Effaith Micro-Eiliadau ar Daith y Defnyddiwr

eiliadau meicro

Tuedd marchnata poeth yr ydym wedi dechrau clywed mwy a mwy amdano yw micro-eiliadau. Ar hyn o bryd mae micro-eiliadau yn dylanwadu ar ymddygiad a disgwyliadau prynwyr, ac maen nhw'n newid y ffordd mae defnyddwyr yn siopa ar draws diwydiannau.

Ond beth yn union yw micro-eiliadau? Ym mha ffyrdd maen nhw'n siapio taith y defnyddiwr?

Mae'n bwysig deall pa mor iawn newydd mae'r syniad o ficro-eiliadau yn y byd marchnata digidol. Meddyliwch gyda Google yn arwain y tâl ar ymchwilio i'r ffyrdd y mae technoleg ffôn clyfar yn chwyldroi'r gofod marchnata digidol.

Gwnewch chwiliad google rheibus ar ficro-eiliadau, ac fe welwch eu bod yn digwydd pan fydd pobl yn atblygol:

Trowch at ddyfais - ffôn clyfar yn gynyddol - i weithredu ar angen dysgu rhywbeth, gwylio rhywbeth, neu brynu rhywbeth. Maent yn eiliadau cyfoethog o fwriad pan wneir penderfyniadau a siapir dewisiadau.

Nawr ein bod ni'n gwybod beth yw micro-eiliadau, sut ydyn ni fel marchnatwyr yn manteisio ar y chwilio a sgrolio ffôn symudol hollbresennol hwn? Pa fathau o ficro-eiliadau y dylem fod yn talu sylw iddynt? Fel Douglas Karr a grybwyllwyd o'r blaen, mae yna pedwar math o ficro-eiliadau:

  1. Rydw i eisiau gwybod eiliadau
  2. Rydw i eisiau mynd eiliadau
  3. Rwyf am wneud eiliadau
  4. Rydw i eisiau prynu eiliadau

Mae cadw'r archdeipiau micro-foment hyn mewn cof wrth ymgysylltu â defnyddwyr yn rhoi cyfle i fusnesau buddiol wahaniaethu eu hunain trwy brofiadau wedi'u personoli sy'n cynnig gwybodaeth berthnasol.

Gadewch i ni ehangu ychydig ar bethau y mae angen i bob busnes eu gwybod i ddeall sut i ddefnyddio micro-eiliadau er mantais iddynt.

Mae defnyddwyr Am Ddod o Hyd i Wybodaeth yn Gyflym ac yn Gywir.

Mae gan ddefnyddwyr yr holl wybodaeth yn y byd ar flaenau eu bysedd. Pan fyddant yn troi at eu dyfeisiau i ddysgu, gwylio, neu brynu, nid ydyn nhw am gymryd yr amser i gloddio o gwmpas i ddod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano neu mae'n rhaid iddyn nhw gwestiynu dilysrwydd y ffynhonnell.

Peidiwch â chredu fi?

Gadewch i ni ddefnyddio rhai o'n gweithwyr yn PERQ fel enghreifftiau. Mae ein cwmni'n llawn dop o bobl gystadleuol, egnïol sydd wrth eu bodd yn cadw'n iach trwy ffitrwydd ac ymarfer corff. Rwyf wedi chwarae mwy o ran mewn codi pwysau.

Un diwrnod yn y gampfa, wrth edrych ar y codwyr pwysau o'm cwmpas, sylweddolais er mwyn cynyddu fy mherfformiad ar lifftiau uwchben, mae'n debyg y byddwn yn gwneud yn dda i brynu rhai lapiadau arddwrn. Cymerais allan fy ffôn yn y fan a'r lle a dechrau chwilio am y mathau gorau o lapiadau arddwrn ar gyfer dechreuwyr. Hysbysebion ar gyfer brand penodol neu fath penodol o raglen ffitrwydd oedd llawer ohonynt, felly mi wnes i hepgor y gwefannau hynny i gael graddfeydd ac adolygiadau mwy arloesol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Mae'n dangos yn syml bod defnyddwyr eisiau gwybodaeth gywir ar unwaith. Bydd cynnwys ac SEO eich gwefan yn penderfynu ar ffactorau p'un a yw'ch gwefan yn darparu canlyniadau perthnasol yn ystod micro-foment defnyddiwr ai peidio, ac a fydd defnyddwyr yn cynnal ymgysylltiad hir ai peidio. Mae'n hanfodol sicrhau bod y wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn gywir.

Mae angen i fusnesau fod yn bresennol i ddefnyddwyr pan fydd Micro-eiliadau yn digwydd

Mae taith y defnyddiwr yn cael ei hail-lunio gan ymddygiadau a disgwyliadau newydd. Mae hyn yn arwain at yr angen am bwyntiau cyffwrdd micro-optimeiddiedig newydd ac i farchnata digidol gysylltu â phobl ar eu telerau pryd, ble a sut maen nhw'n mynd trwy eu taith.

Mae un arall o'n gweithwyr yn focsiwr brwd ac roedd yn y farchnad am hyfforddwr newydd y llynedd. Gadewch i ni ddweud iddo chwilio hyfforddwr bocsio, Indianapolis, a thynnodd y canlyniadau ddwsinau o ddarpar hyfforddwyr. O ystyried ei amserlen brysur, mae e Nodyn mynd i aros o gwmpas i ddod o hyd i foment dawel i ffonio pob hyfforddwr ar y rhestr honno. Mae ar bobl angen y gallu i hidlo'r canlyniadau. Yn yr achos hwn, maen nhw'n hidlo i lawr i ddim ond hyfforddwyr o fewn radiws o bum milltir a dim ond hyfforddwyr sydd ar gael ar ddydd Mawrth a dydd Iau. Unwaith y bydd yn dod o hyd i hyfforddwyr addas, efallai y bydd am gael y gallu i gymryd cwis paru personoliaeth i weld pa hyfforddwyr y byddai'n gweithio orau gyda nhw; neu, efallai y bydd am lenwi ffurflenni cyswllt ag amseroedd penodol y gellir eu cyrraedd.

Gweld pa mor angenrheidiol yw bod busnesau'n darparu profiad defnyddiwr greddfol i ddefnyddwyr mewn micro-eiliadau? Mae ffeithiau, ffigurau a statigau'r gorffennol allan yn y ffenestr o ran micro-eiliadau. Mae ymddygiad defnyddwyr yn yr eiliadau hyn yn anrhagweladwy ac yn cael ei yrru'n llwyr gan eu hanghenion ar yr adeg benodol honno.

Er mwyn i fusnes elwa ar yr anghenion unigryw hyn, rhaid i brofiadau gwefan fod yn ddeniadol, yn reddfol, ac yn hawdd eu canfod. Ein ffrindiau yn CBT News crynhodd y peth gorau pan wnaethant annog eu cynulleidfa i greu gwefan gyda thudalennau wedi'u labelu'n glir, bargeinion hawdd eu darganfod, cynigion arbennig, a lluniau o ansawdd uchel o gynhyrchion gyda disgrifiadau manwl.

Rhaid i bethau fel ffurflenni statig a sgwrs fyw fod â'r gallu i ddefnyddwyr ofyn cwestiynau penodol a derbyn atebion amserol. Hyd yn oed wedyn, anaml y mae ffurflenni statig yn darparu'r gallu i ddefnyddwyr gael sgwrs ddwyffordd gyda brandiau.

Yn gryno, mae angen i fusnesau allu ymgysylltu'n llawn â defnyddwyr i ddarparu popeth sydd ei angen ar ddefnyddwyr i wneud penderfyniad prynu gwybodus.

Mae Ymgysylltu yn Ffynnu Pan All Eich Brand Adrodd ei Stori

Nid yw micro-eiliadau bob amser yn golygu bod y defnyddiwr eisiau prynu rhywbeth. Yn amlach na pheidio, mae defnyddwyr yn chwilio am wybodaeth yn unig.

Pan fydd hynny'n wir, rhaid i fusnesau a brandiau gydnabod hyn fel cyfle i ddarparu gwybodaeth ac, ar yr un pryd, arddangos pwy ydyn nhw a beth mae eu busnes yn sefyll amdano. Mae angen iddynt adrodd stori eu brand oherwydd adrodd straeon yw'r ffordd fwyaf pwerus i ddefnyddiwr gysylltu â brand.

Hubspot yn aml yn cefnogi pwysigrwydd adrodd straeon o ran brandiau sy'n cysylltu â'u defnyddwyr. Mae dangos pam mae busnes yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud trwy adrodd straeon yn chwarae yn ôl angen cynhenid ​​y natur ddynol i chwilio am straeon ym mha beth bynnag maen nhw'n ei weld a'i wneud. Mae brand sy'n arddangos ei stori yn dda yn darparu pwynt cyffwrdd ar unwaith i ddefnyddiwr gysylltu â nhw a pharhau i gysylltu â nhw trwy bob cam yn eu taith brynu.

Trwy drwytho eu personoliaeth ym mhrofiad y defnyddiwr gyda nhw, gall brandiau wneud iddyn nhw sefyll allan ym meddwl y defnyddiwr. Gallai gwneud argraff dda arwain y defnyddiwr yn ôl i'w safle yn y pen draw pan ddaw'r amser i brynu.

adrodd straeon yn cynyddu tryloywder a didwylledd busnes neu frand. Trwy gael eu stori'n iawn, mae brandiau'n adeiladu ewyllys da yn eu micro-eiliadau.

Cofiwch: Mae Micro-eiliadau yn Weithredadwy

Os ydych chi'n rhoi profiad da iawn i ddefnyddwyr yn eu micro-foment, efallai y byddan nhw'n cael eu siglo i brynu ar unwaith. Cyflymder gyda effeithlonrwydd yw trefn y dydd.

Dyma enghraifft dda: Roedd fy nghyd-weithiwr Felicia yn y gampfa un diwrnod pan sylweddolodd fod angen hwb yn ei maeth er mwyn gwneud y mwyaf o'i sesiynau gweithio. Aeth ar-lein i siop fitaminau wrth gerdded allan o'r ystafell loceri, a tharo prynu ar ganister o bowdr atodol.

Mae micro-eiliadau fel hynny yn digwydd biliynau o weithiau bob dydd, ac mae angen i fusnesau a brandiau aros yn berthnasol er mwyn manteisio arnynt. Oherwydd eu bod yn cael eu gyrru gan weithredu, mae micro-eiliadau yn rhoi cyfle i fusnesau ddefnyddio gwahanol brofiadau i nodi ble mae defnyddwyr yn eu taith. Gweld sut mae micro-eiliadau yn siapio'r traddodiadol taith y defnyddiwr?

Maent yn mynnu bod busnesau yn asesu eu hôl troed digidol yn llawn ar bob cam o'r broses brynu fel y gallant ymateb i anghenion y defnyddiwr mewn amser real.

Mae micro-eiliadau yn golygu bod yn rhaid i fusnesau fod yn ystwyth ac yn rhagweithiol ynghylch y mathau o gynnwys a phrofiadau y maent yn eu rhoi ar eu gwefan, ac y gall y cynnwys a'r profiadau greu cysylltiadau ystyrlon rhwng busnesau a defnyddwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.