Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Sut i Olrhain Trosiadau a Gwerthiannau E-bost

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. 

Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, 73% o farchnadoedd dal i ystyried marchnata e-bost fel y ffordd fwyaf effeithiol o gynhyrchu addasiadau ar-lein. 

Safle Marchnata E-bost i'w Ennill ar Fuddsoddiad Marchnata
Ffynhonnell Delwedd: AeroLeads

Er y gall defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol fod yn ffordd gref o gynhyrchu mwy o ymwybyddiaeth brand, gall technegau marchnata ar e-bost roi cyfle i fusnesau ddilyn a chynhyrchu teyrngarwch ymhlith arweinwyr sydd â theimladau personol. Gall ymgyrchoedd e-bost fod yn gynfas ar gyfer arddangos personoliaeth ofalgar, fwy dynol ymhlith busnesau a all arwain yn y pen draw at fwy o drawsnewidiadau. 

diweddar diferion yn y cyrhaeddiad organig mae sianeli cyfryngau cymdeithasol wedi cryfhau ymhellach werth ymgyrchoedd e-bost i farchnatwyr. Trwy ymddangos yn uniongyrchol o flaen derbynwyr yn eu mewnflwch, gall marchnata e-bost adeiladu perthnasoedd llawer cryfach rhwng brandiau a'u cwsmeriaid. Mae'r teimlad hwn o gael ei werthfawrogi gan gymhorthion busnes yn arwain at ddod o hyd i'r cymhelliant sydd ei angen arnynt i brynu ar y safle. 

Er nad oes fawr o amheuaeth ynghylch effeithiolrwydd marchnata e-bost, mae'n hanfodol bod busnesau yn defnyddio pŵer e-bost mewn modd sy'n cyrraedd y nifer fwyaf o gwsmeriaid. Gyda hyn mewn golwg, mae'n werth edrych i mewn i rai o'r technegau mwyaf gwerthfawr y gall marchnatwyr olrhain trosiadau e-bost a throi eu strategaethau yn werthiannau. 

Y Gelfyddyd o Olrhain Trosiadau E-bost 

Nid yw ymgyrchoedd e-bost yn werth fawr ddim os nad yw marchnatwyr yn olrhain y trawsnewidiadau a wnânt. Ychydig iawn os bydd y gwahaniaeth yn nifer y tanysgrifwyr sy'n cael eu recriwtio i'ch rhestr bostio yn golygu ychydig iawn os na allwch gael unrhyw un i ddilyn eu diddordeb gyda phrynu. 

Er mwyn gwneud eich ymdrechion marchnata e-bost yn fwy ffrwythlon, mae'n bwysig eich bod chi'n defnyddio rhywfaint o'r cyfoeth o fewnwelediadau sydd ar gael i chi. Gall perfformio profion rhanedig er mwyn cychwyn rhywfaint o dreial a gwelliant ar gyfer eich strategaethau hefyd fod yn hynod effeithiol. Os ydych chi'n cael trafferth adeiladu ymgyrch sy'n gweddu i'ch sianeli marchnata presennol, bydd cost y methiant yn cael ei gwneud yn glir eich llinell waelod. 

Yn ffodus, mae digon o wasanaethau uwch wrth law i wneud y broses o gael mewnwelediadau e-bost yn llawer haws. Llwyfannau fel Mailchimp ac Cyswllt Cyson yn arbennig o fedrus wrth arddangos metrigau y gall marchnatwyr adeiladu arnynt - megis cyfraddau agor e-bost, cyfraddau clicio drwodd a mewnwelediadau amrywiol i ymddygiad derbynwyr eich ymgyrchoedd. Gall y mewnwelediadau hyn eich helpu i nodi problemau yn eich ymgyrchoedd yn gyflymach heb dynnu darnau sylweddol o'ch cyllidebau marchnata. 

Dangosfwrdd Mailchimp - Dadansoddeg Ymgyrch E-bost
Ffynhonnell Delwedd: Cyngor Meddalwedd

Er y gall sefydlu gyda llwyfannau dadansoddeg e-bost dynnu darn o'ch cyllideb, bydd y cyfoeth o fewnwelediadau y gall yr amrywiaeth o fetrigau ddweud wrthych yn galluogi'ch ymgyrchoedd i gael eu optimeiddio'n well i'r gynulleidfa gywir wrth symud ymlaen. 

Grym Olrhain Perfformiad

Gellir dadlau bod yr offeryn mwyaf hanfodol i farchnatwyr ei weithredu yn cael ei alw'n 'y tu hwnt i'r olrhain clicio', system sy'n dadansoddi'r llwybr y mae defnyddwyr yn ei gymryd ar ôl iddynt gyrraedd eich gwefan o ddolen e-bost wedi'i hymgorffori. 

Y tu hwnt i'r olrhain clicio y gallwch fonitro cynnydd defnyddwyr o dudalennau glanio wedi'u teilwra sydd wedi'u cynllunio i groesawu cliciau e-bost. 

Os yw'ch busnes yn bwriadu olrhain ansawdd ei ymgyrchoedd, mae'n bwysig cynnal digon o ymchwil cyn dewis gwasanaeth e-bost. Mae hyn yn eich helpu i weld y lefel y tu hwnt i'r olrhain clicio y maent yn ei gynnig. Yn arwyddocaol, mae ffactorau fel olrhain ymwelwyr gwefan, pwyntiau trosi, a thagio ymgyrchoedd e-bost yn awtomatig yn hanfodol ar gyfer darparu'r asedau gorau i farchnatwyr optimeiddio trosi

Mae rhai platfformau rhesymol i fusnesau olrhain eu traffig yn cyrraedd a ffynonellau trosi i'w gweld yn debyg i Google Analytics ac Finteza - mae'r ddau ohonynt yn canolbwyntio'n helaeth ar draffig a Olrhain UTM

Olrhain UTM
Ffynhonnell Delwedd: Finteza

Rôl Dadansoddeg o fewn Marchnata E-bost

Ychydig o adnoddau mwy effeithiol sydd ar gael ar gyfer olrhain traffig e-bost na Google Analytics. Mae'r platfform yn gallu cadw llygad ar eich perfformiad gwerthu e-bost erbyn sefydlu segmentau datblygedig arfer gall hynny ddilyn ymwelwyr yn benodol o ddolenni e-bost i olrhain yn gywir sut mae cynulleidfaoedd penodol yn ymddwyn. 

Dangosfwrdd Dadansoddeg Marchnata E-bost

Yma gallwn weld y dangosfwrdd trosolwg yn Google Analytics. I greu cylchran ar gyfer ymgyrchoedd marchnata e-bost o fewn y platfform, bydd angen i chi ddewis y Cynulleidfaoedd opsiwn yn y dangosfwrdd. Yna byddwch chi'n cael yr opsiwn i greu cynulleidfa newydd wrth ddewis olrhain e-byst sy'n cyrraedd. 

Cynulleidfaoedd Marchnata E-bost

Byddwch yn gallu ychwanegu amodau penodol at y segmentau rydych chi'n eu creu, a bydd crynodeb yn darparu dangosydd canrannol o faint eich ymwelwyr y byddwch chi'n delio â nhw yn ôl yr ymylon rydych chi wedi'u sefydlu. 

Codio a Tagio Dolenni E-bost

Daw rhan hanfodol o farchnata e-bost ar ffurf creu systemau olrhain i'ch helpu chi i ddarganfod pa ymgyrchoedd sy'n perfformio'n well nag eraill. 

Er mwyn olrhain eich ymgyrchoedd e-bost yn effeithiol, dylai'r dolenni gwreiddio yn eich e-byst gyfeirio defnyddwyr at dudalennau glanio sydd wedi'u tagio â pharamedrau olrhain. Yn nodweddiadol, bydd paramedrau o'r fath yn cynnwys cyfres o barau 'gwerth enw' perthnasol er hwylustod i'w hadnabod. Maent hefyd yn tueddu i gyfeirio at unrhyw destun sy'n dilyn '?' o fewn URL gwefan. 

image 10
Ffynhonnell Delwedd: Rhyngrwyd Hallam

Uchod, gallwn weld cyfres o enghreifftiau yn cyfeirio at sut y gall tagio weithio mewn perthynas â chyfeiriadau URL amrywiol. Rhag ofn eich bod yn pendroni am ba mor aml utm yn ymddangos yn yr enghreifftiau uchod, mae'n dalfyriad o Modiwl Olrhain Urchin.

Os ydych chi wedi mabwysiadu Google Analytics fel eich platfform o ddewis ar gyfer monitro eich ymdrechion ymgyrch e-bost, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd â'ch hun Martech ZoneAdeiladwr Ymgyrch Google Analytics sy'n galluogi marchnatwyr i ychwanegu paramedrau ar gyfer tudalennau penodol sy'n cael eu hailgyfeirio o amrywiol ymgyrchoedd e-bost. 

Os ydych chi'n bwriadu llunio cylchlythyr sy'n cael ei anfon yn wythnosol neu'n fisol, gallai fod yn werth ysgrifennu sgript sy'n creu tudalen HTML gyda dolenni wedi'u tagio wedi'u cynnwys yn rhwydd er hwylustod. Llawer o ddarparwyr gwasanaeth e-bost (CSA) darparu olrhain UTM integredig y gallwch ei alluogi a'i awtomeiddio hefyd.

Deall Ymddygiad Cwsmer

Cofiwch ei bod bob amser yn ddefnyddiol cynnal rhywfaint o ymchwil i'r gyfres o nodweddion y mae meddalwedd olrhain trosi yn eu cynnig cyn mentro a phrynu i mewn i blatfform ar gyfer eich busnes. Yn y pen draw, gallai prynu i mewn i rywbeth nad yw'n gweddu'n llawn i'ch anghenion arwain at golledion ariannol na ellir eu hosgoi.

Yn hytrach nag edrych i mewn i gyfraddau agored e-bost a metrigau clicio drwodd, dylai marchnatwyr fonitro eu trawsnewidiadau yn llawn, a all fod yn ddefnyddiol wrth ddeall y ROI go iawn sy'n gysylltiedig â strategaethau marchnata e-bost penodol. 

Er bod llawer o ddata sylfaenol ar gael yn sicr sy'n helpu busnesau i wirio faint o danysgrifwyr sy'n trafferthu darllen yr e-byst a anfonir atynt, a pha dderbynwyr sy'n dewis ymweld â gwefan ar ôl i e-bost fynd i mewn i'w mewnflwch, mae llawer o'r metrigau hyn. ni allant gynnig y cyfoeth o ddata sydd ei angen ar farchnatwyr i benderfynu yn llawn sut mae defnyddwyr yn ymateb i'r ymgyrchoedd a welant oni bai bod eu hymddygiad ar y safle ar gael i astudio

I ymhelaethu ar y pwynt hwn, gall cyfraddau clicio drwodd nodi bod derbynnydd yn barod i agor e-bost gan eich cwmni. Ond hyd yn oed os yw cyswllt yn cael ei weithredu yn y mwyafrif o achosion, nid yw bob amser yn golygu y bydd yn arwain at fwy o drawsnewidiadau. Mewn gwirionedd, mae siawns hyd yn oed bod cyfeintiau o glicio drwodd yn digwydd mewn ymdrech eang i danysgrifwyr dad-danysgrifio o'r rhestr bostio. 

Mae dysgu mwy am ymddygiad tanysgrifwyr yn hanfodol er mwyn cael darlun llawnach o ba mor ffrwythlon yw'ch ymgyrchoedd mewn gwirionedd. 

Canlyniadau'r Ymgyrch Marchnata E-bost
Ffynhonnell Delwedd: Monitro Ymgyrch

Mae Campaign Monitor wedi arloesi ei gyfradd clicio-i-agor (CTOR), sy'n goleuo'r mewnwelediadau y gall busnes eu cael i berfformiad ei ymgyrchoedd ymhellach. 

Mae marchnata e-bost a chynnwys fel arfer yn mynd law yn llaw, ac yn aml mae angen gwneud llawer o waith rhwng cael darpar gwsmer i ddangos parodrwydd i ddarllen eich e-byst ac yna mynd ati i brynu. Mae cynnwys yn helpu i feithrin perthynas rhwng busnesau a'u cwsmeriaid, ac mae'n bwysig nad yw marchnatwyr yn colli golwg arnynt copi gwerth ychwanegol yng nghanol metrigau sy'n manylu ar y llwybrau mwyaf effeithiol i lawr twndis gwerthu. 

Mae byd marchnata wedi dod yn fwy cystadleuol ac yn fwy datblygedig yn dechnegol nag erioed o'r blaen. Ynghanol mewnwelediadau mwy newydd, mwy cynhenid, mae marchnata e-bost hen ffasiwn wedi parhau i fod yn rym na ellir ei symud drwyddo draw. Gyda'r cyfuniad cywir o ymchwil, buddsoddi, a gweithredu gwybodaeth, mae gan fwy o farchnatwyr y potensial i arbed arian wrth wneud y mwyaf o'u potensial i lwyddo. Y cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw gwybod sut i adolygu'r negeseuon y mae eu sianeli gwerthu yn eu rhoi iddynt.

Datgelu: Martech Zone mae ganddo gysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.

Un sylw

  1. 1

    Olrhain a gwerthuso eich perfformiad marchnata e-bost yw'r ffordd eithaf i ddod i adnabod cynulleidfa, adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio, dileu'r hyn nad yw'n gweithio, a gwneud strategaeth y gorau y gall fod. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n darparu gwybodaeth yn yr erthygl hon, bydd cynulleidfa a fydd yn dod i ddarllen hwn yn cael mantais o hyn, rwy'n sicr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.