Sut i Rhedeg Cystadleuaeth Facebook (Cam wrth Gam)

Cystadlaethau Facebook gyda Wishpond

Offeryn marchnata rhy isel yw cystadlaethau Facebook. Gallant godi ymwybyddiaeth brand, dod yn ffynnon o gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, cynyddu ymgysylltiad y gynulleidfa, a gwneud gwahaniaeth amlwg yn eich addasiadau.

Rhedeg cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus nid yw'n ymgymeriad cymhleth. Ond mae angen deall y platfform, y rheolau, eich cynulleidfa a llunio cynllun pendant. 

Yn swnio fel gormod o ymdrech am y wobr? 

Gall cystadleuaeth sydd wedi'i dylunio'n dda a'i gweithredu'n dda wneud rhyfeddodau i frand.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhedeg cystadleuaeth Facebook, dyma ganllaw cam wrth gam ar sut i redeg ymgyrch lwyddiannus.

Cam 1: Penderfynu ar Eich Nod 

Er bod cystadlaethau Facebook yn bwerus, bydd penderfynu beth yn union rydych chi ei eisiau o'ch cystadleuaeth yn eich helpu chi i sero sut y bydd cystadleuwyr yn cofrestru, pa wobr i'w rhoi, a sut i ddilyn i fyny ar ôl yr ymgyrch.

Cystadlaethau Facebook - Penderfynu Eich Nod

Gallai nodau gwahanol gynnwys:

 • Cynnwys wedi'i gynhyrchu gan y defnyddiwr
 • Cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid
 • Mwy o draffig ar y safle
 • Mwy o arwain
 • Mwy o werthiannau
 • Hyrwyddo digwyddiadau
 • Mwy o ymwybyddiaeth brand
 • Mwy o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol

Dyluniwyd yn dda Cystadleuaeth Facebook yn gallu eich helpu i gyrraedd mwy nag un targed, ond mae bob amser yn dda cael syniad sylfaenol mewn golwg cyn dechrau eich ymgyrch.

Pan fyddwch chi'n gweithio ar bopeth arall - y dull mynediad, y rheolau, y dyluniad, y wobr, y copi ar y dudalen - cadwch eich nod yn y pen draw mewn cof a'i baratoi tuag at hynny. 

Cam 2: Cael y Manylion i Lawr! Cynulleidfa Darged, Cyllideb, Amseru.

Mae'r diafol yn y manylion o ran dylunio cystadleuaeth. 

Ni waeth pa mor dda yw'ch gwobr neu pa mor fawr yw'ch cyllideb, os methwch â meddwl am eich hanfodion, gallai gostio amser mawr i chi i lawr y ffordd.

Gosod a gyllideb nid yn unig ar gyfer eich gwobr, ond am faint o amser y byddwch chi'n ei wario arni, faint o arian y byddwch chi'n ei wario yn ei hyrwyddo (oherwydd bydd angen ei hyrwyddo i gael y gair allan), ac unrhyw offer neu wasanaethau ar-lein rydych chi ' ll defnyddio i helpu. 

Amseru yn allweddol. 

A siarad yn gyffredinol, nid yw cystadlaethau sy'n rhedeg llai nag wythnos yn tueddu i beidio â chyrraedd eu potensial llawn cyn iddynt ddod i ben. Mae cystadlaethau sy'n para mwy na deufis yn dueddol o fynd i'r afael â nhw ac mae dilynwyr yn colli diddordeb neu'n anghofio. 

Fel rheol gyffredinol, rydym fel arfer yn argymell cynnal cystadlaethau am 6 wythnos neu 45 diwrnod. Mae'n ymddangos mai dyna'r man melys rhwng rhoi cyfle i bobl gystadlu, a pheidio â gadael i'ch gornest ffrwydro neu golli diddordeb.

Yn olaf, meddyliwch am berthnasedd tymhorol. Er enghraifft, mae rhoddion bwrdd syrffio yn llai tebygol o ddenu ymgeiswyr yng ngwaelod y gaeaf.

Cam 3: Eich Math o Gystadleuaeth

Mae gwahanol fathau o gystadlaethau yn fwyaf addas ar gyfer gwahanol fathau o nodau. Er enghraifft, i gael cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, cystadlaethau ffotograffau yw eich bet orau. 

Mathau Cystadleuaeth Facebook

Ar gyfer rhestrau e-bost, sweepstakes mynediad cyflym yw'r rhai mwyaf effeithiol. Os ydych chi am hybu ymgysylltiad yn unig, mae cynnal cystadlaethau pennawd yn ffordd hwyliog o gael aelodau gorau eich cynulleidfa i chwarae ynghyd â'ch brand.

Am syniadau, dyma ychydig o'r mathau o gystadlaethau y gallwch eu rhedeg: 

 • Toriadau Toriadau
 • Cystadlaethau Pleidleisiau
 • Cystadlaethau Pennawd Lluniau
 • Cystadlaethau Traethawd
 • Cystadleuaeth Lluniau
 • Cystadlaethau Fideo

Cam 4: Penderfynwch ar eich Dull a'ch Rheolau Mynediad 

Bydd hyn mor bwysig, gan nad oes llawer o bethau sy'n peri rhwystredigaeth i ddefnyddwyr yn fwy na theimlo eu bod yn cael eu twyllo allan o gystadleuaeth oherwydd nad oeddent yn deall y rheolau. 

Mae gan ymgeiswyr hynod rwystredig y potensial i ddifetha awyrgylch hwyliog cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol, a gallant hyd yn oed bostio risgiau cyfreithiol posibl os na eir i'r afael â nhw'n gywir.

Gosodiadau Cystadleuaeth Facebook

Beth bynnag yw'r dull neu'r rheolau mynediad - arwyddo trwy e-bost, Hoffi'ch tudalen, cyflwyno llun gyda chapsiwn, ateb cwestiwn - gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u hysgrifennu'n glir a'u harddangos yn amlwg lle gall cystadleuwyr weld.

Mae hefyd yn helpu os yw defnyddwyr yn gwybod sut y bydd enillwyr yn cael eu dewis, a'r diwrnod y gallant ddisgwyl cael eu hysbysu (yn enwedig os yw'r wobr yn fawr, fe welwch y gallai cymuned fod yn awyddus i glywed cyhoeddiad enillydd.) 

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn rheolau a chanllawiau unigol pob platfform. Mae gan Facebook gosod rheolau ar waith ar gyfer cystadlaethau a hyrwyddiadau ar ei blatfform. Er enghraifft, mae'n rhaid i chi nodi'n glir bod eich nid yw hyrwyddo yn cael ei noddi, ei ardystio, ei weinyddu gan Facebook nac yn gysylltiedig ag ef

Gwiriwch y rheolau a'r polisïau am gyfyngiadau eraill, a gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â'r canllawiau diweddaraf cyn eu lansio.

Awgrym cyflym: I gael help i greu rheolau cystadleuaeth, edrychwch ar Wishpond's generadur rheolau cystadleuaeth am ddim.

Cam 5: Dewiswch Eich Gwobr

Enghraifft o Gystadleuaeth Facebook BHU

Efallai y byddech chi'n meddwl mai'r mwyaf neu'r mwyaf ffasiynol yw'ch gwobr, y gorau, ond nid yw hynny o reidrwydd. 

Mewn gwirionedd, y mwyaf drud yw eich gwobr, y mwyaf tebygol yw hi o ddenu defnyddwyr a fydd yn cystadlu yn eich cystadleuaeth am y wobr yn unig, a pheidio ag ymgysylltu â'ch brand ar ôl yr ornest. 

Yn lle, mae'n well dewis gwobr sy'n cyd-fynd yn agos â'ch brand: eich cynhyrchion neu wasanaethau eich hun, neu sbri siopa yn eich siopau. Bydd hyn yn golygu eich bod yn llawer mwy tebygol o gael ymgeiswyr sydd â gwir ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych i'w gynnig. 

Er enghraifft, os ydych chi'n frand harddwch sy'n cynnig yr iPhone diweddaraf ar gyfer rhoddion, mae'n debyg y cewch lawer o ymgeiswyr, yn fwy na thebyg os ydych chi'n cynnig gweddnewidiad neu ymgynghoriad am ddim. 

Ond faint o'r newydd-ddyfodiaid o'r grŵp cyntaf sy'n debygol o aros yn ddilynwyr neu'n danysgrifwyr ar ôl i'ch rhoddion ddod i ben, neu'n debygol o droi yn gwsmeriaid tymor hir?

Mae'n hawdd cael eich tynnu sylw gan niferoedd mawr a gwobrau mawr, ond meddwl yn strategol yw'r ffordd orau i gael y gorau o gystadlaethau cyfryngau cymdeithasol - nid yw mwy o reidrwydd bob amser yn well, ond nid yw ymgyrchu wedi'i dargedu a meddylgar byth yn mynd yn wastraff. 

Am fwy o ddarllen ar ddewis eich gwobr, darllenwch:

Cam 6: Cyn-hyrwyddo, Lansio a Hyrwyddo!

Mae trylwyr cynllun marchnata dylai gynnwys lle i hyrwyddo'r ornest.

I gael yr effaith fwyaf, dylai cynulleidfaoedd fod yn ymwybodol o'r gystadleuaeth ychydig cyn ei lansio, gobeithio, yn gyffrous am y cyfle i gystadlu ac ennill.

Ymhlith y syniadau ar gyfer cyn-hyrwyddo mae:

 • Anfon cylchlythyr e-bost at eich tanysgrifwyr
 • Hyrwyddo'ch cystadleuaeth mewn bariau ochr neu ffenestri naid ar eich gwefan
 • Hyrwyddiadau ar sianeli cyfryngau cymdeithasol

Unwaith y bydd eich cystadleuaeth yn mynd yn fyw, dylai eich hyrwyddiad ddal ati i gadw'r momentwm i fyny! 

Mae amserydd cyfrif i lawr yn helpu i gynyddu eich synnwyr o frys, yn ogystal ag atgoffa pobl o'ch gwobr a'i gwerth. 

Amserydd Cyfri Cystadleuaeth Facebook

Am ragor, darllenwch 7 Ffordd i Hyrwyddo'ch Cystadleuaeth Facebook yn Effeithiol.

Cam 7: Cymerwch Nodiadau

Yn yr un modd ag unrhyw beth, y ffordd orau o ddod yn dda am redeg cystadlaethau yw mynd i mewn yno a dechrau ei wneud: dysgu oddi wrth eich cynulleidfa a'ch tîm beth sy'n gweithio orau i chi a beth sydd ddim.

Gwnewch nodiadau ar y broses a'r meysydd i'w gwella fel nad ydych chi'n ailadrodd yr un camgymeriadau dro ar ôl tro. 

Ac yn olaf, ond yn bwysicaf oll - cael hwyl! Mewn cystadleuaeth sy'n cael ei rhedeg yn dda, mae'ch cynulleidfa'n ymgysylltu, a dylech chi fod hefyd. Mwynhewch eich dilynwyr newydd a'ch rhifau newydd: gwnaethoch chi ei ennill!

Teimlo'n ysbrydoledig? Nid oes diwedd ar y math o ornest y gallwch ei rhedeg: fideo, llun, atgyfeirio, bwrdd arweinwyr a mwy. Teimlo'n ysbrydoledig? Ewch i wefan Wishpond am fwy! Mae eu meddalwedd marchnata yn ei gwneud hi'n hawdd creu a rhedeg cystadlaethau llwyddiannus, ac olrhain dadansoddeg ac ymgysylltu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.