10 Rheolau Ar Sut i Ymateb i Adolygiad Negyddol Ar-lein

Sut i Ymateb i Adolygiad Negyddol Ar-lein

Gall rhedeg busnes fod yn hynod heriol. P'un a ydych chi'n cynorthwyo busnes gyda'i drawsnewidiad digidol, wedi cyhoeddi ap symudol, yn allfa adwerthu, mae'n debyg na fyddwch chi'n cwrdd â disgwyliadau eich cleientiaid ryw ddydd. Mewn byd cymdeithasol gyda'r cyhoedd graddfeydd ac adolygiadau, mae eich siawns o gael rhai adolygiadau negyddol ar-lein bron ar fin digwydd.

Mor gyhoeddus ag y gall y sgôr negyddol neu'r adolygiad negyddol fod, mae'n hanfodol eich bod yn cydnabod bod eich ymateb i'r sgôr neu'r adolygiad negyddol hwnnw yr un mor bwysig - os nad yn bwysicach. Gall ymateb da i adolygiad negyddol ysgogi mwy o barch ac ymddiriedaeth i'ch busnes. Mae busnesau a defnyddwyr modern yn cydnabod na fydd pob rhyngweithio busnes yn berffaith ... ond mae sut mae busnes yn ymateb pan fydd yn mynd o chwith yn gwbl bwysig.

Rwy'n ysgrifennu'r erthygl hon yn seiliedig ar fy mhrofiad storïol yn y ffordd rydw i wedi gweld busnesau yn goresgyn adolygiad negyddol - nid wyf yn mynd i ddyfynnu astudiaethau neu ddata oherwydd credaf fod gan bob busnes ddiwylliant a phroses na all fod bob amser wedi'i gynnwys mewn criw o ystadegau. Dyma fy rhestr o awgrymiadau a phroses ar gyfer ymateb i adolygiad negyddol.

 1. Rhaid i chi Ymateb ... Ar unwaith - Mae angen ymateb ar unwaith i roi'r argraff eich bod chi'n gwrando ar ddefnyddwyr a busnesau eraill a'ch bod chi'n malio. Nid yw hynny'n golygu y dylech chi neidio i gasgliadau, serch hynny. Weithiau mae ymateb yn syml yn dweud eich bod wedi clywed y gŵyn ac yn ymchwilio i'r sefyllfa yn ogystal â sut i'w datrys.
 2. Byddwch yn Empathetig - Sylwch sut na ddywedais i “ddangos” empathi? Nid yw hwn yn amser i esgus eich bod yn gofalu, mae'n amser i feddwl o ddifrif am ganfyddiad y cwsmer neu'r cleient sy'n teimlo eu bod wedi derbyn gwasanaeth gwael. Pan ymatebwch i'r person hwn, esgus eu bod newydd gael diwrnod mwyaf ofnadwy eu bywyd. Cefais arweinydd ar un adeg yn dweud wrthyf ei fod yn esgus bod y gweithiwr newydd golli aelod o'r teulu bob tro y byddai'n cymryd rhan mewn sgwrs bryderus gyda chyflogai. Rwy'n credu bod hynny'n gyngor da ar-lein hefyd.
 3. Byddwch yn ddiolchgar - Er bod canran fach iawn o bobl allan yna sydd ddim ond trolls anhapus, mae mwyafrif y bobl yn cwyno'n gyhoeddus oherwydd eu bod yn poeni am y ffordd y gwnaethoch eu trin ac yn gobeithio na fyddwch yn ei wneud i gwsmeriaid eraill yn y dyfodol. Mae bod rhywun wedi cymryd yr amser i ysgrifennu am fater yn eich busnes a allai fod yn effeithio ar hyd yn oed mwy o bobl yn adborth amhrisiadwy i chi wella eich busnes.
 4. Gwrando - Os na chyflawnwyd y disgwyliadau, gwrandewch yn ofalus ar eich cwsmer ar sut y gallech wella eich prosesau mewnol. Byddech chi'n synnu faint o gwsmeriaid sydd eisiau bod gwrando wrth iddynt fentro. Weithiau dim ond gofyn, “Sut y gallem fod wedi gwneud yn well?” gallai arwain at adborth anhygoel i'ch busnes a fydd yn gwella boddhad cwsmeriaid yn gyffredinol.
 5. Byddwch yn Ffeithiol - Nid yw'n anghyffredin i bobl orliwio sefyllfa pan fyddant yn gadael adolygiad negyddol. Weithiau, mae adolygwyr ar-lein yn gorwedd yn gyfan gwbl. Mae'n iawn darparu ymateb ffeithiol i'r adolygiad negyddol cyn belled â'ch bod yn osgoi ymosod ar yr adolygydd ar bob cyfrif. Mae'n sefyllfa fregus, ond ni ddylech fyth adael i gelwydd am eich busnes fynd.
 6. Dewch o Hyd i Benderfyniad - Mae ceisio penderfyniad yn hanfodol. Fe wnes i fuddsoddiad sylweddol mewn darparwr gwasanaeth cartref ychydig flynyddoedd yn ôl ac roedd y sefyllfa gyfan yn drychineb. Ar ôl imi adael adolygiad hir ar-lein gyda’r holl fanylion, estynodd perchennog y cwmni (nad oedd yn ymwybodol o’r sefyllfa) ataf yn bersonol a gofyn, “Sut allwn ni wneud hyn yn iawn?”. Nid oedd yr ateb yn berffaith, ond tynnais yr adolygiad negyddol ar ôl i'r cwmni fuddsoddi amser ac egni i geisio datrys y sefyllfa.
 7. Ewch â hi All-lein - Nid yw cael dadl yn ôl ac ymlaen ar-lein neu hyd yn oed trwy e-bost yn mynd i helpu enw da eich busnes. Mae'r hen adage yr ydym yn ei "ganmol yn gyhoeddus, yn gywir yn breifat" yn berthnasol mewn sefyllfa adolygiad negyddol. Gwthiwch bob amser am y cyfle i siarad â rhywun yn bersonol fel y gallant glywed eich pryder a gallwch adael iddynt fentro'u rhwystredigaeth. Nid yw darllen testun yn darparu unrhyw lefel o dosturi mewn ymateb. Os yw'r adolygydd yn dymuno parhau i'ch taro ar-lein, mae'n iawn ymateb bod eich drws bob amser ar agor ond mae angen i chi fynd ag ef oddi ar-lein.
 8. Rhowch Wyneb i'ch Ymateb - Nid oes unrhyw un yn hoffi'r copi / past autoresponse gan gorfforaeth anferth. Pan ysgrifennwch eich ymateb, rhowch eich enw a'ch gwybodaeth gyswllt fel bod y person yn gweld bod rhywun go iawn sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am ddatrys y sefyllfa.
 9. Byddwch yn gryno - Yr ymateb byrraf posibl yw'r ymateb gorau i adolygiad negyddol ar-lein. Diolch i'r person, cydnabod y mater, gweithio i ddatrysiad, a darparu gwybodaeth gyswllt i fynd ar drywydd datrysiad all-lein. Nid oes angen ysgrifennu paragraffau a pharagraffau nad oes unrhyw un yn mynd i'w darllen na'u gwerthfawrogi.
 10. Dilyniant Ar-lein Pan fydd Angenrheidiol - Rwy'n aml yn gweld adolygiadau negyddol ar-lein am apiau symudol sy'n cyfeirio at chwilod a gywirwyd mewn fersiynau yn y dyfodol. Mae'n gwbl hanfodol datgan yn gyhoeddus bod y mater wedi'i ddatrys a diolch i'r sawl a adroddodd amdano. Nid yw hyn yn wir am benderfyniadau personol ... dim ond prosesau cyhoeddus neu newidiadau mewn cynnyrch a ddatrysodd y mater i gwsmeriaid lluosog. Nid yw adolygydd eisiau eich gweld chi'n gwyntyllu datrysiad eu sefyllfa bersonol ar-lein fel ffordd o hyrwyddo'ch busnes.

NID yw'r Cwsmer bob amser yn iawn

Nid yw'r cwsmer bob amser yn iawn. Rwy'n credu mai dyna un o'r dywediadau gwaethaf erioed. Rydw i wedi rhedeg i mewn i ychydig o gwsmeriaid anghwrtais iawn ym mywyd fy musnes. Roeddwn bob amser yn pwyso ar ffeithiau o ran y sefyllfaoedd hynny ac yn osgoi ymatebion neu gyhuddiadau emosiynol. Yn enwedig o ran fy gweithwyr a aeth yn hollol uwch na thu hwnt wrth geisio datrys y sefyllfa.

Byddai'n well gen i gadw ac amddiffyn gweithiwr da na cholli cwsmer gwael a oedd yn dweud celwydd am sefyllfa.

Cafodd un bwyty y bûm yn gweithio ag ef adolygiadau amheus, anhysbys, negyddol a wnaeth sylwadau ar seigiau nad oeddent hyd yn oed yn eu cynnig. Fe wnaethant ymateb yn ffeithiol i'r adolygiad wrth osgoi unrhyw wrthdaro â'r adolygydd ar-lein.

Peidiwch byth ag ymosod ar yr Adolygydd

Peidiwch byth ag ymosod na mynnu bod eich adolygydd yn dweud celwydd na mynd i ddadl gydag adolygydd ar-lein. Mae ymateb i adolygiad negyddol gyda mwy o negyddoldeb yn ffordd sicr o gladdu enw da eich busnes fel busnes gofalgar, tosturiol a rhesymol. Mae'n iawn amddiffyn celwyddau llwyr am eich busnes trwy ddefnyddio ffeithiau ... ond peidiwch byth, byth ag ymosod ar yr adolygydd na mynnu eu bod yn anghywir. Nid yw galw cwsmer a dalodd gelwyddgi ar-lein i chi byth yn mynd i yrru mwy o fusnes eich ffordd.

Enghreifftiau o Ymatebion Adolygiad Negyddol

Roeddwn i eisiau darparu rhai enghreifftiau o ymatebion adolygiad negyddol a allai eich cynorthwyo i lunio ymateb priodol sy'n eich helpu i wella'ch enw da yn gyffredinol ar-lein. Dyma rai sefyllfaoedd:

 • Adolygiad Negyddol Mae Angen i Chi Ymchwilio Mwy

[Enw], diolch am ddwyn hyn i'n sylw. Rydym yn cymryd adborth ein cwsmeriaid o ddifrif ac rydym bob amser eisiau rhagori ar y disgwyliadau. Rydym yn ymchwilio i'r mater hwn a bydd ein staff mewn cysylltiad o fewn y 2 ddiwrnod busnes nesaf. Byddem yn gwerthfawrogi clywed mwy am y sefyllfa hon a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth. A fyddai'n iawn pe byddem yn cysylltu â chi dros y ffôn? Mae croeso i chi gyfeirio neges ataf [Fy Enw] neu ffonio fy estyniad [X] yn [Rhif Ffôn].

 • Adolygiad Negyddol Dienw

Diolch i chi am ddwyn hyn i'n sylw. Rydym yn cymryd adborth ein cwsmeriaid o ddifrif ac rydym bob amser eisiau rhagori ar y disgwyliadau. Byddem yn gwerthfawrogi clywed gennych i ddysgu mwy am y sefyllfa hon. A fyddai'n iawn pe byddem yn cysylltu â chi dros y ffôn? Mae croeso i chi gyfeirio neges ataf [Fy Enw] neu ffonio fy estyniad [X] yn [Rhif Ffôn].

 • Adolygiad Negyddol Ffug

[Enw], nid ydym yn cynnig y cynnyrch hwnnw. A allech chi gysylltu â mi [Fy Enw] neu ffonio fy estyniad [X] yn [Rhif Ffôn] fel y gallwn ddarganfod mwy o wybodaeth am y sefyllfa hon?

 • Adolygiad Gwir Negyddol

[Enw], diolch am ddwyn hyn i'n sylw. Rydyn ni bob amser eisiau rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid ac mae hwn yn edrych fel cyfle gwych i ni wneud hynny. Hoffem siarad â chi'n bersonol i wneud hyn i chi gan fod eich busnes yn bwysig i ni. A fyddai'n iawn pe byddem yn cysylltu â chi dros y ffôn? Mae croeso i chi gyfeirio neges ataf [Fy Enw] neu ffonio fy estyniad [X] yn [Rhif Ffôn].

 • Adolygydd Negyddol Sy'n Dal i Fynd

[Enw], yn anffodus, nes i ni siarad â chi'n bersonol i ymchwilio i'r sefyllfa hon, ni fyddwn yn gallu datrys y sefyllfa yma. Cyfeiriwch neges ataf [Fy Enw] neu ffoniwch fy estyniad [X] yn [Rhif Ffôn].

 • Proses wedi'i Datrys O Adolygiad Negyddol

[Enw], diolch gymaint am ddod â'r mater hwn i'n sylw a threulio amser gyda ni i ddatrys y mater. Fel FYI i unrhyw un sy'n dilyn y mater hwn ar-lein, rydym wedi addasu ein cynnyrch / proses ac wedi dileu'r mater hwn fel [dyddiad].

Mae'n Iawn I roi'r gorau i Adolygiad Negyddol

Weithiau nid yw ymgysylltiad busnes yn gweithio allan. Gallwch geisio popeth i ddatrys adolygiad negyddol ac efallai na fydd yn arwain at unrhyw fath o benderfyniad sy'n gwneud i'r cwsmer wyrdroi cwrs neu ddileu'r adolygiad. Mae'n mynd i ddigwydd.

Cyn belled â bod defnyddwyr a busnesau yn gweld eich bod wedi gwneud popeth yn eich gallu i geisio datrys y sefyllfa a arweiniodd at yr adolygiad negyddol, byddant yn rhoi budd yr amheuaeth ichi.

Yr Ymateb Gorau i Adolygiadau Negyddol yw MWY O Adolygiadau POSITIF

Os yw'ch busnes yn brwydro ychydig o adolygiadau negyddol na fydd yn diflannu, yr ateb gorau yw gofyn i gwsmeriaid hapus a'u gwthio i ddarparu adolygiadau disglair i'ch cwmni. Er y bydd llawer o ddefnyddwyr yn neidio i ddarllen yr adolygiadau negyddol (rwy'n ei wneud), does dim amheuaeth y bydd canran llethol o adolygiadau gwych yn cael effaith ar eu barn am eich enw da.

Ac, wrth gwrs, bydd gweld ymateb meddylgar i bob adolygiad negyddol lle gwnaethoch geisio dod i benderfyniad yn helpu hyd yn oed yn fwy!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.