a yw fy sefydliad yn sicrhau bod safbwyntiau amrywiol yn cael eu ceisio a'u cynnwys?

Crewyr Cynnwys: Pwy sydd ar fy nhîm?

 • A oes amrywiaeth ymhlith y timau sy'n gweithio ar fy nghynnwys?
 • A yw demograffeg fy nhîm yn adlewyrchu'r boblogaeth yn gyffredinol, nid y gynulleidfa bresennol yn unig?
 • Ydw i'n ymgysylltu ag arbenigwyr ac arweinwyr meddwl o gefndiroedd amrywiol ar hyd sawl dimensiwn hunaniaeth (rhyw, hil neu ethnigrwydd, gallu, ac ati) fel ymgynghorwyr ar fy mhrosiectau?

rhestr wirio cynhwysiant marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.