Y Gŵyn # 1 Am Farchnata Mewnol

marchnata i mewn

Unwaith bob mis, fwy neu lai, rydym yn clywed yr un gŵyn gan ragolygon sy'n gweithio gydag asiantaethau marchnata i mewn a chleientiaid sy'n gweithio gyda ni ar eu marchnata i mewn ymdrechion. Heb sôn bod y gŵyn hon yn un y byddwn i'n gwneud fy hun gyda'n hasiantaeth pe na bawn i'n deall sut roedd marchnata i mewn yn gweithio mewn gwirionedd.

Cwyn: Nid ydym yn cael unrhyw fusnes o'n gwefan.

Mae problem ddifrifol yn y diwydiant marchnata i mewn o ran sut mae'n cael ei egluro a sut mae marchnata i mewn mewn gwirionedd yn gweithio. Nid yw'r syniad y bydd sefydlu presenoldeb ar y we yn troi'ch gwefan yn beiriant lle bydd gobaith ar ôl gobaith yn dod o hyd i chi ar chwiliad neu'n gymdeithasol, yn darllen eich deunydd, ac yn llenwi ffurflen ar eich gwefan ar unwaith. Mae'n rhywfath sut mae'n gweithio, ond nid yw mwyafrif y busnes byth yn dilyn y llwybr hwn.

Ymddygiad Rhagolwg

Gadewch i ni drafod ymddygiad prynu, yn gyntaf. Rydyn ni wedi ysgrifennu amdano micro-eiliadau a theithiau cwsmeriaid o'r blaen a byddwn yn eich annog i ddarllen y post. Y gwir yw nad yw pobl yn dod o hyd i chi mewn canlyniadau chwilio, yn ymweld â'ch tudalen gartref, ac yn prynu'ch gwasanaethau gyda'r symlrwydd hwnnw. Mewn gwirionedd, mae'r data a ddarperir gan Cisco yn dangos bod gan y busnes cyffredin dros 800 o deithiau gwahanol (darllenwch yr e-lyfr a ysgrifennwyd gennym ar hyn).

Os ydych chi'n gwmni gwasanaeth (fel ein hasiantaeth), dyma sut mae taith brynu yn aml yn gweithio:

 1. Gair y Genau - mae cleient yn aml yn ein crybwyll wrth eu cydweithiwr pan fyddant yn chwilio am gymorth y gallwn ei ddarparu.
 2. Chwilio - mae'r gobaith yn chwilio ar-lein am eich busnes ac yn dod o hyd i'ch gwefan ac yn gymdeithasol.
 3. Gwefan - mae'r gobaith hwnnw'n ymweld â'n gwefan. Maent yn edrych ar ba arbenigedd sydd gennym, adnoddau a allai eu helpu i wneud y penderfyniad, y tîm y byddant yn gweithio gydag ef, a pha gymwysterau neu gwsmeriaid yr ydym eisoes wedi gwneud gwaith iddynt.
 4. Cynnwys - mae'r gobaith yn darllen eich cynnwys a gall hyd yn oed lawrlwytho neu ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 5. Dilynwch - mae'r gobaith hwnnw weithiau'n cysylltu â ni'n gymdeithasol, yn gweld pa fath o waith rydyn ni'n ei wneud, yn gofyn i bobl yn ein rhwydwaith sut rydyn ni i weithio gyda nhw ac a allwn ni drin eu problem ai peidio.
 6. Tanysgrifio - lawer gwaith nid yw'r gobaith mewn sefyllfa i brynu, ond maen nhw'n gwneud ymchwil ac felly maen nhw'n tanysgrifio i'ch cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad a chael cyngor gwerthfawr.
 7. Cyfarfod - mae'r gobaith hwnnw'n cysylltu â ni trwy'r Gair y Genau cysylltiad i gael cyflwyniad personol. Ar ôl cyfarfod, maen nhw'n penderfynu a ydyn nhw'n ymddiried ynon ni ai peidio ac rydyn ni'n dechrau gwneud busnes.
 8. Neu Cyswllt - weithiau bydd y darpar ymgeisydd yn cysylltu â ni'n uniongyrchol trwy e-bost neu ffôn i sefydlu'r cyfarfod gyda ni.

O ystyried y broses honno, a ydych chi'n gweld ble marchnata i mewn ffitiau a beth mae'n darparu i'ch busnes mewn gwirionedd? Mae hynny'n dwndwr eithaf gwahanol na'r hyn y mae safleoedd marchnata i mewn yn aml yn ei rannu, sef:

 1. Chwilio - ar gyfer pwnc a dod o hyd i'ch gwefan.
 2. Lawrlwytho - cofrestru a lawrlwytho cyfochrog.
 3. Close - cael cynnig ac arwyddo.

ROI Marchnata Mewnol

O ystyried yr ystod hon o ymddygiad, a allwch chi weld pa mor anodd yw priodoli'ch marchnata i mewn i'ch strategaethau gwerthu a marchnata cyffredinol? Os oes gennych dîm gwerthu allan, mae bron pob gwerthiant yn cael ei briodoli i'r tîm hwnnw - yn enwedig os ydyn nhw'n brofiadol ac eisoes yn meithrin perthnasoedd â'r rhagolygon rydych chi am wneud busnes â nhw.

Rhaid i'r cwestiynau ar gyfer marchnata i mewn gynnwys:

 • Pan fyddwch chi'n cau gobaith, a wnaethant ewch i'ch gwefan yn y broses werthu?
 • Pan fyddwch chi'n cau gobaith, a wnaethant cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr?
 • Pan fyddwch chi'n cau gobaith, a wnaethant lawrlwytho neu gofrestru ar gyfer cynnwys?
 • Pan fyddwch chi'n cau gobaith, a wnaethant chwilio i chi ar-lein?

Nid y gallwch chi briodoli'r gwerthiant cyfan i'w hymweliad marchnata i mewn, ond mae peidio â meddwl na chafodd effaith ar y cylch gwerthu yn gamgymeriad anffodus. Dyma ychydig o ystadegau gan un o'n cleientiaid sy'n pendroni:

Ystadegau Mewnol

Mae'r stats hyn yn hidlo unrhyw draffig bot neu bot ysbrydion ac yn darparu cipolwg blwyddyn ar ôl blwyddyn ar eu gwefan analytics. Roedd gan y flwyddyn flaenorol wefan a oedd yn araf ac a oedd â rhai elfennau toredig mewn gwirionedd ... anffodus i gwmni technoleg. Fe'u canfuwyd mewn 11 canlyniad chwilio y tu allan i'w henw cwmni eu hunain, 8 ohonynt ar dudalen 2. Ac roedd hyd yn oed enw eu cwmni wedi'i gymysgu â rhai cwmnïau a enwir yn yr un modd. Nawr maen nhw'n dominyddu tudalen canlyniad y peiriant chwilio.

Nawr mae gan Google broffil cwmni llawn wedi'i arddangos, mae eu proffiliau cymdeithasol yn cael eu harddangos, a disgrifiad cwmni estynedig gydag is-gysylltiadau ar dudalen canlyniad y peiriant chwilio. Maent yn safle ar gyfer 406 o eiriau allweddol gwahanol, 21 ar dudalen 1, 38 ar dudalen 2 a'r gweddill ohonynt yn parhau i ennill tyniant wrth iddynt adeiladu awdurdod gyda chwiliad organig.

Sut Ydych chi'n Helpu?

Nid yw marchnata i mewn yn ddull ymarferol ar gyfer busnes.

 • A yw'ch gweithwyr yn hyrwyddo'ch cynnwys ar-lein?
 • Ydych chi'n sicrhau cymorth cysylltiadau cyhoeddus i hyrwyddo'r strategaethau ar-lein?
 • Ydych chi'n talu am hyrwyddo cynnwys ar-lein?
 • A yw'ch tîm gwerthu yn defnyddio'r cynnwys i helpu i gau eu rhagolygon?
 • A yw'ch tîm gwerthu yn darparu adborth ar gynnwys a fyddai'n helpu neu gynnwys nad yw'n helpu?

Rwy'n credu bod cwmnïau'n hollol gnau pan mae ganddyn nhw ddwsinau o weithwyr ac nid oes unrhyw un yn hyrwyddo'r cynnwys y buddsoddodd y cwmni ynddo. Mae eiriolaeth yn hollbwysig wrth i chi barhau i dyfu eich cyrhaeddiad. Os gwelaf ffrind neu gydweithiwr yn hyrwyddo eu busnes ac yn y cam penderfynu, rydw i'n mynd i wirio'r hyn sydd ganddyn nhw i'w gynnig.

Casgliadau

Nid yw Marchnata Mewnol yn opsiwn mwyach. Yn ddiweddar ymwelwyd â darpar obaith sydd wedi bod yn hysbysebu heb wefan ers 15 mlynedd ar-lein a dywedasant wrthyf fod y gost fesul plwm yn cynyddu bob blwyddyn a bod eu cyfradd agos yn parhau i ostwng. Mae pobl yn betrusgar i wneud busnes â nhw oherwydd nad oes ganddyn nhw bresenoldeb ar y we. Nawr maen nhw'n gofyn i ni sut allan nhw yn cyfrif am am y blynyddoedd coll hynny na wnaethant fuddsoddi. Dywedon nhw eu bod nhw'n cael eu curo gan gystadleuwyr sydd â gwefannau gwych, yn dominyddu canlyniadau chwilio, ac yn ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol.

Ateb byr: Ni allant gystadlu ar hyn o bryd.

Ond gallant fuddsoddi mewn marchnata i mewn nawr a fydd yn cynhyrchu momentwm, yn gadael iddynt gau mwy o werthiannau nawr gyda chynnwys awdurdodol, a pharhau i yrru sylw ac ymwybyddiaeth i'w brand ar-lein. Yn sicr, bydd arweinyddion crappy yn dod drwodd ar y dechrau, ond dros amser byddant yn cau mwy o dennynau, yn cymryd llai o amser, ac yn arbed tunnell o arian.

Nid yw'n ddadl mwyach a yw marchnata i mewn yn gweithio. Mae pob cwmni mawr yn buddsoddi mwy a mwy yn eu cynnwys, eu chwiliad a'u strategaethau cymdeithasol wrth iddynt barhau i weld yr elw ar fuddsoddiad. Y ddadl yw sut rydych chi'n meintioli ac yn priodoli'r enillion ar y buddsoddiad hwnnw.

Os ydych chi wedi buddsoddi mewn marchnata i mewn ac a ydych chi'n gweld llif plwm gwael neu arweinyddion o ansawdd gwael, a ydych chi'n talu sylw i wybodaeth arall?

 • Faint o ragolygon sydd ymweld â'ch gwefan ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?
 • Sawl rhagolwg wedi cofrestru ar gyfer eich cylchlythyr ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?
 • Sawl rhagolwg wedi'i lawrlwytho neu ei gofrestru ar gyfer cynnwys ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?
 • Sawl rhagolwg chwilio i chi ar-lein ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?
 • Pa mor fawr yw eich gwerthiant yn cau ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?
 • Pa mor hir yw eich cylch gwerthu ers gweithredu eich strategaeth farchnata i mewn?

Mae marchnata i mewn yn cael effaith arddangosiadol ar werthiant a marchnata cyffredinol pob cwmni ar draws pob diwydiant. Ond nid yw'n gweithio mewn gwagle, mae'n gweithio ochr yn ochr â'ch strategaethau gwerthu a marchnata allanol a strategaethau gwerthu a marchnata eraill. Er mwyn gwneud y mwyaf o ROI, mae'n rhaid i chi fod yn ymroddedig a gweithio i sicrhau eich bod yn adeiladu momentwm ac awdurdod yn eich diwydiant. Tyfu eich darllenwyr, tyfu eich rhwydwaith, tyfu a rhannu â'ch dilyniant cymdeithasol ... mae hyn i gyd yn cymryd cryn dipyn o amser ac ymdrech.

Nid wyf yn gwerthu rhaglen nad wyf yn credu ynddi. Rwy'n gwerthu system sydd wedi tyfu ein cyrhaeddiad a'n refeniw gyda'n hasiantaeth am 7 mlynedd yn syth. Ac rydyn ni wedi gwneud yr un peth i ddwsinau o gwmnïau marchnata a thechnoleg. Mae'r rhai sy'n gwerthfawrogi'r gwerth a'r ymdrech yn y tymor hir yn cydnabod y canlyniadau yn llwyr.

Mae angen i'n diwydiant (gan gynnwys ein hasiantaeth) wneud gwaith gwell o addysgu cleientiaid a darparu'r holl ystadegau sy'n darparu mai'r buddsoddiad i mewn yw'r buddsoddiad gorau y gall cwsmer ei wneud yn ei ymdrechion marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.