Sut i Uno Cronfeydd Data Mawr

Beth yw Purge Uno a Sut i Berfformio Un

Mae menter gyfartalog yn defnyddio 464 o geisiadau arferiad i ddigideiddio ei brosesau busnes. Ond o ran cynhyrchu mewnwelediadau defnyddiol, rhaid cyfuno'r data sy'n bodoli o ffynonellau gwahanol a'u huno. Gan ddibynnu ar nifer y ffynonellau dan sylw a strwythur y data a storir yn y cronfeydd data hyn, gall hon fod yn dasg eithaf cymhleth. Am y rheswm hwn, mae'n hollbwysig bod cwmnïau'n deall yr heriau a'r broses o uno cronfeydd data mawr.  

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod beth yw'r broses carthu uno a gweld sut y gallwch uno purge cronfeydd data mawr. Gadewch i ni ddechrau. 

Beth Yw Purge Uno?

Mae Merge purge yn broses systematig sy'n sgrinio'r holl gofnodion sy'n byw o wahanol ffynonellau ac yn gweithredu algorithmau lluosog sy'n glanhau, yn safoni ac yn dad-ddyblygu data i greu golwg sengl, gynhwysfawr o'ch endidau, megis cwsmeriaid, cynhyrchion, gweithwyr, ac ati. proses ddefnyddiol iawn, yn enwedig ar gyfer sefydliadau sy'n cael eu gyrru gan ddata.  

Enghraifft: Cyfuno cofnodion cwsmeriaid carthu 

Gadewch i ni ystyried set ddata cwsmeriaid cwmni. Mae gwybodaeth cwsmeriaid yn cael ei chipio mewn mannau lluosog, gan gynnwys ffurflenni gwe ar dudalennau glanio, offer awtomeiddio marchnata, sianeli talu, offer olrhain gweithgaredd, ac ati. Pe baech am berfformio priodoli plwm i ddeall yr union lwybr a arweiniodd at drosi plwm, byddai angen yr holl fanylion hyn arnoch mewn un lle. Gall uno a glanhau setiau data cwsmeriaid mawr i gael golwg 360 o'ch sylfaen cwsmeriaid agor drysau mawr i'ch busnes, megis dod i gasgliadau am ymddygiad cwsmeriaid, strategaethau prisio cystadleuol, dadansoddi'r farchnad, a llawer mwy. 

Sut i Uno Cronfeydd Data Mawr? 

Gall y broses carthu uno fod ychydig yn gymhleth gan nad ydych am golli gwybodaeth neu gael gwybodaeth anghywir yn eich set ddata ddilynol. Am y rheswm hwn, rydym yn perfformio rhai prosesau cyn y broses carthu uno gwirioneddol. Gadewch i ni edrych ar yr holl gamau sydd ynghlwm wrth y broses hon. 

 1. Cysylltu pob cronfa ddata i ffynhonnell ganolog – Y cam cyntaf yn y broses hon yw cysylltu'r cronfeydd data â ffynhonnell ganolog. Gwneir hyn i ddod â data at ei gilydd mewn un lle fel y gellir cynllunio'r broses uno yn well trwy ystyried yr holl ffynonellau a data dan sylw. Efallai y bydd hyn yn gofyn ichi dynnu data o nifer o leoedd, megis ffeiliau lleol, cronfeydd data, storfa cwmwl, neu gymwysiadau trydydd parti eraill. 

 1. Proffilio data i ddatgelu manylion strwythurol - Proffilio data yn golygu cynnal dadansoddiad cyfanredol ac ystadegol ar eich data a fewnforiwyd i ddatgelu ei fanylion strwythurol a nodi cyfleoedd glanhau a thrawsnewid posibl. Er enghraifft, bydd proffil data yn dangos rhestr i chi o'r holl briodoleddau sy'n bresennol ym mhob cronfa ddata, yn ogystal â'u cyfradd llenwi, math o ddata, hyd nodau uchaf, patrwm cyffredin, fformat, a manylion eraill o'r fath. Gyda'r wybodaeth hon, gallwch ddeall y gwahaniaethau sy'n bresennol yn y setiau data cysylltiedig a'r hyn y mae angen i chi ei ystyried a'i drwsio cyn cyfuno data. 

 1. Dileu heterogenedd data – strwythurol a geirfaol Mae heterogenedd data yn cyfeirio at y gwahaniaethau strwythurol a geirfaol sy'n bresennol rhwng dwy set ddata neu fwy. Enghraifft o heterogenedd adeileddol yw pan fydd un set ddata yn cynnwys tair colofn ar gyfer enw (Cyntaf, Canol, a Cyfenw), tra bod y llall yn cynnwys un yn unig (Enw llawn). I'r gwrthwyneb, mae a wnelo heterogenedd geirfaol â'r cynnwys sy'n bresennol mewn colofn, er enghraifft y Enw llawn colofn mewn un gronfa ddata yn storio'r enw fel Jane Doe, tra bod y set ddata arall yn ei storio fel Doe, Jane

 1. Glanhau, dosrannu a hidlo data – Unwaith y bydd gennych yr adroddiadau proffil data a'ch bod yn ymwybodol o'r gwahaniaethau sy'n bresennol rhwng eich setiau data, gallwch nawr ddechrau trwsio pethau a allai achosi problemau yn ystod y broses glanhau uno. Gall hyn gynnwys: 
  • Llenwi gwerthoedd gwag, 
  • Trawsnewid mathau data o briodoleddau penodol, 
  • Dileu neu amnewid gwerthoedd anghywir, 
  • Dosrannu priodoledd i adnabod is-gydrannau llai, neu gyfuno dwy nodwedd neu fwy gyda'i gilydd i ffurfio un golofn, 
  • Hidlo priodoleddau yn seiliedig ar ofynion y set ddata canlyniadol, ac ati. 

 1. Paru data i ddatgelu endidau a dad-ddyblygu – Mae'n debyg mai dyma brif ran eich proses glanhau uno data: paru cofnodion i ddarganfod pa gofnodion sy'n perthyn i'r un endid a pha rai sy'n ddyblygiad cyflawn o gofnod sy'n bodoli. Mae cofnodion fel arfer yn cynnwys priodoleddau adnabod unigryw, megis SSN ar gyfer cwsmeriaid. Ond mewn rhai achosion, gall y nodweddion hyn fod ar goll. Cyn y gallwch gyfuno data yn effeithiol i gael golwg sengl o'ch endidau, rhaid i chi berfformio paru data i ddod o hyd i gofnodion dyblyg neu'r rhai sy'n perthyn i endid. Rhag ofn y bydd dynodwyr ar goll, gallwch berfformio algorithm paru niwlog sy'n dewis cyfuniad o briodoleddau o'r ddau gofnod, ac yn cyfrifo'r tebygolrwydd y byddant yn perthyn i'r un endid. 

 1. Cynllunio rheolau carthu uno – Pan fyddwch wedi nodi'r cofnodion paru, gall fod yn anodd dewis y prif gofnod a labelu eraill fel rhai dyblyg. Ar gyfer hyn, gallwch ddylunio set o reolau carthu uno data sy'n cymharu cofnodion yn unol â'r meini prawf diffiniedig a dewis prif gofnod yn amodol, dad-ddyblygu, neu mewn rhai achosion, trosysgrifo data mewn cofnodion. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi awtomeiddio'r canlynol: 
  • Cadw'r record sydd â'r hiraf cyfeiriad,  
  • Dileu cofnodion dyblyg sy'n dod o ffynhonnell ddata benodol, a 
  • Trosysgrifo'r Rhif ffôn o ffynhonnell benodol i'r cofnod meistr. 

 1. Cyfuno a glanhau data i gael y cofnod euraidd – Dyma gam olaf y broses lle mae proses carthu uno yn digwydd. Cymerwyd yr holl gamau blaenorol i sicrhau gweithrediad proses llwyddiannus a chynhyrchiad canlyniadau dibynadwy. Os ydych chi'n defnyddio uwch uno meddalwedd carthu, gallwch chi gyflawni'r prosesau blaenorol yn ogystal â'r broses carthu uno o fewn yr un offeryn mewn mater o funudau. 

Ac yno mae gennych chi - uno cronfeydd data mawr i gael golwg sengl o'ch endidau. Gall y broses fod yn un syml ond deuir ar draws nifer o heriau wrth ei gweithredu, megis goresgyn materion integreiddio, heterogenedd, a scalability, yn ogystal ag ymdrin â disgwyliadau afrealistig y partïon eraill dan sylw. Gall defnyddio offeryn meddalwedd sy'n gwneud awtomeiddio ac ailadroddadwyedd rhai prosesau yn haws yn bendant helpu'ch timau i uno cronfeydd data mawr yn gyflym, yn effeithiol ac yn gywir. 

Rhowch gynnig ar Data Ysgol Cyfuno Purge Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.