Sut i Drin Eich Siaradwyr Cyhoeddus

Sioux Falls, Siarad Cyhoeddus

Mae hon yn swydd y dylwn fod wedi'i hysgrifennu dros flwyddyn yn ôl, ond cefais fy ysgogi i'w hysgrifennu heno ar ôl digwyddiad y siaradais i ynddo. Y llynedd, teithiais allan i Rapid City, De Dakota a siaradais yn Cysyniad UN, digwyddiad marchnata busnes am y tro cyntaf a sefydlwyd gan Korena Keys, entrepreneur rhanbarthol, perchennog asiantaeth, a balch De Dakotan. Nod Korena oedd dod â siaradwyr proffesiynol i mewn o'r tu allan i'r wladwriaeth a allai adael argraff gyda busnesau De Dakota fel eu bod yn cael eu cymell i fabwysiadu strategaethau gwerthu a marchnata digidol.

Pan laniais yn Rapid City y llynedd, cododd Korena fi o'r maes awyr yn bersonol. Fe wnes i wirio i mewn i westy lleol, hanesyddol, ac yna aeth Korena â'r holl siaradwyr allan i fynd ar daith o amgylch rhai gwindai lleol. Drannoeth, aethom ar daith broffesiynol o amgylch rhanbarth Black Hills, parc arth lleol, Mount Rushmore, a noson yn Deadwood. Cefais fy chwythu i ffwrdd yn y lletygarwch, cymaint nes imi ddweud wrth Korena fy mod eisiau dychwelyd. Roedd Korena yn raslon wedi fy nghael yn ôl eleni, yn Sioux Falls. Nid oedd y driniaeth yn ddim gwahanol - taith hanesyddol o amgylch y rhanbarth a rhai atgofion anhygoel. Dyna lun ohonom ni yn y Falls yn Ninas Sioux.

Yr holl amser roeddwn i yn Ne Dakota ar y ddwy daith, rhannais bob un o'r atgofion ar-lein. Wnes i erioed sylweddoli pa mor anhygoel oedd y rhanbarth ac rydw i eisoes wedi dychwelyd unwaith ac yn bwriadu dychwelyd yn fuan am wyliau hirach yno (mae gan Sioux Falls lwybrau beic anhygoel sy'n cwmpasu'r ddinas).

Nid yw'r swydd hon yn ymwneud â difetha'ch siaradwyr (er nad wyf yn bendant yn cwyno am gael fy difetha). Ar ôl siarad mewn cannoedd o ddigwyddiadau, nid wyf erioed wedi creu mwy o argraff nag yr oeddwn gyda'r ymrwymiadau hyn ... a dyma rai safbwyntiau:

  • Dwi erioed wedi treulio cymaint o amser paratoi cyflwyniad ac araith nag sydd gen i ar gyfer y digwyddiad eleni. Roeddwn i eisiau rhagori yn llwyr ar y gost a'r adnoddau a wariodd tîm Korena arnaf yn teithio ac yn siarad yn eu digwyddiad. Dwi ddim yn siŵr a oedd hynny'n bosibl, ond ceisiais!
  • Dwi erioed wedi treulio cymaint o amser hyrwyddo digwyddiad yr oeddwn yn siarad ynddo. Er gwaethaf peidio â byw na gweithio yn Ne Dakota, fe wnes i wthio mor galed ag y gallwn i geisio helpu i werthu tocynnau a thynnu eu busnesau rhanbarthol i'r digwyddiad.
  • Mae'r diwydiant teithio a lletygarwch yn Ne Dakota dylai gymryd sylw o beth yw llysgennad anhygoel De Dakota yw Korena. Roedd gan Korena ddylanwadwyr o Boulder, Colorado i Tampa, Florida ac ym mhobman rhyngddynt roedd hynny'n rhannu dwsinau o'u profiadau ar-lein â'u cynulleidfa. Doedd gen i ddim llai na dwsin o ffrindiau a gyrhaeddodd allan a dweud wrtha i eu bod nhw'n bwriadu ymweld â'r rhanbarth ar ôl gweld cymaint wnes i fwynhau'r teithiau.

Er bod yr holl bethau hyn yn drawiadol, rwy'n credu bod y cyfan wedi'i ferwi i lawr i un peth ... roedd Korena yn ein trin ni fel partneriaid yn hytrach na dim ond siaradwyr. Y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n cael fy ngwahodd i siarad mewn digwyddiad a gwneud i mi deimlo bod pobl yn gwneud ffafr i mi trwy roi cynulleidfa i mi. Nid ydyn nhw'n meddwl am y blynyddoedd o siarad a'r wythnosau o waith sy'n mynd i siarad yn eu digwyddiad na'r drafferth o adael fy musnes a fy nheulu am ychydig ddyddiau. Yn sicr, weithiau mae cinio siaradwr neu wledd yn aros yn ystafell y gwesty ... ond mae'n eithaf prin cael unrhyw beth ychwanegol.

Ar ôl mynychu a siarad mewn cymaint o ddigwyddiadau, mae gen i rai mewnwelediadau i sut mae cwmnïau'n trefnu ac yn hyrwyddo digwyddiadau. Flynyddoedd yn ôl, cyweiriais mewn digwyddiad Analytics rhyngwladol a darparodd y tîm gynorthwyydd a lleoliad preifat imi gyfweld â'u noddwyr ar gyfer fy mlog. Fe wnaeth tîm Korena ddarparu ar gyfer hynny eleni ac roeddwn i'n gallu recordio podlediad gydag un o'r siaradwyr.

Mynychais hefyd CONEX yn Toronto eleni, digwyddiad a noddir gan Uberflip ond yn cael ei redeg gan asiantaeth Jay Baer, Argyhoeddi a Throsi. Mae'r digwyddiad yn parhau i dyfu ac mae'n un o'r rhai gorau i mi ei fynychu erioed. Nid wyf yn credu ei bod yn gyd-ddigwyddiad bod un o'r siaradwyr gorau yn y diwydiant wedi helpu i ddatblygu un o'r digwyddiadau gorau yn y diwydiant. Rwy'n credu bod tîm Jay wedi cymryd popeth a ddysgwyd o filoedd o areithiau a channoedd o ddigwyddiadau - a'i lapio mewn digwyddiad sy'n ei fwrw allan o'r parc. Pan siaradais â Jay ar ôl cyfweliad diweddar, roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gweld un cyfle a dweud wrtho amdano. Roedd ei ymateb yn anhygoel - roedd wedi ymgysylltu'n llawn a gofyn ychydig mwy o gwestiynau. Rwyf wrth fy modd ei fod yn gwrando ar ei gynulleidfa.

Sut i beidio â thrin eich siaradwr

Ymlaen yn gyflym at fy nghyfle siarad diweddaraf. Nid oedd y nifer a bleidleisiodd ar gyfer y digwyddiad cystal ac roedd y logisteg ar gyfer siarad yno yn eithaf cymhleth - o'r llwyfan, y dechnoleg ategol, i'r agenda. Doeddwn i ddim yn teimlo fy mod i wedi taro homerun gyda fy araith, felly es i â'r trefnydd o'r neilltu ar ôl y digwyddiad a gwneud rhai argymhellion ar sut mae'r siaradwr yn profi gallai cael ei wella. Roedd yr ymateb ychydig yn ysgytwol ... dywedodd wrthyf y gallwn fynd i redeg fy nigwyddiad fy hun y ffordd honno pe bawn i eisiau.

Yikes.

Nid oeddwn yn ceisio dweud wrth y trefnydd sut y gwnaethant Os rhedeg y digwyddiad, mae gen i ddigon o brofiad ar ôl siarad yr holl flynyddoedd hyn ar yr hyn a allai ei wella. Os nad yw mor effeithiol ag y gallai fod ac nid mor broffidiol ag y gallai fod, beth am wrando ar eich siaradwyr i gael rhywfaint o fewnwelediad a syniadau ar yr hyn y gallech ei brofi yn y dyfodol?

Eich Siaradwyr yw Eich Partneriaid

Os ydych chi'n fy llogi i siarad yn eich digwyddiad, mae o fudd i mi nid yn unig wneud gwaith gwych yn siarad ... mae o fudd i mi hyrwyddo'ch digwyddiad cyn, yn ystod ac ar ôl hynny. Mae er fy budd gorau i wella eich profiad digwyddiad sut bynnag y gallaf. Mae'n fuddiol i mi eich helpu i dyfu eich digwyddiad fel y gallwch fforddio dod â mi yn ôl. Rwy'n gwerthfawrogi ac yn ddyledus iawn i'r cwmnïau sy'n fy llogi. Trin fi fel partner a byddaf yn rhoi popeth sydd gen i i wella'ch digwyddiad. Trin fi fel crap ac rydw i allan o'r fan honno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael fy mhartner gyda chi ar eich digwyddiad nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â mi trwy DK New Media neu'r bot sgwrsio yma ar fy safle.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.