Grym Data: Sut Mae Sefydliadau Arwain yn Trosoledd Data Fel Mantais Gystadleuol

Dataladder: Grym Trosoledd Data

Data yw ffynhonnell mantais gystadleuol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Borja Gonzáles del Regueral - Is-ddeon, Ysgol Gwyddorau Dynol a Thechnoleg Prifysgol IE

Mae arweinwyr busnes yn llwyr ddeall pwysigrwydd data fel ased sylfaenol ar gyfer eu twf busnes. Er bod llawer wedi sylweddoli ei arwyddocâd, mae'r mwyafrif ohonynt yn dal i gael trafferth deall sut gellir ei ddefnyddio i sicrhau gwell canlyniadau busnes, megis trosi mwy o ragolygon yn gwsmeriaid, gwella enw da brand, neu ennill mantais gystadleuol yn y diwydiant yn erbyn chwaraewyr eraill.

Gall cystadleurwydd diwydiannol ddeillio o lawer o ffactorau. Ond arsylwyd y gellir rheoli a thrin y rhan fwyaf o'r ffactorau hyn trwy gasglu a dadansoddi data. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dysgu'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ymyl cystadleuol cwmni yn y diwydiant, a sut y gall data sefydliadol gyfrannu at wella cystadleurwydd.

Perfformio'n well na Chystadleuwyr gyda Mentrau Data

Yn yr oes sydd ohoni, mae gan ddefnyddwyr restr hir o opsiynau i ddewis ohonynt wrth chwilio am gynnyrch neu wasanaeth. Gall casglu data a dadansoddeg helpu sefydliad yn eang i osod ei hun fel chwaraewr sy'n gwahaniaethu yn y farchnad.

Gadewch i ni fynd dros y tri ffactor uchaf sy'n dylanwadu ar ddewis defnyddiwr wrth ganolbwyntio ar sut y gall casglu a dadansoddi data wella atyniad brand yn erbyn cystadleuwyr eraill yn y farchnad.

Ffactor 1: Mae angen y farchnad yn diwallu cynnig cynnyrch

Mae nodweddion a phriodoleddau unigryw cynnyrch yn ei wahaniaethu oddi wrth ei gystadleuaeth. Os ydych chi'n gwerthu'r un cynnyrch â chystadleuwyr, heb unrhyw werth unigryw ychwanegol, mae siawns uchel y gall eich cystadleuwyr ddenu mwy o ddefnyddwyr gydag offrymau gwerth ychwanegol. Mae rhagfynegi ymddygiad defnyddwyr a deall eu gofynion yn gam pwysig o ennill mantais gystadleuol yn y farchnad.

Menter data i darogan ymddygiad defnyddwyr

Mae patrwm penodol y tu ôl i'r hyn y mae defnyddwyr yn ei brynu mewn marchnad a pha nodweddion y maent yn edrych amdanynt wrth wneud y penderfyniad prynu. Gallwch ddadansoddi data'r farchnad i ddeall:

  • Pa nodweddion cynnyrch sy'n cael mwy o sylw gan ddefnyddwyr?
  • Pa anghenion mae defnyddwyr yn eu diwallu â'u pryniannau?
  • Pa gynhyrchion y mae defnyddwyr fel arfer yn eu prynu gyda'i gilydd?

Ffactor 2: Gweledigaeth Strategol Gystadleuol

Mae'n hanfodol cadw'n ymwybodol o gystadleuaeth a'u symudiadau strategol fel y gallwch alinio'ch penderfyniadau yn gystadleuol hefyd. P'un a yw'n hyrwyddiadau, gostyngiadau, neu'n wybodaeth brisio, mae'n bwysig casglu'r wybodaeth hon o ddata'r gorffennol, yn hytrach na dilyn greddf y perfedd.

Menter data ar gyfer gwneud penderfyniadau cystadleuol

Gall dadansoddeg data eich helpu i ddeall cystadleuaeth yn well o ran:

  • Pa gynlluniau hyrwyddo a disgownt sy'n cynnig cystadleuwyr eraill?
  • Beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar gyfraddau prisio'ch cystadleuwyr?
  • Pa mor fodlon yw cwsmeriaid eich cystadleuydd â'u pryniannau?

Ffactor 3: Gwell Argaeledd Cynnyrch a Hygyrchedd

Y dyddiau hyn mae defnyddwyr yn disgwyl danfoniadau cynnyrch cyflym, yn ogystal â phrofiad omnichannel llyfn. Oherwydd hyn, mae angen i frandiau sicrhau bod eu stocrestrau'n cael eu llenwi â symiau a mathau priodol o gynhyrchion yn unol â gofynion y farchnad. Yn yr un modd, mae marchnata gwybodaeth am gynnyrch mewn modd cywir, a galluogi cwsmeriaid i gyrchu ac archebu'r un cynhyrchion o sianeli ar-lein yn ogystal â siopau mewnol yn bwysig iawn.

Menter data i gwella argaeledd a hygyrchedd cynnyrch

Gall dadansoddeg data eich helpu i ateb cwestiynau fel:

  • Beth yw'r gwerthiannau canrannau yn y siop o'u cymharu ag ar-lein?
  • Beth yw'r lleoliadau mwyaf cyffredin ar gyfer dosbarthu cynnyrch?
  • Ble mae defnyddwyr yn darllen am eich cynhyrchion / gwasanaethau?

Grym Glân Dyddiad

Ar gyfer yr holl gwestiynau a amlygwyd uchod, gallwch naill ai ddyfalu'r atebion iddynt trwy reddfau perfedd, neu ddefnyddio data cywir, dibynadwy o'r gorffennol a gwneud penderfyniadau wedi'u cyfrifo yn y dyfodol. Ond mae ychydig yn fwy cymhleth na hyn. Nid yw data sy'n cael ei gasglu a'i storio gan lawer o sefydliadau yn y fformat cywir a chywir i'w ddefnyddio i'w ddadansoddi, a rhaid iddo fod yn destun cylch bywyd rheoli ansawdd data cyn y gellir ei ddefnyddio am resymau o'r fath.

Mae cylch bywyd ansawdd data yn mynd â'ch data trwy gyfres o gamau i sicrhau defnyddioldeb a chywirdeb data, megis integreiddio data, proffilio, sgwrio, glanhau, tynnu a chyfuno. Offer ansawdd data hunanwasanaeth wedi ei gwneud yn eithaf haws awtomeiddio rheoli ansawdd data gyda llai o amser, cost a buddsoddiad llafur. Gall rheoli ansawdd data mewn amser alluogi cyfrifo mesurau cystadleuol mewn amser real, megis gofynion y farchnad, dewisiadau defnyddwyr, prisio a hyrwyddiadau, a hygyrchedd cynnyrch, ac ati.