Sut i Wella Teyrngarwch Cwsmer gyda Marchnata Digidol

Cadw Cwsmer

Ni allwch gadw'r hyn nad ydych yn ei ddeall. Wrth ganolbwyntio ar gaffaeliad cyson gan gwsmeriaid, mae'n hawdd cael eich cario i ffwrdd. Iawn, felly rydych chi wedi cyfrifo strategaeth gaffael, rydych chi wedi gwneud i'ch cynnyrch / gwasanaeth ffitio i mewn i fywydau'r cwsmeriaid. Mae eich cynnig gwerth unigryw (UVP) yn gweithio - mae'n denu trosi ac yn arwain penderfyniadau prynu. Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl? Ble mae'r defnyddiwr yn ffitio ar ôl cwblhau'r cylch gwerthu?

Dechreuwch trwy Ddeall eich Cynulleidfa

Er ei bod yn hwyl dod o hyd i sianeli a chynulleidfaoedd newydd i werthu iddynt yn barhaus, mae'n llawer llai costus cadw un. Fodd bynnag, nid yw cadw yn dibynnu ar yr un ysgogwyr â chaffaeliad - mae'r amcanion y tu ôl iddynt yn wahanol, ac er bod ymddygiad a theimlad y defnyddiwr sy'n codi o'r ddau hyn yn ategu ei gilydd, dylid mynd i'r afael â hwy ar wahân. Mae teyrngarwch cwsmeriaid yn adeiladu o gadw. Nid yw caffael cwsmeriaid ond drws iddo.

Y tecawê allweddol yma yw deall nad yw'ch cwsmeriaid yn diflannu ar ôl y cylch gwerthu ond yn parhau i ymgysylltu â'ch cynnyrch / gwasanaeth a chlymu eu profiad ag ef i'ch brand.

Felly beth ydych chi'n ei wybod am eich cwsmeriaid yn union?

I gwblhau'r darlun o ymddygiad eich cynulleidfa cyn ac yn ystod y cylch gwerthu ac integreiddio'r canfyddiadau i'ch strategaeth gadw, bydd angen i chi haenu llawer o ddata. Beth yw'r Metrigau Data Allweddol i ystyried? Gallwch chi ddechrau trwy asesu eich:

Chwilio Metrigau Marchnata

Sut mae defnyddwyr yn dod o hyd i chi? Pa ymholiadau chwilio wedi'u brandio / heb eu brandio sy'n arwain yn y pen draw at y trawsnewid neu bwynt prynu? Beth oedd y tudalennau glanio a berfformiodd orau a ble oedd y twmffat yn gollwng? A allwch chi glymu'r darn penodol o gynnwys â'r ddemograffeg defnyddiwr benodol a ddaeth â'r nifer fwyaf o werthiannau i chi?

Os oes gennych olrhain Google Analytics wedi'i alluogi a'i integreiddio â Google Search Console, byddwch yn gallu olrhain yr ymholiadau hyn am hyd at 16 mis yn y gorffennol a nodi'r rhai sy'n perfformio orau. Gallwch ddyfnhau'r dadansoddiad ymhellach trwy glymu'r allweddeiriau hyn â thudalennau glanio penodol a'u nodi fel mannau cychwyn gorau posibl taith y defnyddiwr tuag at gaffaeliad. Gellir dadansoddi hyn ymhellach fyth trwy gydberthyn y data hwn â demograffeg, math o ddyfais, ymddygiad a diddordebau eich defnyddiwr i nodi'r mathau o gynulleidfaoedd sy'n fwy tebygol o drosi.

Metrigau Gwerthu

Sut mae'ch gwerthiannau'n perfformio? Beth yw'r gwerth archeb cyfartalog rydych chi'n ei nodi? Beth yw gwerth cyfartalog eich cyfradd ail-brynu? Beth yw eich cynhyrchion / gwasanaethau sy'n perfformio orau ac a oes cydberthynas â demograffeg a thueddiadau tymhorol y defnyddiwr?

Os oes gennych setup olrhain E-fasnach Uwch trwy Google Analytics neu fel arall dangosfwrdd meddalwedd trydydd parti ar ei gyfer, byddwch yn gallu olrhain pob un o'r rhain a chasglu mewnwelediad gwerthfawr. Y peth pwysicaf i'w gofio yw bod metrigau gwerthu yn amrywio'n fawr yn ôl cyfaint y segment a ddadansoddir. Gall gwerthiannau tymhorol neu dueddol ymddangos fel anghysonderau wrth edrych trwy rychwantu amser byr felly cadwch eich llygaid ar agor a meincnodi'r data o fewn yr un amserlen o gyfnod sy'n ei ragflaenu neu o fewn yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Sianeli Caffael a Chyfeirio

Ydych chi'n gwybod o ble mae'ch cwsmeriaid yn dod? Beth yw eich prif sianeli caffael? Ai nhw yw'r un sianeli maen nhw'n eich darganfod chi arnyn nhw neu ai nhw yn syml yw'r sianeli sy'n gyrru'r mwyafrif o werthiannau? Beth yw'r sianeli sy'n gyrru'r mwyaf o refeniw?

Os cymerwn mai eich gwefan yw eich prif bwynt trosi a bod gennych setup Google Analytics, gallwch chi ateb y cwestiynau uchod yn hawdd. Ewch i Gaffael> Adroddiad trosolwg i weld pa sianeli sy'n gyrru'r mwyaf o draffig ac sydd â'r bownsio lleiaf. Gallwch chi ddyfnhau'r dadansoddiad trwy newid segment y gynulleidfa o Pob defnyddiwr i Troswyr. Os oes gennych fwy nag un nod neu setup grŵp nodau, gallwch ddadansoddi cymhariaeth perfformiad sianel ymhellach â nod penodol.

Personasau Cwsmeriaid

Gyda'r holl ddata uchod wedi'i ddadelfennu a'i haenu yn strwythur, rydych nawr yn gallu delweddu'r math o gynulleidfa sy'n fwyaf tebygol o drosi, eu llwybrau tuag at ac ar ôl y pwynt trosi a sut maen nhw'n ymddwyn cyn, yn ystod ac ar ôl iddyn nhw wneud. pryniant.

Bydd sefydlu persona cwsmer fel cynrychiolaeth wedi'i ffugio o'ch cwsmer delfrydol yn eich helpu i farchnata'ch cynnyrch yn well a deall yr hyn a'u gyrrodd i'ch dewis chi fel eu gwerthwr / darparwr. Y ffordd orau o egluro hyn yw ei ddelweddu felly gadewch i ni osod esiampl. Dywedwch eich bod chi'n gwerthu llyfrau coginio a'ch nod yw cynyddu nifer y gwerthiannau a hyrwyddo cyfresi newydd ar gyfer y Diolchgarwch sydd ar ddod i sylfaen cwsmeriaid newydd a phresennol. Pa un o'r rhain sy'n haws i chi ei farchnata?

“Rydyn ni am hyrwyddo [y] gyfres hon o lyfrau coginio ar gyfer y Diolchgarwch hwn ar Instagram a Pinterest. Ein targed yw menywod, 24-55 oed sydd wrth eu bodd yn coginio ac sydd eisoes wedi prynu neu ystyried prynu llyfr coginio eleni ”

“Ein nod yw hyrwyddo [y] gyfres hon o lyfrau coginio i Martha. Mae hi'n fam aros gartref yng nghanol ei 40au sydd wrth ei bodd yn coginio. Mae hi wrth ei bodd #foodporn tudalennau ac yn rhannu ei seigiau ar Instagram. Mae hi'n geidwadol ac yn mwynhau gwerthoedd traddodiadol felly mae gwyliau mawr yn beth mawr iddi gan mai nhw yw'r unig amser o'r flwyddyn pan mae hi'n gallu coginio i'r teulu cyfan a'u ffrindiau. Mae Martha eisoes wedi prynu llyfr coginio gennym ni ac yn gwirio ein porthiant Instagram a'n gwefan am ryseitiau a gynhyrchir gan y gymuned o leiaf unwaith y mis. Mae hi mewn gwirionedd i goginio'n araf a phrydau organig. "

Gweld y gwahaniaeth? Y math hwn o gynrychiolaeth persona cwsmer yw'r hyn y gallwch ei gael o'r metrigau uchod wedi'u haenu i mewn i strwythur.

Mae'n anodd sefydlu'r math hwn o ddadansoddeg cwsmeriaid ac mae'n mynd yn haenau mewn cymhlethdod. Os yw'n ormod o her i chi, dylech chi yn bendant ceisio cymorth gan asiantaeth ddigidol sydd â phrofiad mewn dadansoddeg cynulleidfa uwch, segmentu, ac optimeiddio ymgyrchoedd.

Y Tactegau Marchnata Cadw Mwyaf Cyffredin a'u DPAau Priodol

Nawr eich bod chi'n adnabod eich personasau cwsmer ac yn deall eu hymddygiad, mae'r ffyrdd y gallwch chi weithio ar eu cadw yn dod yn llawer cliriach. Gall tactegau marchnata cadw amrywio yn dibynnu ar eich arbenigol, eich marchnad, eich cwsmeriaid a'ch amcanion, ond mae'r fframwaith sylfaenol o'u diffinio yn aros yr un fath.

Mae rhai tactegau marchnata cadw yn fythwyrdd ac wedi cael eu dilysu sawl gwaith. Wrth gwrs, o ystyried y rhagdybiaeth eu bod yn cael eu gyrru gan y data a sefydlwyd yn y cam blaenorol.

I enwi ond ychydig.

Chwilia Beiriant Optimization (SEO)

Er ei fod yn cael ei ystyried yn bennaf fel tacteg caffael, mae SEO yn cynnig nifer y cyfleoedd i wella cadw cwsmeriaid ac adeiladu teyrngarwch.

Gwneir hyn yn bennaf trwy optimeiddio cynnwys - ar y safle ac oddi ar y safle. Trwy nodi'r allweddeiriau, y cynnwys a'r ffynonellau atgyfeirio y mae eich cwsmeriaid yn ymgysylltu â nhw ac yn rhyngweithio â nhw, rydych chi'n dod gam yn nes at bersonoli'r cynnwys i ddal a dal eu sylw. Trosoledd metrigau marchnata chwilio yn eich strategaeth marchnata cadw SEO a chreu map ffordd cynnwys.

Peidiwch â chanolbwyntio ar eiriau allweddol cynffon fer yn unig ond ceisiwch ddyrchafu perthnasedd i'r pynciau cysylltiedig. Gallwch chi gyflawni hyn trwy archwilio geiriau allweddol LSI a syntagmau allweddair sy'n targedu diddordeb a bwriad y defnyddiwr. Dewch yn ôl at Martha a hyrwyddo llyfr coginio. Y pynciau a allai yn y pen draw arwain Martha i brynu llyfr coginio arall gennych chi yw ryseitiau coginio araf, y pantri, a'r potiau a ddefnyddir i'w gwneud, y dewis o gynhwysion sy'n cael eu hidlo erbyn y tymor neu'r ffordd maen nhw'n cael eu tyfu a'u pecynnu. Efallai y bydd Martha yn arwain at brynu llyfr coginio os yw hi'n nodi ei hun fel asgwrn cefn y teulu ac yn gweld y bwrdd cinio fel pwynt casglu, gwerthoedd cymunedol a theuluol. Peidiwch â gorfodi'r defnyddiwr i adnabod ei hun fel rhan o segment mawr yn unig, ond ceisiwch bersonoli ei brofiad.

Bydd rhai agweddau technegol ar SEO, yn benodol o ran optimeiddio ar y safle fel gwefan gadarn a phensaernïaeth wybodaeth gyda HTML5 dilys a marcio microdata strwythuredig helpu ymlusgwyr i ddeall y strwythur a'r semanteg y tu ôl iddo yn well. Mae hyn yn helpu i ddarganfod a phersonoli tudalennau canlyniadau chwilio yn ôl dewisiadau'r defnyddiwr targed. Er enghraifft, bydd marcio gwefan strwythurol a semantig yn helpu i ddangos canlyniadau gwahanol i wahanol bobl fel hyn:

 • Pan fydd Martha'n chwilio am lyfr coginio trwy beiriant chwilio, mae'n debyg y bydd hi'n cael llyfrau coginio rysáit coginio araf fel canlyniadau a ddychwelwyd.
 • Pan fyddaf yn chwilio am lyfr coginio trwy beiriant chwilio, mae'n debyg y byddaf yn cael Llyfr Coginio Anarchaidd o ganlyniad wedi'i ddychwelyd.

Mae agweddau technegol eraill sy'n ymwneud â defnyddioldeb a pherfformiad y wefan fel amser llwyth tudalen, ymatebolrwydd ac argaeledd yn ffactorau SEO pwysig sy'n sail i gadw defnyddwyr ac yn helpu i adeiladu teyrngarwch. Os yw'ch gwefan yn anhygyrch neu'n anodd ei llwytho, bydd defnyddwyr yn fwyaf tebygol o bownsio neu anaml y byddant yn ymgysylltu â hi.

DPAau argymelledig i olrhain:

 • Nifer y cysylltiadau inbound
 • Nifer y dolenni allan
 • Cyfrol traffig organig
 • Cyfrol traffig atgyfeirio
 • Tudalen canlyniad peiriant chwilio Safle (SERP) ar gyfer y set benodol o eiriau allweddol
 • Golygfeydd tudalen y sesiwn
 • drigo amser (amser cyfartalog ar dudalen)
 • Bownsio gyfradd

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn sianel wych ar gyfer adeiladu ymwybyddiaeth, ymddiriedaeth a theyrngarwch. Mae'n atseinio'n fawr mewn cydberthynas â thactegau cadw SEO / SEM. Gyda chefnogaeth marchnata dylanwadwyr, dyma'ch drws i eiriolwyr brandiau adeiladu i ddyfnhau ymhellach y cyfraddau cadw ac atgyfeiriadau o ansawdd uchel.

Pan gaiff ei gyd-fynd â'ch calendr golygyddol / cyhoeddi sefydledig at ddibenion marchnata cadw SEO a'i gyfuno â hashnodau brand ac olrhain cyswllt, mae'n dod yn sianel bwerus ar gyfer adeiladu teyrngarwch cwsmeriaid.

Gallwch drosoli hashnodau wedi'u brandio a chysylltu olrhain i nodi ac archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer ymgysylltu a thapio ffynhonnell darpar eiriolwyr brand. Mae'n debyg mai budd mwyaf cyfryngau cymdeithasol yw'r cyfle i ymgysylltu â'ch darpar gwsmeriaid a'ch sylfaen bresennol mewn amser real. Defnyddio chatbots ac addysgu'ch staff gwerthu i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel rhan o'ch gwasanaeth cwsmeriaid yw'r dacteg sengl a anwybyddir fwyaf sy'n gwneud rhyfeddodau ar gyfer cadw adeiladau a theyrngarwch cwsmeriaid.

DPAau argymelledig i olrhain:

 • Nifer y dilynwyr a chefnogwyr
 • ymgysylltu cyfradd - ymgyrch a thudalen benodol
 • Canran o traffig atgyfeirio a gynhyrchir trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol
 • Mae'r cyfaint y cynnwys gwthio drwodd fel rhan o ddosbarthiad marchnata
 • Nifer y ceisiadau gwasanaeth cwsmeriaid wedi'u cwblhau trwy sgwrsio cyfryngau cymdeithasol, sylwadau a negeseuon

Marchnata drwy e-bost

Ni fydd yr e-bost byth yn marw ac mae'n gyfrwng sylfaenol i'r holl weithiau gwe a defnyddio.

Defnyddir marchnata e-bost yn fwyaf cyffredin fel prif ysgogydd cadw defnyddwyr ac i cynhesu oer yn arwain. Dau dacteg fwyaf cyffredin a ddefnyddir trwy farchnata e-bost i wella cadw cwsmeriaid yw anfon cylchlythyrau gyda'r newyddion a'r diweddariadau cynnwys diweddaraf ac i ddenu pryniannau dro ar ôl tro trwy gynnig gostyngiadau a bargeinion i'r sylfaen gwsmeriaid bresennol.

Gellir cysoni curadu cynnwys ar gyfer unrhyw un o'r tactegau hyn â'ch calendr golygyddol i ddarparu'r canlyniadau gorau o ran cyfradd agored a CTR. Gallwch ddadansoddi'ch ymdrechion ymhellach i segmentu rhestrau e-bost yn ôl hoffterau'r defnyddiwr, tueddiadau tymhorol a demograffeg.

ond dylid bod yn fwy gofalus wrth farchnata e-bost nag unrhyw un o'r uchod. Gall gorymhelliant a thrin gwael gael eich parth cyfan ar restr ddu a niweidio'r ymddiriedolaeth a adeiladwyd hyd yn hyn. Y peth pwysicaf i'w nodi yma yw bod eich defnyddiwr yn ymwybodol o sut y cafodd ar eich rhestr bostio, sut y byddwch chi'n ei drin a'i fod yn cael cyfle i addasu ei ddewisiadau neu ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg benodol.

Wrth benderfynu a ydych chi'n mynd i ddefnyddio'ch gweinydd postio eich hun neu wasanaeth trydydd parti ar ei gyfer, ystyriwch a ydych chi'n gallu cadw at yr holl reolau a restrir uchod a bod gennych chi'r gallu i fesur ac olrhain ei berfformiad.

DPAau argymelledig i olrhain:

 • Nifer y e-byst wedi'u hanfon allan - ymgyrch benodol ac yn gyffredinol
 • Cliciwch trwy'r gyfradd (CTR) e-bost
 • Cyfradd agored o ymgyrch e-bost wedi'i hanfon
 • Ailadrodd cyfradd prynu trwy'r sianel e-bost

Monitro, Mesur a Optimeiddio Twf

Fel y soniwyd eisoes, er mwyn gwella teyrngarwch eich cwsmer gyda marchnata digidol yn wirioneddol, mae angen i chi ddeall eich cwsmeriaid. Mae yna nifer o fframweithiau ar gyfer dadansoddi cwsmeriaid i'w harchwilio a'u cydberthyn â'ch ymdrechion marchnata cadw. Gall dyfeisio strategaeth farchnata cadw cwsmeriaid amrywio o fusnesau i frandiau ond mae'r amcanion prosesau sy'n sail iddynt yn cydberthyn.

Mae mesur dwfn a dadansoddeg well o bob rhan o'ch taith cwsmer yn ddechrau gwych ond bydd yn rhoi tunnell o ddata anstrwythuredig i chi. Bydd y ffordd rydych chi'n trosoledd y data hwn i ofyn a rhoi ateb i gwestiynau penodol am eu hymddygiad y tu hwnt i gwblhau'r cylch gwerthu yn pennu eich llwyddiant wrth adeiladu perthnasoedd tymor hir â'ch sylfaen cwsmeriaid.

Ac o gadw yn codi teyrngarwch ac ymddiriedaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.