Infograffeg MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Sut i Gynyddu Ymgysylltiad Cyfryngau Cymdeithasol

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ac erthygl a oedd yn manylu ar wyth cam i lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer ohonoch eisoes wedi lansio'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol ond efallai nad ydych chi'n gweld cymaint o ymgysylltu ag yr oeddech chi'n ei ddisgwyl. Efallai bod rhywfaint o hynny yn hidlo algorithmau o fewn y llwyfannau. Byddai'n well gan Facebook, er enghraifft, i chi dalu i hyrwyddo'ch cynnwys na'i arddangos yn syth i unrhyw un sy'n dilyn eich brand.

Mae'r cyfan yn dechrau, wrth gwrs, gyda gwneud eich brand yn werth ei ddilyn.

Pam Mae Defnyddwyr yn Dilyn Brandiau Ar-lein?

 • Llog - Dywed 26% o ddefnyddwyr fod y brand yn gweddu i'w diddordebau
 • Cynnig - Dywed 25% o ddefnyddwyr fod y brand yn cynnig cynhyrchion neu wasanaethau o ansawdd uchel
 • Personoliaeth - Dywed 21% o ddefnyddwyr fod y brand yn gweddu i'w personoliaeth
 • Argymhellion - Dywed 12% o ddefnyddwyr fod y brand yn werth ei argymell i ffrindiau a theulu
 • Yn Gyfrifol yn Gymdeithasol - Dywed 17% o ddefnyddwyr fod y brand yn gymdeithasol gyfrifol

Wedi dweud hynny, os nad ydych chi'n gweld yr ymgysylltiad rydych chi'n ei ddisgwyl, yr ffeithlun hwn gan Branex, 11 Cyfryngau Cymdeithasol Ymgysylltu â Thactegau Hwb Sy'n Gweithio Mewn gwirionedd, yn manylu ar rai tactegau y gallwch eu defnyddio:

 1. Meistrolwch eich cynulleidfa darged - Ffigurwch beth sydd bwysicaf i'ch cynulleidfa trwy arsylwi ar gynnwys arall sydd wedi'i rannu a rhoi sylwadau arno fwyaf ... yna defnyddiwch yr un strategaethau. Rwyf wrth fy modd yn defnyddio offer fel BuzzSumo ac Semrush am hyn. O leiaf, gallwch adolygu canlyniadau chwilio a fforymau hefyd.
 2. Addaswch eich swyddi ar gyfer pob platfform cyfryngau cymdeithasol - Optimeiddio'ch fideo, delweddaeth a thestun ar gyfer pob platfform. Rwyf bob amser yn synnu pan welaf rywun yn cyhoeddi delwedd wych ... dim ond ei gweld yn cael ei thorri i ffwrdd yn y cymhwysiad oherwydd na chafodd ei optimeiddio i'w gweld ar y platfform.
 3. Syndod pobl - Mae defnyddwyr wrth eu bodd yn rhannu ffeithiau, ystadegau, tueddiadau, ymchwil (a memes) ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig os ydyn nhw'n fewnwelediadau diddorol neu heriol.
 4. Creu cynnwys sydd ag ymgysylltiad uchel - O ystyried y dewis rhwng diweddariadau aml neu ddiweddariadau anhygoel, byddai'n well gen i i'm staff a chleientiaid dreulio mwy o amser a gwneud diweddariad anhygoel sy'n bachu sylw'r gynulleidfa.
 5. Gweithio gyda dylanwadwyr cymdeithasol - Mae gan ddylanwadwyr ymddiriedaeth ac ymgysylltiad eich cynulleidfa. Gall manteisio arnynt trwy bartneriaethau, marchnata cysylltiedig, a nawdd yrru eu cynulleidfa i'ch brand.
 6. Rhowch alwad glir i weithredu - Os darganfu rhywun eich trydariad neu ddiweddariad diweddaraf, beth ydych chi'n disgwyl iddyn nhw ei wneud nesaf? A ydych wedi gosod y disgwyliad hwnnw? Rwy'n parhau i rybuddio rhag gwerthu'n galed o fewn diweddariadau cymdeithasol, ond rwyf wrth fy modd yn tynnu coes yn ôl i gynnig, neu'n darparu galwad i weithredu yn fy mhroffil cymdeithasol.
 7. Dewch o hyd i'r amser gorau i bostio - Efallai y byddwch chi'n synnu at yr un hon, ond nid yw bob amser yn ymwneud â phryd rydych chi'n cyhoeddi, mae'n ymwneud â phryd mae pobl yn clicio drwodd ac yn rhannu'r mwyaf. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n aros ar y blaen i'r gromlin honno. Os bydd cyfraddau clicio yn y prynhawn yn uwch ... yna gwnewch yn siŵr eich bod yn cyhoeddi erbyn hanner dydd ym mharthau amser eich cwsmeriaid.
 8. Defnyddiwch fideos byw ar Facebook - Dyma'r un strategaeth nad yw'n talu-i-chwarae (eto) ac mae Facebook yn parhau i hyrwyddo'n ymosodol. Manteisiwch ar hyn a mynd yn fyw o bryd i'w gilydd gyda chynnwys gwych i'ch cynulleidfa.
 9. Ymunwch â grwpiau perthnasol - Mae gan LinkedIn, Facebook, a Google+ rai grwpiau anhygoel, bywiog gyda dilyniant enfawr. Cyhoeddi gwybodaeth o werth neu gychwyn deialog wych yn y grwpiau hynny i leoli'ch hun fel awdurdod dibynadwy.
 10. Rhannwch gynnwys gwych - Nid oes rhaid i chi ysgrifennu popeth rydych chi'n ei rannu. Er enghraifft, ni ddyluniwyd na chyhoeddwyd yr ffeithlun hwn gennyf i - fe’i gwnaed gan Branex. Fodd bynnag, mae'r cynnwys a'r awgrymiadau y mae'n eu cynnwys yn berthnasol iawn i'm cynulleidfa, felly rydw i'n mynd i'w rannu! Nid yw hynny'n tynnu oddi wrth fy awdurdod yn y diwydiant. Mae fy nghynulleidfa yn gwerthfawrogi fy mod yn darganfod ac yn dod o hyd i gynnwys gwerthfawr fel hyn.
 11. Gofynnwch am adborth - Mae angen deialog i symud cynulleidfa i gymuned. Ac mae symud cymuned yn eiriolwyr yn gofyn am dunnell o waith caled. Gofynnwch i'ch cynulleidfa am adborth ac ymatebwch iddo ar unwaith i gynyddu eich ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol!

Dyma'r ffeithlun llawn o Branex:

Dim digon? Dyma ychydig mwy gan Around.io, 33 Ffyrdd Hawdd i Hybu Eich Ymgysylltiad Cyfryngau Cymdeithasol Ar hyn o bryd.

 1. Gofyn cwestiynau yn eich swyddi cymdeithasol yn cael pobl i wneud sylwadau, gan gynyddu'r ymgysylltiad ar eich swyddi. Gofynnwch gwestiynau penodol, pigfain yn lle'r hyn sy'n swnio fel rhethreg.
 2. Mae AMAs wedi gweithio'n wych ar Reddit a Twitter. Nawr, maen nhw'n gweithio'n wych ar Facebook hefyd. Gadewch i bobl wybod y byddwch yn mynd ati i ateb pob cwestiwn (ar bwnc penodol) am gwpl o oriau.
 3. Pan fydd cwsmer yn defnyddio'ch cynnyrch ac yn postio amdano (adolygiad testun neu lun neu fideo), hyrwyddo'r cynnwys hwnnw i'ch cefnogwyr. Mae'r mathau hyn o swyddi (cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr) yn achosi mwy o ymgysylltiad.
 4. Unrhyw beth tueddiadau mae ganddo fwy o siawns o gael eich hoffi, ei rannu neu wneud sylwadau arno. Darganfyddwch beth sy'n tueddu ac yn berthnasol i'ch cefnogwyr a'u rhannu'n rheolaidd.
 5. Chwilio am ddefnyddwyr sy'n defnyddio hashtags ac ymateb i'w trydar a'u postiadau: mae hyn yn cynyddu'r ymgysylltiad ar eich proffil eich hun pan fyddant yn edrych ar eich postiadau.
 6. hefyd, chwilio am eiriau allweddol yn gysylltiedig â'ch marchnad ac yn ymgysylltu â phobl sy'n defnyddio'r allweddeiriau hynny yn eu swyddi.
 7. Atebwch bob amser i unrhyw @mention rydych chi'n ei dderbyn ar gyfryngau cymdeithasol - mae hyn yn gadael i bobl wybod eich bod chi'n malio ac rydych chi'n gwrando sydd yn ei dro yn cynyddu ymgysylltiad.
 8. Curad a hyrwyddo cynnwys pobl eraill ond gyda hac bach: tagiwch y ffynhonnell bob amser fel bod y ffynhonnell yn gwybod eu bod wedi cael eu crybwyll. Mae cynnwys heb sôn yn ennill llai o ymgysylltiad (weithiau dim) nag un gyda chrybwylliad neu ddau.
 9. Postiwch yr hyn sy'n dda i'r gymdeithas a gadewch i bobl wybod eich bod chi'n poeni amdanyn nhw gwerthoedd cymdeithasol. Mae elusen, help a chyfrifoldeb cymdeithasol yn ysgogi ymgysylltiad i fyny.
 10. Rhedeg rhoddion neu gystadleuaeth lle mae hoffi / rhoi sylwadau yn ei hanfod yn rhan o'r rhoddion / cystadleuaeth. Cynyddu ymgysylltiad yn awtomatig.
 11. Curad llawer o ddolenni / adnoddau a'u rhannu gyda'r credydau (tagiwch y ffynhonnell). Mae cyfeiriadau enfawr yn aml yn ennyn llawer o ymgysylltu.
 12. Gwnewch ddefnydd ohono hashnodau sy'n tueddu pan ddewch o hyd i rai y gellir eu cysylltu â'ch marchnad / brand ryw ffordd.
 13. Chwilio a darganfod cwestiynau y mae pobl yn eu gofyn (yn berthnasol i'ch marchnad) ar lefydd fel Twitter, Quora, Google+ a mwy a'u hateb.
 14. Cyflwyno a gwerthu amser cyfyngedig/ disgownt neu ddweud wrth gefnogwyr bod stociau'n rhedeg allan ar gynnyrch - bydd ofn colli allan yn eich helpu i gael mwy o gliciau ar eich postiadau.
 15. Pan fyddwch chi'n trydar neu'n ymateb i bost, defnyddio GIFs wedi'u hanimeiddio. Mae GIFs yn gynhenid ​​ddoniol ac yn cael pobl i hoffi / rhoi sylwadau arnynt (mwy o ymgysylltu).
 16. Gofynnwch am adborth (ar ryw gynnyrch rydych chi'n gweithio arno) a syniadau (ar gyfer cynhyrchion newydd y mae pobl eu heisiau). Mae'n syndod nodi faint o'ch cefnogwyr sydd â rhywfaint o adborth neu syniad (ond cadwch yn dawel dim ond am nad oedd unrhyw un wedi gofyn iddyn nhw).
 17. Trwytho hiwmor i mewn i'ch swyddi. Mae'r hiwmor achlysurol yn denu mwy o hoff / rhannu neu hyd yn oed sylwadau ar brydiau - pob un yn arwain at fwy o ymgysylltu ac felly, mwy o gyrhaeddiad.
 18. Do arolygon a pholau (gan ddefnyddio nodweddion pleidleisio brodorol mewn lleoedd fel Facebook, Twitter). Mae hyd yn oed set fach o bobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg barn yn helpu i gynyddu eich ymgysylltiad a chyrraedd yn hawdd.
 19. Cymryd rhan mewn perthnasol Sgyrsiau Twitter oherwydd bod yr ymgysylltiad fel arfer yn uchel yn ystod sgwrs Twitter am amryw resymau (faint o drydariadau, poblogrwydd #hashtag, y gymuned sgwrsio ac ati)
 20. Got adolygiadau cwsmeriaid? Rhannwch nhw ar eich proffiliau cymdeithasol a thagiwch y cwsmeriaid a roddodd adolygiad / sgôr i chi.
 21. Neilltuwch ychydig funudau o'ch diwrnod bob amser i ddod o hyd i dilyn pobl berthnasol o'ch diwydiant / marchnad. (Dylech hefyd ddefnyddio offer sy'n awtomeiddio hyn i chi)
 22. Dangoswch i'ch cefnogwyr fod yna ddyn y tu ôl i'r handlen honno - trwy ddefnyddio symbolau fel gweddill dynoliaeth.
 23. Rhannwch gynnwys perthnasol yn ystod gwyliau a digwyddiadau tymhorol eraill. Fel rheol mae gan y swyddi hyn gyfradd ymgysylltu well na swyddi rheolaidd eraill.
 24. Dangos diolchgarwch; diolch i'ch cefnogwyr am gerrig milltir (ac yn gyffredinol) a bydd eich cefnogwyr yn ymgysylltu â chi.
 25. Darganfyddwch beth yw'r amser gorau i bostio (yn dibynnu ar ddemograffeg eich cefnogwyr) a'i bostio ar yr adegau hyn. Dylech wneud y gorau o'ch swyddi er mwyn cyrraedd y cyrhaeddiad mwyaf oherwydd mae hynny'n cael effaith uniongyrchol ar ymgysylltu yn y rhan fwyaf o achosion.
 26. Os ydych chi am gael pobl i glicio, soniwch am hynny'n benodol. “Cliciwch yma i ddarganfod mwy.” Swyddi gyda Galw i weithredu mae testun yn perfformio'n well wrth ennyn diddordeb pobl.
 27. Gofynnwch i'ch cefnogwyr “Tagiwch ffrind”. Mae llawer o bobl yn gwneud hynny ac mae hynny ond yn cynyddu cyrhaeddiad ac ymgysylltiad ar eich swydd.
 28. Mae'n ymddangos bod swyddi cymdeithasol yn cyrraedd mwy pan fyddwch chi tagio lleoliad i nhw.
 29. Rydym i gyd yn gwybod pyst lluniau cael mwy o ymgysylltiad (ar Facebook a Twitter). Ond anelwch at y lluniau o'r ansawdd gorau pan fyddwch chi'n eu rhannu.
 30. hefyd, gofynnwch i bobl ail-drydar neu rannu'n benodol. Mae hyn yn dilyn rheol CTA.
 31. Wedi dod o hyd i adnodd a oedd o gymorth? Neu fod rhywun wedi'ch helpu chi yn eich busnes? Rhowch a gweiddi, tagiwch nhw a gadewch i'ch cefnogwyr wybod.
 32. Traws-hyrwyddo eich proffiliau cymdeithasol ar sianeli cymdeithasol eraill. Oes gennych chi fwrdd Pinterest gwych? Peidiwch ag anghofio hyrwyddo'ch bwrdd Pinterest ar Facebook neu Twitter (neu leoedd eraill) bob yn ail dro.
 33. Cydweithio a partner gyda brandiau poblogaidd eraill / busnesau wrth rannu swyddi neu greu cynigion. Mae cydweithredu yn eich helpu i gyrraedd mwy o gefnogwyr (o frandiau eraill), yn cynyddu ymgysylltiad a nifer y dilynwyr sydd gennych.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol