Y Canllaw Ultimate i Lansio Gwasanaeth Fideo Tanysgrifio

Datblygu Gwasanaeth Tanysgrifio Fideo

Mae yna reswm da iawn pam Fideo Tanysgrifio Yn ôl y Galw Mae (SVOD) yn chwythu i fyny ar hyn o bryd: dyna mae pobl ei eisiau. Heddiw mae mwy o ddefnyddwyr yn dewis cynnwys fideo y gallant ei ddewis a'i wylio ar alw, yn hytrach na gwylio rheolaidd. 

Ac mae stats yn dangos nad yw SVOD yn arafu. Mae dadansoddwyr yn rhagweld ei dwf i gyrraedd y 232 miliwn o farc gwylwyr erbyn 2020 yn yr UD. Disgwylir i wylwyr byd-eang wneud hynny ffrwydro i 411 miliwn erbyn 2022, i fyny o 283 miliwn yn 2018.

Ystadegau Fideo o Statistica

ffynhonnell: Ystadegau

Er bod niferoedd y gwylwyr yn drawiadol, nid yw'r stats syfrdanol yn gorffen yno. Disgwylir i'r refeniw byd-eang rhagamcanol gyrraedd $ 22 biliwn. Bydd cyfran y llew yn mynd i enwau cartrefi mawr fel Netflix, Amazon Prime a Hulu, ond mae yna gannoedd o filoedd o grewyr fideo annibynnol yn cyfnewid am y farchnad SVOD ffyniannus hefyd. 

At Usgrîn, rydyn ni'n cael gweithio gyda chrewyr cynnwys fideo annibynnol. Mae'r rhain yn frandiau sydd wedi adeiladu cymunedau mawr sy'n talu'n fisol am fynediad at gynnwys premiwm. 

Rhwydwaith Cymerwch Lwyfan, er enghraifft. Wedi'i sefydlu gan Rich Affannato, Jesse Kearney a Bobby Traversa, y syniad oedd dod â'r golygfeydd gwreiddiol gorau, ffilmiau, rhaglenni dogfen theatr fyw, sioeau realiti, sioeau amrywiaeth a chyngherddau i gynulleidfa ehangach. 

Heddiw, am ddim ond $ 3.99 y mis, gallwch gael mynediad at amrywiaeth o berfformiadau theatrig yn uniongyrchol o'ch ffôn clyfar Apple neu Android, neu ddyfais Roku neu FireTV.

Gwreiddiol y Llwyfan

Mae crewyr SVOD hefyd yn rhychwantu amrywiol ddiwydiannau. Er enghraifft, meddwl Jeff Krasno a Schuyler Grant oedd Wanderlust TV. Digwyddodd ar ôl i'r pâr sylweddoli pa mor fawr oedd dilyniant a gasglwyd ganddynt o ŵyl Wanderlust a gynhaliwyd yn 2009. 

Ymlaen yn gyflym i heddiw ac mae Wanderlust TV yn darparu tunnell o fideos i selogion yoga. Gallwch ddewis o blith grŵp mawr o hyfforddwyr, pob un yn cynnig ymarferion amrywiol a lefelau anhawster.

Dosbarthiadau Fideo

Os ydych chi wedi meddwl am ddechrau eich gwasanaeth SVOD eich hun, dim ond dwy o lawer o enghreifftiau gwych yw'r rhain sy'n werth edrych arnyn nhw. Mae SVOD, y tu hwnt i fod yn ffordd wych o gynhyrchu refeniw, hefyd yn ffordd graff o gefnogi strategaeth farchnata gyffredinol eich brand. 

Mae fideo yn cael ei fwyta bob dydd mewn symiau mawr. Mae hefyd ym mhobman yr ewch chi, sy'n golygu bod eich cystadleuwyr yn ôl pob tebyg wedi dechrau cynhyrchu fideo i apelio at fwy o'ch cwsmeriaid delfrydol. 

Yn y blogbost hwn, byddaf yn rhannu sut y gallwch chi lansio'ch gwasanaeth SVOD eich hun. Esboniaf sut mae'r model fideo tanysgrifio yn gweithio, sut i baratoi'ch brand i fynd yn fyw gyda chynnwys y gall eich cynulleidfa ei gyrchu'n hawdd, a sut i farchnata'ch gwasanaeth SVOD newydd a throi ymwelwyr yn danysgrifwyr.  

Ond cyn i ni gloddio i bob pwynt, beth yw fideo tanysgrifio beth bynnag?

Deall Model Busnes SVOD

Mae fideo tanysgrifio yn wasanaeth sydd ar gael i danysgrifwyr am bremiwm misol. Fel tanysgrifiad cylchgrawn, mae defnyddwyr yn talu ffi benodol ac mae ganddynt fynediad at gynnwys fideo. Yn wahanol i danysgrifiad cylchgrawn, mae gwasanaethau SVOD yn cynnig mynediad ar alw i'r holl fideo neu gallant ddarparu penodau a ryddhawyd dros amser. 

Mae ffioedd tanysgrifio yn cael eu pennu gan grewyr cynnwys fideo a gallant amrywio o gyn ised â $ 2 i fyny.

Pa mor llwyddiannus y gall gwasanaeth SVOD fod? 

Fel darparwr platfform SVOD, rydym yn cefnogi siopau ar draws amrywiol ddiwydiannau. Un o'n categorïau sy'n ennill cyflog uchel yw iechyd a ffitrwydd. O fewn eleni, rydym wedi gweld cynnydd o 52% yn nifer y siopau newydd a lansiwyd yn y categori hwn. 

Yn fwy na hynny, roedd pob siop yn ennill $ 7,503 y mis ar gyfartaledd rhwng Ebrill a Mehefin. Mae hyn yn profi bod lle i grewyr cynnwys fideo annibynnol fynd i mewn i'r farchnad SVOD a chynhyrchu refeniw. 

Sut mae cychwyn arni?

Cam 1: Dewch o Hyd i'ch Cilfach a Datblygu Brand

Mae'n debyg mai sefydlu'ch arbenigol yw un o'r camau pwysicaf y byddwch chi'n eu cymryd i adeiladu gwasanaeth SVOD llwyddiannus. Tra bod gwefannau fel Netflix a Hulu yn darparu ar gyfer pawb, rydym wedi gweld crewyr fideo annibynnol yn ei chael hi'n anodd wrth geisio copïo'r model busnes hwnnw.

Bydd Niching down yn eich helpu i gynhyrchu cynnwys wedi'i dargedu ar gyfer cynulleidfa benodol. O'ch cyplysu â thactegau marchnata craff, fe welwch y bydd eich cynnwys yn cyrraedd mwy o'r bobl iawn, gan arwain at y twf rydych chi ar ei ôl.

Bydd dod o hyd i'ch arbenigol hefyd yn gwneud datblygu'ch brand yn llawer symlach.

Mae pobl yn gravitate i frandiau. Po fwyaf clir yw neges a lleoliad eich brand, yr hawsaf y gall eich cwsmeriaid delfrydol ei gydnabod. O ran creu eich gwasanaeth SVOD, mae brandio yn hanfodol. 

Ond mae'n fwy na logo yn unig. Mae'n cynnwys y lliwiau y bydd eich brand yn eu defnyddio, naws a llais eich copi gwefan, a'r dull unigryw ac unigryw sy'n disgleirio yn eich cynnwys fideo. 

Wrth i chi feddwl am eich brand a'r hyn y dylai sefyll amdano, ystyriwch sut rydych chi am i bobl deimlo ar ôl bwyta'ch cynnwys fideo. Dylai eich cynnwys ddatrys problem benodol. 

Er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod chi'n helpu pobl i golli pwysau gan ddefnyddio fideos ymarfer corff. 

Beth sy'n rhaid i wylwyr ei brofi wrth wylio pob sesiwn ymarfer corff a theimlo ar ôl iddyn nhw ei gwblhau? Beth am eich brand fydd yn gwneud iddyn nhw barhau â'u tanysgrifiad?

Mae Wanderlust wedi creu brand o amgylch byw'n iach ac wedi'i ysbrydoli. Maent yn helpu pobl i gyrraedd eu nodau iechyd a lles mewn sawl ffordd. Mae gan danysgrifwyr fynediad at fyfyrdodau dan arweiniad, heriau ioga 21 diwrnod, a mwy.

Gwasanaeth Tanysgrifio Fideo

Mae pob fideo ar eu gwefan yn cynnwys ysgrifennu wedi'i feddwl yn ofalus, delwedd o'r awdur a threlar i roi blas i ymwelwyr o'r hyn i'w ddisgwyl. 

Yn fyr, mae Wanderlust TV wedi creu gwir brofiad brand. Maent wedi ei gwneud hi'n hawdd i ymwelydd ddod yn danysgrifiwr ac yna aros ymlaen trwy ddatblygu o lefel dechreuwyr i gwblhau heriau 21 diwrnod a thu hwnt.

Cam 2: Adeiladu ac Addasu Eich Gwefan Fideo

Nesaf, bydd angen gwefan arnoch i arddangos eich cynnwys. Bydd yn gweithredu fel offeryn marchnata i helpu i drosi ymwelwyr yn danysgrifwyr treial a llawn.

Dylunio a Datblygu'ch Gwefan (DIY)

Os ydych chi'n ystyried datblygu gwefan, mae yna ychydig o bethau y dylech chi eu gwybod. Yn gyntaf, gall fod yn ymarfer drud a chymhleth. 

Bydd angen i'ch gwasanaeth SVOD allu cynnal a ffrydio fideo i ddefnyddwyr. Mae hyn yn gofyn am blatfform fideo sy'n ddigon cadarn i drin llawer iawn o draffig. Bydd angen datblygwyr arnoch i'w adeiladu a rheolwr prosiect i reoli'r gwaith adeiladu. 

Bydd angen i chi hefyd integreiddio swyddogaeth siop neu e-fasnach sy'n caniatáu taliadau tanysgrifio. Mae angen i chi dderbyn ystod o opsiynau cardiau talu a hefyd bod â'r diogelwch ar-lein gorau un (meddyliwch amgryptio SSL) i amddiffyn eich gwefan newydd ac ymwelwyr wrth iddynt bori a thalu am gynnwys ar eich gwefan.

Mae angen cynnal a chadw llwyfannau arfer SVOD hefyd. Mae hyn yn golygu mwy o amser yn trwsio a chynnal eich llwyfannau arfer a llai o amser yn creu a marchnata'ch cynnwys i gynhyrchu refeniw.

Trosoledd Llwyfan Monetization popeth-mewn-un Fel Uscreen

Oherwydd y cymhlethdodau a gwmpesir uchod, ac nad yw'r mwyafrif o grewyr fideo yn ddylunwyr a datblygwyr gwefannau, fe wnaethom ddatblygu themâu gwefannau hawdd eu defnyddio.

Addasu eich Llwyfan VOD

Mae'n hawdd addasu a dylunio pob thema gyda'ch cynulleidfa mewn golwg. Mae'r themâu hefyd yn cynnwys tudalennau talu adeiledig lle gall cwsmeriaid dalu gyda PayPal neu gerdyn credyd. 

Rydym hefyd yn darparu cynnal fideo (gyda 99.9% uptime), amgryptio SSL, cefnogaeth iaith i wylwyr ledled y byd, a llu o nodweddion pwysig eraill, pob un wedi'i rolio i mewn i ffi tanysgrifio misol.

Dysgu Mwy am Themâu ac Addasu Uscreen

Copi Gwefan

Mae eich copi gwefan yr un mor werthfawr â'r fideo y byddwch chi'n ei gynnig. Rhaid iddo siarad yn uniongyrchol â'ch cwsmer delfrydol i'w gael i gyffroi digon am eich cynnwys i roi cynnig arno neu ddod yn danysgrifiwr. 

Dyma 3 awgrym ar sut i greu negeseuon gwefan pwerus

  1. Penawdau Crefft sy'n Canolbwyntio ar y Cwsmer - Mae penawdau'n sefyll allan uwchlaw pob math o gopi. Ond er mwyn iddynt apelio, rhaid iddynt atseinio gydag ymwelwyr gwefan. Wrth ichi lunio'ch penawdau, meddyliwch am ganlyniadau terfynol y bydd eich cwsmer delfrydol yn eu profi trwy wylio'ch cynnwys. Er enghraifft, mae Naturally Sassy yn gynllun ymarfer unigryw. Mae'n cyfuno hyfforddiant bale â chryfder a cardio. Mae'r ymarfer corff yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu corff tyner, ond hyblyg. Yn naturiol mae gwefan Sassy yn lleoli’r rhaglen trwy ddefnyddio’r pennawd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer “cael corff ballerina.”

Yn naturiol Sassy

  1. Defnyddiwch Gopi sy'n Canolbwyntio ar Fudd-daliadau - Penawdau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid yw'r cam cyntaf i berswadio ymwelwyr i ddod yn danysgrifwyr. Y cam nesaf yw defnyddio copi gwefan i greu naratif sy'n cefnogi ac yn gosod eich cynnyrch ar werth. Rydych chi am roi cipolwg iddyn nhw o'r hyn maen nhw'n sefyll i'w ennill o'ch cynnwys. Mae'n syniad da cael dealltwriaeth agos o'r hyn y mae eich cwsmer delfrydol yn ei ddisgwyl gan wasanaeth tanysgrifio fel eich un chi a rhestru pob un o nodweddion neu agweddau eich gwasanaeth fideo a darparu buddion ochr yn ochr â nhw
  2. Creu Galwadau Cadarn i Weithredu - Mae galwadau i weithredu yn sbardunau llythrennol i'ch ymwelwyr gwefan. Fe'u defnyddir i gyfarwyddo'ch ymwelwyr trwy roi cyfarwyddiadau iddynt ar beth i'w wneud nesaf. O'u cyplysu â phenawdau a chopïau cryf, mae galwadau i weithredu yn cau'r fargen yn hawdd.

Fideo Hyfforddi Golff Yn ôl y Galw

Amser Birdie yn wasanaeth SVOD ar gyfer selogion golff. Maent wedi defnyddio cyfuniad cymhellol o negeseuon pennawd a chopïo gyda galwad gref i weithredu (“Get All-Access”).

  1. Delweddaeth - Fel copi, mae delweddaeth hefyd yn cyfrannu at ddylunio gwefannau cryf ac effeithiol. Mewn gwirionedd, mae ymchwil yn dangos hynny mae pobl yn cadw hyd at 65% yn fwy o wybodaeth pan fydd copi wedi'i baru â delweddau perthnasol. Y rhan orau am ddefnyddio delweddau ar gyfer eich gwefan yw y gallwch ymgorffori lluniau llonydd o luniau fideo. Byddant yn rhoi enghreifftiau clir i ymwelwyr o'r hyn i'w ddisgwyl pan fyddant yn talu.

Cam 3: Dewiswch Eich Ap OTT

Mae cymwysiadau dros ben llestri, neu apiau OTT, yn apiau sy'n cyflwyno fideo trwy'r rhyngrwyd. Yn wahanol i deledu cebl neu loeren, mae apiau OTT hefyd yn caniatáu i'ch cwsmeriaid ffrydio fideos ar ddyfeisiau symudol (ffonau clyfar a thabledi) a setiau teledu, pryd bynnag maen nhw eisiau.

Apiau ffrydio fideo yn gydrannau pwysig o wasanaeth SVOD sydd ag olew da, ond maen nhw'r un mor gymhleth. Oni bai eich bod chi'n ddatblygwr, byddwch chi'n wynebu cromlin ddysgu serth wrth i chi geisio adeiladu eich app eich hun. 

Fe allech chi logi datblygwr yn lle, ond mae hynny'n ymarfer costus. Datblygu app iOS sylfaenol gall gostio $ 29,700 a $ 42,000 - ac eithrio fideo neu platfform ffrydio byw galluoedd a gwesteio ar gyfer eich fideo.

Fel ateb, rydym yn cynnig gwasanaeth un contractwr ar gyfer crewyr cynnwys SVOD. Bydd ein datblygwyr yn adeiladu eich app ac yn sicrhau ei fod yn integreiddio â'n seilwaith cyfan. Mae hyn yn rhoi'r holl ymarferoldeb a galluoedd sydd eu hangen arnoch i lansio'ch app OTT a pheidio â phoeni am ffrydio fideo neu a fyddwch chi'n gallu cyrraedd eich cynulleidfa.

Fideos Ymatebol

Sut i Ddewis Eich Ap Ffrydio Fideo OTT

Mae dewis eich app OTT yn dibynnu ar sut mae'ch cynulleidfa a sut y byddant yn defnyddio'ch cynnwys. Mewn Astudiaeth sgrin, gwelsom fod 65% o'r holl ffrydio fideo yn digwydd ar apiau teledu a OTT symudol.

Lle mae pobl yn ffrydio fideo

Fe wnaethon ni hefyd ddysgu mai iOS sydd â'r cyrhaeddiad mwyaf mewn marchnadoedd Saesneg eu hiaith, a bod yn well gan hanner holl ddefnyddwyr yr ap teledu Roku. 

Er y gall y math hwn o wybodaeth eich helpu i ddewis yr ap cywir ar gyfer eich cynulleidfa, cofiwch fod defnydd hefyd ynghlwm wrth gyfleustra.

Er enghraifft, os ydych chi'n cynnig cynnwys iechyd a lles sy'n cynnwys sesiynau corff-llawn, byddai'n gwneud mwy o synnwyr sicrhau bod eich cynnwys ar gael trwy eich gwefan a creu eich Roku eich hun ac apiau FireTV. 

Fel hyn, gall gwylwyr weld symudiadau corff llawn a'u perfformio heb orfod ceisio dal dyfais symudol, ei gwylio a pherfformio symudiad y corff i gyd ar unwaith.

Cam 4: Tynnwch Eich Torf

Rydych chi yn y darn olaf! I ailadrodd, rydych chi'n gwybod beth yw SVOD ac yn deall pwysigrwydd adeiladu brand a gwefan gref ac effeithiol. Rydych hefyd yn gwybod beth yw eich opsiynau ar gyfer datblygu eich app OTT a sut i benderfynu pa ap i'w ddewis sy'n gweddu orau i'ch cynulleidfa. 

Nesaf, rydyn ni'n plymio i ddenu eich cwsmeriaid delfrydol. 

Mae marchnata yn fwy gwyddonol heddiw nag erioed o'r blaen. Mae hyn oherwydd y gall pob math o farchnata a gwblheir ar-lein fod yn seiliedig ar ddata, gan ei gwneud yn haws gwneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch sut i wario arian ar hysbysebion. 

Ond ble wyt ti'n dechrau?

Nid yw tynnu cynulleidfa bron mor gymhleth ag y byddech chi'n meddwl. Oes, mae yna lawer o newidynnau i'w hystyried. O'r amser o'r dydd i'r tymor a sut mae'r ffactorau hyn yn dylanwadu ar gyfraddau clicio drwodd ac yn y pen draw ar werthiannau. 

Ond y newyddion da yw y gallwch chi benderfynu sut mae'r ffactorau hyn yn dylanwadu ar eich marchnata a chynllunio yn unol â hynny. 

Mae'r rhan fwyaf o'r data sydd ei angen arnoch ar gael ar y llwyfannau y byddwch chi'n eu defnyddio ar gyfer marchnata. 

Er enghraifft, mae Facebook yn darparu llu o wybodaeth am gynulleidfaoedd. Mewn ychydig o gliciau, gallwch sefydlu pa mor fawr yw'ch cynulleidfa, ble maen nhw wedi'u lleoli, pa swydd sydd ganddyn nhw, pa fuddiannau eraill sydd ganddyn nhw, a faint o incwm gwario sydd ganddyn nhw yn debygol.

Ystadegau Fideo Facebook

Eich nod yw darganfod ble mae'ch cynulleidfa a gosod neges ddigon cryf o'u blaenau. 

Heddiw, mae dros 50 o wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ond ni fydd pob un yn gweithio i'ch brand. Mae angen ichi ddod o hyd i lwyfannau lle mae'ch cwsmeriaid delfrydol yn cymdeithasu. 

Sut? Gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun: 

Ble mae'ch cwsmer delfrydol yn mynd i chwilio am wybodaeth ar sut i ddatrys y broblem rydych chi'n ei datrys gyda'ch cynnwys fideo?

Dyma ychydig o leoedd y mae'ch cynulleidfa yn debygol o dreulio peth amser: 

  • Cyfryngau Cymdeithasol:  Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest a Snapchat.
  • Peiriannau Chwilio: Google, Youtube, Bing, Yahoo! DuckDuckGo ac MSN.

Gallwch hefyd hyrwyddo'ch gwasanaeth SVOD trwy e-bost. Os oes gennych restr tanysgrifiwr, gall creu darllediad e-bost gyda'r negeseuon cywir fod yn effeithiol. Fel tanysgrifwyr, byddent eisoes yn gyfarwydd â'ch brand, gan ei gwneud hi'n haws gwerthu tanysgrifiad fideo i'ch rhestr.

Yn ogystal â'ch rhestr e-bost, rhowch gynnig ar hysbysebion unigol. Mae hysbyseb unigol yn e-bost wedi'i grefftio a'i anfon at restr o danysgrifwyr sy'n perthyn i rywun arall. Gall hysbysebion unigol gynhyrchu cyfraddau trosi uchel, ond mae angen negeseuon cryf a pherthnasol i fod yn effeithiol.

Crynodeb

Mae SVOD yn tyfu ac nid yw'n dangos unrhyw arwydd o arafu. Er y bydd brandiau mawr yn dominyddu'r farchnad, mae lle i grewyr cynnwys fideo annibynnol gerfio eu darn llwyddiant eu hunain allan o'r diwydiant ffyniannus hwn. 

I lansio gwasanaeth SVOD llwyddiannus, rhaid i chi ddatblygu brand cryf y bydd eich cynulleidfa yn atseinio ag ef a chreu gwefan effeithiol gyda dyluniad deniadol a negeseuon cryf sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd angen i chi hefyd ddewis yr ap OTT cywir ar gyfer eich gwylwyr a nodi a marchnata i'ch cynulleidfa adeiladu sylfaen o danysgrifwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.