Ffyrdd Effeithiol i Gyhoeddi Ap Android ar Google Play Store

Ap Android yn Google Play Store

Y dull symlaf i ddosbarthu cymhwysiad Android yw trwy siop Google Play. Dyma'r dull lleiaf cymhleth i gyrraedd llawer iawn o ddarpar gleientiaid. Nid yw trosglwyddo'r cais cyntaf yn y Storfa Chwarae yn drafferthus cymaint â hynny, dilynwch yr ychydig awgrymiadau a pharatoi'ch cais i'w lawrlwytho. 

Mae datblygwyr apiau Android yn ymdrechu i ddarparu'r cymhwysiad gorau i chi y gall y gynulleidfa fwyaf ei dderbyn. Fe wnaethoch chi dreulio llawer iawn o amser yn gwneud y cais, yn cyflawni'r holl bethau posib ac yn cynnig 100% i'ch cais. Ar hyn o bryd, mae'n gyfle delfrydol i anfon eich cais i'r byd. Mae mwy nag 1 biliwn o gleientiaid deinamig Android ar gael ym mhobman ledled y byd. Bydd yr un cam hwn yn mynd â chi'n agosach i gysylltu â'ch grŵp diddordeb arfaethedig. 

Mae tua 2.47 miliwn o gymwysiadau ar gael ar Play Store a chaiff tua 3739 o geisiadau eu lansio bob dydd.

Ystadegau, Nifer yr Apiau yn App Stores 2019

Ni all neb wadu arwyddocâd ac hollbresenoldeb Google Play Store o faes cymwysiadau symudol. Rhag ofn bod angen i chi wybod - sut i gyflwyno'r cymhwysiad ar Google play store, ar yr adeg honno mae eich ymlid yn gorffen yma. Mae yna syniad y dylech fynd ar drywydd hynny i drosglwyddo cymhwysiad yn effeithiol ar siop chwarae google. Ar hyd y llinellau hyn, beth am i ni ddechrau.

 1. Aseswch eich cais - Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi brofi'ch cais yr un nifer o ffyrdd ag y gallwch a bod 100 y cant yn siŵr y bydd yn perfformio'n Dda, cyn trosglwyddo'r cais ar storfa chwarae. Yn gyffredinol, gallwch ddefnyddio efelychwyr am y rheswm hwn. Bydd defnyddio teclyn a reolir gan Android yn cyflwyno'r weithdrefn brofi yn fwyfwy pwerus. Bydd yn rhoi'r profiad i chi o ddefnyddio'ch cais ar declyn dilys ac yn eich galluogi i chwalu unrhyw chwilod. 
 2. Maint cryno y cais - Ar yr adeg pan rydych chi'n gwneud y cais, ceisiwch leihau maint y cais. Mae maint gwirioneddol unrhyw gais yn bwysig mewn gwirionedd. Nid yw cleientiaid yn teimlo bod angen lawrlwytho cais sy'n meddiannu lle enfawr yn eu pentyrru cynulliad mecanyddol. Yn wir, mae hyd yn oed Google ei hun yn caniatáu maint y cais hyd at 50MB. Os yw'ch cais yn enfawr, bydd angen adroddiadau datblygu APK arnoch i'w rannu'n segmentau fel y gallai gael ei drosglwyddo. Dylech gael eich marcio i Google Play Console a bod yn ddosbarthwr Chwarae. Er gwaethaf y ffaith bod eich cais yn croesi'r pwynt cyfyngu hwn, ar yr adeg honno mae angen i chi ddefnyddio cofnod Ehangu Android APK, i anfon eich cais yn effeithiol. Bydd hyn yn ynysu'ch cais yn segmentau a mis Mai pob un hyd at 2GB, gan roi lle 4GB ychwanegol i'ch cais. Rhoddir gwybodaeth ychwanegol yn Google Cloud ac fe'i hadferir ar ba bynnag bwynt y cyflwynir y cais.
 3. Cael Trwydded Ap - Ni fyddai'n brifo ichi awdurdodi'ch cais nes i chi drosglwyddo'ch cais i Google Play Store. 
 4. Canolbwyntiwch ar gofnod APK gydag ID Bwndel a Rhif Fersiwn - Mae angen i chi sefydlu adroddiad APK lle gallwch chi ddyrannu rhif amrywiol ar gyfer eich cais a fydd yn eich helpu yn nes ymlaen pan fydd angen i chi drosglwyddo adroddiad arall ar eich cais. Pecyn adnabod yn yr un modd o'r enw App ID ac fe'i defnyddir i wneud cais yn un o fath, mae'n rhan sylweddol wrth gyflwyno'ch cais. Gall hyn fod yn berthnasol i gyfanrwydd y cymwysiadau ar gyfer Android 5.0 neu fwy. 
 5. A ddylai lofnodi'r App gyda'r holl Dystysgrif Diogelwch - Mae hwn yn dyst lles wedi'i farcio fel APK y bydd ei angen arnoch bob tro y byddwch yn dosbarthu cais i'r Play Store. Fel arall, gelwir hyn yn ddogfen JSK sy'n cynnwys ardystiadau, er enghraifft, ymadrodd cyfrinachol Keystore. 
 6. Gwnewch eich Rhestr Siop App - Mae postio cais yn elfen gref sy'n cynorthwyo'ch cais i godi lawrlwythiadau. Nid yw pawb yn rhoi eu hamser ar bostio cais ond yn hytrach ar y cyfle i ffwrdd i wneud hyn cyn pasio cais android, byddwch yn darganfod rhai canlyniadau anhygoel. Mae angen i chi roi rhywfaint o ddata i gleientiaid ynghylch pa fath o ddefnydd ydyw a beth yw ei nodweddion.

Camau i Gyhoeddi Cais Android yn Google Play

Cyn anfon cais Android i Google Play, sicrhewch fod popeth wedi'i baratoi. Bydd angen rhai cipluniau o'ch cais (o safon uchel), fframwaith y cais ac, yn amlwg, dogfen APK (y cais ei hun). Mae cyfyngiadau difrifol o ran maint cais. Y maint mwyaf eithafol yw 100 Mbytes. Byddai'n well ganddo os yw ychydig dros 50 Mbytes, bryd hynny, byddai cleientiaid sy'n byw mewn parthau â rhwydwaith ofnadwy yn cael cyfle i ddefnyddio'ch cais. Dyma'r modd i ddosbarthu cymhwysiad Android ar Google Play:

 1. Creu cyfrif dylunydd - Agor Consol Chwarae Google a gwneud cyfrif peiriannydd. Faint mae'n ei gostio i ddosbarthu cais Android? Mae'r gweithgaredd yn costio $ 25. Rydych chi'n talu unwaith yn unig, mae'r cofnod yn rhoi'r fraint i chi ddosbarthu'r un nifer o geisiadau ag sydd eu hangen arnoch pryd bynnag ac unrhyw le. 
 2. Teipiwch deitl a darlun o'ch cais - Mae'n ddoethach ei ystyried cyn ei ddosbarthu. Pan fyddwch chi'n gwneud archwiliad yn chwilio am eiriau gwylio i'w hychwanegu at eich darluniad cais. Y peth cyntaf y mae'r defnyddiwr yn sylwi arno yw enw'r cymhwysiad, mae rhywbeth bachog yn helpu i ennill sylw unrhyw ddefnyddiwr! Dylai'r ffocws fod ar enw hwyliog a disgrifiadol.
 3. Cynhwyswch ddaliadau sgrin - Mae'n bwysig sicrhau bod y screenshot o ansawdd uchel. Sicrhewch fod y lluniau'n dangos rhai uchafbwyntiau rhyfeddol sydd yn eich cais, neu brif feddwl y cais. 
 4. Penderfynwch sgôr cynnwys eich cais - Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i chi ymateb i ychydig o ymholiadau i benderfynu graddfa sylwedd eich eitem. Disgwylir iddo gyfyngu ar blant rhag lawrlwytho'ch cais ar y cyfle i ffwrdd ei fod yn cynnwys unrhyw gynnwys sydd wedi tyfu i fyny. Rydych chi'n ateb yn well mewn gwirionedd, fe'ch gwrthodir rhag rhyddhau cymhwysiad Android i Google Play.
 5. Dewiswch ddosbarthiad cais - Mae'r un mor arwyddocaol ar y sail ei fod yn codi'ch siawns o ran lawrlwythiadau. Ar y cyfle i ffwrdd i chi ddewis dosbarthiad amhriodol, ni fydd gan unigolion yr opsiwn i'w weld yn y dosbarth y dylai fod! 
 6. Rheoli materion y dull amddiffyn - Rhag ofn bod y rhaglen yn defnyddio gwybodaeth unrhyw gleientiaid preifat mae angen i chi ei dangos a chynnwys dull amddiffyn lle rydych chi'n sicrhau na ddylech ddefnyddio'r wybodaeth hon er eich budd posibl. Yn y strategaeth ddiogelwch dylech ddatgelu i gleientiaid pa wybodaeth a gesglir, sut yr ymdrinnir â'r data hwn a phwy fydd yn mynd ato.

Mae'r ffaith bod 42 y cant o boblogaeth y byd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddigon o reswm iddo fod y platfform hysbysebu gorau.

Os oeddech chi'n meddwl y gallwch chi orffwys ar eich llwyni ar ôl i chi drosglwyddo cais i Play Store i bob pwrpas. Mae yna lawer iawn o weithgareddau y mae angen eu perfformio wrth symud ymlaen! Mae bywyd eich cais ar ôl cyhoeddi yn dibynnu arnoch chi yn unig (neu grŵp sy'n gweithio i chi). Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r gefnogaeth ar ôl ei lansio yn nodi cyrhaeddiad y cymhwysiad a pha mor ddefnyddiol y mae wedi bod i ddefnyddwyr. 

Yr hac gorau yma yw tiwnio i mewn i'ch cleientiaid. Cleientiaid deinamig yw'r canllawiau gorau. Gallant rannu adborth craff gan ddefnyddwyr dilys y gellir eu cywiro yn unol â hynny. Os byddwch yn defnyddio beirniadaeth cleientiaid fel ffynnon o ddata gwerthfawr, cewch bob cyfle i hybu incwm a'i wneud yn brif ffrwd ychwanegol 

Oes gennych chi Syniad?

Ydych chi am ddatblygu eich ap symudol eich hun? Cysylltu â ni, Sysbunny yn gwmni datblygu apiau symudol y mae galw mawr amdano a ddatblygodd ddylunio hardd, a datblygu ap symudol ymatebol yn gyflym.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.