6 Cam i Gael Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i mewn gyda'ch C-Suite

Pam Mae Angen CDP arnoch chi

Byddai'n hawdd tybio, yn yr oes frawychus ansicr sydd ohoni, nad yw CxOs yn barod i wneud buddsoddiadau mawr mewn marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata a gweithrediadau cwmnïau. Ond yn rhyfeddol, mae ganddyn nhw ddiddordeb o hyd, ac efallai oherwydd eu bod eisoes yn disgwyl dirwasgiad, ond roedd y gobaith o gael y gwobrau o ddeall bwriad ac ymddygiad cwsmeriaid yn rhy bwysig i'w anwybyddu. Mae rhai hyd yn oed yn cyflymu eu cynlluniau ar gyfer trawsnewid digidol, gyda data cwsmeriaid yn rhan ganolog o'u mapiau ffordd.

Pam mae cwmnïau'n dal i fuddsoddi mewn trawsnewid digidol?

Roedd CFOs, er enghraifft, eisoes yn besimistaidd am economi 2020 ymhell cyn Covid-19. Yn y mwyaf diweddar Arolwg Rhagolwg Busnes Byd-eang CFO, yn 2019, roedd mwy na 50 y cant o CFOs yn credu y byddai'r Unol Daleithiau yn profi dirwasgiad cyn diwedd 2020. Ond er gwaethaf y pesimistiaeth, roedd CDPau yn dal i ddangos y twf uchaf erioed yn 2019. Efallai bod llawer o uwch reolwyr yn parhau i fuddsoddi mewn data cwsmeriaid oherwydd ni fu erioed yn fwy brys deall yr hyn y bydd eu cwsmeriaid ei eisiau, ei wneud, a'i brynu nesaf wrth i'r amodau newid wythnos wrth wythnos yn ystod yr epidemig parhaus. 

Ac er gwaethaf y cymylau economaidd a oedd eisoes yn ymgynnull ar y gorwel tuag at ddiwedd 2019, nid oedd Prif Weithredwyr yn canolbwyntio ar dorri costau. Yn lle, roedd ganddyn nhw ddiddordeb mewn bwrw ymlaen yn ofalus a gwella proffidioldeb. A. Arolwg Gartner 2019 canfu fod gan Brif Weithredwyr ddiddordeb mawr mewn gwrthsefyll tueddiadau i lawr y farchnad trwy nodi cyfleoedd newydd ar gyfer twf a rheoli costau yn well.  

Y tecawê? Mae amseroedd ansicr heddiw mewn gwirionedd yn gwneud trawsnewid digidol yn nod mwy brys. Mae hynny oherwydd y gall CDP ddefnyddio dadansoddeg data a data harnais dysgu peiriannau i wella proffidioldeb ar draws sefydliad. 

Cam 1: Crynhowch Eich Achos Defnydd CDP

Mae'n bwysig deall yr achos dros ddata cwsmeriaid a CDPau. Os ydych chi'n C-suiter - neu os ydych chi'n gweithio'n agos gydag un - rydych chi'n unigryw yn gallu chwarae rôl wrth ddiffinio gwerth defnyddiau penodol ar gyfer data cwsmeriaid: personoli taith cwsmer manwerthu, targedu a segmentu gwell, rhagfynegiad cyflym a dylanwadu ar ymddygiad a phrynu cwsmeriaid, neu hyd yn oed ddyluniad cyflym cynhyrchion, gwasanaethau a brandiau newydd neu well. Yn ôl Grŵp Farland, Mae swyddogion gweithredol C-suite yn gynhenid ​​wahanol i gynulleidfaoedd eraill. Maent yn gwerthfawrogi mynd at galon y mater yn gyflym, gan gyfrannu at ganlyniadau prosiect, a thrafod strategaeth, nid tactegau. Sefydlwch eich traw ar gyfer llwyddiant trwy ei fframio gyda chrynodeb gweithredol cryno. 

 • Canolbwyntiwch ar broblemau penodol: Rydych chi eisiau gallu gwneud datganiad fel hyn: “Yn ystod y tri chwarter diwethaf, mae gwerthiannau wedi arafu. Rydym am wyrdroi'r duedd hon trwy gynyddu'r gwerthiant cyfartalog fesul cwsmer a phrynu amlder. Gallwn gyflawni'r nod hwn gydag argymhellion siopa sy'n cael eu gyrru gan ddata a chwponau wedi'u personoli. "
 • Diagnosiwch yr achos: “Ar hyn o bryd, nid oes gennym yr offer i drosi data yn bersonoli. Er ein bod yn casglu llawer o ddata cwsmeriaid, mae'n cael ei storio mewn seilos amrywiol (pwynt gwerthu, rhaglen teyrngarwch cwsmeriaid, gwefan, data Wi-Fi siopau lleol). "
 • Rhagfynegwch beth sydd nesaf: “Os na fyddwn yn deall sut mae ymddygiad cwsmeriaid yn newid, byddwn yn colli gwerthiant a chyfran o’r farchnad i gystadleuwyr a all fodloni galw newydd, mewn gwahanol sianeli, yn well nag y gallwn.”
 • Rhagnodi datrysiad: “Fe ddylen ni weithredu Llwyfan Data Cwsmer i uno data cwsmeriaid. Gan ddefnyddio CDP, rydym yn rhagamcanu y bydd y gwerthiant cyfartalog fesul cwsmer yn cynyddu 155 y cant a bydd yr amlder prynu yn cynyddu 40 y cant. ” 

Mae achos busnes pawb yn unigryw. Yr hyn sy'n hanfodol yw nodi heriau gyda rheoli data cwsmeriaid, sut maen nhw'n effeithio ar eich gallu i gael mewnwelediadau cwsmeriaid, a pham mae'r mewnwelediadau hynny'n bwysig. Efallai y byddwch hefyd am nodi pam mae'r materion hyn yn bodoli a pham mae dulliau'r gorffennol wedi methu â'u datrys. Yn bwysicaf oll, crëwch ymdeimlad o frys gyda metrigau ariannol sy'n profi sut mae'r materion hyn yn effeithio ar ganlyniadau busnes.

Cam 2: Atebwch y cwestiwn: “Pam CDP?”

-Y dasg nesaf yw meddwl yn ôl i amser cyn i chi wneud eich gwaith cartref. Mae'n debyg bod gennych chi lawer o gwestiynau, fel: “Beth yw CDP?" a “Sut mae CDP yn wahanol i CRM a DMP? ” Nawr mae'n bryd defnyddio'ch gwybodaeth trwy baratoi ychydig o ddiffiniadau sylfaenol, lefel uchel. 

Ar ôl hynny, eglurwch sut mae menter CDP fydd yn datrys eich achos defnydd orau, yn cyflawni amcanion pwysig, a helpu eich tîm marchnata i gael canlyniadau gwell. Er enghraifft, os mai nodau eich adran yw gwella effeithiolrwydd hysbysebu yn amserol negeseuon cwsmeriaid wedi'u personoli, amlygwch sut gall CDP uno data cwsmeriaid i greu modelau cwsmeriaid aml-ddimensiwn a chynhyrchu rhestrau wedi'u targedu'n unigryw. Neu, os yw eich nodau i gwella teyrngarwch cwsmeriaid, siarad am sut y gall CDP uno data llif clic o ap symudol a'i ymuno â'r we bresennol, pwynt gwerthu, a data cwsmeriaid eraill i greu profiad gwell i gwsmeriaid. 

Cam 3: Cael Gweledigaeth O'r Effaith Llun Mawr yr ydych ei Eisiau

Mae arweinwyr lefel C yn gwybod ei bod yn bwysig cael gweledigaeth o'r darlun mawr wrth wneud unrhyw newidiadau mawr i'w strategaeth neu eu gweithrediadau. y gall arweinwyr lefel C rali y tu ôl. Felly, eich nod nesaf fydd dangos iddynt sut y bydd CDP hefyd yn helpu'ch sefydliad i gyflawni ystod o fentrau strategol sydd eisoes wedi'u cymeradwyo, gan gyflwyno gweledigaeth o sut mae CDP yn cyfrannu at greu gweithrediad delfrydol sy'n cael ei yrru gan ddata. 

I wneud eich pwynt, mae'n ddefnyddiol sôn sut y gall CDP symleiddio partneriaethau â swyddogion gweithredol lefel C. Budd CDP a anwybyddir yn aml yw ei fod yn lleihau'r angen am gymorth TG trwy greu effeithlonrwydd rhwng y timau marchnata a TG. Dyma ychydig o ffyrdd Mae Prif Swyddogion Meddygol a CIOs yn ennill gyda CDP: 

 • Gwell casglu / rheoli data. Mae CDPau yn cymryd drosodd y gwaith caled o gasglu, chwilio a rheoli data cwsmeriaid ar gyfer yr adrannau marchnata a TG.
 • Uno barn cwsmeriaid yn awtomatig. Mae CDPau yn dileu'r gwaith codi trwm o bwytho hunaniaeth cwsmeriaid, sy'n lleihau llafur a chynnal a chadw data.
 • Mwy o ymreolaeth marchnata. Mae CDPau yn cynnig cyfres lawn o offer hunan-wasanaethu ar gyfer marchnatwyr, gan ddileu'r angen i TG gynhyrchu adroddiadau llafurus.

Llwyfan marchnata B2B Mae Kapost yn enghraifft o'r byd go iawn o sut mae'r synergedd hwn yn gweithio. I gydlynu ac awtomeiddio ei weithgareddau, roedd Kapost yn dibynnu ar amrywiaeth o offer SaaS mewnol, megis Mixpanel, Salesforce, a Marketo. Fodd bynnag, roedd tynnu a chyfoethogi'r data o fewn yr offer hyn yn her gyson. Er mwyn adeiladu metrig perfformiad newydd roedd angen byddin fach o beirianwyr meddalwedd. At hynny, ni allai'r gronfa ddata fewnol a adeiladwyd i agregu data gadw i fyny â'r raddfa sy'n ofynnol ac roedd angen goruchwyliaeth gyson arni gan y tîm TG. 

I ail-ddychmygu'r prosesau hyn, defnyddiodd Kapost CDP i ganoli ei ddata ar draws cronfeydd data lluosog ac offer SaaS. Mewn dim ond 30 diwrnod, llwyddodd Kapost i roi mynediad hawdd i'w holl dimau i'w holl ddata am y tro cyntaf. Heddiw, mae DevOps yn berchen ar y broses o amlyncu data cynnyrch sensitif, tra bod gweithrediadau busnes yn rheoli rhesymeg busnes sy'n gyrru DPAau. Mae'r CDP wedi rhyddhau tîm gweithrediadau busnes Kapost rhag dibynnu ar beirianneg ac wedi darparu seilwaith dadansoddeg pwerus.

Cam 4: Cefnwch Eich Neges Gyda Ffeithiau a Ffigurau

Gwerthu cysyniadol pwyntiau yn wych. Yn anad dim, fodd bynnag, rydych chi eisiau atebion i'r cwestiwn “felly beth?”Mae pob swyddog gweithredol lefel C eisiau gwybod:“ Beth yw'r effaith ar ein llinell waelod? " Lucille Mayer, prif swyddog gwybodaeth yn BNY Mellon yn Efrog Newydd, meddai Forbes:

Yr allwedd i ennill parch [gyda'r C-suite] yw siarad yn awdurdodol am eich pwnc. Data a metrigau caled yn hytrach na ffeithiau ansoddol ennill hygrededd. ”

Lucille Mayer, Prif Swyddog Gwybodaeth yn BNY Mellon yn Efrog Newydd

Mae refeniw, treuliau a thwf yn trosi i broffidioldeb cyffredinol - neu beidio. Felly siaradwch am yr elw, gan gymharu sefyllfa ariannol heddiw â chyflwr rhagamcanol yn y dyfodol. Dyma lle rydych chi'n cael manylion am ddata ariannol allweddol fel ROI a chyfanswm cost perchnogaeth. Rhai pwyntiau siarad posib:

 • Rhagwelir y bydd cost fisol CDP yn $ X. Mae hyn yn cynnwys costau staffio a systemau ar $ X.
 • Y ROI ar gyfer yr adran farchnata fyddai $ X. Cawsom y rhif hwn trwy ragweld [30% wedi cynyddu refeniw mewn siopau, 15% wedi cynyddu trosiadau ymgyrch, ac ati.] 
 • Byddai hefyd $ X mewn effeithlonrwydd ac arbedion ar gyfer [yr adran TG, gwerthu, gweithrediadau, ac ati].

Mae rhai brandiau eraill sy'n defnyddio CDPau wedi gwireddu canlyniadau trawiadol. Dyma ychydig o enghreifftiau: 

Cam 5: Cynnig Eich Datrysiad

Nawr mae'n bryd darparu dadansoddiad gwrthrychol o'r datrysiad a fydd yn galluogi'ch gweledigaeth ddelfrydol. Dechreuwch gan rhestru'ch meini prawf penderfynu a pha werthwr CDP sy'n sicrhau'r gwerth mwyaf. Yma, yr allwedd yw parhau i ganolbwyntio ar strategaeth. Mewn erthygl am gan gyfathrebu â'r C-suite, mae Roanne Neuwirth yn ysgrifennu: “Mae swyddogion gweithredol yn poeni sut y gallant ddatrys problemau busnes a gwella refeniw ac elw. Nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn… technolegau a chynhyrchion - dim ond modd i ben yw’r rheini ac maen nhw wedi’u dirprwyo’n rhwydd i eraill i’w hadolygu a’u prynu. ” Felly os ydych chi am drafod nodweddion CDP, gwnewch yn siŵr eu cysylltu â'r canlyniadau rhagamcanol. Ymhlith y prif ofynion CDP ar gyfer Prif Swyddogion Meddygol: 

 • Segmentu cwsmeriaid. Creu segmentau hyblyg sy'n seiliedig ar ymddygiad cwsmeriaid, yn ogystal â data cwsmeriaid wedi'i storio.
 • Integreiddio data all-lein ac ar-lein. Pwythwch bwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid gwahanol at ei gilydd i mewn i un proffil wedi'i nodi ag ID cwsmer unigryw.
 • Adrodd a dadansoddeg uwch. Sicrhewch fod pawb yn gallu cyrchu'r diweddariadau a'r wybodaeth strategol sydd eu hangen arnynt i wneud eu swyddi ar unwaith.

Cam 6: Amlinellwch y Camau Nesaf, Diffinio DPAau, a Pharatoi Atebion i Gwestiynau Dilynol

Ar ddiwedd eich traw, darparwch rai disgwyliadau clir ar gyfer pryd y byddai swyddogion gweithredol yn disgwyl gweld gwerth defnyddio CDP. Mae hefyd yn ddefnyddiol cynnig cynllun cyflwyno lefel uchel gydag amserlen sy'n cynnwys cerrig milltir mawr. Atodwch fetrigau â phob carreg filltir a fydd yn dangos llwyddiant lleoli. Manylion eraill i gynnwys:

 • Gofynion data
 • Gofynion pobl
 • Prosesau / llinellau amser cymeradwyo cyllideb

Y tu hwnt i hynny, byddwch yn barod i ateb cwestiynau ar ddiwedd eich cyflwyniad, fel: 

 • Sut mae CDP yn cyd-fynd â'n datrysiadau martech cyfredol? Yn ddelfrydol, bydd CDP yn gweithredu fel canolbwynt sy'n trefnu gwybodaeth o'n holl seilos data yn ddeallus.
 • A yw CDP yn anodd ei integreiddio ag atebion eraill? Gellir integreiddio'r mwyafrif o CDPau gydag ychydig o gliciau.
 • Sut allwch chi fod yn sicr bod CDPau yma i aros? Llawer mae arbenigwyr yn ystyried dyfodol marchnata CDPau.

Crynhoi'r cyfan - Arloesi Heddiw I Baratoi Ar Gyfer Yfory

Beth yw'r ffordd orau i grynhoi arwyddocâd posibl CDP i'ch sefydliad? Yr allwedd yw canolbwyntio ar y syniad nad yw CDP yn storio data cwsmeriaid yn unig, mae'n darparu gwerth trwy uno data o seilos amrywiol i greu proffiliau cwsmeriaid unigol sy'n seiliedig ar ymddygiad amser real. Yna, mae'n defnyddio dysgu peiriant ar gyfer mewnwelediadau pwysig y gellir eu defnyddio i ddeall yr hyn yr oedd cwsmeriaid yn ei werthfawrogi ddoe, yr hyn maen nhw ei eisiau heddiw, a beth fydd eu disgwyliadau yfory. Y tu hwnt i hynny, gall CDP ddileu gwariant sy'n gysylltiedig â data, dad-asedau corfforaethol corfforaethol, a chyflawni ystod eang o nodau strategol. Yn y pen draw, bydd CDP yn helpu'ch sefydliad i ddefnyddio ei ddata yn fwy effeithiol, gan gyfrannu at well cynhyrchiant, gweithrediadau symlach, a thwf amrywiol - mae pob un ohonynt yn hanfodol i broffidioldeb ni waeth ble mae'r economi'n mynd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.