Sut i Gwneud y mwyaf o Ymgysylltiad Cynulleidfa a Chaffael Adborth

cyfryngau cymdeithasol

cyfryngau cymdeithasolCreu cyffro o amgylch busnes a chael eich cynulleidfa darged i ymddiddori yn eich cynhyrchion neu wasanaethau yw'r cam cyntaf i adeiladu cymuned ffyddlon. Yn y tymor byr, gall hyn arwain at fwy o draffig a gwerthiant. Yn y tymor hir, gall hyn sefydlu lleng o lysgenhadon brand sy'n gweithredu'n debyg iawn i dîm o farchnatwyr gerila. Gan fod ennill dros galonnau eich demograffig yn dibynnu'n fawr ar ymgysylltu â'r gynulleidfa, mae'n bwysig defnyddio effeithiol arferion ymgysylltu a chael adborth. Dyma rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i'w falu a gwneud i'ch busnes ffynnu.

Galwadau i Weithredu

Weithiau, mae pawb ei angen ychydig yn beiddgar ac yn berswadio cynnil i gael eu cymell. O ganlyniad, gall deall pŵer galwadau i weithredu a'u rhoi ar waith wella ymgysylltiad y gynulleidfa yn gyflym. Wrth greu cynnwys marchnata, mae'n bwysig manteisio ar eich gwaith caled trwy ymgorffori rhyw fath o alwad i weithredu i gael eich cynulleidfa i gymryd y cam nesaf. Gallai hyn fod yn ymateb i gwestiwn ar ddiwedd post blog i sbarduno trafodaeth neu gael ymwelwyr i gofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost felly gallwch chi ffurfio perthnasoedd agosach.

Wrth ddefnyddio galwad i weithredu, mae'n bwysig ei roi yn y lleoliad cywir a sicrhau ei fod yn dilyn dilyniant rhesymegol. Yn y rhan fwyaf o achosion, rhoddir hwn ar ddiwedd y cynnwys ar ôl i chi ddarparu gwerth a / neu ateb cwestiwn. Ar ôl i chi brofi eich hun i fod yn wybodus ac yn ddibynadwy, dylai eich cynulleidfa deimlo'n fwy cyfforddus ag ymgysylltu. Dyma'r amser perffaith i ymgorffori galwad i weithredu a chael pobl i ryngweithio ar ryw lefel.

Byddwch yn Bersonol 

Er bod y byd ac arferion busnes wedi dod yn fwy awtomataidd ac yn llai personol yn ddiweddar, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i hiraethu am y cyffyrddiad dynol. Ni waeth pa mor ddatblygedig yn dechnolegol yr ydym yn dod, mae busnes da yn seiliedig i raddau helaeth ar berthnasoedd a chreu cysylltiadau â chwsmeriaid. Dyna pam mae caniatáu i'ch personoliaeth ddisgleirio trwy'ch cynnwys a bod yn bersonadwy mor fanteisiol. Yn hytrach na llechu yn y cysgodion, mae'n well bod yn dryloyw a gadael iddyn nhw ddod i'ch adnabod chi ar lefel fwy personol. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd:

  • Defnyddio naws gyfeillgar wrth greu cynnwys
  • Osgoi jargon rhy gymhleth na fydd eich cynulleidfa yn ei ddeall o bosibl
  • Ceisio peidio â dod ar draws fel bod yn rhodresgar
  • Ymateb yn brydlon i sylwadau ac ymholiadau
  • Datblygu arddull unigryw sy'n eich gwahaniaethu chi oddi wrth gystadleuwyr

Efallai y byddwch hefyd am gynnwys ychydig o luniau ohonoch chi ac aelodau'r tîm yn cymryd rhan mewn gweithgareddau y tu allan i fusnes. Trwy adael i'ch cynulleidfa ddod i'ch adnabod ar lefel fwy personol, dylai meithrin perthynas ddod yn llawer haws a dylai'r ymgysylltiad gynyddu'n naturiol.

Byddwch ym mhobman

gyda 56 y cant o bobl yn y byd sy'n defnyddio rhyw fath o gyfryngau cymdeithasol, ni fu erioed yn haws bod yn hygyrch. Trwy ei gwneud yn gyfleus i'ch demograffig ddod o hyd i'ch busnes ac aros yn gyfredol, gallwch eu cadw i ryngweithio'n gyson. Gellir cyflawni hyn fel rheol trwy redeg deallus ymgyrch farchnata cyfryngau cymdeithasol a defnyddio amrywiaeth o wefannau. Mae bod ar sawl gwefan yn bwysig oherwydd mae'n caniatáu ichi gyrraedd y ganran fwyaf o'ch cynulleidfa. Mae hyn hefyd yn sefydlu rhwydwaith ar gyfer presenoldeb ar-lein hollgynhwysol sy'n ddefnyddiol ar gyfer brandio. Fel arall, gall glynu gyda dim ond un neu ddau rwydwaith leihau eich effaith a'ch ymgysylltiad.

Wrth ddechrau arni, mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n dechrau gyda'r dewisiadau mwyaf rhesymegol ac yn creu proffiliau ar Facebook a Twitter. Os ydych chi'n bwriadu rhwydweithio â gweithwyr busnes proffesiynol eraill, mae LinkedIn a Google+ yn fanteisiol. Ar gyfer marchnata delwedd ganolog, mae Pinterest, Instagram a Tumblr yn ddewisiadau da. Mae Youtube yn berffaith ar gyfer integreiddio fideos. Mae yna hefyd wefannau nodau tudalen cymdeithasol fel Reddit, Stumbleupon a Digg a all fynd ag ef hyd yn oed un cam ymhellach.

Rhowch eich Cynulleidfa i mewn ar y Weithred

Mae gan fodau dynol awydd naturiol i gael eu cynnwys, felly gall manteisio ar yr awydd hwn fod yn fuddiol. Er enghraifft, gallai annog darllenwyr i ymhelaethu ar bost blog a dechrau trafodaeth sefydlu lefel o gynhwysiant. Mae gwneud hynny yn lladd dau aderyn ag un garreg oherwydd ei fod yn caniatáu ichi ryngweithio â darllenwyr a'ch darllenwyr i ryngweithio â'i gilydd. Ar yr un pryd, mae'n llwybr perffaith ar gyfer cael adborth gwerthfawr.

Ar gyfer busnes sy'n seiliedig ar gynnyrch, efallai y byddwch chi'n gofyn i gwsmeriaid anfon lluniau ohonyn nhw'n defnyddio'r cynnyrch a'i bostio ar eich gwefan neu broffiliau cyfryngau cymdeithasol. Syniad arall yw cael cystadlaethau lle mae'r enillydd yn derbyn gwobr ariannol, cwpon neu gynnyrch am ddim. Efallai y bydd perchennog bwyty yn gofyn i ddilynwyr Facebook roi syniadau ar gyfer math newydd o bwdin. Byddai pwy bynnag a gynigiodd y syniad a ddewisir yn ennill gwobr am ddim.

Pwysigrwydd Adborth

Er mwyn atal cylch dieflig o gamgymeriadau a rhoi eich busnes ar y llwybr i lwyddiant, mae'n bwysig derbyn adborth diduedd gan eich cynulleidfa yn barhaus. Er efallai na fydd bob amser yn braf clywed sylwadau negyddol, gall beirniadaeth adeiladol ddweud wrthych pa addasiadau y mae'n rhaid eu gwneud. Ar y llaw arall, bydd sylwadau cadarnhaol yn dangos i chi beth rydych chi'n ei wneud yn iawn fel y gallwch chi rinsio ac ailadrodd. Dyma rai syniadau ar gyfer cael adborth.

Blwch neu Ffurflen Adborth

Efallai mai hwn yw'r opsiwn mwyaf syml ac mae'n berffaith ar gyfer sylwi ar feysydd problemus. Ar gyfer defnyddwyr WordPress, mae nifer o ategion ar gael a fydd yn gosod blwch neu ffurflen adborth yn gyflym. Yn nodweddiadol, dylid eu rhoi yn y bar ochr fel teclyn neu fel tudalen unigol o dan bennawd gwefan. Mae rhai ond yn caniatáu sylwadau syml, ac mae eraill yn fwy cymhleth ac yn caniatáu i'ch cynulleidfa raddio meini prawf penodol eich busnes.

Arolygon

Mae arolygon yn ffordd wych o bennu boddhad cyffredinol eich cynulleidfa a'ch sylfaen cwsmeriaid. Maent hefyd yn un o'r ffyrdd hawsaf o adnabod patrymau cadarnhaol a negyddol. Trwy ddefnyddio platfform fel Survey Monkey, gallwch greu arolygon sy'n benodol i'ch busnes. Ar ôl creu arolwg, arolwg barn neu holiadur, gellir eu hanfon at eich cynulleidfa trwy e-bost, Twitter, cysylltiadau cwsmeriaid, ac ati. Gan fod gan lawer o bobl fywydau prysur ac nad ydyn nhw am lenwi arolygon hirwyntog, fel arfer mae'n well eu cadw syml heb ddim mwy na 10 cwestiwn. Er, yn ôl KISSmetrics, dim ond pum cwestiwn sydd yn yr arolwg delfrydol. O ganlyniad, mae'n ddoeth gofyn dim ond cwestiynau allweddol y gall pobl eu llenwi'n gyflym.

Dadansoddeg

Yn olaf, gall defnyddio platfform soffistigedig ar gyfer dadansoddi ymddygiad cynulleidfa ddarparu gwybodaeth werthfawr i chi. Y platfform o ddewis i lawer o fusnesau yw Google Analytics oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn gynhwysfawr iawn.

Mae'n dangos llu o ddata gan gynnwys iaith a lleoliad y defnyddiwr, ffynonellau traffig, pa mor hir y mae defnyddwyr yn aros ar eich gwefan a pha ddyfeisiau y mae eich cynulleidfa yn eu defnyddio i gael mynediad at gynnwys. Mae ganddo hefyd dudalen analytics mae hynny'n dangos pa rannau o wefan sy'n derbyn y nifer fwyaf o gliciau.

Gwybodaeth busnes a warysau data yn ddau faes sy'n dod yn bwysicach o lawer hefyd. Mae casglu a dadansoddi data adborth cwsmeriaid (yn ogystal ag ymddygiad defnyddwyr, data clicio drwodd, a llawer mwy) yn hanfodol ar gyfer nodi problemau a chyfleoedd, yna manteisio arnynt.

O ran SEO, mae Google Analytics yn darparu rhestr o eiriau allweddol y mae defnyddwyr wedi'u nodi i ddod o hyd i'ch cynnwys. Mae'r platfform hwn hefyd yn torri pob darn unigol o gynnwys i lawr felly byddwch chi'n gwybod pa swyddi sy'n cael y nifer fwyaf o safbwyntiau. Trwy roi'r holl ddata hwn at ei gilydd, gallwch gael adborth pendant i helpu gyda chreu a marchnata cynnwys yn y dyfodol.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.