Chwilio Marchnata

Sut mae Diogelwch Gwe yn Effeithio ar SEO

Oeddech chi'n gwybod bod tua 93% o ddefnyddwyr yn dechrau eu profiad syrffio gwe trwy deipio eu hymholiad i'r peiriant chwilio? Ni ddylai'r ffigur whopping hwn eich synnu.

Fel defnyddwyr rhyngrwyd, rydym wedi dod yn gyfarwydd â hwylustod dod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnom o fewn eiliadau trwy Google. P'un a ydym yn chwilio am siop pizza agored sydd gerllaw, tiwtorial ar sut i wau, neu'r lle gorau i brynu enwau parth, rydym yn disgwyl boddhad ar unwaith ac atebion o ansawdd sy'n bodloni ein bwriad chwilio.

google

Mae gwerth traffig organig wedi rhoi ffocws i optimeiddio peiriannau chwilio, gan mai hwn yw conglfaen adeiladu gwell gwelededd ar-lein. Mae Google bellach yn cynhyrchu drosodd 3.5 biliwn o chwiliadau bob dydd ac mae defnyddwyr yn gweld ei SERP (tudalen canlyniadau peiriannau chwilio) fel dangosydd dibynadwy o berthnasedd gwefannau.

O ran arferion SEO effeithiol, rydym i gyd yn gyfarwydd â'r pethau sylfaenol. Argymhellir Savvy a defnydd strategol o eiriau allweddol, ynghyd â optimeiddio tagiau ALT, llunio disgrifiadau meta priodol, a chanolbwyntio ar gynhyrchu cynnwys gwreiddiol, defnyddiol a gwerthfawr. Mae adeiladu cyswllt ac ennill cyswllt hefyd yn rhan o'r pos, yn ogystal ag arallgyfeirio ffynonellau traffig a defnyddio strategaeth dosbarthu cynnwys wych.

Ond beth am ddiogelwch gwe? Sut mae'n dylanwadu ar eich ymdrechion SEO? Mae Google yn ymwneud â gwneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel a mwy pleserus, felly efallai y bydd angen i chi dynhau eich diogelwch ar y we.

Nid SSL a Mwy Anymore yw SSL, ond Angenrheidrwydd

Mae Google bob amser wedi cefnogi gwe ddiogel ac awgrymu dylai gwefannau symud i HTTPS trwy gaffael y dystysgrif SSL. Mae'r prif reswm yn syml: mae data'n cael ei amgryptio wrth ei gludo, gan atal unrhyw gamddefnydd o breifatrwydd a gwybodaeth sensitif.

SSLFe wnaeth trafodaethau HTTP yn erbyn HTTPS yng nghyd-destun SEO gael eu tanio yn 2014 pan gyhoeddodd Google y gallai gwefannau diogel gael hwb bach yn y safle. Yn y flwyddyn ganlynol, daeth yn amlwg bod y signal graddio hwn yn cario mwy fyth o bwysau. Ar y pryd, nododd Google y gallai bod â thystysgrif SSL roi mantais gystadleuol i wefannau a gwasanaethu fel clymwr rhwng dwy wefan sydd, fwy neu lai, o'r un ansawdd.

Y cydweithredol enfawr astudiaeth a gynhaliwyd gan Brian Dean, SemrushDadansoddodd Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, a ClickStream, 1 miliwn o ganlyniadau chwilio Google a sylwi ar gydberthynas weddol gryf rhwng safleoedd HTTPS a safleoedd ar y dudalen gyntaf. Afraid dweud, nid yw hyn yn awgrymu bod cael tystysgrif SSL yn awtomatig yn rhoi gwell safle graddio i chi, ac nid dyna'r signal graddio pwysicaf y mae'r algorithm yn dibynnu arno.

Mae Google hefyd wedi cyhoeddi a cynllun tri cham tuag at we fwy perfformiadol a mwy diogel a chyhoeddodd ryddhad o ddiweddariad Chrome 68 ar gyfer mis Gorffennaf 2018, a fydd yn nodi bob Gwefannau HTTP fel rhai nad ydyn nhw'n ddiogel o fewn y porwr gwe mwyaf poblogaidd. Mae'n gam beiddgar, ond rhesymegol, a fydd yn sicrhau traffig gwarchodedig ar draws y we fyd-eang, i'r holl ddefnyddwyr, yn eithriad.

Disgwylir i wefannau HTTPS ddod yn ddiofyn, ond mae llawer o wefeistri gwe yn dal i fod yn ddryslyd sut i gael y dystysgrif SSL a pham mae hyn o arwyddocâd mor fawr yn ddim ond cwpl o fuddion diymwad, o ran SEO a dal delwedd brand ffafriol:

 • Ffenestr porwr gydag eicon cysylltiad ar-lein diogelDisgwylir hwb graddio ar gyfer gwefan HTTPS
 • Cyflawnir y lefel orau o ddiogelwch a phreifatrwydd
 • Mae gwefannau fel arfer yn llwytho'n gyflymach
 • Mae gan wefan eich busnes fwy o hygrededd ac mae'n adeiladu ymddiriedaeth (yn ôl Ymchwil HubSpot, Dywedodd 82% o'r ymatebwyr y byddent yn gadael y safle nad yw'n ddiogel)
 • Mae'r holl ddata sensitif (ee gwybodaeth cerdyn credyd) yn cael ei ddiogelu'n ddiogel

Yn fuan, gyda HTTPS, mae dilysrwydd, cywirdeb data a chyfrinachedd yn cael eu cadw. Os mai HTTPS yw eich gwefan, mae'n gwneud rheswm digon da i Google eich gwobrwyo fel rhywun sy'n cyfrannu at ddiogelwch cyffredinol y we.

Gellir prynu tystysgrifau SSL, ond mae yna fentrau hefyd ar gyfer gwe fyd-eang wedi'i sicrhau gan breifatrwydd sy'n cynnig cryptograffeg fodern gredadwy yn rhad ac am ddim, fel Gadewch i ni Amgryptio. Cadwch mewn cof bod tystysgrifau a ddarperir gan y sefydliad awdurdod tystysgrifau hwn yn para 90 diwrnod ac yna'n gorfod cael eu hadnewyddu. Mae yna opsiwn o awtomeiddio'r adnewyddiad, sy'n bendant yn fantais.

Osgoi Dod yn Ddioddefwr Seiberdroseddu

Mae seiberdroseddau wedi esblygu: maent wedi dod yn fwy amrywiol, yn fwy soffistigedig, ac yn anoddach eu canfod, a all brifo'ch busnes ar sawl lefel. Yn yr achosion mwyaf difrifol, mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i oedi eu gweithrediadau busnes nes bod diffygion diogelwch y wefan yn cael eu datrys, a all arwain at golli refeniw, gostwng safleoedd, a hyd yn oed cosbau Google.

Fel pe na bai hacwyr yn ymosod yn ddigon o straen.

Nawr, gadewch i ni drafod y sgamiau a'r ymosodiadau haciwr mwyaf cyffredin a'r ffordd y gallant niweidio'ch ymdrechion SEO.

● Gwrthwynebiadau Gwefan a Archwiliadau Gweinydd

Pori PeryglusMae difwyno gwefan yn ymosodiad ar wefan sy'n newid ymddangosiad gweledol y wefan. Yn nodweddiadol, gwaith difwynwyr ydyn nhw, sy'n torri i mewn i weinydd gwe ac yn disodli'r wefan sy'n cael ei chynnal gydag un eu hunain ac maen nhw'n gwneud un o'r prif faterion o ran diogelwch ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hacwyr yn manteisio ar wendidau gweinydd ac yn cael mynediad gweinyddol gan ddefnyddio Chwistrelliad SQL (techneg pigiad cod). Mae dull cyffredin arall yn ymwneud â chamddefnyddio protocolau trosglwyddo ffeiliau (a ddefnyddir ar gyfer trosglwyddo ffeiliau rhwng gweinydd a chleient ar rwydwaith cyfrifiadurol) ar gyfer caffael gwybodaeth sensitif (manylion mewngofnodi) a ddefnyddir i ddisodli'r wefan bresennol gydag un arall.

Dywed ystadegau y bu o leiaf 50.000 o ddifwyniadau gwefan llwyddiannus yn 2017, ac yn y rhan fwyaf o achosion - rydym yn siarad am ddifwyniadau torfol gwefannau iachus. Mae gan yr ymosodiadau haciwr hyn un prif nod: fe'u bwriedir i anfri ar eich cwmni a niweidio'ch enw da. Weithiau, mae'r newidiadau a wneir yn gynnil (ee hacwyr yn newid prisiau cynhyrchion yn eich siopau ar-lein), ar adegau eraill - maen nhw'n uwchlwytho cynnwys amhriodol ac yn gwneud newidiadau syfrdanol sy'n anodd eu colli.

Nid oes cosb SEO uniongyrchol am ddifwyniadau gwefan, ond mae'r ffordd y mae eich gwefan yn ymddangos ar y SERP yn newid. Mae'r difrod terfynol yn dibynnu ar y newidiadau a wnaed, ond mae'n debygol na fydd eich gwefan yn berthnasol i'r ymholiadau yr arferai fod, a fydd yn gwneud i'ch safleoedd blymio.

Mae'r mathau gwaethaf o ymosodiadau hacio yn ymosod ar weinyddion targed ar y cyfan, a all arwain at ganlyniadau ofnadwy. Trwy gael mynediad i'r prif weinydd (hy y “cyfrifiadur mastermind”), gallant ei ddefnyddio'n hawdd a rheoli nifer o wefannau sy'n cael eu cynnal yno.

Dyma rai ffyrdd i atal cwympo fel dioddefwr yma:

 • Dewiswch wal dân cymhwysiad gwe dibynadwy (WAF) - mae'n cymhwyso set o reolau sy'n ymdrin ag ymosodiadau cyffredin fel sgriptio traws-safle a chwistrelliad SQL, sy'n amddiffyn gweinyddwyr yn y ffordd honno.
 • Cadwch eich meddalwedd CMS yn gyfredol - mae CMS yn sefyll am system rheoli cynnwys, sy'n gymhwysiad cyfrifiadurol sy'n cefnogi creu ac addasu cynnwys digidol ac mae'n cefnogi defnyddwyr lluosog mewn amgylchedd cydweithredol.
 • Dadlwythwch a defnyddiwch ategion a themâu dibynadwy yn unig (ee ymddiried yn y cyfeiriadur WordPress, osgoi lawrlwytho themâu am ddim, lawrlwytho cyfrifon ac adolygiadau ac ati)
 • Dewiswch westeio diogel a meddwl am ddiogelwch y gymdogaeth IP
 • Os ydych chi'n defnyddio'ch gweinydd eich hun, gostyngwch wendidau trwy gyfyngu mynediad i'r gweinydd

Yn anffodus, nid oes amddiffyniad 100% mewn seiberofod, ond gyda'r lefel uchel o ddiogelwch - gallwch chi leihau'r siawns o ymosodiad llwyddiannus yn sylweddol.

● Dosbarthiad Malware

Cysyniad o chwilio chwilod a firysauMae dosbarthiad meddalwedd faleisus yn hynod bresennol o ran ymosodiadau seiber. Yn ôl y swyddog adroddiad gan y Kaspersky Lab, dioddefodd cyfanswm o 29.4% o gyfrifiaduron defnyddwyr trwy o leiaf un ymosodiad meddalwedd faleisus yn 2017.

Fel arfer, mae hacwyr yn defnyddio'r dechneg o spoofing neu Gwe-rwydo i gyflwyno eu hunain fel ffynhonnell ddibynadwy. Os yw'r dioddefwr yn cwympo amdano ac yn lawrlwytho meddalwedd faleisus, neu'n clicio ar y ddolen sy'n rhyddhau'r firws, bydd eu cyfrifiadur yn cael ei heintio. Mewn senarios gwaethaf, gall y wefan gau i lawr yn llwyr: gall yr haciwr ddefnyddio teclyn rheoli o bell i fynd i mewn i gyfrifiadur y dioddefwr.

Yn ffodus i ddiogelwch cyffredinol y we, nid yw Google yn gwastraffu unrhyw amser ac fel arfer mae'n ymateb yn brydlon i restru pob gwefan sy'n beryglus neu'n euog o ddosbarthu meddalwedd faleisus.

Yn anffodus i chi fel dioddefwr, er nad eich bai chi yw hynny - mae eich gwefan yn cael ei labelu fel sbam nes y rhoddir rhybudd pellach, gan adael i'ch holl lwyddiant SEO hyd yn hyn fynd i lawr y draen.

Os ydych chi, duw yn gwahardd, yn cael eich rhybuddio gan Google yn eich Consol Chwilio am we-rwydo, meddalwedd diangen, neu hacio, dylech weithredu ar unwaith.

Eich cyfrifoldeb chi, fel gwefeistr, yw rhoi cwarantin i'r wefan, asesu'r difrod, nodi'r gwendidau. Er ei fod yn ymddangos yn annheg, chi sydd i lanhau'r llanast a gofyn am adolygiad gwefan gan Google.

Cofiwch, mae Google bob amser ar ochr defnyddwyr a'u diogelwch. Yn dawel eich meddwl, byddwch yn cael cefnogaeth lawn i ddatrys pethau.

Fe'ch cynghorir i ddiweddaru'ch rhaglen gwrthfeirws yn barhaus a rhedeg sganiau rheolaidd, manteisio ar yr opsiynau dilysu aml-ffactor i sicrhau eich cyfrifon ar-lein yn y ffordd orau bosibl, a monitro iechyd eich gwefan yn egnïol.

Awgrymiadau Diogelwch Gwefan Defnyddiol

Enw Defnyddiwr a ChyfrinairYn amlach na pheidio, credwn fod y siawns y byddwn yn dioddef seiberdroseddu yn annhebygol iawn. Y gwir yw, gall ddigwydd i unrhyw un. Nid oes raid i chi redeg busnes cyfoethog hyd yn oed na bod yn y llywodraeth i ddod yn darged posib. Yn ogystal â rhesymau ariannol neu gredoau personol, mae hacwyr yn aml yn ymosod ar wefannau allan o hwyl yn unig, neu i ymarfer eu sgiliau.

Peidiwch â gwneud camgymeriadau rookie ynglŷn â diogelwch eich gwefan. Fel arall - p'un a yw'ch ymdrechion SEO yn talu ar ei ganfed fydd y lleiaf o'ch problemau. Yn ychwanegol at yr hyn yr ydym wedi sôn amdano yn yr adran flaenorol ynghylch yr arferion a argymhellir ar gyfer osgoi difwyniadau gwefan, spoofing, gwe-rwydo a haint meddalwedd faleisus, cofiwch yr awgrymiadau canlynol:

 • Yn amlwg, creu cyfrinair cryf sy'n annhebygol o gael ei gyfaddawdu (dilynwch Awgrymiadau Google ar gyfer cyfrineiriau diogel)
 • Trwsiwch unrhyw dyllau diogelwch (ee monitro mynediad gweinyddol yn wael, gollyngiadau data posibl, ac ati)
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru'ch enw parth gyda chofrestrydd dibynadwy a phrynu gwe-letya diogel
 • Ailfeddwl sydd â mynediad i'ch protocolau trosglwyddo ffeiliau a'ch cronfa ddata
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch gwefan ac yn llunio cynllun adfer rhag ofn y cewch eich hacio

Dim ond blaen y mynydd iâ yw hwn. Y gwir yw, ni allwch fyth fod yn rhy ofalus - cymerwch hi gan rywun sy'n ymwneud yn uniongyrchol â diwydiant y we.

Drosodd i chi

Heb os, mae gwella eich presenoldeb ar-lein yn orfodol gan fod defnyddwyr yn dibynnu ar Google am gael gwybodaeth ar unwaith am eich busnes a'r cynhyrchion / gwasanaethau rydych chi'n eu cynnig, ond maen nhw hefyd yn ei defnyddio i hidlo trwy eu hopsiynau a dewis ceirios beth sydd orau iddyn nhw. Os ydych chi'n cadw mewn cof yr awgrymiadau diogelwch uchod ac yn newid i HTTPS, tra hefyd yn buddsoddi mewn SEO het wen, gallwch chi ddisgwyl dringo i fyny'r SERP yn raddol.

Dylai diogelwch gwe ddod yn brif flaenoriaeth ichi yn bendant, ac nid dim ond er mwyn medi buddion SEO.

Mae o'r pwys mwyaf ar gyfer profiad syrffio diogel pob defnyddiwr unigol, yn ogystal ag ar gyfer trafodion ar-lein dibynadwy. Mae'n lleihau'r siawns o ddwysáu a dosbarthu meddalwedd maleisus a firysau ac yn dileu ymdrechion troseddol maleisus eraill sy'n cynnwys dwyn hunaniaeth neu weithgareddau hacio. Nid oes unrhyw ddiwydiant yn imiwn, felly waeth beth yw prif ffocws eich busnes, dylech geisio'ch gorau i gynnal y lefel uchaf o ddiogelwch gwefan a meithrin ymddiriedaeth gyda'ch cwsmeriaid a'ch cleientiaid. Mewn gwirionedd, fel gwefeistr - mae gennych gyfrifoldeb i wneud hynny.

Natasha Djukanovic

Yn economegydd ym maes addysg, Natasa Djukanovic yw cyfarwyddwr gwerthu a marchnata Parth.ME, y cwmni technoleg rhyngwladol sy'n gweithredu'r parth rhyngrwyd ".ME." Mae hi wedi treulio ei gyrfa gyfan ar groesffordd bancio, cyfryngau cymdeithasol, arweinyddiaeth a thechnoleg, ac mae hi bob amser yn ceisio darganfod y gyfrinach i fod mewn tri lle gwahanol ar yr un pryd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol