Sut i Wella Cyfraddau Trosi Symudol Gyda Waledi Digidol

Masnach Symudol a Waledi Digidol

Mae cyfraddau trosi symudol yn cynrychioli canran y bobl a ddewisodd ddefnyddio'ch ap symudol / gwefan wedi'i optimeiddio'n symudol, allan o gyfanswm y rhai a gynigiwyd iddynt. Bydd y rhif hwn yn dweud wrthych pa mor dda yw'ch ymgyrch symudol a, gan roi sylw i fanylion, beth sydd angen ei wella.

Llawer fel arall e-fasnach lwyddiannus mae manwerthwyr yn gweld eu helw yn plymio o ran defnyddwyr symudol. Mae cyfradd gadael cartiau siopa yn chwerthinllyd o uchel ar gyfer gwefannau symudol, a hynny yw os ydych chi'n ffodus i gael pobl i edrych trwy'r cynnig i ddechrau. 

Ond sut mae hyn yn bosibl, pan fydd nifer y siopwyr symudol yn cynyddu degau o filiynau bob blwyddyn?

Nifer o Siopwyr Symudol yr UD

ffynhonnell: Statista

Mae dyfeisiau symudol wedi esblygu ymhell o'u pwrpas gwreiddiol. Os ydym yn bod yn onest, nid galwadau a thestunau yw prif swyddogaeth dyfeisiau clyfar i'r rhan fwyaf o'r boblogaeth mwyach. Mae dyfais symudol wedi dod yn estyniad o fod dynol modern ac mae'n cyflawni bron pob pwrpas clodwiw, o'r ysgrifennydd noethlymun i'r drol siopa ar-lein.

Dyma pam nad yw gweld ffôn symudol fel cyfrwng arall yn unig yn ddigon mwyach. Rhaid addasu ac ailddyfeisio'r apiau, y safleoedd a'r dulliau talu ar gyfer y dyfeisiau hyn yn unig. Un o'r dulliau mwyaf chwyldroadol ar gyfer gwneud trafodion symudol yw rheoli arian ewallet, sef testun yr erthygl hon.

Gwella Cyfraddau Trosi Symudol

Yn gyntaf oll, gadewch i ni wneud un peth yn glir. Mae masnach symudol yn cymryd drosodd y byd e-fasnach yn gyflym iawn, iawn. Mewn dim ond pum mlynedd gwelwyd maint o bron i 65%, bellach yn dal 70% o gyfanswm e-fasnach. Mae siopa symudol yma i aros a hyd yn oed gymryd drosodd y farchnad.

Cyfran Masnach Symudol E-Fasnach

ffynhonnell: Statista

Y Problemau

Yn rhyfeddol ddigon, mae gadael y drol siopa yn dal i fod yn llawer uwch ar wefannau symudol nag ar gyfer yr un cynnwys a welir ar y cyfrifiaduron bwrdd gwaith. Mae hon yn broblem fawr i bawb, yn enwedig manwerthwyr bach a chwmnïau sy'n newydd i'r trawsnewid. Pam mae hyn yn digwydd?

Yn gyntaf oll, mae'r amlwg. Mae gwefannau symudol fel arfer yn cael eu gweithredu'n wael, ac am reswm da. Mae cymaint o ddyfeisiau, meintiau, porwyr a systemau gweithredol fel bod angen cryn dipyn o adnoddau ac amser i wneud gwefan weddus sy'n gyfeillgar i ffonau symudol.

Mae chwilio a llywio gwefan symudol, gyda degau neu gannoedd o eitemau siopa yn flinedig ac yn rhwystredig iawn. Hyd yn oed pan fydd y cwsmer yn ddigon ystyfnig i fynd trwy hynny i gyd a bwrw ymlaen i ddesg dalu, nid oes gan lawer y nerfau i fynd i mewn i broses dalu.

Mae yna ateb mwy cain. Efallai y bydd ychydig yn fwy costus ar y dechrau, ond mae'n bendant yn talu ar ei ganfed yn gyflym iawn. Mae apiau yn ddatrysiad llawer gwell ar gyfer dyfeisiau symudol. Fe'u gwneir yn benodol at ddibenion defnydd symudol ac maent yn anfeidrol fwy dymunol i edrych arnynt. Ac, fel y gwelwn, mae cyfradd gadael cartiau siopa yn sylweddol is mewn apiau symudol na gwefannau bwrdd gwaith a symudol.

Gadael Cart Siopa

ffynhonnell: Statista

Yr Atebion

Apps Symudol

Mae manwerthwyr a drawsnewidiodd o wefannau symudol i apiau wedi gweld cynnydd enfawr mewn refeniw. Cododd golygfeydd cynnyrch 30%, cododd eitemau a ychwanegwyd at y drol siopa 85% a chynyddodd y pryniannau cyffredinol 25%. Yn syml, mae cyfraddau trosi yn well drwodd a thrwyddo gydag apiau symudol.

Yr hyn sy'n gwneud yr apiau mor apelio at y defnyddwyr yw'r ffordd reddfol o fordwyo, oherwydd eu bod, wedi'r cyfan, wedi'u gwneud ar gyfer y dyfeisiau symudol. Dangosodd arolwg o 2018 fod y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r cyfleustra a'r cyflymder, yn ogystal â'r posibilrwydd o ddefnyddio pryniannau un clic gydag e-waledi a chardiau credyd wedi'u cadw.

Ap Symudol vs Dewis E-Fasnach Safle Symudol

ffynhonnell: Statista

Waledi Digidol

Mae harddwch waledi digidol yn eu symlrwydd a'u diogelwch mewnol. Pan wneir trafodiad gan ddefnyddio waled ddigidol, ni ddatgelir unrhyw ddata am y prynwr. Mae'r trafodiad yn cael ei gydnabod gan ei rif unigryw, felly ni all unrhyw un yn y broses gael gafael ar wybodaeth cerdyn credyd y defnyddiwr. Nid yw hyd yn oed yn cael ei storio ar ffôn y defnyddiwr.

Mae'r waled ddigidol yn gweithredu fel dirprwy rhwng yr arian go iawn a'r farchnad. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn cynnig dull talu ar-lein a elwir yn bryniant un clic, sy'n golygu nad oes angen llenwi unrhyw ffurflenni a dosbarthu unrhyw wybodaeth - cyhyd â bod yr ap yn caniatáu talu e-waled.

Rhai o'r waledi digidol mwyaf poblogaidd heddiw yw:

 • Talu Android
 • Tâl Afal
 • Samsung Cyflog
 • Amazon Talu
 • PayPal Un Cyffyrddiad
 • Tocyn Visa
 • Skrill

Fel y gallwch weld, mae rhai ohonynt yn benodol i OS (er bod y mwyafrif ohonynt yn arbrofi gyda chroesfannau a chydweithrediadau), ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn annibynnol mae waledi digidol ar gael ar draws pob platfform ac yn hyblyg iawn. Maent yn cynnig cefnogaeth ar gyfer cardiau credyd a debyd lluosog, yn ogystal â thaliadau talebau a chymorth cryptocurrency.

Cyfran o'r Farchnad Symudol ledled y Byd

ffynhonnell: Statista

Integreiddio

P'un a ydych chi'n mynd i adeiladu ap o'r dechrau i weddu i'ch anghenion penodol a'ch gofynion esthetig, neu'n defnyddio platfform e-fasnach barod, mae integreiddio waledi digidol yn hanfodol. Os ydych chi'n defnyddio platfform, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith caled eisoes wedi'i wneud i chi.

Yn dibynnu ar y math o'ch busnes a'ch lleoliad, bydd llwyfannau e-fasnach yn eich helpu i ddewis yr e-waledi gorau ar gyfer eich grŵp targed. Yr unig beth sydd ar ôl ichi ei wneud yw gweithredu'r taliadau hynny.

Os ydych chi am adeiladu o'r dechrau, byddai'n ddoeth dechrau gyda set ehangach o opsiynau e-waled ac yna dilyn y metrigau. Efallai y bydd mwy o alw am waledi digidol nag eraill, ac mae hyn yn dibynnu'n helaeth ar eich lleoliad, nwyddau rydych chi'n eu gwerthu ac oedran eich cwsmeriaid.

Mae yna sawl canllaw yma.

 • Ble mae eich cwsmeriaid? Mae gan bob rhanbarth ei ffefrynnau ei hun, ac mae angen i chi fod yn gall i hyn. Rheol gyffredinol ar gyfer manwerthu ledled y byd yw PayPal. Ond os ydych chi'n gwybod bod cyfran fawr o'ch gwerthiannau yn dod o China, dylech gynnwys AliPay a WeChat. Mae'n well gan gwsmeriaid ffederasiwn Rwseg Yandex. Mae gan Ewrop sylfaen ddefnyddwyr enfawr ar gyfer Skrill, MasterPass a Visa Checkout.
 • Pa ddyfeisiau yw'r rhai mwyaf poblogaidd? Edrychwch ar eich metrigau. Os yw cyfran fawr o'ch prynwyr yn defnyddio iOS, byddai'n ddoeth cynnwys ApplePay. Mae'r un peth yn wir am Android Pay a Samsung Pay.
 • Beth yw rhychwant oedran eich cwsmeriaid? Os ydych chi'n delio â phobl ifanc yn bennaf, mae cynnwys waledi digidol fel Venmo yn anodd. Mae llawer o bobl yn yr ystod oedran 30-50 yn gweithio o bell neu fel gweithwyr llawrydd ac yn dibynnu ar wasanaethau fel Skrill a Payoneer. Rydym i gyd yn gwybod nad Millenials yw'r criw mwyaf amyneddgar, a byddant yn sicr o roi'r gorau i brynu os nad ydyn nhw'n gweld eu hoff opsiwn talu.
 • Pa nwyddau ydych chi'n eu gwerthu? Mae gwahanol nwyddau yn tynnu gwahanol feddyliau. Os mai gamblo yw eich tywarchen, mae WebMoney a llwyfannau tebyg sy'n cynnig talebau yn ddewis da gan eu bod eisoes yn boblogaidd yn y gymuned. Os ydych chi'n gwerthu gemau a nwyddau digidol, meddyliwch am weithredu e-waledi sy'n cefnogi cryptocurrencies.

Os nad ydych yn siŵr ble i fynd, siaradwch â'ch cwsmeriaid. Mae pawb wrth eu bodd yn cael eu gofyn am farn, a gallwch droi hyn er mantais i chi trwy gynnig arolygon byr. Gofynnwch i'ch prynwyr beth fydden nhw wrth ei fodd yn ei weld yn eich siop. Sut y gallwch wella eu profiad siopa, a pha ddulliau talu maen nhw'n teimlo'n fwyaf cyfforddus â nhw. Bydd hyn yn rhoi cyfeiriad da i chi ar gyfer yr uwchraddiadau yn y dyfodol.

Final Word

Mae e-fasnach ar gael i bawb. Mae wedi gwneud gwerthu nwyddau i bawb ym mhobman mor hawdd ... Ac mor galed ar yr un pryd. Nid yw'n hawdd ymgysylltu'r wyddoniaeth a'r ystadegau y tu ôl i'r farchnad hon sy'n newid yn barhaus. 

Mae meddylfryd defnyddiwr cyffredin wedi newid cryn dipyn yn ystod y 10 mlynedd diwethaf a rhaid i chi weithredu yn unol â hynny. Dysgu ac addasu, oherwydd mae'r cyflymder y mae'r byd digidol yn esblygu yn chwythu meddwl. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.