E-Fasnach a Manwerthu

A yw 2018 Y Flwyddyn Manwerthu wedi marw? Dyma Sut i'w Arbed

Roedd plant a phlant wrth galon yr un mor drist gan y cwymp Teganau 'R' Us, un o hoelion wyth y diwydiant a'r gadwyn fanwerthu olaf sy'n weddill a oedd yn canolbwyntio'n llwyr ar deganau. Fe wnaeth y cyhoeddiad cau siop ddileu pob gobaith y gallai’r cawr manwerthu - man hiraeth i rieni, teyrnas ryfedd i blant - gael ei achub.

Yr hyn sydd hyd yn oed yn drist yw bod Toys 'R' Us gellid bod wedi ei arbed.

Dioddefodd yr archfarchnad â stoc teganau nifer o beryglon manwerthu, ac nid yw ar ei phen ei hun. Mae Cushman & Wakefield yn amcangyfrif bod yr UD bydd cau siopau yn codi 33% yn 2018, gan ddileu mwy na 12,000 o sefydliadau

Rhwng marwolaeth RadioShack, dirywiad JCPenney a ffrwydrad eraill dirifedi, mae defnyddwyr yn mynd yn sâl o cau siop! arwyddion a phenawdau. Gyda Sears, Claire's a Foot Locker yn barod i sied mwy o allfeydd, nid yw pethau'n edrych yn dda i fanwerthwyr brics a morter.

O ystyried y sefyllfa, gallai fod yn demtasiwn ciwio cerddoriaeth gefndir Don McLean, wrth ganu, Mae 2018 yn y flwyddyn bu farw manwerthu! Ond peidiwch â swnio'r larwm eto. Mae gobaith i fanwerthwyr sy'n barod i addasu i, a chofleidio'r nifer fawr o newidiadau sydd wedi esblygu profiad siopa defnyddwyr.

Goroesiad Y Ffitaf

Mae llawer o fanwerthwyr yn brwydro i oresgyn y Effaith Amazon (ymhlith ffactorau eraill), ond mae'n bryd i hynny newid. Er bod y cawr dot-com wedi profi i fod yn wrthwynebydd aruthrol i siopau traddodiadol, does dim rheswm pam na all manwerthwyr wireddu eu gwir botensial.

Er mwyn goresgyn rhai o heriau mwyaf y sector manwerthu, rhaid i chwaraewyr brics a morter fod yn barod i wneud y mwyaf o gyfleoedd yn y siop, gwerthu a hyrwyddo nwyddau yn effeithiol, llenwi'r bwlch rhwng digidol a chorfforol, sydd yn y pen draw yn cynyddu elw ac yn gwella profiad eu cwsmer.

Waled vs Galw

Roedd y broblem glasurol hon yn plagio tebyg i Toys 'R' Us a'r Awdurdod Chwaraeon dro ar ôl tro. Achos pwynt: a wnaethoch chi erioed feddwl pam y gwnaethoch chi siopa yn Toys 'R' Us?

Aeth oedolion yno i brynu anrhegion (“Galw”). Mae'r Waled, fodd bynnag, yn un neu fwy o raddau wedi'u gwahanu oddi wrth darddiad y Galw. Nid oes gan y Waled unrhyw awydd i fynd i mewn i siop - mae'n feichus.

Roedd cwsmeriaid yr Awdurdod Chwaraeon yn wynebu problem debyg, gan fod cwsmeriaid yn aml yn siopa i baratoi ar gyfer y tymor chwaraeon newydd. Yna gwelsant y prisiau cynyddol ac roeddent yn ei chael hi'n anodd parhau.

Mae yna senario bob yn ail - un lle mae rhieni diflasedig eisiau lladd amser gyda'u plant. Ar ôl mynd i mewn i'r naill siop neu'r llall, nid oes gan y Waled gynlluniau penodol i rannu gydag arian. Mae rhieni'n cymryd y risg beth bynnag, gan obeithio y gallant fynd i mewn ac allan yn rhad.

Teuluoedd beichiog yw'r eithriad. Mae rhieni newydd (“Waled”) yn gyffrous i brynu popeth sydd ei angen arnyn nhw. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau i'r tywyn babi newydd, felly peidiwch â disgwyl i'r ysfa i hollti bara ymhell ar ôl:

 1. Rhagorwyd ar y gyllideb am y pedwerydd tro
 2. Mae newydd-anedig yn cyrraedd
 3. Daw ail fabi

Mae manwerthwyr yn aml yn colli cyfleoedd i uno Waled gwrthsefyll â Galw eiddgar. Er bod adegau pan allai ymddangos yn eithaf hawdd (cyn: deuluoedd beichiog), mae'n bosibl dod â Waled a Galw yn agosach at ei gilydd trwy:

 • Rhoi rhestr glir a chryno o'r holl gynhyrchion sydd ar gael yn y siop i gwsmeriaid
 • Esbonio ble mae'r cynhyrchion hynny
 • Cymhwyso offer a all helpu cwsmeriaid i siopa mewn dull mwy effeithlon, megis mapiau neu restrau siopa digidol
 • Tweaking cynllun y siop i wella siopadwyedd o'r siop
 • Gweithredu rhaglenni argyhoeddiad fel prynu codi ar-lein yn y siop

Yn y pen draw, pan fydd gennych gwsmer nad yw siopau wedi torri i lawr, maent yn llai tebygol o gyhoeddi ac ail-ddyfalu eu pryniannau.

Trawsnewid digidol

Nid oedd gan drawsnewid digidol unrhyw beth i'w wneud â mentrau mewnol. Nid oedd ots a oedd Retailer X o'r farn ei fod yn syniad da - Defnyddwyr yn meddwl ei fod yn syniad da! Fe wnaethant feithrin newid allanol, diwylliannol.

Cafodd Toys 'R' Us a'r Awdurdod Chwaraeon gyfle i gofleidio trawsnewid digidol a dod yn fwy integredig â'u cymunedau siopa. Fe fethon nhw yn y pen draw, ond gallai'r canlyniadau fod wedi bod yn wahanol iawn.

 • Awdurdod Chwaraeon: Fel rhiant roeddwn i eisiau ymweld â gwefan y cwmni, datgan chwaraeon, cynghrair a thîm fy mhlentyn, a derbyn cornucopia o argymhellion ar gyfer yr eitemau sydd ar gael.
 • Teganau 'R' Us: Nawr dyma gyfle i greu ap lle gallai plant bori trwy bob tegan, adeiladu rhestr ddymuniadau, yna ei drosglwyddo i Mam a Dad i'w hidlo a'i rannu (trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, ac ati). Gallai fod wedi darparu ateb siopa syml - ond gwych - ar gyfer penblwyddi, gwyliau ac achlysuron arbennig eraill.
 • Staples / Storfeydd Cyflenwi Swyddfa Eraill: Dychmygwch restr o'r holl gyflenwadau ysgol perthnasol sy'n cynhyrchu'n awtomatig ar ôl datgan gradd a rhestr plentyn. Gyda chasglu yn y siop, byddai'r nodwedd hon yn amhrisiadwy i rieni prysur.

Amgylchedd Storfa

Mae sawl manwerthwr wedi methu â chydnabod pwysigrwydd amgylchedd y siop, ond mae bopeth i ddefnyddwyr. Pan fydd siopau'n hen, wedi'u disheveled, wedi'u strwythuro'n wael, yn anodd eu llywio ac heb ddigon o staff, bydd cwsmeriaid yn mynd i rywle arall, gan eu bod yn dal i chwilio am brofiad prynu unigryw, ond di-dor - dyma lle mae manwerthwr traddodiadol Gall cyflawni.

Er mwyn cadw eu drysau ar agor, dylai manwerthwyr fod yn ailfeddwl mowld gwreiddiol siop frics a morter. Trwy wneud y mwyaf o gyfleoedd yn y siop, bod yn berchen ar eu waled yn erbyn y galw, deall eu siopwyr, a lleihau'r bwlch rhwng digidol a chorfforol, ni fydd yn rhaid i fanwerthwyr boeni am gewri e-fasnach, na chau eu drysau - oherwydd byddant wedi cynyddu elw a gwella profiad y cwsmer.

Jon Croy

John yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Marchnata Pwyntio Y Tu Mewn. Mae Point Inside wedi creu'r platfform mapio dan do mwyaf graddadwy, llawn nodweddion a chost-effeithlon ar y blaned.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol