Dysgu Sut i Gynyddu Refeniw Trwy Harneisio Pwer Anhygoel Eich Blwch Chwilio Bach

Cudd-wybodaeth Artiffisial

Chwilio yw'r iaith fyd-eang. A'r blwch chwilio yw'r porth i'ch holl atebion. Gartref yn edrych am y dydd am soffa newydd ar gyfer eich fflat? Google cwrtiau cysgu gorau ar gyfer fflatiau bach. Yn y gwaith yn ceisio helpu cwsmer i ddeall ei opsiynau tanysgrifio? Chwiliwch eich mewnrwyd am y prisiau a'r manylion mwyaf diweddar i'w rhannu gyda nhw. 

Ar berfformiad brig, mae chwilio a phori yn rhoi hwb i'r llinell uchaf a gwaelod. Mae cwsmeriaid yn prynu mwy ac yn aros yn deyrngar, ac mae gweithwyr yn fwy cynhyrchiol ac yn ymgysylltu pan fyddant yn gallu dod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano, a chael argymhellion wedi'u personoli. 

O'r profiad masnach ddigidol i'r gweithle digidol byd-eang, Lucidworks yn helpu cwmnïau i adeiladu atebion chwilio a darganfod data pwerus i swyno defnyddwyr a gwneud y mwyaf o werth y data sydd ar gael. 

Mae chwilio yn ffordd fwy na blwch yn unig. Gall wneud neu dorri'r profiad digidol cyfan. 

Dyma gwpl o enghreifftiau o sut Fusion, Llwyfan chwilio Lucidworks wedi'i bweru gan AI, yn helpu manwerthwr byd-eang i dyfu refeniw, banc uchaf i adeiladu perthnasoedd cleientiaid dyfnach, mae cwmni olew a nwy mwyaf y byd yn grymuso penderfyniadau gyda chefnogaeth data, ac mae cronfa ddata feddygol yn cefnogi diagnosis cyflym a gofal meddygol. 

Sut Symudodd Lenovo Chwilio i Agor Ffynhonnell i Hybu Trawsnewidiadau a Pherthnasedd

Pan gymerodd Marc Desormeau, Arweinydd Chwilio Byd-eang, y tîm chwilio am Lenovo.com, wynebwyd ef â chwestiwn:

Pam nad yw chwilio yn optimeiddio cymaint ag yr ydym am iddo wneud?

Yn edrych i ddisodli ei ddatrysiad chwilio wedi'i seilio ar FAST gyda llwyfan a allai gefnogi trawsnewidiad digidol llawn, Lenovo trodd at Gartner a Forrester am bosibiliadau fetio. Argymhellwyd Lucidworks Fusion. Mae technoleg ffynhonnell agored Fusion yn cynnwys offer y tu allan i'r bocs sy'n caniatáu hyblygrwydd ac addasu fel y gellir teilwra canlyniadau chwilio yn benodol i linell gynnyrch, lleoliad, iaith, defnyddiwr a mwy. Mae hyn yn bwysig ar gyfer brand byd-eang fel Lenovo gyda chynhyrchion sy'n rhychwantu busnesau B2C, SMB, a B2B ac yn gwasanaethu cwsmeriaid mewn 180 o farchnadoedd sy'n siarad dros 60 o wahanol ieithoedd. 

Mae pobl yn dechrau deall bod rhywfaint o ddata go iawn yma sy'n werthfawr a gallwn ei ddefnyddio i gyflwyno profiad gwell i'n cwsmeriaid.

Marc Desourmeau, Arweinydd Chwilio Byd-eang, Lenovo

Ar ôl gweithredu Fusion, gwelodd Lenovo gyfraniad refeniw blynyddol trwy chwilio yn cynyddu 95%. Ar safle cymorth i gwsmeriaid Lenovo, mae cyfraddau clicio a chyfraddau bownsio wedi dangos gwelliant dramatig, gan brofi bod cwsmeriaid yn dod o hyd i'r cynnwys maen nhw'n chwilio amdano yn gyflymach. Hefyd, trwy gyfuno defnyddiwr signalau- gan gynnwys clicio, ychwanegu at drol a phrynu— gyda dysgu â pheiriant, llwyddodd y tîm chwilio i awtomeiddio graddio canlyniadau chwilio ar gyfer y swm enfawr o ddata yn eu cronfa wybodaeth. Mae perthnasedd, wedi'i fesur yn ôl pa mor aml y mae cwsmeriaid yn clicio ar y canlyniad cyntaf yn erbyn unrhyw ganlyniad dilynol, wedi gwella dros 55% yn y rhychwant o ychydig fisoedd yn unig ers lansio signalau Fusion.Mae gweithwyr yn y Banc Uchaf yn Defnyddio Argymhellion wedi'u Personoli i Gynyddu Gwerth Oes Cleientiaid 

Roedd un o fanciau gorau'r UD yn ei chael hi'n anodd helpu eu cynghorwyr ariannol i nodi cyngor a chynhyrchion personol, perthnasol ar gyfer cleientiaid yn gyflym. Roedd gan y banc fwy na 250 o ddarnau o ymchwil buddsoddi wedi'u cynhyrchu a'u huwchlwytho i'r system bob dydd, ond mae gan y mwyafrif o gynghorwyr amser i ymgyfarwyddo â dim ond 15-20 dogfen. Roedd yn amhosibl didoli trwy'r holl ddeunyddiau, eu rhoi mewn cyd-destun, a chyfrif i maes pa un oedd fwyaf perthnasol i bob un o'u 2,000 o gwsmeriaid. Roedd yr amser a gymerodd i nodi atebion yn golygu cynhyrchiant is a cholli cyfleoedd i gysylltu â chleientiaid.

Mae chwilio'n ganolog i lif gwaith cynghorydd ariannol ac fe'i defnyddir i drosglwyddo i lifoedd gwaith buddsoddi, masnachu neu wasanaeth eraill. 

Roedd Lucidworks yn gwybod bod angen i gynghorwyr ddatgloi'r cydberthynas rhwng diddordebau a phatrymau ymddygiad y cleient yn gyflym. Gyda Fusion, llwyddodd y cwmni i gynhyrchu rhestr wedi'i blaenoriaethu o fewnwelediadau a dadansoddeg y gellir eu gweithredu i'w helpu i adnabod y Y Cam Gorau Nesaf ar gyfer pob cwsmer unigol. Gall cynghorwyr ariannol nawr flaenoriaethu’r hyn y dylai cwsmeriaid ei brynu neu ei werthu buddsoddiad penodol yn seiliedig ar dueddiadau a phatrymau mewn cyfrifon, ar yr amod bod y math hwnnw o brofiad “rydych chi'n ei wybod i mi” yn ei ddisgwyl. Mae “Next Best Action” yn awtomeiddio gwneud penderfyniadau sy'n sensitif i amser ac yn gwella effeithlonrwydd i gynghorwyr fel eu bod yn gwerthu mwy o wasanaethau cleientiaid wedi'u targedu mewn llai o amser. Arweiniodd hyn oll at berthnasoedd dyfnach â chleientiaid a mwy o refeniw. 

Dadlwythwch yr Ebook Am Ddim: Trawsnewid Profiad y Cynghorydd Ariannol Gydag AI

Mae Cawr Olew a Nwy yn Tynnu Mewnwelediadau o 150 Mlynedd o Ddata Gwerthfawr 

Roedd gan un o gwmnïau olew a nwy mwyaf y byd wybodaeth a aeth yn ôl 150 mlynedd wedi'i lledaenu ar draws papur, cronfeydd data, cymwysiadau, e-byst, gyriannau personol a rhai a rennir, ledled y byd. Oherwydd na allai gweithwyr ddod o hyd i'r data yr oedd ei angen arnynt, dechreuon nhw ei chwilota i ffwrdd, gan dyfu'r gronfa wybodaeth i 250 miliwn o ddogfennau yn y pen draw. Roedd yn anodd dod o hyd i'r fersiwn gywir, ddiweddaraf ar draws y 28 o wahanol offer yr oedd y cwmni wedi'u defnyddio. Ni fynegeiwyd rhywfaint o ddata ac roedd ffynonellau eraill yn fwy na therabyte mawr, sy'n rhy anodd eu mynegeio. Hyd yn oed pan ddychwelodd yr offer ganlyniadau da, nid oedd pobl yn ymddiried yn y canlyniadau - ac os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano, mae'r data'n ddiwerth. 

Cwmnïau Olew a Nwy

Daeth Lucidworks i mewn gyda'r dasg o greu profiad data cymhellol trwy ddefnyddio dadansoddeg i gysylltu seilos gwybodaeth, creu catalog ystwyth o gyd-destun a pherthnasedd, a galluogi defnyddwyr i dynnu gwybodaeth fusnes berthnasol ar draws yr holl gronfeydd data hanesyddol. Llwyddodd Fusion i ddadansoddi miliynau o ddogfennau trwy prosesu iaith naturiol (NLP) yn Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Rwseg, galluogi adfer gwybodaeth ar draws ffynonellau data, a hwyluso darganfod gwybodaeth newydd trwy sbardunau yn seiliedig ar ddiddordebau penodol a arbedir gan ddefnyddwyr. Gyda'r defnydd, mae timau archwilio yn gallu trosoli'r cyfoeth o ddata sy'n cael ei gynhyrchu, ac adfer gwybodaeth gywir yn gyflym pan fydd ei hangen arnynt, sydd yn y pen draw yn arwain at well penderfyniadau ac arbed costau.

Porth Ymchwil wedi'i Bweru gan AI yn Helpu Meddygon i Ddiagnosio a Gofalu am Gleifion 

AllMedx rhagwelir a Google i feddygon. Roeddent yn gwybod bod meddygon yn rhwystredig gyda pheiriannau chwilio confensiynol fel Google a Bing oherwydd bod y canlyniadau yn aml yn cael eu gwanhau â chynnwys annibynadwy a fwriadwyd ar gyfer defnyddwyr a chleifion. Teimlai AllMedx y gallai meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill elwa o offeryn chwilio a gyrhaeddodd ei gynnwys yn unig o erthyglau wedi'u fetio gan MD, cyfnodolion meddygol effaith uchel, a ffynonellau clinigol dethol, parchus eraill. Y nod oedd dileu darnau amherthnasol, tebyg i ddefnyddwyr, na fyddai o fawr o werth i feddygon sy'n chwilio am atebion i gwestiynau clinigol, pwynt gofal. 

allmedx google i feddygon

Ar ôl i AllMedx adeiladu corpws strwythuredig iawn yn seiliedig ar arbenigedd cynnwys meddygol helaeth, roedd angen iddynt ei gwneud hi'n hawdd chwilio. Gan ddefnyddio algorithmau ML Fusion, mae canlyniadau chwilio yn cael eu haddasu ar gyfer pob defnyddiwr. Mae profion defnyddwyr yn caniatáu AllMedx i fireinio piblinellau ymholiad a gwneud y gorau o brofiad chwilio defnyddwyr. Gyda Fusion, gall AllMedx gefnogi ei ddefnyddwyr meddyg yn hyderus trwy ddarparu mynediad i dros 12 miliwn o ddogfennau fetio trwy chwiliad wedi'i bweru gan AI. Yn seiliedig ar adborth gan feddyg, mae tîm AllMedx yn hyderus y bydd y wefan yn cynyddu mynediad at wybodaeth pwynt gofal critigol, clinigol a fydd yn helpu i wella gofal cleifion.

Dysgu mwy am sut mae AI yn trawsnewid meddygaeth er gwell

Darganfyddwch Beth Mae Trawsnewid Digidol AI-Powered yn Ei olygu i Chi 

Uchafbwynt y profiadau digidol hyn ar draws pob fertigol yw unigoli, neu'r gallu i ragweld bwriad pob defnyddiwr. Dyma lle rydych o'r diwedd yn cefnu ar filoedd o reolau a reolir â llaw ac yn lle hynny trosoledd nid yn unig dadansoddeg ragfynegol, ond dysgu peiriant, signalau, a prosesu iaith naturiol. Gyda'i gilydd, mae'r holl dechnolegau hyn yn grymuso'ch chwiliad i fod cymaint yn fwy na blwch bach yng nghornel y sgrin. 

Ac nid y blwch chwilio yw'r unig ran o'r profiad digidol sy'n aeddfed ar gyfer trawsnewid - pa mor smart yw'ch chatbot? Un o'r gwelliannau mwyaf gwerthfawr a chyffredinol y gallwch ei wneud i'ch busnes yw lansio datrysiad chatbot craff. Lucidworks Atebion Clyfar yn welliant chatbot sy'n cymhwyso'r holl prosesu iaith naturiol, dysgu peiriant, a signalau yn casglu yn gynhenid ​​yn Fusion i'r profiad chatbot. Mae gwell hunanwasanaeth gyda chatbot craff yn darparu gwasanaeth cyflym i ddefnyddwyr ac yn rhyddhau asiantau cymorth a desg gymorth i ganolbwyntio ar achosion cymhleth, allanol. Mae cwsmeriaid yn fodlon ac mae gweithwyr yn ymgysylltu mwy â'u gwaith. 

P'un a yw'n flwch chwilio gwag neu'n gynorthwyydd rhithwir craffach, mae Lucidworks Fusion yn darparu galluoedd gradd menter i ddylunio, datblygu a defnyddio cymwysiadau chwilio deallus ar unrhyw raddfa, ac mae wedi cael ei gydnabod gan gwmnïau ymchwil technoleg a chynghori annibynnol blaenllaw Forrester a Gartner. Mae cwmnïau ledled Global 2000 yn dibynnu ar Lucidworks bob dydd i bweru eu cymwysiadau chwilio defnyddwyr a chwilio am fenter. Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod sut y gallwch chi gael mwy o'ch chwiliad?

Cysylltwch â Lucidworks Today

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.