Sut i Fonitro Eich Perfformiad Chwilio Organig (SEO)

Sut i Fonitro Perfformiad SEO

Ar ôl gweithio i wella perfformiad organig pob math o safle - o wefannau mega gyda miliynau o dudalennau, i wefannau e-fasnach, i fusnesau bach a lleol, mae yna broses rydw i'n ei chymryd sy'n fy helpu i fonitro ac adrodd ar berfformiad fy nghleientiaid. Ymhlith cwmnïau marchnata digidol, nid wyf yn credu bod fy null gweithredu yn unigryw ... ond mae'n llawer mwy trylwyr na'r chwiliad organig nodweddiadol (SEO) asiantaeth. Nid yw fy null gweithredu yn anodd, ond mae'n defnyddio amrywiaeth o offer a dadansoddiad wedi'i dargedu ar gyfer pob cleient.

Offer SEO ar gyfer Monitro Perfformiad Chwilio Organig

 • Consol Chwilio Google - meddyliwch am Google Search Console (a elwid gynt yn offer gwefeistr) fel platfform dadansoddeg i'ch cynorthwyo i fonitro'ch gwelededd mewn canlyniadau chwilio organig. Bydd Google Search Console yn nodi problemau gyda'ch gwefan ac yn eich helpu i fonitro'ch safleoedd i raddau. Dywedais “i raddau” oherwydd nid yw Google yn darparu data cynhwysfawr ar gyfer defnyddwyr Google sydd wedi mewngofnodi. Yn ogystal, rydw i wedi dod o hyd i gryn dipyn o wallau ffug mewn consol sy'n popio i fyny ac yna'n diflannu. Yn ogystal, nid yw rhai gwallau eraill yn effeithio'n sylweddol ar eich perfformiad. Gall materion Nitpicking Google Search Console wastraffu tunnell o amser ... felly byddwch yn ofalus.
 • Google Analytics - Bydd dadansoddeg yn darparu data ymwelwyr gwirioneddol i chi a gallwch chi segmentu'ch ymwelwyr yn uniongyrchol â'r ffynhonnell gaffaeliad i fonitro'ch traffig organig. Gallwch chi rannu hynny ymhellach yn ymwelwyr newydd ac ymwelwyr sy'n dychwelyd. Yn yr un modd â chysura chwilio, nid yw dadansoddeg yn datgelu data defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi i Google felly pan fyddwch chi'n rhannu'r data yn eiriau allweddol, ffynonellau atgyfeirio, ac ati, dim ond is-set o'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Gyda chymaint o bobl wedi mewngofnodi i Google, gall hyn eich arwain ar gyfeiliorn.
 • Busnes Google - Tudalennau canlyniad peiriannau chwilio (SERPs) wedi'u rhannu'n dair ardal ar wahân ar gyfer busnesau lleol - hysbysebion, pecyn mapiau, a chanlyniadau organig. Mae'r pecyn map yn cael ei reoli gan Google Business ac yn ddibynnol iawn ar eich enw da (adolygiadau), cywirdeb eich data busnes, ac amlder eich swyddi a'ch adolygiadau. Rhaid i fusnes lleol, p'un a yw'n siop adwerthu neu'n ddarparwr gwasanaeth, reoli ei broffil Google Business yn effeithiol er mwyn aros yn weladwy iawn.
 • Dadansoddeg Sianel YouTube - YouTube yw'r ail beiriant chwilio mwyaf ac nid oes esgus i beidio â bod â phresenoldeb yno. Mae yna dunnell o gwahanol fathau o fideos y dylai eich busnes fod yn gweithio arno i yrru traffig organig i'r fideos a thraffig atgyfeirio o YouTute i'ch gwefan. Heb sôn y bydd y fideos yn gwella profiad eich ymwelwyr ar eich gwefan eich hun. Rydyn ni'n ceisio cael fideo perthnasol ar bob tudalen o safle busnes i fanteisio ar ymwelwyr sy'n ei werthfawrogi dros ddarllen tunnell o wybodaeth mewn tudalen neu erthygl.
 • Semrush - Mae yna dipyn o ychydig yn wych Offer SEO allan yna ar gyfer chwilio organig. Dwi wedi defnyddio Semrush ers blynyddoedd, felly dydw i ddim yn ceisio'ch siglo chi dros un o'r lleill allan yna... dwi jest eisiau gwneud yn siwr eich bod yn deall eich bod rhaid cael mynediad i'r offer hyn i wir fonitro eich perfformiad chwilio organig. Os ydych chi'n agor porwr ac yn dechrau edrych ar dudalennau canlyniad peiriannau chwilio (SERPs) rydych chi'n cael canlyniadau wedi'u personoli. Hyd yn oed os nad ydych wedi mewngofnodi ac mewn ffenestr breifat, gall eich lleoliad corfforol effeithio'n uniongyrchol ar y canlyniadau rydych chi'n eu cael yn Google. Mae hwn yn gamgymeriad cyffredin yr wyf yn gweld cleientiaid yn ei wneud wrth wirio eu perfformiad eu hunain ... maent wedi mewngofnodi ac mae ganddynt hanes chwilio a fydd yn darparu canlyniadau wedi'u personoli a allai fod yn dra gwahanol i'r ymwelydd cyffredin. Gall offer fel hyn hefyd eich helpu i nodi cyfleoedd ar gyfer integreiddio cyfryngau eraill fel fideo, neu ddatblygu pytiau cyfoethog i mewn i'ch gwefan i wella eich gwelededd.

Newidynnau Allanol sy'n Effeithio ar Draffig Organig

Mae cynnal gwelededd uchel mewn canlyniadau chwilio ar delerau chwilio perthnasol yn hanfodol i lwyddiant marchnata digidol eich busnes. Mae'n bwysig cofio nad yw SEO yn rhywbeth sydd erioed gwneud… Nid yw'n brosiect. Pam? Oherwydd newidynnau allanol sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth:

 • Mae yna wefannau sy'n cystadlu yn eich erbyn am gael eu rhestru fel newyddion, cyfeirlyfrau a gwefannau gwybodaeth eraill. Os gallant ennill chwiliadau perthnasol, mae hynny'n golygu y gallant godi tâl arnoch am fynediad i'w cynulleidfa - p'un a yw hynny mewn hysbysebion, nawdd neu leoliad amlwg. Enghraifft wych yw Tudalennau Melyn. Mae Yellow Pages eisiau ennill canlyniadau chwilio y gellir dod o hyd i'ch gwefan fel eich bod yn cael eich gorfodi i'w talu i gynyddu eich gwelededd.
 • Mae yna fusnesau sy'n cystadlu yn erbyn eich busnes. Efallai eu bod yn buddsoddi'n helaeth mewn cynnwys ac SEO i fanteisio ar chwiliadau perthnasol rydych chi'n cystadlu arnyn nhw.
 • Mae profiad y defnyddiwr, newidiadau graddio algorithmig, a phrofion parhaus yn digwydd ar beiriannau chwilio. Mae Google yn ceisio gwella profiad eu defnyddwyr yn gyson a sicrhau canlyniadau chwilio o ansawdd. Mae hynny'n golygu efallai y byddwch chi'n berchen ar ganlyniad chwilio un diwrnod ac yna'n dechrau ei golli y nesaf.
 • Mae tueddiadau chwilio. Gall cyfuniadau allweddair gynyddu a lleihau mewn poblogrwydd dros amser a gall termau newid yn gyfan gwbl hyd yn oed. Os ydych chi'n gwmni atgyweirio HVAC, er enghraifft, byddwch chi'n mynd i uchafbwynt ar AC mewn tywydd poeth a materion ffwrnais mewn tywydd oer. O ganlyniad, wrth i chi ddadansoddi eich traffig o fis i fis, efallai y bydd nifer yr ymwelwyr yn newid yn sylweddol gyda'r duedd.

Dylai eich asiantaeth neu ymgynghorydd SEO fod yn cloddio i'r data hwn ac yn wirioneddol ddadansoddi a ydych chi'n gwella gyda'r newidynnau allanol hyn ar ben eich meddwl.

Monitro Allweddeiriau Sy'n Bwysig

Oes gennych chi'r cae SEO erioed lle mae'r bobl yn dweud y byddan nhw'n eich cael chi ar Dudalen 1? Ugh ... dilëwch y caeau hynny a pheidiwch â rhoi amser o'r dydd iddyn nhw. Gall unrhyw un raddio ar dudalen 1 am dymor unigryw ... prin ei fod yn cymryd unrhyw ymdrech. Yr hyn sy'n helpu busnesau i yrru canlyniadau organig yw manteisio ar delerau perthnasol heb frand sy'n arwain darpar gwsmer i'ch gwefan.

 • Allweddeiriau Brand - Os oes gennych chi enw cwmni unigryw, enw cynnyrch, neu hyd yn oed enwau'ch gweithwyr ... mae'n debyg y byddwch chi'n graddio am y termau chwilio hynny waeth pa mor fach o ymdrech rydych chi'n ei roi ar eich gwefan. Rwy'n well graddio ymlaen Martech Zone… Mae'n enw eithaf unigryw ar gyfer fy safle sydd wedi bod o gwmpas ers dros ddegawd. Wrth i chi ddadansoddi'ch safleoedd, dylid dadansoddi geiriau allweddol wedi'u brandio yn erbyn allweddeiriau heb eu brandio ar wahân.
 • Trosi Allweddeiriau - Nid yw pob allweddair heb frand yn bwysig, chwaith. Er y gall eich gwefan fod ar gannoedd o dermau, os nad ydyn nhw'n arwain at draffig perthnasol sy'n ymgysylltu â'ch brand, pam trafferthu? Rydym wedi ysgwyddo cyfrifoldebau SEO ar gyfer sawl cleient lle gwnaethom leihau eu traffig organig yn sylweddol wrth gynyddu eu trawsnewidiadau oherwydd ein bod yn canolbwyntio ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd gan y cwmni i'w cynnig!
 • Geiriau Allweddol Perthnasol - Strategaeth allweddol wrth ddatblygu a llyfrgell gynnwys yn darparu gwerth i'ch ymwelwyr. Er na all pob ymwelydd droi’n gwsmer, gall bod y dudalen fwyaf cynhwysfawr a defnyddiol ar bwnc adeiladu enw da ac ymwybyddiaeth eich brand ar-lein.

Mae gennym gleient newydd a oedd wedi buddsoddi degau o filoedd mewn safle a chynnwys dros y flwyddyn ddiwethaf lle maent yn safle ar gannoedd o termau chwilio, ac wedi cael DIM trawsnewidiad o'r wefan. Nid oedd llawer o'r cynnwys hyd yn oed wedi'i dargedu at eu gwasanaethau penodol ... roeddent yn llythrennol yn graddio ar delerau ar wasanaethau nad oeddent yn eu darparu. Am wastraff ymdrech! Rydyn ni wedi dileu'r cynnwys hwnnw gan nad ydyn nhw o unrhyw ddefnydd i'r gynulleidfa maen nhw'n ceisio ei chyrraedd.

Y canlyniadau? Llai o eiriau allweddol wedi'u rhestru ... gyda sylweddol Cynyddu mewn traffig chwilio organig perthnasol:

Llai o eiriau allweddol gyda mwy o draffig organig

Mae Monitro Tueddiadau yn hanfodol i berfformiad chwilio organig

Gan fod eich gwefan yn symud trwy gefnfor y we, bydd cynnydd a dirywiad bob mis. Nid wyf byth yn canolbwyntio ar safleoedd ar unwaith a thraffig ar gyfer fy nghleientiaid, rwy'n eu gwthio i edrych ar y data dros amser.

 • Nifer yr Allweddeiriau yn ôl Swydd Dros Amser - Mae cynyddu amser tudalen yn gofyn am amser a momentwm. Wrth i chi optimeiddio a gwella cynnwys eich tudalen, hyrwyddo'r dudalen honno, a phobl yn rhannu'ch tudalen, bydd eich safle'n cynyddu. Er bod y 3 safle uchaf ar dudalen 1 yn wirioneddol bwysig, efallai bod y tudalennau hynny wedi cychwyn yn ôl ar dudalen 10. Rwyf am sicrhau bod holl dudalennau'r wefan wedi'u mynegeio'n iawn a bod fy safle cyffredinol yn parhau i dyfu. Mae hynny'n golygu efallai na fydd y gwaith rydyn ni'n ei wneud heddiw hyd yn oed yn talu ar ei ganfed am dennynau ac addasiadau am fisoedd ... ond gallwn ni ddangos i'n cleientiaid yn weledol ein bod ni'n eu symud i'r cyfeiriad cywir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r canlyniadau hyn yn dermau perthnasol wedi'u brandio yn erbyn brandiau fel y trafodwyd uchod.

Safle Allweddair yn ôl Swydd

 • Nifer yr Ymwelwyr Organig Fis Dros Fis - Gan ystyried tueddiadau tymhorol ar gyfer y termau chwilio sy'n gysylltiedig â'ch busnes, rydych chi am edrych ar nifer yr ymwelwyr y mae eich gwefan yn eu caffael o beiriannau chwilio (newydd a rhai sy'n dychwelyd). Os yw'r tueddiadau chwilio yn gyson fis dros fis, byddwch chi am weld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr. Os yw tueddiadau chwilio wedi newid, byddwch chi am ddadansoddi a ydych chi'n tyfu er gwaethaf y tueddiadau chwilio. Os yw nifer eich ymwelwyr yn wastad, er enghraifft, ond mae tueddiadau chwilio i lawr am eiriau allweddol perthnasol ... rydych chi'n perfformio'n well mewn gwirionedd!
 • Nifer yr Ymwelwyr Organig Misol Flwyddyn Dros Flwyddyn - Gan ystyried tueddiadau tymhorol ar gyfer y termau chwilio sy'n gysylltiedig â'ch busnes, byddwch hefyd am edrych ar nifer yr ymwelwyr y mae eich gwefan yn eu caffael o beiriannau chwilio (newydd a rhai sy'n dychwelyd) o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Mae natur dymhorol yn effeithio ar y mwyafrif o fusnesau, felly mae dadansoddi nifer eich ymwelwyr bob mis o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol yn ffordd wych o weld a ydych chi'n gwella neu a oes angen i chi gloddio i weld beth sydd angen ei optimeiddio.
 • Nifer y Trawsnewidiadau o Draffig Organig - Os nad yw'ch asiantaeth ymgynghorydd yn clymu traffig a thueddiadau i ganlyniadau busnes gwirioneddol, maen nhw'n eich methu chi. Nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n hawdd ei wneud ... dydi o ddim. Nid yw taith y cwsmer i ddefnyddwyr a busnesau yn lân hwylio gwerthu fel yr hoffem ddychmygu. Os na allwn glymu rhif ffôn neu gais gwe penodol â ffynhonnell ar gyfer y blaen, rydym yn gwthio ein cleientiaid yn galed i adeiladu gweithdrefnau gweithredu safonol sy'n dogfennu'r ffynhonnell honno. Mae gennym gadwyn ddeintyddol, er enghraifft, sy'n gofyn i bob cleient newydd sut y clywsant amdanynt ... mae'r mwyafrif bellach yn dweud Google. Er nad yw hynny'n gwahaniaethu rhwng y pecyn map neu'r SERP, rydyn ni'n gwybod bod yr ymdrechion rydyn ni'n gwneud cais i'r ddau yn talu ar ei ganfed.

Mae canolbwyntio ar drawsnewidiadau hefyd yn eich helpu chi i wneud hynny optimeiddio ar gyfer trawsnewidiadau! Rydym yn gwthio ein cleientiaid fwy a mwy i integreiddio sgwrsio byw, clicio-i-alw, ffurflenni syml, a chynigion i helpu i gynyddu cyfraddau trosi. Pa ddefnydd sy'n graddio'n uchel ac yn tyfu'ch traffig organig os nad yw'n gyrru mwy o dennynau ac addasiadau?!

Ac os na allwch droi ymwelydd organig yn gwsmer nawr, yna mae angen i chi hefyd ddefnyddio strategaethau meithrin a all eu helpu i lywio taith y cwsmer i ddod yn un. Rydyn ni'n caru cylchlythyrau, ymgyrchoedd diferu, ac yn cynnig llofnodion i ddenu ymwelwyr newydd i ddychwelyd.

Ni fydd Adroddiadau SEO Safonol yn Adrodd y Stori Gyfan

Byddaf yn onest nad wyf yn defnyddio unrhyw un o'r llwyfannau uchod i gynhyrchu unrhyw adroddiadau safonol. Nid oes unrhyw ddau fusnes yn union fel ei gilydd ac rwyf mewn gwirionedd eisiau talu mwy o sylw i ble y gallwn gyfalafu a gwahaniaethu ein strategaeth yn hytrach na dynwared safleoedd cystadleuol. Os ydych chi'n gwmni hyperleol, er enghraifft, nid yw monitro'ch twf traffig chwilio rhyngwladol yn mynd i helpu mewn gwirionedd, ynte? Os ydych chi'n gwmni newydd heb unrhyw awdurdod, ni allwch gymharu'ch hun â'r gwefannau sy'n ennill y prif ganlyniadau chwilio. Neu hyd yn oed os ydych chi'n fusnes bach gyda chyllideb gyfyngedig, yn rhedeg adroddiad nad yw cwmni sydd â chyllideb farchnata miliwn o ddoleri yn gredadwy.

Mae angen hidlo, segmentu a chanolbwyntio data pob cleient ar bwy yw eu cynulleidfa darged a'u cwsmer fel y gallwch wneud y gorau o'u gwefan dros amser. Rhaid i'ch asiantaeth neu ymgynghorydd ddeall eich busnes, i bwy rydych chi'n gwerthu, beth yw eich gwahaniaethwyr, ac yna cyfieithu hynny i ddangosfyrddau a metrigau sy'n bwysig!

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o Semrush ac rwy'n defnyddio ein cyswllt cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.