Y Pos Hunaniaeth wrth Reoli Data Cwsmer

Datrysiadau Hunaniaeth Defnyddwyr

Yr Argyfwng Hunaniaeth Defnyddwyr

Ym mytholeg Hindŵaidd, Ravana, mae gan yr ysgolhaig mawr, a'r brenin cythraul, ddeg pen, yn symbol o'i bwerau a'i wybodaeth amrywiol. Roedd y pennau'n anorchfygol gyda'r gallu i forffio ac aildyfu. Yn eu brwydr, rhaid i Rama, y ​​duw rhyfelgar, felly fynd o dan bennau Ravana ac anelu’r saeth at ei galon unig i’w ladd er daioni.

Yn y cyfnod modern, mae'r defnyddiwr ychydig yn debyg i Ravana, nid o ran ei ddyluniadau drwg ond ei hunaniaethau lluosog. Mae ymchwil yn nodi bod defnyddiwr cyffredin yn yr UD heddiw wedi'i gysylltu â dyfeisiau 3.64 Gyda chynyddu llu o ddyfeisiau oes newydd fel siaradwyr craff, gwisgoedd gwisgadwy, cartrefi cysylltiedig, a cherbydau modur, ac ati, rhagwelir y gallai fod yn gysylltiedig â hi cymaint ag 20 o ddyfeisiau mewn dyfodol ddim mor bell. Fel y gwnaeth i Rama, mae hyn yn her amlwg i farchnatwr heddiw - sut i lywio trwy ddrysfa'r dyfeisiau hyn i nodi a chydnabod Y defnyddiwr fel y gall hi ymgysylltu'n unigol, yn gyson, ac yn gyd-destunol ar draws ei phwyntiau cyffwrdd y gellir mynd i'r afael â nhw.

Mae ymchwil diwydiant yn awgrymu mai dim ond cyfran fach o fusnesau defnyddwyr sy'n gallu adnabod eu cynulleidfa yn gywir ar hyn o bryd - a dyna pam y daeth datrysiadau rheoli hunaniaeth yn gyflym ac yn gyflym sy'n helpu busnesau i ddatrys hunaniaeth eu cynulleidfa yn hunaniaethau a phroffiliau defnyddwyr unigol. Amcangyfrifir y bydd maint y farchnad atebion Hunaniaeth yn tyfu o $ 900 Mn ar hyn o bryd i dros $ 2.6 Bn erbyn 2022, gan orbwyso twf buddsoddiadau marchnata cyffredinol

Mae adroddiad diweddar Arolwg ymchwil Winterberry yn nodi bod tua 50% o fusnesau defnyddwyr wedi dwysáu ffocws ac yn bwriadu cynyddu buddsoddiadau ar atebion Hunaniaeth. Er mai segmentu a thargedu ar gyfryngau taledig yw'r prif achosion defnydd ar gyfer brandiau defnyddwyr, disgwylir i bersonoli traws-ddyfais a sianel ynghyd â mesur a phriodoli ddod yn feysydd ffocws yn y dyfodol agos.

Datrysiadau Hunaniaeth: Y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

Yn greiddiol iddo, gwaith datrysiad datrys hunaniaeth yw casglu data gweithgaredd cynulleidfa yn barhaus o set wahanol o ffynonellau data, llwyfannau a gwasanaethau i ddeillio hunaniaeth a phroffil cydlynol, omni-sianel pob aelod unigol o'r gynulleidfa. Fodd bynnag, mae'r dull wedi'i silio i raddau helaeth hyd yn hyn gyda llwyfannau a strategaethau hunaniaeth sianel-benodol. Cronfeydd data CRM fel ceidwaid y cwsmer parti cyntaf a gwybodaeth gyswllt fu'r llwyfannau hunaniaeth prif ffrwd ar gyfer gweithrediadau marchnata uniongyrchol, yn bennaf dros e-bost neu bost uniongyrchol.

Gyda thwf gwariant marchnata digidol, Llwyfannau Rheoli Data Mae (DMPs) sy'n storio data ymddygiad cynulleidfa ddigidol i gefnogi achosion defnydd prynu ad arddangos yn bennaf wedi dod i amlygrwydd. Fodd bynnag, mae amheuaeth ynghylch eu perthnasedd bellach gyda gerddi muriog fel Facebook a Google yn cau drysau arnynt. Y sianel ddylanwad gynyddol arall fu llwyfannau data symudol i gefnogi ymgysylltiad dyfeisiau symudol a lleoliad.

Er mwyn goresgyn cyfyngiadau dull datgysylltiedig, aml-sianel y mae datrysiadau Hunaniaeth cyfredol fel cronfeydd data CRM neu DMPs wedi'u cyfyngu ag ef, mae'r ffocws yn symud i atebion modern sy'n dod i'r amlwg fel Llwyfannau Data Cwsmer (CDPau) a Graffiau Hunaniaeth. Mae'r rhain yn cynnig dull unedig, traws-gyffwrdd ac omni-sianel tuag at ddatrys hunaniaeth a chysylltu, gan alluogi golwg sengl wedi'i chysoni'n llawn o'r cwsmer i'r marchnatwr.

Rheoli Hunaniaeth Defnyddwyr
Ffigur i. Rheoli hunaniaeth cwsmeriaid yw'r allwedd i farchnata cyd-destunol

Mecaneg Datrys Hunaniaeth

Swydd allweddol y system datrys hunaniaeth yw casglu data sy'n gysylltiedig â chynulleidfa yn barhaus o amrywiaeth o ffynonellau a'i roi trwy broses barhaus sy'n datrys, yn cynhyrchu ac yn diweddaru'r data hwn i broffiliau defnyddwyr arwahanol, a ddefnyddir wedyn gan y busnes ar gyfer gwahanol fathau o farchnata neu gweithrediadau eraill.

Mae'r broses yn cynnwys 3 cham allweddol:

  1. Rheoli Data - Yn cynnwys amlyncu set wahanol o ddata defnyddwyr, hunaniaeth a chysylltiedig â gweithgaredd, ac yna prosesu a storio'r data hwn mewn ystorfeydd trefnus.
  2. Datrys Hunaniaeth - Mae hwn yn gymysgedd hanfodol a chymhleth o broses benderfyniadol a thebygol o ddeillio dynodwyr, paru, croesgyfeirio, a chysylltu â hunaniaethau defnyddwyr unigryw ac yna mecanwaith dilysu i sicrhau cywirdeb y broses ddatrys i'r eithaf.
  3. Cynhyrchu proffil defnyddwyr - Mae hyn yn cysylltu'r holl ddynodwyr, priodoleddau a gweithgareddau â Graff Hunaniaeth gyfannol, gyfannol y defnyddiwr, unigolyn neu aelwyd.

Beth sy'n gwneud Datrysiad Rheoli Hunaniaeth Effeithiol: 5 Mantras

  1. Sicrhewch fod y system Hunaniaeth yn cael ei bwydo â data o ystod eang o ffynonellau data. Nid yn unig gweithgaredd y ddyfais ond hefyd y cymwysiadau y tu ôl i helpu i ddrilio heibio'r ddyfais, cwci neu bicsel a datgelu'r bobl go iawn y tu ôl iddynt a'u hymddygiad.
  2. Fel rhan o reoli data, sicrhau eich bod yn cwrdd â hawliau preifatrwydd defnyddwyr a gofynion cydymffurfio normau diwydiant fel GDPR, CCPA ac ati.
  3. Dylai datrys hunaniaeth gynnwys proses baru benderfynol gyson, wedi'i seilio ar reolau, er mwyn sicrhau cywirdeb uchel sy'n hanfodol i gefnogi ymgysylltiad cyd-destunol, wedi'i bersonoli mewn achosion defnydd marchnata uniongyrchol
  4. Rhaid ategu'r broses benderfyniadol â chyfateb tebygolrwydd wedi'i yrru gan ddysgu peiriant i ehangu'r set ddata, a chwrdd â'r gofyniad i ddefnyddio achosion fel cyfryngau cymdeithasol neu arddangos marchnata hysbysebion sy'n disgwyl personoli net ehangach ond cymharol lai 1: 1
  5. Dylai'r proffil defnyddiwr a gynhyrchir, ar ffurf graff Hunaniaeth, er bod ganddo'r cywirdeb a'r amseroldeb gofynnol, fynd y tu hwnt i'r cysylltiadau â dynodwyr a phriodoleddau trwy gynnwys y mewnwelediadau a ddymunir i alluogi achosion defnyddio actifadu marchnata yn y ffordd orau bosibl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.