Arferion Gorau ar gyfer Gweithredu Olrhain Galwadau ar draws eich Strategaethau Marchnata

olrhain galwadau

Olrhain galwadau yn dechnoleg sefydledig sy'n cael ei hadfywio'n sylweddol ar hyn o bryd. Gyda chynnydd ffonau smart a'r cwsmer symudol newydd, mae galluoedd clicio-i-alw yn dod yn llawer mwy hudolus i'r marchnatwr modern. Mae'r allure hwnnw'n rhan o'r hyn sy'n gyrru'r cynnydd o 16% o flwyddyn i flwyddyn mewn galwadau i mewn i fusnesau. Ond er gwaethaf y cynnydd mewn galwadau a hysbysebu symudol, mae llawer o farchnatwyr eto i neidio ar alwadau gan olrhain tacteg farchnata effeithiol ac maent ar golled o ran sut i saethu'r saeth bwysig hon yng nghwr y marchnatwr craff.

Mae mwyafrif o arweinwyr y diwydiant yn ceisio mynd i'r afael â'r her trosi trwy fwy o fewnwelediad ar ba hysbysebion sy'n talu ar ei ganfed neu beidio. Ond nid oes unrhyw ateb yn dod yn agos at fforddiadwyedd, hygyrchedd a rhwyddineb defnydd y mae llwyfannau olrhain galwadau modern yn eu darparu. O ran gweithredu olrhain galwadau ar draws eu strategaethau marchnata, mae angen i fusnesau gadw mewn cof yr arferion gorau hyn er mwyn dadansoddi metrigau marchnata yn well a chael mewnwelediadau ystyrlon:

Optimeiddio Symudol

Yn ôl arolwg newydd diweddar gan Shop.org a Forrester Research, The State of Retailing Online, optimeiddio symudol yw'r brif flaenoriaeth i fanwerthwyr. Mae caethiwed cynyddol defnyddwyr i bori symudol wedi arwain at gynnydd mewn nifer y galwadau i mewn, gan wneud olrhain galwadau yn elfen hanfodol o strategaeth y marchnatwr digidol bywiog. Gan mai ffonau smart bellach yw'r ffordd i fynd o flaen y rhain yn barod ar gyfer trafodion gwsmeriaid, mae optimeiddio'ch gwefan symudol yn gam hanfodol tuag at weithredu olrhain galwadau.

Olrhain ar Lefel Ymgyrch

Trwy neilltuo rhif ffôn unigryw y gellir ei olrhain i bob ymgyrch farchnata, mae gwasanaethau olrhain galwadau yn gallu penderfynu pa ffynonellau sy'n gyrru'ch galwadau. Mae'r lefel hon o fewnwelediad yn caniatáu i fusnesau wybod pa hysbyseb baner, hysbysfwrdd, ymgyrch gymdeithasol neu hysbyseb PPC a ddenodd y cwsmer ddigon i'w ffonio. Mae CTA's Cliciwch-i-alwad (Galwadau i Weithredu) yn ein hatgoffa bod y dyfeisiau rydyn ni'n eu dal yn ein dwylo yn ffonau o hyd, sy'n gallu ein cysylltu ni ar unwaith â rhywun yn y busnes rydyn ni'n edrych arno.

Allweddeiriau a Marchnata a Yrrir gan Ddata

Mae marchnata peiriannau chwilio (SEM) yn parhau i ddal y gyfran fwyaf o wariant marchnata ar-lein. Yn debyg iawn i olrhain galwadau i mewn, mae olrhain ar lefel allweddair yn creu rhif ffôn unigryw ar gyfer pob ffynhonnell allweddair mewn chwiliad, gan ganiatáu i fusnesau ddrilio i lawr i lefel allweddair chwilio unigol a chysylltu galwadau ag ymwelwyr gwe penodol a'u gweithredoedd ar y wefan. Mae marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata yn rhan hanfodol o fusnesau sy'n edrych i ehangu eu sianeli marchnata ar draws cyfryngau digidol. Er bod y mwyafrif o fusnesau bach yn tybio y byddan nhw'n cael gwelededd trwy'r we analytics ar eu pennau eu hunain, maent yn aml yn anwybyddu pŵer yr alwad ffôn byth-bwysig.

Integreiddiadau CRM a Dadansoddeg

Integreiddio galwad ffôn analytics yw un o'r ffyrdd allweddol y gall busnesau gael mewnwelediadau marchnata dyfnach. Trwy gysoni eu datrysiad olrhain galwadau â'u meddalwedd gyfredol, gall busnesau gael platfform cydlynol, mwy cadarn o analytics i fanteisio ar. Pan edrychir ar ddata ar y cyd ag ar-lein analytics, gall busnesau gael golwg gyfannol ar eu gwariant hysbysebu, gan ganiatáu iddynt weld beth sy'n gweithio a thrwsio neu ddileu'r hyn sydd ddim. Mae'r mewnwelediadau hyn yn helpu busnesau i ostwng cost fesul plwm yn sylweddol, trosi galwadau yn arweinwyr cymwys a chynyddu'r ROI o ymdrechion marchnata.

At CallRail, olrhain galwad a analytics platfform, rydym yn helpu perchnogion busnes i ddarganfod pa ymgyrchoedd marchnata ac allweddeiriau chwilio sy'n gyrru galwadau ffôn gwerthfawr. Gweithredodd ein cwsmer National Builder Supply ein gwasanaethau olrhain galwadau a llwyddodd i dorri gwariant hysbysebu PPC 60% wrth barhau i gynnal yr un lefel o werthiannau. Llwyddodd y cwmni hefyd i dynnu cynhyrchion sy'n tanberfformio o'u strategaeth farchnata diolch i'r mewnwelediad a gawsant trwy CallRail.

Mae CallRail wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni. Erbyn hyn mae gen i ddarlun cadarn o werthiannau, refeniw a phriodoli ymylon. Nid wyf bellach yn rhoi budd yr amheuaeth i hysbysebion sy'n tanberfformio; Gallaf ddileu'r gost yn unig. Rhoddodd CallRail y darn olaf o wybodaeth yr oedd ei angen arnom i wneud i hyn ddigwydd. David Gallmeier, Marchnata a Datblygu ar gyfer NBS

Mae olrhain galwadau wedi bod yn hanfodol ar gyfer gwell profiad i gwsmeriaid, hyfforddiant mewnol cywir, marchnata wedi'i yrru gan ddata, a phenderfyniadau cynhyrchu plwm. Trwy weithredu olrhain galwadau yn eu strategaeth farchnata, gall busnesau helpu i gau'r ddolen ROI heb dorri'r banc. Gall olrhain galwadau helpu busnesau i ddechrau canolbwyntio ar yr ymgyrchoedd marchnata sy'n gweithio - a rhoi'r gorau i wastraffu arian ar y rhai nad ydyn nhw.

Dechreuwch Eich Treial CallRail Am Ddim