7 Offer Defnyddiol Gwych ar gyfer Gwella Ymgysylltu â Gwefannau

Offer Ar-lein

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae defnydd cynyddol o gyfryngau digidol gan gwsmeriaid wedi newid y ffordd y mae cwmnïau'n marchnata eu brandiau. Ychydig funudau yn unig sydd gan fusnesau i ddal sylw ymwelydd a rheoli eu pŵer prynu. Gyda llawer o opsiynau ar gael i gwsmeriaid, mae'n rhaid i bob sefydliad ddod o hyd i gymysgedd unigryw o strategaethau marchnata a fydd yn sicrhau teyrngarwch cwsmeriaid i'w brand.

Fodd bynnag, mae'r holl strategaethau hyn bellach yn canolbwyntio ar adeiladu a gwella ymgysylltiad gwefan ymhellach. Rydym wedi llunio rhai o'r rhesymau pam yr ystyrir bod ymgysylltu â chwsmeriaid yn flaenoriaeth ar wahân i fod yn nod terfynol yr holl strategaethau marchnata.

  • Yn ôl erthygl a gyhoeddwyd gan Forbes, mae mwy na 50% o gwsmeriaid yn hapus i dalu premiwm am brofiad brand gwych
  • Tra bod erthygl arall a gyhoeddwyd gan Lifehack yn nodi y bydd cwsmeriaid ymgysylltiedig yn talu hyd at 25% yn fwy na'r rhai nad ydyn nhw'n argyhoeddedig
  • Mae'r un erthygl gan Lifehack hefyd yn nodi bod mwy na 65% o gwsmeriaid yn prynu cynhyrchion yn seiliedig ar eu triniaeth a'u cysur ar wefannau penodol

Er bod llawer o wefannau yn boblogaidd, nid yw mwyafrif y cwsmeriaid yn hapus â faint o wybodaeth a gânt ar y diwedd. Mae hyn yn arwydd clir i gwmnïau y dylent ganolbwyntio mwy tuag at ddarparu'r wybodaeth a / neu'r neges gywir ar yr adeg iawn i gael effaith sylweddol. O ystyried bod llawer o wefannau uchel eu statws yn derbyn dros 100,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ar gyfartaledd, ni all adrannau marchnata ddiystyru hyd yn oed un ymwelydd. Yn ffodus, mae yna gryn dipyn o offer a all helpu cyflawni boddhad cwsmeriaid. Gadewch i ni edrych arnyn nhw isod.

7 Offer Ymarferol sy'n Gwella Ymgysylltiad Gwefan

1. Dadansoddeg: Mae strategaethau marchnata yn defnyddio data i lunio ymgyrchoedd hysbysebu newydd i wella ymgysylltiad cwsmeriaid. Diolch i offer dadansoddeg, mae gan gwmnïau bellach fynediad at sawl pwynt data. Gellir defnyddio'r canlyniadau sy'n deillio o hyn i ddylunio ac anfon negeseuon wedi'u personoli i'w sylfaen cwsmeriaid ar bwyntiau cyffwrdd aml-lefel. 

Mae dadansoddeg symudol fel offeryn hefyd yn ennill tyniant. Un peth i'w gofio yw bod yn rhaid i adrannau gwerthu, TG a marchnata weithio ar y cyd i greu ymgyrchoedd da. Mae yna lawer o waith yn parhau yn y maes hwn gan fod cwmnïau'n wynebu problemau sy'n gysylltiedig â gweithredu a lleoli cyfryngau.

2. Sgwrs Fyw: Mae sgwrsio rhagweithiol yn dod yn un o'r dulliau a ddefnyddir fwyaf gan gwmnïau y dyddiau hyn. Ac i wneud hynny'n gywir ac yn syth, nid yw llawer o sefydliadau yn rhoi'r gorau i'r syniad o feddalwedd sgwrsio byw. Fodd bynnag, gyda gormod o opsiynau ar gael yn y farchnad, nid yw'n hawdd setlo gydag un. Ond rhag ofn bod gennych chi offeryn cymorth fel Sgwrs ProProfs, mae darparu cefnogaeth ar unwaith yn dod yn ddarn o gacen.

Mae'r meddalwedd sgwrsio byw yn caniatáu i'ch gweithredwyr ddeall ymddygiad ymwelwyr a dechrau sgwrs ragweithiol gyda nodwedd fel Cyfarchion Sgwrsio. Nid yn unig y mae hyn yn hyrwyddo'r budd cymorth ar unwaith ond hefyd yn adeiladu profiad cymorth wedi'i bersonoli i ymwelwyr. Gyda chymaint o nodweddion yn gweithio gyda'i gilydd, gall eich busnes sicrhau bod ymwelydd yn aros yn hir ac maen nhw'n cwblhau pryniant yn seiliedig ar argymhellion eich gweithredwyr.

3. Cymorth Symudol: Mae apiau symudol yn dod yn fwy cyffredin gan eu bod yn hawdd eu defnyddio ac yn cynnig profiad prynu gwell i gwsmeriaid. Mewn gwirionedd, mae llawer o fanwerthwyr yn cynnig gostyngiadau mwy serth i ddefnyddwyr ap i'w cadw'n fachog i'r siopau app, hyd yn oed wrth fynd. 

Fel sianel cymorth i gwsmeriaid arall, bydd cwmnïau sy'n buddsoddi mewn cymorth ap yn gallu cynnig profiad siopa tebyg a di-dor. Sicrhewch fod eich cwsmer wedi rhoi caniatâd i gael mynediad at yr opsiwn hwn, fel na fyddwch yn glanio mewn brwydrau cyfreithiol.

4. Offer Cymorth 24/7: Mae yna nifer o offer y gall rhywun eu defnyddio i hybu gwerthiant ar sawl sianel. Dewch o hyd i un da a'i ddefnyddio i helpu i arwain cwsmeriaid trwy'r broses benderfynu yn ogystal â phrynu. Gellir ffurfweddu'r offer hyn ar wefan y cwmni i sicrhau'r ymgysylltiad a'r buddion mwyaf posibl.

5. Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol: Yn union fel mae cael gwefan yn anghenraid, mae'r un mor bwysig ymgysylltu â'ch cwsmeriaid trwy bresenoldeb effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae cwsmeriaid yn hoffi cysylltu â chwmnïau trwy Instagram, Pinterest neu Facebook - mae ymchwil wedi darganfod bod pobl yn prynu 40% mwy os yw cyflwyniad a llinell stori cynnyrch yn dda. 

Cadwch mewn cof nad yw'n ddigon cael cyfrif yn unig ond mae angen rhywun i'w monitro hefyd. Mewn gwirionedd gall tîm eich helpu i ateb pob cwestiwn a allai fod gan gwsmer ac ymateb i faterion neu gwestiynau gyda'r wybodaeth gywir. Trwy roi cyfle i'ch cwsmeriaid gael gwybodaeth yn gyflymach, nid yn unig ydych chi'n cynyddu'r siawns y cânt eu cadw ond hefyd yn rhoi hwb i'w teyrngarwch tuag at eich brand.

6. Nodwedd Galw yn Ôl:Rhaid i fusnesau a chwsmeriaid jyglo llawer o flaenoriaethau a cheisir atebion ar gyflymder jet. Mae yna raglenni y gall cwmni eu gosod a'u defnyddio i gynrychiolwyr gwasanaeth reoli ciwiau galwadau. Er y bydd yn rhaid i gwsmeriaid aros am ychydig o bryd i'w gilydd cyn i'w cwestiynau gael eu hateb, mae'r ffaith eu bod yn barod i aros ar y lein yn dangos eu diddordeb a'u hymgysylltiad â'r brand.

7. Desg Gymorth: Efallai mai dyma un o'r arfau mwyaf hanfodol na ddylai busnes fyth gyfaddawdu arno. Mae defnyddio system docynnau yn helpu i ddatrys materion a darparu atebion mawr eu hangen yn gyflym. Mae tocynnau'n ffordd wych o olrhain mater o'r dechrau i'r diwedd a darparu datrysiad. 

Gall defnyddio offer rhagfynegol ar gyfer y broses hon fod yn hynod ddefnyddiol gan fod rhagweld problemau ymlaen llaw yn rhan o'r broses. Mae dod o hyd i ffyrdd o fynd i'r afael â materion yn dod yn hawdd hefyd. Mae cwsmeriaid yn cael argraff dda os yw busnes yn defnyddio rhaglen o'r fath - mae'n welliant brand gwych ac yn dda i foddhad cwsmeriaid.

Lapio'r Defnydd o 7+ o Offer Defnyddiol Gwych

Diolch i ddatblygiadau technolegol, mae llawer o gwmnïau'n datblygu cynhyrchion newydd sy'n darparu atebion cyfeillgar i gwsmeriaid. Mae'r rhai sy'n gallu aros ar y blaen trwy'r duedd trwy fuddsoddi yn yr offer cywir, yn aros ar y blaen trwy ddiwallu anghenion cleientiaid a'u rhagori.

Mae yna gwmnïau gwasanaeth a all ddarparu'r holl offer hyn a'i gwneud hi'n hawdd i fusnes ganolbwyntio ar eu swyddogaethau craidd. Beth am ddefnyddio'r arbenigedd sydd ar gael i hybu ymgysylltiad eich gwefan, cynhyrchiant a boddhad cwsmeriaid - i gyd ar yr un pryd?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.