Canslo Fy Nghyfrif Basecamp Heddiw

gwersyll 1

BasecampYn y gorffennol, rydw i wedi bod yn ffan o 37 Arwydd. Credaf eu bod ar y blaen i'w diwrnod mewn dylunio rhyngwyneb defnyddiwr a symlrwydd. Eu llyfr, Gwireddu, yn dal i gael effaith ar sut rwy'n datblygu, dylunio ac adeiladu gofynion cynnyrch. Rydw i wedi defnyddio a Basecamp cyfrif ac olrhain nifer o fy mhrosiectau a chleientiaid yno ers yr haf diwethaf.

Wrth ddarllen y 37 Arwydd blog dros y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi sylwi bod naws y blog wedi newid yn ddramatig, gan ddod yn fwy beirniadol a therfynol yn hytrach nag ymchwilgar ac archwiliadol. Achos yn y pwynt, y swydd hon. 37 Mae signalau yn gwrthod ceisiadau ar-lein / all-lein yn llwyr ar y rhagdybiaeth bod cysylltedd yn rhywbeth y bydd pawb ohonom yn ei gael, ym mhobman. Dyma fy sylw a ysgrifennais ar y blog:

Mae'r persbectif rydych chi'n edrych arno yn hyn mor gul fel fy mod i wir wedi fy synnu fel ffan o 37 signal. Rydych chi'n cymysgu ymarferoldeb ar-lein ac all-lein â Chysylltedd Rhyngrwyd.

Nid yw hwn yn gwestiwn o gael eich cysylltu, mae'n fater o reoli adnoddau. Os gallaf gael cymhwysiad sy'n defnyddio adnoddau gliniadur mor effeithiol ag adnoddau gweinydd, yn ogystal â chydbwyso'r defnydd o led band rhwng y ddau, gall greu profiad defnyddiwr gwych i bawb sy'n cymryd rhan.

Fe wnes i ychwanegu nodyn hefyd bod defnyddio'r bom-f yn gwbl ddiangen. Mewn arolwg barn a wnes i ar fy mlog, nododd tua 40% o’r ymateb nad oeddent yn hoffi defnyddio cussing ar y we. Mewn sawl post, rydw i wedi ei weld yn cael ei ddefnyddio mewn dull doniol ... ond yn y blog 37 signal roedd yn wrthdaro… i mi, y darllenydd a allai anghytuno â nhw. Roedd yn amharchus. Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwy'n cuss (gormod). Ond dwi ddim yn ei wneud ar fy mlog lle dwi'n ceisio cysylltu â'm darllenwyr yn hytrach na'u dieithrio.

Nid rhegi yw'r rheswm i mi ganslo fy Basecamp Cyfrif heddiw, er. O'r 12 defnyddiwr a gefais, fi oedd yr unig un a ddefnyddiodd Basecamp mewn gwirionedd. Rwy'n credu bod un ffrind arall i mi wedi ychwanegu un eitem i'w gwneud, heblaw mai fi oedd yr unig ddefnyddiwr am y flwyddyn ddiwethaf (a thalais am y cyfrif). IMHO, gwir brawf defnyddioldeb cais yw a yw pobl yn ei ddefnyddio ai peidio. Ni wnaeth fy nghleientiaid a chydweithwyr. Mewn gwirionedd, rwy'n credu eu bod wedi osgoi ei ddefnyddio oherwydd nad oedd mor hawdd ei ddefnyddio.

Nid dyna'r rheswm imi ganslo, serch hynny. Ychydig ddyddiau yn ôl, cyflwynodd eu blog ddarn arall o anwybodaeth: Nid yw pobl yn sgrolio ... e-byst. Efallai y dylent fod wedi siarad â'r 6,000 o gleientiaid yr ydym yn eu gwasanaethu sy'n cael cyfraddau trosi a chlicio drwodd anhygoel ar e-byst wedi'u cynllunio'n dda sy'n gofyn am sgrolio. Mae theori 'Uwchlaw'r Plyg' yn dal i sefyll - y wybodaeth y mae darllenwyr yn ei gweld wrth agor e-bost gyntaf yw'r hyn sy'n ennyn eu diddordeb. NID yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n sgrolio, er! Felly - heb unrhyw ddata i gefnogi eu datganiad hurt, bydd darllenwyr y blog Signals vs Noise nawr yn eu credu ac yn ysgrifennu e-byst nad ydyn nhw'n addysgiadol, yn ddefnyddiol, wedi'u cynllunio'n dda, ac ati ... i gyd oherwydd bod rhai blog wedi dweud wrthyn nhw mai hwn oedd y diffiniol ateb.

Y rheswm pam wnes i ganslo fy nghyfrif Basecamp yw fy mod i wedi colli ffydd mewn 37 o Arwyddion. Nid wyf yn siŵr a yw'n haerllugrwydd o dwf a llwyddiant eu cwmni, ond mae eu tywynnu wedi ffrwydro. Rwy'n dal i fod yn ffan o rai o ymarferoldeb syml eu cymwysiadau ... ond mae'n ymddangos nad yw'r cymwysiadau yn eu cyfanrwydd yn newid y dirwedd fel yr oeddent wedi'i wneud yn y gorffennol. Gweld ya nes ymlaen, 37! Roedd yn hwyl tra parhaodd.

Yn eironig, mi wnes i newid i iGTD, ap bwrdd gwaith.

88 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Cytunaf nad oes angen rhegi mewn blogiau, os na allwch gyfleu'ch pwynt heb dyngu, yna nid yw'n bwynt mor gryf.

  Mae'n ymddangos ei fod yn cael ei roi yno i gael ymateb, gan i mi sylwi bod bron i 200 o sylwadau yn y blog 37 signal.

  • 3

   Stephen - cytunwyd. O ran rhegi, dyma'r rhan barch nad wyf yn ei deall. Gydag ychydig bach o dalent, gallwch ddal i syfrdanu rhywun, bod yn onest a thryloyw, ond parhau i barchu. Nid wyf yn deall sut y gall rhegi fyth fod o fudd i flog cwmni.

 3. 4

  Roeddwn i'n arfer darllen blog 37Signals yn rheolaidd, ond roeddwn i'n rhy rhwystredig ag ef a'r bobl y tu ôl iddo. Folks craff, ac rydw i wedi gwerthfawrogi eu ffocws ar symlrwydd a chanolbwyntio ar y defnyddiwr. Ond - yn debyg i'r hyn a nodwyd gennych - daeth y pwyslais ar y blog yn fwy o unigrwydd ac absoliwtiaeth (“rydyn ni'n iawn, mae pawb arall yn dwp”), ac roeddwn i'n ei chael hi'n condescending ac yn annifyr.

  Ildiodd IMHO, y bobl y tu ôl i 37Signals i rywbeth sy'n ymddangos yn rhy gyffredin heddiw ... y dybiaeth, wel, oherwydd bod EIN cwmni wedi llwyddo, yna ein ffordd ni o wneud pethau yw'r ffordd iawn A gall pawb efelychu ein llwyddiant trwy ddysgu ein dulliau.

  Hogwash. Yn rhyfeddol, mae yna lawer o bobl hynod o wych a chwmnïau rhyfeddol a fflamiodd oherwydd lwc ddrwg neu amseru gwael yn ogystal â phobl syfrdanol o foronig a chwmnïau ffiaidd a lwyddodd oherwydd lwc llwyr ac amseru da. Mae gormod o bobl yn gyffredinol gan dybio cydberthynas ac achosion lle nad oes rhai yn rhesymegol.

  Mae'n well gen i'r dull mwy gostyngedig: Dyma beth wnaethon ni, dyma beth wnaeth ein cwmni ... cymryd ohono beth fyddwch chi. Efallai y byddai'n gweithio'n wych i chi, efallai ei fod yn opsiwn erchyll i'ch cwmni ... rydych chi'n gwybod orau.

  • 5

   Pwyntiau gwych, Adam.

   Rwy'n dyfalu mai un o wersi hyn yw y gall blog fod yn fendith neu'n felltith i'ch cwmni. Os ydych chi'n grinc ... yna mae'n debyg y bydd eich blog yn datgelu hynny. Nid yw pobl yn hoffi gweithio gyda jerks. Mae naws eu blog wedi fy nhroi i ffwrdd i'w cwmni cyfan.

   Yr hyn sy'n ddiddorol yw darllen y mis olaf o gynigion a'u cymharu â'r llyfr, Getting Real. Mae'r tôn mor wahanol yn eu dechreuadau gostyngedig.

 4. 6

  Rwy'n falch o weld nad fi yw'r unig berson a ganfu fod eu cleientiaid nid yn unig byth yn defnyddio Basecamp, ond na fyddent byth yn mewngofnodi.

 5. 7

  @Adam:

  Mae fel eich bod chi'n darllen fy meddwl, yna ei ysgrifennu i lawr mewn dull llawer mwy cryno nag y gallwn i fod.

  Dwi hefyd, heb danysgrifio o 37au ychydig fisoedd yn ôl oherwydd eu hagwedd 'rydyn ni'n iawn, mae pawb arall yn anghywir - edrychwch arnon ni, onid ydyn ni'n wych'. Trist, a dweud y gwir. Heb os, maen nhw'n bobl dalentog.

 6. 8

  Sylwch hefyd eu bod wedi dyfynnu Mark Hurst / Profiad Da yn y gorffennol, a chredaf eu bod wedi siarad yn ei Gynhadledd Gel. Mae'r cylchlythyr Profiad Da yn un o'r negeseuon e-bost hiraf rwy'n eu derbyn ... ac rydw i'n sgrolio trwy bob gair ohono fel rheol.

 7. 9

  Rhai pwyntiau: Cytunaf yn llwyr â'r newid tôn, ac rwyf wedi cynhyrfu ag ef hefyd. Yn sicr, nid wyf yn darllen SvN bob dydd gyda'r brwdfrydedd roeddwn i'n arfer ei wneud. Fodd bynnag, hoffwn gynnig rhai gwrth-bwyntiau:

  1. Nid ydych yn swnio fel y cwsmer Basecamp targed, yn enwedig os gallwch chi ddisodli ei ymarferoldeb gydag ap bwrdd gwaith annibynnol. Ac os nad yw'ch cwsmeriaid yn mewngofnodi, mae'n debyg eu bod yn llenwi eu hanghenion PM mewn man arall.

  2. Parthed: rhegi, eu blog nhw yw e. O'm rhan i, byddai'n well gen i gynnwys gonest syml na'r crap gwyngalchog rydych chi'n ei ddarllen ym mhobman.

  3. Yn meddwl nad oeddent yn glir, rwy'n credu eu bod yn cyfeirio'n benodol at e-byst cofrestru / cyflwyno, nid marchnata e-bost yn gyffredinol. Cofiwch mai un o'u nodau yw bod mor broffidiol â phosibl a lleihau rhwystredigaeth defnyddwyr trwy ddileu anghenion cymorth lle bynnag y bo angen. Os ydyn nhw'n postio hwn, mae'n debyg eu bod nhw wedi gweld llawer o geisiadau cymorth gan bobl nad oedd wedi darllen yr e-byst a anfonwyd atynt yn llawn. Dwi ddim yn siŵr pa gymhelliant sydd ganddyn nhw i orwedd yma. Ac mae eich ymateb yn fy nharo fel * ychydig * amddiffynnol ac o POV marchnatwr e-bost (cywirwch fi os ydw i'n anghywir).

  - SirZ

  • 10

   Helo SirZ! Pob pwynt da, gadewch imi ymateb:

   1. Efallai. Dim ond nes i mi ddod o hyd i offeryn rheoli prosiect / rheoli cynnyrch arall a euthum. Rwy'n credu bod yn rhaid cael ap gwych i'w rannu gyda chleientiaid - rwy'n hyderus nad yw Basecamp yn barnu ar ymateb fy nghleientiaid. E-bost oedd y prif fodd o hyd i gyfathrebu pethau i'w gwneud, nodau prosiect, docs, ac ati.

   2. Rydw i i gyd am dryloywder, ond gallwch chi gyfleu'ch pwynt heb dyngu. Fy mhwynt ar hyn yw ei fod yn ddiangen ac Bydd dieithrio rhai pobl a allai garu'ch cynhyrchion a'ch cwmni. Yn syml, cwrteisi allan o barch.

   3. Rydych chi'n hollol gywir, mae fy ymateb yn amddiffynnol fel marchnatwr e-bost. Mae'r byd TG yn tueddu i rannu cyfathrebiadau e-bost yn ddau grŵp: gweithredol a marchnata. Os mai eu pwynt yw na ddylid sgrolio E-byst Gweithredol, yna dylent ddarparu rhywfaint o sail i'r farn honno. Yn syml, nid yw ei nodi'n ei wneud yn wir.

   Yn seiliedig ar ein cleientiaid, mae'r realiti yn ymddangos yn wahanol iawn. Nid oes gennyf ddata cadarn i gefnogi fy ngwrthwynebiad, ond mae fy mhrofiad personol yn hollol wahanol. Mae e-bost gweithredol ar sut i gofrestru yn a perffaith lle i ddefnyddio copi hir HTML gyda sgrinluniau, disgrifiadau ac arferion dylunio gwych eraill. Efallai y byddaf yn dadlau bod e-bost gweithredol yn lle llawer gwell ar gyfer sgrolio nag e-bost marchnata gan fod y tanysgrifiwr yn disgwyl cael y cyfathrebiad mewn gwirionedd!

   Mae hefyd yn gyfle perffaith ar gyfer ailwerthu a thraws-werthu cyfleoedd. Mae gennych chi gwsmer ymgysylltiedig a allai werthfawrogi offrymau cynnyrch neu wasanaeth ychwanegol yn seiliedig ar gynnwys yr e-bost rydych chi'n ei anfon.

   Diolch am wneud sylwadau!

   • 11

    Datrysiad ar-lein gwych y gallwch ei gynnal eich hun (neu ddefnyddio eu gwasanaeth wedi'i gynnal) yw Copper Project. Mae ganddo dri blas sy'n mynd yn ddrutach yn raddol yn dibynnu ar eich anghenion. Rwy'n gweld bod y fersiwn Safonol yn 90% o fy achosion yn gweithio'n wych.

    Fe wnes i dreial Basecamp ac a dweud y gwir, ni chyflawnodd yr addewid bod yr holl hype wedi fy arwain i gredu y byddai. Rwy'n dal i gael trafferth eu cael i roi'r gorau i filio fy ngherdyn credyd hefyd ac nid ydynt o gymorth mawr o'u diwedd.

    Nid yw gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan o eirfa 37Signals yr wyf yn ei chael yn fath o drist oherwydd eu bod yn reidio ton mor fawr o PR ac ewyllys da cyffredinol. Wrth ddarllen y blog hwn ac eraill mae'n ymddangos eu bod wedi dechrau erydu eu canfyddiad yn y farchnad. dim ond trist.

    • 12

     Diweddariad yn unig. Ad-dalodd David Heinemeier Hansson yn raslon iawn y ddau fis o daliadau cardiau credyd yr oeddwn yn eu dadlau. Rwy'n credu bod y broses yn llawer anoddach nag yr oedd angen iddi fod.

     Gobeithio eu bod nhw'n deall yr hyn maen nhw'n ei gynrychioli i ni. Daeth 37Signals yn un o'r plant / cwmnïau poster ar gyfer y mudiad gwe2.0 a byddai'n drueni gweld y ddelwedd honno'n llygredig.

     Dyma ychydig o draethodau ymchwil o'r Maniffesto Cluetrain sy'n ymddangos yn arbennig o berthnasol…

     18 Mae cwmnïau nad ydyn nhw'n sylweddoli bod eu marchnadoedd bellach wedi'u rhwydweithio o berson i berson, yn dod yn ddoethach o ganlyniad ac wedi ymuno'n ddwfn mewn sgwrs yn colli eu cyfle gorau.

     21 Mae angen i gwmnïau ysgafnhau a chymryd eu hunain yn llai o ddifrif. Mae angen iddyn nhw gael synnwyr digrifwch.

     89 Mae gennym ni bwer go iawn ac rydyn ni'n ei wybod. Os na welwch y golau yn llwyr, bydd rhyw wisg arall yn dod ymlaen sy'n fwy sylwgar, yn fwy diddorol, yn fwy o hwyl i chwarae â hi.

     95 Rydyn ni'n deffro ac yn cysylltu â'n gilydd. Rydyn ni'n gwylio. Ond nid ydym yn aros.

     … Ac o Nordstroms…

     Gwnewch bethau'n iawn gyda chwsmeriaid neu byddwch chi'n cael eich gadael

  • 13
 8. 14

  Rwyf wedi bod yn gredwr mawr o 37Signals ers eu llyfr ac yn meddwl bod eu prif araith yn SXSW y llynedd yn rhagorol. Wedi dweud hynny, roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr unig un a ganfu Basecamp yn llai na pherffaith. Rwy'n dal i'w ddefnyddio bob dydd ond rwy'n dechrau ei ddychryn yn lle teimlo rhyddhad fy mod i wedi torri hualau fy apiau bwrdd gwaith. Cyn belled ag y mae naws eu blog yn mynd, ni allaf wneud sylw mewn gwirionedd gan mai dim ond darllenydd lled-reolaidd ydw i, ond rwy'n teimlo'n gryf bod unrhyw un sy'n melltithio mewn lleoliad “proffesiynol” yn ymdrechu'n galed i chwarae gyda'r cŵl. plant.

 9. 15

  Roeddwn i fy hun yn synnu eu gweld yn defnyddio'r bom-F yn eu post. Fel y dywedasoch mor gywir, mae'n ddiangen yn patent, ac yn y pen draw dim ond yn ifanc. Dechreuodd y ffactor “cŵl” o fod yn wrth-sefydliad wisgo’n denau amser maith yn ôl. Yn yr un ofer mai eu blog nhw ydyw, fel y nododd SirZ, ar bob cyfrif, nid wyf yn credu bod unrhyw un yn nodi nad oes ganddyn nhw hawl i wneud hynny, ond nid yw hynny'n ei wneud yn ddarbodus, nac yn gwneud hynny Rhaid imi ei dderbyn yn bersonol.

  Roedd eu llyfr yn jôc i mi. Rhethreg gan unigolion a oedd yn feiddgar er mwyn bod yn feiddgar. Yn sicr nid yw'r mwyafrif o arloeswyr ym mhob diwydiant yn rhedeg gyda'r brif ffrwd, ond mae'r agwedd f-off yn chwerthinllyd. Na, NID yw bod yn syml er mwyn bod yn syml BOB AMSER yn syniad da.

  Rwyf hefyd bob amser wedi fy mwrw gan eu dyheadau am Reilffyrdd, neu ddiffyg hynny o ran hynny. Mae 37 Signals wedi nodi sawl gwaith nad ydyn nhw am i Reilffyrdd fod yn brif ffrwd neu'n “rhy llwyddiannus”, ac mae'r ffanboys yn ei fwyta i fyny. Cadarn ... ar brif lefel a allai fod yn braf ... ond gadewch i ni fod yn bragmatig. Un o'r heriau mwyaf y mae Ruby ac yn enwedig datblygwyr Rails yn eu hwynebu yw prinder cymharol amgylcheddau sydd wedi'u gosod yn rhwydd iddynt eu defnyddio. Nid oes gan Ruby yr hollbresenoldeb y mae PHP, neu hyd yn oed Python yn ei wneud. Er y gallai datblygiad fod yn hobi, rwy'n ei wneud yn bennaf i wneud arian. Rwy'n ffodus fy mod i'n cael gwneud yr hyn rwy'n ei garu am fywoliaeth, ond mae angen i mi dalu'r biliau a bwydo'r plant o hyd. Mae gofyn i bobl roi cymaint o ffydd, ymdrech ac adnoddau i mewn i rywbeth, ac yna dweud wrthyn nhw nad ydych chi am iddo fod mor llwyddiannus ag y gallai fod ... a thrwy hynny wneud y mwyaf o broffidioldeb ei ddefnydd ... yn ymddangos fel hogwash i mi.

  37 Cafodd signalau ers talwm eu gwenwyno gan friwiau. Rwy’n synnu ei bod wedi cymryd cymaint o amser i bobl ddechrau ei weld. Maent yn bodoli fel peiriant marchnata drostynt eu hunain yn bennaf.

 10. 16

  Un peth arall yr oeddwn am dynnu sylw at SirZ. Waeth beth oedd gallu Karr fel marchnatwr e-bost, ni fyddwn yn amharchu ei farn yn llwyr. Cydnabod hefyd fod hynny'n caniatáu mewnwelediad a gwybodaeth iddo o'r diwydiant a'r hyn sy'n effeithiol yn fwy nag eraill, gan gynnwys eich hun, ac o bosibl 37 o Arwyddion. Nid yw barn yn unig yn gwneud arian ichi, mae canlyniadau'n gwneud arian ichi ... ac os yw dulliau Mr Karr yn dod â chanlyniadau, pwy ydych chi i'w disgowntio?

 11. 17

  Rwy'n cytuno ar naws eu blog yn dod yn rhy 'yn gwybod y cyfan' ac yn colli'r dyhead hwnnw i gael y cyfan yn iawn. Teimlais hefyd, wrth gyflwyno Highrise, a oedd yn rhy hyped, ac a or-raddiwyd nawr ein bod wedi ei weld. Mae gen i fy nghyfrif Basecamp o hyd, ond rydw i'n gwylio'n ofalus.

 12. 18

  Un peth a'm cythruddodd yn fawr am 37signals yw eu hymgyrch farchnata 1,000,000 o ddefnyddwyr Basecamp. Nid yw'n onest iawn, gan fy mod i'n bositif nad yw canran enfawr o hynny yn ddefnyddwyr gweithredol.

  Mae gen i o leiaf 4 cyfrif Basecamp gwahanol, a dim ond yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi defnyddio. Fel chi Doug, gwelaf, gyda phob prosiect, fod llond llaw o ddefnyddwyr nad oeddent erioed wedi mewngofnodi, neu ddim ond wedi mewngofnodi unwaith neu ddwy i'w wirio.

  A chan nad oes arddangosiad byw, rwy'n siŵr bod llawer o bobl yn cofrestru ar gyfer y cyfrif am ddim dim ond i edrych ar y feddalwedd, a pheidio â defnyddio ar gyfer rhywbeth go iawn yn y pen draw.

  • 19

   Ade,

   Mae hwnnw'n bwynt diddorol iawn, yn fy atgoffa o gyfrif tanysgrifwyr papurau newydd;). Rwy'n wirioneddol synnu at yr ymateb enfawr i'r swydd hon! Yn edrych fel bod cryn dipyn o bobl yn aros am fforwm i wyntyllu eu hanfodlonrwydd.

   Bron Brawf Cymru ... mai un person arall y siaradais amdano oedd chi. 😉

 13. 20

  Pwyntiau diddorol. Diolch am yr erthygl. Bob amser yn ddiddorol gweld y persbectif bob yn ail (mae'r rhan fwyaf o bethau y mae rhywun yn eu darllen am 37 llofnod ar-lein yn ganmoliaeth ddisglair).

  Yn y pen draw, fe wnes i ganslo fy nghyfrif Basecamp hefyd, ond roedd a wnelo fwy â'r ffaith nad oedd yr ymarferoldeb yr hyn yr oeddwn ei angen.

  Efallai y bydd yr erthygl hon yn ddiddorol i chi:

  37Signals: Bloat Busnes vs Bloat Nodwedd

 14. 21

  Fe wnaethon ni newid o Basecampe i'r TaskFreak rhad ac am ddim (a symlach) yr wythnos diwethaf. Rydyn ni wrth ein boddau, ac nid ydyn ni'n edrych yn ôl.

 15. 22

  Mae hyn yn fy atgoffa bod angen i mi ganslo fy nghyfrif. Nid wyf wedi ei ddefnyddio mewn misoedd ac roedd bob amser yn un o'r pethau hynny yr oeddwn am eu defnyddio ond na wnes i erioed.

  Gweler ya Basecamp.

 16. 23

  Wedi'i ganslo hefyd dim ond nawr.

  Anaml y defnyddiodd ef, ac ni wnaeth fy nghleientiaid ychwaith (fel y gwelwyd yn y dyddiadau mewngofnodi diwethaf). Fe'u galwyd y bore yma, gan ofyn a ddylwn ei gadw i fyny. Er mawr syndod i mi (?) Dywedodd pob un ohonyn nhw (4) NA!

  John.

  PS, fy e-bost atynt:

  “Nid oes a wnelo o gwbl â’r ddadl‘ f-air ’gyfan,
  gallwch chi felltithio popeth rydych chi'n ei hoffi, felly rydw i hefyd…

  Y broblem yw fy mod wedi dal fy hun yn melltithio WHILE gan ddefnyddio
  eich offer ac rydw i wedi ei chael hi'n anodd iawn cael / cadw
  fy nghleientiaid i ddefnyddio BackPack.

  Yn ddiweddar collais brosiect / cleient hanner ffordd oherwydd drwg
  cyfathrebu (a chwaraeodd BackPack ran fawr yn hyn).

  Datgelodd cyfweliad anffurfiol y bore yma fod POB un o fy nghleientiaid eraill yn ei felltithio hefyd, felly roedd y penderfyniad yn hawdd…

  FYI, rhai o fy nghymwysterau:

  - Mae integreiddio ag e-bost a llif prosiect 'normal' yn ddrwg /
  ddim yn bodoli (mae'n ymddangos fel y gallai cc-e-bost HighRise fod
  rhywfaint o ateb)

  - Mae'r safle yn syml yn rhy araf

  - Mae fersiwn ffeiliau yn annigonol ac yn rhy sylfaenol

  - Nid yw'r offer wedi'u hintegreiddio'n iawn (byrddau ysgrifennu, flwyddyn yn ddiweddarach, yn dal i fod yn meta-adnewyddu friggin?, Felly nid yw botwm cefn porwr syml yn gweithio)

  - Mae byrddau ysgrifennu, fy hoff ran o'ch gwefan, yn dioddef o offer fformatio bygi, gor-syml (dywedodd un cleient wrthyf iddi dreulio oriau yn ceisio cael rhestrau bwled wedi'u mewnoli yn iawn)

  - Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, fel rydw i newydd ddarganfod, mae allforio data yn DRWG YN RIDICULOUSLY. Mae WTF yn poeni am allforio XML, ond mae'n rhaid i mi lawrlwytho'r holl ffeiliau ar wahân o hyd, cadw'r byrddau ysgrifennu ar wahân, ac ati ac ati. ”

  Roeddech chi ar y blaen yn y gromlin ar un adeg, ond mae'r rhain yn amseroedd cyflym ac rwy'n credu ei bod hi'n bryd cael rhywfaint o ymyrraeth onest. ”

 17. 24

  Ar gyfer y record dydyn ni erioed wedi dweud “rydyn ni'n iawn, mae pawb arall yn anghywir” ac nid ydyn ni'n credu “rydyn ni'n iawn, mae pawb arall yn anghywir”

  Yn syml, rydyn ni'n rhannu'r hyn sydd wedi gweithio i ni. Os yw'r cyfan yn gweithio i chi, gwych. Os yw peth ohono'n gweithio i chi, gwych. Os nad oes dim ohono'n gweithio i chi, gwych. Cymerwch ba bynnag werth a ddarganfyddwch a gadewch y gweddill ar ôl.

  Efallai yr hoffech chi adolygu'r bennod hon o'n llyfr:
  http://gettingreal.37signals.com/ch01_Caveats_disclaimers_and_other_preemptive_strikes.php

  Yn benodol:

  “Rydych chi'n cymryd gormod o olygfa ddu a gwyn.”
  Os yw ein tôn yn ymddangos yn rhy wybodus, cadwch gyda ni. Credwn ei bod yn well cyflwyno syniadau mewn strociau beiddgar na bod yn ddymunol yn ei gylch. Os yw hynny'n ymddangos yn goclyd neu'n drahaus, felly bydd hi. Byddai'n well gennym ni fod yn bryfoclyd na dyfrio popeth i lawr gyda “mae'n dibynnu…” Wrth gwrs bydd adegau pan fydd angen ymestyn neu dorri'r rheolau hyn. Ac efallai na fydd rhai o'r tactegau hyn yn berthnasol i'ch sefyllfa chi. Defnyddiwch eich barn a'ch dychymyg.

  • 25

   Jason,

   Yn gyntaf - diolch gymaint am ymateb. Ni feddyliais erioed y byddai'r swydd fach hon yn cychwyn fel y gwnaeth. Rwy'n gobeithio y gallwch chi edrych y tu hwnt i'r ymwadiad rydych chi'n cyfeirio ato yn eich llyfr a gwrando ar yr hyn y mae cryn dipyn o bobl yn ei ddweud yn y swydd hon.

   Gan eich bod yn dyfynnu'ch llyfr, byddaf yn taflu ychydig o gyfeiriadau:

   1. Mae'n edrych fel na wnaethoch chi hynny llogi'r cwsmeriaid iawn.
   2. Eich personoliaeth eich cynnyrch efallai y bydd rhai diffygion y mae angen edrych arnynt.
   3. Marchogaeth Ton y Blog wedi ei ups A downs.

   Fel y dywedais yn fy swydd wreiddiol - mae Getting Real wedi sefyll prawf amser ac rwy'n dal i fod yn gefnogwr mawr. Byddwn i wir yn herio'ch tîm i adolygu persbectif eich blog, serch hynny. Mae'n wirioneddol arw ac rwy'n hyderus y gallai gael ei chwalu i helpu i ddysgu eraill ac nid i weiddi arnyn nhw.

 18. 26

  I mi fy hun, rhoddais y gorau i fod yn gwsmer 37S yn seiliedig ar y profiad cymorth. Ar ôl cael trafferth gyda sefydlu rhai prosiectau Basecamp, ysgrifennais i mewn i ofyn pam y dangoswyd bod y prosiectau yn eiddo i'm cleientiaid yn hytrach na fi. Yr ymateb oedd un-leinin ar hyd llinell “Hi Todd. Mae'r prosiect yn gysylltiedig â'r cleient oherwydd dyna pwy mae'r prosiect yn gysylltiedig ag ef ”neu rywbeth eithaf agos at hynny. Cylchlythyr, di-fudd, a milltiroedd i ffwrdd o'r gwir angen, sef gwybod sut i'w newid (duh).

  Cafodd ail gais cymorth driniaeth debyg - ymateb cyflym, i'r pwynt na wnaeth unrhyw beth i helpu, yn debyg i “dyna'r ffordd y mae oherwydd dyna sut y mae." Ni atebwyd cais i wneud newid yn y feddalwedd o'r cyfathrebu cymorth hwnnw.

  Y tecawê i mi oedd teimlad 'os ydych chi'n cael problemau gyda'n dyluniad, ewch i rywle arall,' neu o leiaf peidiwch â'u hysgrifennu.

 19. 27

  Douglas, mae ein blog wedi bod yr un peth er 1999. Mae gan ein blog yr un llais ag yr ydym yn ei ddefnyddio i siarad ymysg ein gilydd. Nid ydym yn dyfeisio persona gwisgo tei ar gyfer ein cyfathrebiadau cyhoeddus. Ni yw pwy ydyn ni - ar y llwyfan ac oddi arno. Nid ydym yn gwneud esgusodion. Rydyn ni'n falch iawn o hynny. Rwy'n dymuno bod mwy o bobl a chwmnïau fel hynny.

  Rydyn ni'n rhannu ein syniadau heb hidlydd. Dyna sut rydyn ni bob amser wedi gwneud pethau a byddwn yn parhau i wneud pethau. Credwn ei bod yn well bod yn chi'ch hun na bod yn rhywun arall - waeth beth fo'r amgylchiad. Weithiau rydyn ni'n rhegi. Bargen fawr. Weithiau byddwch chi'n ein galw ni'n “anwybodus.” Bargen fawr. Mae'r ddau yr un mor sarhaus os ydych chi'n chwilio am gyfle i gael eich tramgwyddo.

  Nid ydym erioed wedi ceisio gwneud pawb yn hapus. Rydyn ni'n deall nad yw rhai pobl yn hoffi sut rydyn ni'n siarad na sut rydyn ni'n meddwl neu sut rydyn ni'n gweithredu. Mae hynny'n iawn. Mae yna ddigon o bobl nad ydyn nhw'n eich hoffi chi chwaith. Mae hynny'n iawn. Dyna fywyd.

  Gan fod gennych adborth ar ein cyfer, mae gennyf adborth ar eich cyfer. Fe ddywedoch chi: “Ychydig ddyddiau yn ôl, fe gyflwynodd eu blog ddarn arall o anwybodaeth.” O ran: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails

  A yw'r bobl sy'n cytuno â ni yn y sylwadau yn anwybodus hefyd? Ydych chi'n gyffyrddus yn galw'r holl bobl hyn yn anwybodus hefyd? A yw Richard Bird yn anwybodus? A yw Steven Bao yn anwybodus? A yw Ben Richardson yn anwybodus? A yw Amie Gillingham yn anwybodus? A yw Dave Rosen yn anwybodus? A yw Scott Meade o Concept Share yn anwybodus? A yw Anthony Casalena o SquareSpace yn anwybodus hefyd? A yw Josh Williams o BlinkSale yn anwybodus? A fyddech chi'n postio sylw ar eich blog neu ein un ni yn dweud bod yr holl bobl hyn yn anwybodus hefyd? Neu a fyddwch chi ddim yn sefyll y tu ôl i'ch geiriau? Ydych chi'n golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud?

  A yw Ryan yn anwybodus am bostio hwn?
  http://notrocketsurgery.com/articles/2007/04/02/the-mile-high-club-37signals-fuck-yeahs-and-productivity-stock-art

  Efallai yr hoffech chi gadw “anwybodus” ar gyfer sylwadau sy'n ei haeddu fel hiliaeth, bigotry, senoffobia - nid barn rhywun ar hyd e-bost.

  • 28

   Jason,

   Wrth gwrs nid yw'r bobl hynny yn anwybodus. Nid oes ganddyn nhw'r pulpud bwli sydd gan eich blog. Maent yn syml yn gwneud sylwadau ac yn cefnogi ar sail eu barn bersonol. Nid yw Ryan yn anwybodus, chwaith. Mae'n darparu ei farn hefyd. Rwy'n parchu hynny. Ac wrth gwrs, i rai, realiti yw'r canfyddiad hwnnw. Efallai bod y bobl hynny wedi profi a chael llwyddiant gyda'r fethodoleg honno.

   Ni chyflwynwyd eich swydd fel barn, fe'i cyflwynwyd fel ffaith. Rwy'n credu ei fod yn anwybodus. Diffinnir anwybodus fel heb wybodaeth na gwybodaeth am bwnc neu ffaith benodol. Nid oes a wnelo o gwbl â hiliaeth na gobeithion, ac ati.

   Yn hollol onest, does dim angen ymateb mewn gwirionedd, Jason. A barnu o'ch ymateb, mae fy honiadau i gyd yn wir. Mae'r tôn wedi newid. Mae hynny'n syml yn rhy ddrwg. Pob lwc i chi a'ch cwmni.

 20. 29

  Rwy'n credu bod y peth rhegi yn fater nad yw'n fater. Yn yr achos hwn, ychwanegodd y pwyslais priodol. Nid ydym yn blant. Rydyn ni'n siarad fel 'na. Neu o leiaf dwi'n gwneud.

  Ond mae'r blog 37 Signals yn fy nharo i fel rhodresgar. Math o hyn “fe wnaethon ni gyfrifo pa mor anghywir ydy'r stwff hwn”.

 21. 30

  Douglas, nawr rydych chi'n swnio fel collwr dolurus. Daw Jason i'ch blog i adael ei sylwadau ac nawr rydych chi'n dweud wrtho am beidio ag ymateb? Pa fath o ymddygiad plentynnaidd yw hynny?

  Rydych hefyd yn cyrraedd trwy awgrymu bod swydd Jason wedi'i nodi fel ffaith. Mae'n farn sy'n seiliedig ar ei brofiad. Mae'n ddarn op / ed (barn / golygyddol). Mae ymchwil wyddonol yn ffaith. Nid wyf yn credu y byddai Jason byth yn ystyried bod ei swydd yn wyddonol, neu'n ffaith, nac yn ddim byd heblaw ei farn yn seiliedig ar ei brofiad.

  A chyn beirniadu, pam na wnewch chi ofyn yn garedig iddo ai ei farn neu ei ffaith ydyw? Rwy'n siŵr y byddai'n hapus i'ch ateb. Yna byddwch chi'n fwy gwybodus am ei fwriad. Gallwch chi wneud rhagdybiaethau neu gallwch chi wybod y gwir.

  Yn olaf, nid wyf yn gweld sut y gallwch ddadlau yn rhesymegol bod un person yn anwybodus ond nid yw pobl eraill sy'n cytuno ag ef. Nid oes ots pwy a'i dywedodd gyntaf neu ble y gwnaethant ei ddweud. Maent i gyd yn cytuno. Mae'r sylwebyddion yn cefnogi safbwynt Jason. Felly rydych chi naill ai'n credu eu bod i gyd yn anwybodus neu does yr un ohonyn nhw'n anwybodus. Ni allwch ddewis ceirios pan fyddant i gyd yn cytuno.

  • 31

   Michael arall,

   1. Parthed: Colli dolurus - Dolur? Ydw. Ysgrifennais swydd i ddod â rhai pryderon i mi fel cwsmer blaenorol ac mae perchennog y cwmni yn dod at fy mlog ac yn eu diswyddo. Mae hefyd yn diswyddo pawb arall a wnaeth sylwadau negyddol. Mae hynny'n anffodus - roeddwn i wedi gobeithio am fwy. Collwr? Ydw. Collais amser ac arian yn buddsoddi mewn teclyn na allaf ei ddefnyddio mwyach.

   2. Nododd Jason mai barn oedd hon, a dilynodd fod Pennod 1 o'i lyfr yn nodi mai barn yw'r blog. Fy canfyddiad (dyna fy marn i) yn wahanol a mynegais hynny.

   3. Nododd Jason ei fod yn farn yma, nid oedd angen i mi ofyn iddo. Yn ogystal, cofiwch nad y swydd hon yn unig oedd fy rheswm dros adael - esblygiad tôn a cholli parch at SvN yn ogystal â pheidio â defnyddio'r feddalwedd a barodd imi adael. Nid oedd yn unrhyw ddigwyddiad unigol, roedd yn llawer.

   4. Parthed: Anwybodaeth: Rydych chi'n cefnogi fy nadl heb ei gwireddu. Os yw SvN yn cyflwyno datganiad cyffredinol nad oes neb yn sgrolio e-bost, nawr gall pobl edrych ar hynny'n ffeithiol os caiff ei gyflwyno yn y ffordd honno. Mae SvN yn anwybodus am y cyflwyniad hwnnw, nid yw'r cefnogwyr. Efallai eu bod yn anghywir, ond nid ydyn nhw'n anwybodus. Dyma'r union reswm y heriais theori SvN - mae angen cynnal blogiau wrth dasg pan gyflwynir eu 'barn' fel ffaith.

   Diolch am ymweld!

 22. 32
  • 33

   Diolch, Lupe. Er nad wyf yn edrych ar Wikipedia am fy holl atebion, rwy'n hoffi'r dyfynbris:

   Mae diffiniad arall yn nodi mai anwybodaeth yw'r dewis i beidio ag ymddwyn nac ymddwyn yn unol â gwybodaeth benodol er mwyn gweddu i'ch anghenion neu'ch credoau eich hun.

   Dyma, yn fy marn i, pam roedd y blogbost Sgrolio E-bost yn SvN yn anwybodus. Fe wnaethant ddewis peidio ag ymchwilio na darparu data dilys i gefnogi eu theori. Ac, mewn gwirionedd, mae hynny'n gweddu i'w hanghenion ers iddynt blygio eu fformat e-bost newydd.

 23. 34

  Helo Douglas,

  Rwy’n cefnogi eich safbwynt… a dyma tidbit arall o fy nyddiau yn American Express - i brofi’r theori “nid yw defnyddwyr yn sgrolio”. Roedd gen i URLau gwahanol wedi'u hamgodio mewn dolenni ar frig yr e-bost a rhai ar y gwaelod, wel, wel, “islaw'r plyg.” A chliciwyd ar y rhai ar y gwaelod yr un mor dda â'r rhai ar y brig. Mae'n siarad ag ansawdd a pherthnasedd y cynnwys. Os nad yw'ch cynnwys yn berthnasol, mae'r defnyddiwr yn gwybod o fewn y sgrin gyntaf ac felly'n gadael heb orfod darllen mwy byth. Roedd fy e-byst a oedd yn cynnwys adnoddau, awgrymiadau, a sut-tos ar gyfer cardmembers busnesau bach, yn hytrach na hysbysebion neu hysbysebion fflat, bob amser yn gweld swm da (hy hyd at 70%) o'r cliciau yn dod o ddolenni ar waelod yr e-bost.

  Rwyf hefyd wedi rhoi cynnig ar basecamp ar gyfer prosiect cleient, ac er i ni bostio llawer o ddogfennau i'r llyfrgell / ystorfa, fe wnes i ddiweddu gwneud i'r cleient newid i ddogfennau google yn lle. diolch am eich sylwadau.

  orau,
  Augustine

 24. 35

  Pam galw rhywun yn IGNORANT am eu barn am hyd e-bost? Geiriau eithaf trwm yno i farn bersonol rhywun. Os nad ydych chi'n hoff o farn rhywun, pa werth sydd mewn ysgrifennu rhywfaint o bost hir amdano a thynnu sylw at eich obsesiwn od â thynnu sylw at anwybodaeth pobl? CAEL DROS EI eisoes.

  Rydych chi'n gwneud trallod enfawr dros un person yn gwneud pwynt o'i brofiad personol! Os gwelwch yn dda, byddwch y person mwy a symud ymlaen.

 25. 37

  Ydych chi'n bobl allan o'ch meddyliau?! Rwy'n buddsoddi digon o egni i ddod o hyd i ffyrdd i'm staff dreulio llai o amser yn edrych ar e-byst, yn hytrach na mwy. I gyrraedd y pwynt: Ar hyn o bryd mae e-byst yn tynnu sylw na ellir ei reoli. Pam, ar y Ddaear, y byddai unrhyw un yn cynnig bod dyfnder e-bost yn nodwedd ddymunol?

  • 38

   Richard,

   Mae staff yn treulio llai o amser mewn e-bost a mwy o amser ar y ffôn neu wyneb yn wyneb yn llawer mwy cynhyrchiol, rwy'n cytuno.

   Byddwn wrth fy modd yn torri nifer y negeseuon e-bost sydd gennyf yn eu hanner, ond nid yw hyd y cynnwys yn yr e-byst hynny mor torri a sych. Rwy'n credu bod rhesymau dilys dros gael copi hir yn erbyn copi byr. html vs testun, ac ati.

   Os ydym am arbed amser ar ddarllen, gadewch i ni wneud i ffwrdd â chontractau a jymbo mumbo cyfreithiol eraill. Mae'r gwaith papur hwnnw'n gwastraffu llawer mwy o amser ac yn costio llawer mwy yr awr i ni dalu atwrneiod i'w ddehongli!

   Diolch am roi'r gorau iddi!

 26. 39

  Wel, ceisiais ddefnyddio basecamp ar un o'r prosiectau ac ni phrynodd unrhyw un o'm cyd-chwaraewyr i mewn iddo. Efallai mai natur gorfforaethol y prosiect ydoedd, ond darganfyddais er fy mod yn barod i roi'r amser i mewn i ddeall y rhyngwyneb hynod, nid oedd y rhan fwyaf o bobl yn fy nhîm.

  Roedd yn anodd iawn newid y cerrig milltir ac os oedd rhai tasgau'n dibynnu ar eich gilydd, a'ch bod wedi colli cwpl o bethau nid oedd unrhyw ffordd i aildrefnu tasgau ac ati.

  Rwy'n falch fy mod i newydd ddefnyddio'r fersiwn am ddim ohono ac heb ymrwymo iddo trwy brynu fersiwn taledig. Ar ôl ychydig, fi oedd yr unig un yn defnyddio'r bwrdd gwyn ac ati, ac yn defnyddio rhai o nodweddion eraill y system IM (un arall o'u cynnyrch). Methiant llwyr oedd ein harbrofi gyda'r basecamp fel offeryn rheoli prosiect lled. Mae'r rhyngwyneb yn fath o ryfedd ac nid yw'n gyson iawn (fel 8 mis yn ôl - nid wyf wedi mewngofnodi yn ddiweddar rwy'n credu)

  Rwy'n credu eu bod yn blasu gormod o'u koolaid eu hunain ac nid yw hyn fy ffordd i gyd na'r peth priffordd yn mynd i weithio allan yn y tymor hir. Hynny yw, os ydych chi'n proffesu rhoi eich cwsmeriaid yn gyntaf, yna sut allwch chi eu bychanu bron bob tro a phrentisio am bopeth fel petaech chi'n gwybod y gwir i gyd a phawb arall yn ddim ond moron. ?

 27. 40

  Y “f-bom”? Pa ad ** che.

  Rwy'n siŵr bod 37 o bobl yn poeni nad yw rhai turd llygad-llachar mewn siwt yn edrych i lyfu eu *** s mwyach.

  Peidiwch â phoeni ... rwy'n siŵr y dewch chi o hyd i fandwagon newydd i neidio arno nawr nad yw 37signals yn ffasiynol bellach.

 28. 42

  Rwyf wedi defnyddio Basecamp yn y ddau o'm cyflogwyr diwethaf. Rydw i wedi bod yn eithaf beirniadol ohono, yn bennaf oherwydd bod Jason Fried & co yn hynod o ofalus ac a dweud y gwir mae pob un o'u apps yr un gronfa ddata yn ffrwydro gydag UI ychydig yn wahanol yn ôl. Wrth gwyno amdanynt, fi hefyd oedd defnyddiwr mwyaf basecamp. Yn aml byddwn yn cael fy holi “ble mae'r ddogfennaeth ar gyfer hyn?" a byddwn yn ymateb, “yn Basecamp ... lle mae'n perthyn ... iawn?" Yn y pen draw, yr ail un oedd i mi sefydlu wiki leol, a gafodd a llawer mwy o ddefnydd oherwydd mae'n debyg ei bod yn anoddach dod i wybodaeth mewn ystorfa wybodaeth ar ffurf blog. 🙂

  Ers i mi ddechrau gweithio ar fy liwt fy hun, rwy'n dal i feddwl y dylwn fynd i gael cyfrif basecamp a'i ohirio, gan aros iddo ddod yn angenrheidiol. Nid yw wedi dod yn angenrheidiol eto ... ac yn awr rwy'n credu na fydd yn debygol.

 29. 43

  Nid wyf yn hollol siŵr am hyn, ond efallai y bydd y defnydd f-gair wedi'i ysbrydoli rhywfaint gan y ffilm Snakes on a Plane a ddefnyddiodd y gair penodol hwn yn ormodol. Weithiau cyfeirir at y ffilm fel “Snakes on af ****** g plane” oherwydd hyn.

  Nid oes ots gen i bobl yn melltithio ar y we cyhyd â'i fod o fewn terfynau ac mewn cyd-destun. Os na, dim ond ei anwybyddu ydw i.

  • 44

   Ar 24, gan eu bod yn sioe i'r teulu cyfan, ni chaniateir iddynt felltithio. Yr unig fynegiant rhwystredigaeth a ganiateir yw “Damn it” - a gynigiodd i rai myfyrwyr coleg ddechrau gêm o yfed ergyd bob tro y mae Asiant Bauer yn defnyddio'r ymadrodd hwnnw.
   Pan ddaeth yr ysgrifenwyr i wybod am hyn, dechreuon nhw fwydo llinellau a oedd yn “damnit damnit damnit” dim ond i weld y plant hynny yn gwagio 3 ergyd yn olynol.

   Dim ond i ddod â rhywfaint o hiwmor yn ôl i'r drafodaeth hon.

 30. 45

  Efallai bod fy ymateb i “Dod yn Real” wedi bod yn gynamserol ond mae'n dod yn briodol: Ei thema yw pa mor cŵl yw hi i fod yn 37 llofnod a gwerthu PDF $ 19 i'r mawr heb ei olchi.

  Cadwch eich llygad ar ORGware
  am gyhoeddiad, soooon. Hwn fydd yr adnodd rydych chi'n edrych amdano.

  Dyma ein Bwrdd Cynghorwyr.

 31. 46
 32. 47

  F *** chi Douglas Karr. Nid wyf yn credu am funud nad y 'f-bom,' fel y gwnaethoch ei roi mor chwerthinllyd o ofalus, oedd y rheswm ichi ollwng y feddalwedd. Fe wnaethoch chi dreulio'r rhan fwyaf o'r erthygl yn ceisio ein hargyhoeddi nad oedd ac rydych chi wedi methu yn amlwg iawn. Credaf y byddai unrhyw ddyn lleiaf groyw, heb ots am flogiwr 'technoleg marchnata' wedi'i urddo, wedi cyfleu sylwedd ei bryder pe bai unrhyw un.

  Fel 'arbenigwr technoleg marchnata', mae'n debyg eich bod yn werthwr olew neidr. Hyd y gallaf ddweud, rhaid i chi fod yn ddrwg iawn arno.

  F *** chi Douglas Karr. Rydych chi'n edrych yn goofy iawn hefyd.

  • 48
  • 49

   … Wel, mae'n debyg bod huodledd yr ateb hwn yn siarad drosto'i hun.

   Fel darllenydd amser hir ar flog Doug mae'n rhaid i mi fynd i mewn i ddweud nad yw erioed wedi dod ar draws fel goofy.

   Jeez, dwi erioed wedi bod mewn 37 o lofnodion, ond o'r ffordd ymosodol maen nhw'n cael eu hamddiffyn, dydw i ddim yn cael fy nhynnu i mewn i awydd i ddarganfod mwy ...

 33. 50

  @John Beeler: Rydych chi'n gwybod bod y peth tasg-tasg hwn yn eithaf diddorol. Tybed pam mae gan bob ap rheiliau edrych bron yr un fath â materion defnyddioldeb difrifol. (Ac rydych chi i fod i “ei gymryd” oherwydd bod DHH neu ryw wannabe pontif arall wedi dweud hynny wrthych chi ..)

  @defenders y cwlt: Mae SvN ac eraill o'r corpo-gwlt hwn wedi bod yn siarad â phobl yn y bôn. Mae gan D.Karr bwynt? ble mae'r data neu'r ddogfen ategol? Yeah, gallaf weld y pwynt ei fod, ar gyfer E-BOST COFRESTRU, yn helpu i'w gwneud yn gryno ac i'r pwynt, ond wyddoch chi, mae e-byst cofrestru hefyd yn bwysig ac mae gan bobl ddigon o synnwyr i chyfrif i maes a blaenoriaethu yn seiliedig ar hynny.

  Yn bersonol, pan fyddaf yn derbyn e-bost cofrestru gan, dywedwch ddarparwr cynnal, ac mae'n 3 thudalen o hyd, dim problem, nid wyf am gael 4 e-bost gwahanol, un yn dweud wrthyf fod y cyfrif wedi'i setup, un arall yn dweud wrthyf fod fy id cragen yn dweud wrthyf o ble i ddod o hyd i help a gwasanaeth cwsmeriaid ac un arall yn dweud wrthyf yr url i'r webgui i reoli fy nghyfrif. Dyna ychydig yn ormod o grefft.

  Yr hyn rydw i wedi sylwi arno am 37S yw eu bod yn torri eu rheolau eu hunain ac mae hyn yn treiddio trwy Rails a SvN a'r holl cronïau eraill y maen nhw'n eu cefnogi (TextDrive a Textmate unrhyw un?) Ac yn gwthio heb ddatgelu eu cysylltiadau ariannol â'r mentrau hyn.

  Mae Rails yn honni ei fod yn DRY ond mae'n jôc erchyll! mae angen copi ei hun o'r fframwaith ar bob ap! ydych chi'n sylweddoli goblygiadau hyn? Cymerwch gip ar fentrau RailsDay2006. Bydd cwpl cant o gynigion yn cymryd bron i 1.5 GB o le!

  Dyma'r tramgwydd mwyaf egregious o egwyddor DRY.

 34. 51

  Gwelaf fod llawer o drafod yma eisoes, ond roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n ychwanegu fy nau sent. Nid wyf yn poeni am y melltithio. Rwy'n hoffi'r syniad mewn gwirionedd. Mae'r holl syniad o eiriau penodol yn fwy sarhaus nag eraill yn eithaf gwirion.

  Ond nid dyna'r prif fater. Gallaf yn bendant weld y mater gan y dynion SvN. Os ydych chi'n nodi rhywbeth, nodwch ef gydag argyhoeddiad ac nid yw hyn wedi dyfrio i lawr s *** sy'n ymddangos yn gyffredin. Os ydych chi'n argyhoeddedig am rywbeth, dywedwch felly, a pheidiwch â'i ddweud dim arall.

  Fodd bynnag, byddwn yn ychwanegu rhywbeth at yr hyn sydd ar goll yn y sefyllfa hon yn fy marn i. Os oeddech chi'n anghywir am rywbeth, yna cyfaddefwch ef a symud ymlaen. Nid oes unrhyw beth drwg am fod yn anghywir. Efallai y bydd yn pigo ychydig, ond mae'n werth chweil darganfod beth sy'n iawn. Os ydych chi'n cymryd y farn 'ein bod ni'n iawn a dyna ni' rydych chi wedi gadael llwybr rheswm ac wedi mynd i mewn i deyrnas dogma. Dydw i ddim yn dweud bod y dynion SvN wedi gwneud hynny. Yn amlwg, maen nhw'n feddylgar iawn am yr hyn maen nhw'n ei wneud, sy'n gweithio'n dda iddyn nhw.

  Y pwynt arall a wnaethoch yn eich swydd wreiddiol, y credaf ei bod yn werth ei ailadrodd yw gwneud honiadau heb ddata i'w ategu. Mae'n hynod bwysig bod data ar gael. Nid yw synnwyr cyffredin yn gyffredin, ac, fel y mae profiad wedi ein dysgu inni, gall fod yn anghywir iawn ar brydiau hefyd. Un o'r cwestiynau pwysicaf y gall rhywun ei ofyn yw: “Ydy, mae hyn yn gwneud synnwyr, ond a yw'n adlewyrchu realiti (a yw'r data yno)?"

  Nid wyf wedi gallu cael y bobl rwy'n gweithio gyda nhw i ddefnyddio basecamp, ond nid wyf yn siŵr a yw o reidrwydd yn broblem Basecamp, neu nad yw'r rhan fwyaf o bobl wedi arfer / yn barod i ddefnyddio cymhwysiad ar-lein yn rhinwedd y swydd honno. Cadarn, mae pobl yn defnyddio e-bost a chymwysiadau eraill heb feddwl am y peth mewn gwirionedd, ond mae ei ddefnyddio bob amser yn cymryd hyfforddiant go iawn, ac oni bai eich bod yn glynu wrtho, bydd yn ymddangos yn annaturiol. Rwy'n gweithio mewn Prifysgol ac mae'r gyfadran / staff yma yn bendant yn cynrychioli hynny. Yn syml, nid ydyn nhw wedi arfer bod â'r adnoddau sydd ar gael nawr, ac ni fyddan nhw'n cymryd yr amser i'w dysgu. A sawl gwaith nid oes angen iddynt wneud hynny hyd yn oed.

 35. 52
 36. 53

  Douglas - os ydych chi'n chwilio am amgylchedd di-curseword, HTML-e-bost efallai y byddwch chi'n edrych ar ein cynnyrch rheoli a gwerthu arweiniol - http://LeadsOnRails.com. Er nad yw'n app bwrdd gwaith, mae wedi bod ac yn parhau i gael ei adeiladu o adborth cwsmeriaid yn y byd go iawn ac yn gwrando ar ddefnyddwyr fel chi mewn gwirionedd.

 37. 54

  Rwy'n credu mai rhan ohono gyda 37au yw DHH.

  Tua blwyddyn yn ôl roedd post ar ei flog personol (loudthinking.com) yn ei hanfod yn llechi unrhyw raglennydd y byddai'n well ganddo gael swydd 9-5 yn hytrach nag ymuno â chwmni cychwyn a defnyddio Rheiliau. Roedd yr un agwedd ymhlyg (cyn belled ag y gallwch chi gasglu tôn o bost gwe) - os nad ydych chi'n cytuno â mi rydych chi'n idiot.

 38. 55

  Post da.

  Rwy'n cofio gweld y swydd hon flwyddyn yn ôl ond nid y ffwrnais a ddilynodd. Ar y pryd roedd gen i bethau eraill yn meddiannu fy meddwl ond nawr fy mod i wedi symud yn ôl at hyn mae'n rhaid i mi ddweud bod 37 o weithredoedd Signals wedi gadael blas drwg yn y geg.

  Mae rhywbeth i fyny â'u hagwedd. Gall rhodresgar fod yn ddisgrifiad da. Rydw i wedi bod ar ddiwedd derbyn rhai e-byst rhyfedd o ddi-fudd a theimlad gan Jason a dwi'n ddefnyddiwr rheolaidd yn unig.

  Mae eu pŵer yn bendant yn y brandio ac am hynny rwy’n eu llongyfarch. Ond mae gweithredoedd fel hyn yn niweidiol iddynt ac yn amlwg yn fwy nag y maent naill ai'n sylweddoli neu'n gofalu eu cyfaddef.

  Yr hyn nad yw'n ymddangos bod Matt o 37S yn ei sylweddoli yw bod gweithredoedd / pethau / gwrthrychau yn dwyn * ystyr *. Oes, dim ond dyfynnu rhywun y gellir ei ddehongli fel ymosodiad, gwatwar neu beth bynnag. Gan ddweud “wnaethon ni byth ddweud….” ddim yn ddigon da. Mae'n hynod o annidwyll a gwaedlyd. Mae rhywfaint o ostyngeiddrwydd yn mynd yn bell. Gallwch chi gael hynny a pharhau i “fod yn wahanol”.

  Gan droi at eu cynhyrchion, rhoddais y gorau i ddefnyddio Basecamp o ddifrif oherwydd fel llawer o bobl, gwelais nad oedd gan eraill ddiddordeb mawr. Rwy'n credu y gallai'r cyflwyniad “syml” fod yn rhwystr. Nid yw pobl yn gweld y pŵer na pham mae hyn yn well na chyfres o e-byst. Ac rwy'n siarad am bobl reolaidd yma a fyddai mewn gwirionedd yn elwa o atal y llifogydd e-bost. Mae'n gynnyrch da ond mae angen ei adnewyddu, a dywedodd Jason ei fod yn dod mewn ymateb i'm canmoliaeth effro am Highrise.

  Fodd bynnag, gobeithio na fyddant yn gorffwys ar eu rhwyfau eto. Mae yna ychydig o feysydd clir yn Highrise y mae angen iddynt fynd i'r afael â nhw ac fel cwsmer sy'n talu - unwaith eto - byddaf yn eu gwylio'n agos.

 39. 56

  Post gwych! Fe wnes i hefyd ganslo fy nghyfrif basecamp yn ddiweddar. Peidiwch â bod yn rhy gyflym i newid i ap bwrdd gwaith serch hynny, mae rhai dewisiadau amgen basecamp da ar gael nawr: Goplan ac OnStage dim ond i enwi ond ychydig.

 40. 57

  Annwyl SirZ, gadewch inni ei wynebu: ni fyddem byth eisiau trafod yr offeryn yn eu blog pe byddem yn gwbl fodlon ag ef. Rwyf wedi rhoi cynnig ar basecamp a'i chael yn hollol anghywir i'n prosiectau. Nid yw'n offeryn rheoli prosiect wedi'r cyfan. Edrychwch ar yr erthygl hon yn PCworld.com. Rwy'n meddwl newid i hyn Wreic offeryn, mae'n ymddangos yn ddiddorol iawn.

 41. 58
  • 59

   Yn eironig, rwy'n gleient i gwmni sy'n defnyddio Basecamp ar hyn o bryd. Nid wyf yn gwybod fy mod erioed wedi dweud ei fod yn sugno ... roeddwn i ddim ond yn teimlo ei fod yn cael llawer o hype ac nid oeddwn yn hollol byw arno.

   Fel rydw i'n ei ddefnyddio nawr, mae'r bwlch mwyaf ar reoli tasgau ac aseiniadau. Byddwn wrth fy modd yn blaenoriaethu tasgau, eu haseinio, cael amcangyfrifon ar ôl eu cwblhau (oriau a dyddiad) ac yna cael statws arnynt (50%, 75%, 100%). Mae'r nodweddion cyfredol yn caniatáu i unrhyw un flaenoriaethu ac aseinio.

   Diolch!
   Doug

 42. 60

  Rwy'n sownd gyda nhw ychydig yn hirach, ond rwyf wedi ei gael o'r diwedd gyda'r dynion hyn. Mewn gwirionedd, rhoddais fy swydd ddiwethaf ar eu bwrdd heddiw (atgynhyrchir isod):

  “Wel, rydw i wedi gorfod canslo fy nghyfrif o’r diwedd. I mi pan edrychwch ar ymarferoldeb AD a'r cyfyngiadau y maent yn eu rhoi ar y cyfrifon lefel is, mae yna ormod o opsiynau rhad ac am ddim neu gost isel allan yna i ddal ati. Mae hyd yn oed yn ddrytach os ydych chi am ei ddefnyddio gyda chynhyrchion 37au eraill fel Backpack a / neu Basecamp. Yn hytrach na chymryd un cynnyrch a'i wella (ee. Ychwanegu ymarferoldeb AD yn Backpack) mae'n ymddangos bod 37au wedi dewis llwybr lle rydych chi'n talu cymaint yn y pen draw mae'n dod yn anghystadleuol a go brin bod hyd yn oed unrhyw integreiddio ymhlith y cynhyrchion. Rwyf hefyd wedi blino ar yr “rydym yn gwybod beth yw'r agwedd orau” yn erbyn y cwsmeriaid yn gwneud awgrymiadau. Mae'n drueni oherwydd byth ers i Backpack ddod ar gael, roedd gan 37au lawer o addewid i mi, ond yn anffodus mae hynny wedi pylu. ”

 43. 61

  Helo Doug:

  Mae'r swydd hon wedi bod yn chwarae am byth ond roeddwn i eisiau cael fy 2 sent i mewn. Rydyn ni'n ddibynnol iawn ar ein meddalwedd PM. Ei anhrefn os na fyddwn yn ennyn diddordeb ein cleientiaid a'n tîm. Oherwydd y ddibyniaeth honno rydym yn defnyddio Vertabase. Maen nhw'n rhoi gwasanaeth cwsmeriaid gwych, hyfforddiant ac maen nhw'n canolbwyntio arnon ni - y ffordd y dylai cynhyrchion SaaS da fod.

 44. 62

  FWIW, rydyn ni newydd symud o Basecamp i SharedPlan. Mae SharedPlan Central yn canolbwyntio ar yr ochr gynllunio gyda chefnogaeth gweithredu gweddus. Siartiau Gantt, mynediad all-lein gydag ap brodorol ar gyfer Mac a Windows a hyd yn hyn, dim haerllugrwydd; ->

  http://www.sharedplan.com

 45. 63

  Bron i ddwy flynedd ar ôl y swydd hon, mae gen i ddiddordeb clywed yr hyn rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer rheoli prosiect / olrhain gwaith heddiw.

  Ydych chi'n parhau i fod yn fodlon (o safbwynt datrysiad) gyda'ch penderfyniad i symud i ffwrdd o Basecamp?

  Rydyn ni wedi gweld cryn dipyn o bobl yn dod ein ffordd (http://www.smartsheet.com) o Basecamp yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rhai yn nodi rhesymau tebyg i'r hyn a bostiwyd gennych yn wreiddiol. Mae'n ymddangos bod eraill yn chwilio am ateb ar-lein sy'n llai clicio-i-olygu.

  • 64

   Bydd hwn yn gwestiwn y bydd yn rhaid i mi ei ateb yn fuan, Mark. Rwy'n weddol sicr na fydd yn Basecamp - rwy'n cael fy nenu fwy at atebion SaaS sy'n gyrru mwy o nodweddion ac integreiddio yn ymosodol i'w cymwysiadau. Ar hyn o bryd, nid wyf yn rheoli unrhyw brosiect - ond dylai hynny newid yn fuan.

 46. 65
 47. 66
 48. 67

  Rwy'n teimlo'ch poen ynglŷn â rheoli prosiectau, rwyf wrth fy modd ac mae'n fy helpu llawer wrth gyflawni'r weithred gydbwyso wrth ddatblygu gwe. Mae gan Joomla un gwych sy'n mynd ar gefn y wefan ac y gellir ei gyrchu trwy'r tu blaen. Rwyf wedi rhoi’r gorau i sefydlu hyn ar wefannau ar gyfer cleientiaid, nid yw’n ymddangos eu bod yn ei ddefnyddio. Mae mor hyfryd ar gyfer cadw asedau safle gyda'i gilydd!

  Byddaf yn edrych ar yr iGTD rwyf wedi bod yn chwilio am rywbeth fel hyn ac rwy'n gyffrous am yr offeryn hwn

  diolch

 49. 68

  Mae'n ddrwg gennym yma eich rhwystredigaeth. Mae meddalwedd yn fwy na thechnoleg ... mae'n ymwneud â phobl yn y llinell botwm. Fel gweithiwr a defnyddiwr, fe'ch anogaf i edrych ar Clarizen, Meddalwedd Rheoli Prosiect ar-lein 2010 sydd wedi ennill gwobrau.
  http://www.clarizen.com/
  Meddalwedd Prosiect pwerus gyda llawer o elfennau fel rheoli amser, rheoli adnoddau, rheoli ariannol ac integreiddio â SalesForce, Attask, Google….
  Gwerth edrych ar ..

 50. 69
  • 70

   Doug wnaethoch chi roi cynnig ar unrhyw un o'r cystadleuwyr teilwng hyn a bostiodd isod cyn i chi symud yn ôl i basecamp. Yn bersonol cefais fy syfrdanu gan y diffyg trefniadaeth a diffyg tyniant pan ychwanegais bobl Mac yn Basecamp. O'r diwedd mi wnes i faglu ar ateb integredig. Byddaf yn ei alw'n ecosystem fusnes sy'n caniatáu i weithwyr cow, cleientiaid, ymgynghorwyr, gwerthwyr, gweithwyr llawrydd, aelodau bwrdd fynd ar y bandwagon cydweithredol cwmwl.
   Mae gan y cynnyrch rydw i'n ei ddefnyddio gydran rheoli prosiect / tasg wych, calendr amserlennu, proses adolygu llif gwaith, rheoli cyswllt, fforymau, sgwrsio byw, cynadledda gwe-we, rhannu sgrin fel nodweddion y gellir eu rhoi i ddefnyddwyr a grwpiau mae'n ffordd. cwl. Rhowch gynnig arni a http://www.same-page.com

 51. 71
 52. 72
 53. 73

  Yn bersonol, rwy'n defnyddio Basecamp oherwydd ei bod yn haws i'm tîm ei fabwysiadu. Rwy'n credu ei bod yn hanfodol cael meddalwedd rheoli prosiect yn y cwmwl.

  Efallai yr hoffech edrych ar fy sylwadau ar Basecamp, ac ar y rhai sydd wedi gwella'n well Gwaith TîmPM

 54. 74

  Rydym yn defnyddio basecamp yn Social Media Magic i rannu syniadau ac olrhain cyswllt cleientiaid. Nid ydym wedi cael unrhyw broblemau gyda nhw. Dwi ddim yn un mewn gwirionedd i ddarllen eu blog lawer, ond mae'n bosib mai dyna oedd barn yr ysgrifennwr penodol hwnnw yn unig. Ni fyddwn yn gadael i farn un ysgrifennwr fy nhroi i ffwrdd o gais mor ddefnyddiol. Sut mae'r cais newydd yn gweithio i chi? Edrychaf ymlaen at rwydweithio gyda chi yn y dyfodol!

  J. Souza
  SocialMediaMagic.Com

 55. 75

  Mae yna lawer o welliannau defnyddioldeb y gellid eu gwneud i Basecamp. Rwy'n synnu nad oes mwy o drefniadaeth wedi'i hymgorffori ynddo. Nid yw'r ffordd y mae'n gweithio yno unrhyw bethau amlwg yn benodol i le felly mae'n rhaid i ddefnyddwyr newydd sy'n dod i mewn i brosiect sefydledig gysylltu â rhywun arall i ddarganfod ble i ddod o hyd i bethau. (Gallwch, SOMETIMES gallwch ddod o hyd i bethau wrth chwilio ond nid bob amser.)

  Rydw i gyda chi ar ddefnydd y gair 'f'. Er fy mod hyd yn oed yn gadael i air cuss lithro weithiau nid oes esgus dros beidio â dal hynny wrth ysgrifennu. Rwy'n credu ei fod yn amharchus i'ch darllenwyr ac yn amhriodol i gwmni cymysg. Yn bendant mae lle i wahaniaeth rhwng sut rydych chi'n siarad pan rydych chi allan gyda'ch ffrindiau meddw a'r hyn rydych chi'n ei rannu'n gyhoeddus.

 56. 76

  Mae yna lawer o welliannau defnyddioldeb y gellid eu gwneud i Basecamp. Rwy'n synnu nad oes mwy o drefniadaeth wedi'i hymgorffori ynddo. Nid yw'r ffordd y mae'n gweithio yno unrhyw bethau amlwg yn benodol i le felly mae'n rhaid i ddefnyddwyr newydd sy'n dod i mewn i brosiect sefydledig gysylltu â rhywun arall i ddarganfod ble i ddod o hyd i bethau. (Gallwch, SOMETIMES gallwch ddod o hyd i bethau wrth chwilio ond nid bob amser.)

  Rydw i gyda chi ar ddefnydd y gair 'f'. Er fy mod hyd yn oed yn gadael i air cuss lithro weithiau nid oes esgus dros beidio â dal hynny wrth ysgrifennu. Rwy'n credu ei fod yn amharchus i'ch darllenwyr ac yn amhriodol i gwmni cymysg. Yn bendant mae lle i wahaniaeth rhwng sut rydych chi'n siarad pan rydych chi allan gyda'ch ffrindiau meddw a'r hyn rydych chi'n ei rannu'n gyhoeddus.

 57. 77

  Mae yna lawer o welliannau defnyddioldeb y gellid eu gwneud i Basecamp. Rwy'n synnu nad oes mwy o drefniadaeth wedi'i hymgorffori ynddo. Nid yw'r ffordd y mae'n gweithio yno unrhyw bethau amlwg yn benodol i le felly mae'n rhaid i ddefnyddwyr newydd sy'n dod i mewn i brosiect sefydledig gysylltu â rhywun arall i ddarganfod ble i ddod o hyd i bethau. (Gallwch, SOMETIMES gallwch ddod o hyd i bethau wrth chwilio ond nid bob amser.)

  Rydw i gyda chi ar ddefnydd y gair 'f'. Er fy mod hyd yn oed yn gadael i air cuss lithro weithiau nid oes esgus dros beidio â dal hynny wrth ysgrifennu. Rwy'n credu ei fod yn amharchus i'ch darllenwyr ac yn amhriodol i gwmni cymysg. Yn bendant mae lle i wahaniaeth rhwng sut rydych chi'n siarad pan rydych chi allan gyda'ch ffrindiau meddw a'r hyn rydych chi'n ei rannu'n gyhoeddus.

 58. 78

  Mae yna lawer o welliannau defnyddioldeb y gellid eu gwneud i Basecamp. Rwy'n synnu nad oes mwy o drefniadaeth wedi'i hymgorffori ynddo. Nid yw'r ffordd y mae'n gweithio yno unrhyw bethau amlwg yn benodol i le felly mae'n rhaid i ddefnyddwyr newydd sy'n dod i mewn i brosiect sefydledig gysylltu â rhywun arall i ddarganfod ble i ddod o hyd i bethau. (Gallwch, SOMETIMES gallwch ddod o hyd i bethau wrth chwilio ond nid bob amser.)

  Rydw i gyda chi ar ddefnydd y gair 'f'. Er fy mod hyd yn oed yn gadael i air cuss lithro weithiau nid oes esgus dros beidio â dal hynny wrth ysgrifennu. Rwy'n credu ei fod yn amharchus i'ch darllenwyr ac yn amhriodol i gwmni cymysg. Yn bendant mae lle i wahaniaeth rhwng sut rydych chi'n siarad pan rydych chi allan gyda'ch ffrindiau meddw a'r hyn rydych chi'n ei rannu'n gyhoeddus.

 59. 79

  Whoa! Newydd weld y post hwn a darllen trwy'r mwyafrif o'r sylwadau. Llawer o panties mewn criw. Rwyf newydd ddechrau defnyddio Basecamp ac mae yna nifer o bethau bach sy'n fy mhoeni amdano. Un ohonynt yw na allaf gredu na allaf deipio dyddiad yn unig, mae'n rhaid i mi ddewis dyddiad o naidlen. Really? Ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le? Cawn weld sut mae'n mynd.

 60. 80

  uh, roedd y postiadau blog hynny o 2007 mae'n ymddangos ... sy'n fy arwain at rywbeth sydd wir yn fy ngwylltio. Pryd ysgrifennwyd y post HWN? 2007, 2008, ddoe? heb ddyddiad ar-lein sut ydw i i wybod bod y wybodaeth rydw i'n ei darllen yn dal yn berthnasol heddiw.

  Rwy'n siŵr bod rhesymau da dros beidio â chynnwys y dyddiad mewn post, ond o safbwynt defnyddiwr, mae'n sugno.

  btw, rwy'n defnyddio basecamp o hyd - rwy'n cytuno, mae ganddo anfanteision, ond o'i ddefnyddio gyda rhai apiau allanol eraill gallwch chi weithio o amgylch y rhan fwyaf o faterion. Ni chafwyd unrhyw gwynion erioed gan gleientiaid am fod yn anodd eu defnyddio chwaith. dim ond fy 2 sent

 61. 82

  Rwy'n dal i fod yn ffan mawr o 37signals, er i mi ganslo fy nghyfrif Basecamp hefyd. Fe wnaethant greu cynnyrch unigryw a greddfol iawn ... yr amser hwnnw. Nawr rwy'n disgwyl mwy. Yn ddiweddar, rydw i wedi dechrau defnyddio KanbanTool - rydw i wrth fy modd â'r rhyngwyneb. Gobeithio un diwrnod y byddaf yn dweud yr un peth am Basecamp eto.

 62. 83

  Roeddem yn defnyddio Basecamp am sawl blwyddyn ond yn ddiweddar (tua blwyddyn yn ôl) gwnaethom weithredu datrysiad meddalwedd olrhain tasg arall yn ein cwmni gan comindware. Mwy o ymarferoldeb, mwy o opsiynau a thechnoleg hyblyg fwy arloesol ElasticData. Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto - ceisiwch. 

 63. 84
  • 85

   Nid wyf wedi trosi drosodd oherwydd mae rhai cyfyngiadau ar y trosi. Ond, yn yr holl fideos rydw i wedi'u gweld mae'n edrych fel bod rhai defnyddioldeb cŵl iawn a gwelliannau ym mhrofiad y defnyddiwr wedi'u gwneud a fydd yn ei gwneud hi'n braf ac yn hawdd bownsio'n ôl ac ymlaen rhwng prosiectau.

  • 86

   Helo, mae New Basecamp yn dda ond mae'n dal i fod heb lawer o nodweddion fel siart gantt, ieithoedd, sgwrsio wedi'i hadeiladu, olrhain amser, is-dasgau ac ati.

   • 87

    Nid wyf yn credu y byddant byth yn ychwanegu siart gantt ac i fod yn onest nid wyf yn gobeithio. Rydyn ni'n eu defnyddio ar gyfer prosiectau bach, gyda thimau bach a byddai ychwanegu siartiau Gantt yn achosi inni symud oddi ar eu platfform i un o'u cystadleuwyr.

 64. 88

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.