Mae Adolygiad Cyfreithiedig neu Gyflogedig yn Adolygiad Peryglus

adolygiadau ar-lein

Cawsom drafodaeth gadarn mewn digwyddiad arweinyddiaeth ranbarthol ar gasglu adolygiadau gan fusnesau a defnyddwyr ar-lein. Roedd llawer o'r drafodaeth yn ymwneud ag adolygiadau taledig neu wobrwyo cwsmeriaid am adolygiadau. Nid wyf yn atwrnai, felly byddwn yn argymell ichi siarad â'ch un chi cyn gwrando arnaf. Mae fy safbwynt ar hyn yn syml ... peidiwch â thalu na gwobrwyo adolygiadau. Efallai eich bod yn anghytuno â mi, ond yn union fel y cafodd y diwydiant chwilio organig ei oddiweddyd gan safleoedd chwyddo ffug, mae gan adolygiadau fater tebyg. A chollodd y cwmnïau a gymerodd ran lawer mwy nag a enillwyd erioed.

Peryglon Adolygiadau Cyflogedig a Gwobrwyedig

Fy nghred bersonol yw y bydd gennych 4 mater pan fyddwch chi'n talu neu'n gwobrwyo adolygiadau:

 1. Materion cyfreithiol - Efallai eich bod chi'n torri Canllawiau FTC. Nid yn unig hynny, mae'r gweithiwr, y cwmni neu'r person rydych chi'n ei dalu hefyd mewn perygl o dorri canllawiau FTC. Heddiw, nid ydym yn gweld llawer o weithgaredd ar hyn. Fodd bynnag, yn y dyfodol credaf y bydd systemau wedi'u optimeiddio i nodi perthnasoedd a fydd yn y pen draw yn cael yr holl bartïon mewn trafferth. Heblaw am y llywodraeth, peidiwch â synnu os cewch eich siwio gan un o'r platfformau hefyd.
 2. Troseddau - Efallai y byddwch chi'n buddsoddi cryn dipyn mewn adolygiadau heddiw, ond pan gewch eich dal yn torri telerau gwasanaethau'r wefan, bydd y cynnwys hwnnw'n cael ei golli am byth a gall eich enw da gael ei niweidio ymhell y tu hwnt i unrhyw fuddsoddiad a wnaethoch erioed. Nid yw cael eich dal yn talu am adolygiadau a chael hynny'n gyhoeddus yn werth unrhyw risg. Gallai ychydig o bychod a wariwyd heddiw gostio popeth i'ch cwmni yn nes ymlaen.
 3. Uniondeb O ddifrif, ble mae eich cyfanrwydd fel busnes? Ai dyma sut rydych chi am wneud busnes mewn gwirionedd? Os na ellir ymddiried ynoch chi i reoli enw da glân ar-lein, a ydych chi wir yn credu y bydd defnyddwyr a busnesau eisiau gwneud busnes gyda chi?
 4. Ansawdd - Gwnewch ffafr â chi'ch hun a darllenwch rai adolygiadau Rhestr Angie. Nid yw'r rhain yn un frawddeg, maent yn adolygiadau ansawdd sy'n disgrifio'r broses gyfan yr aeth llawer o brynwyr drwyddi gyda darparwr gwasanaeth. Yn ddiweddar, gostyngodd Rhestr Angie eu wal dâl ac mae defnyddwyr bellach yn sylweddoli pam mae cymaint o danysgrifwyr Rhestr Angie wrth eu bodd â'r gwasanaeth. Mae'n anodd ffugio adolygiadau gwych.

Felly Sut Ydych chi'n Cael Mwy o Adolygiadau?

Mae gwahaniaeth rhwng deisyf am adolygiadau a gofyn amdanynt. Fe wnes i rannu stori ychydig flynyddoedd yn ôl gydag a Deisyfiad arolwg GM roedd hynny'n hollol ofnadwy. Yn y bôn, pe bawn i'n ateb unrhyw beth llai na pherffaith, roedd pen rhywun yn mynd i gael ei dorri i ffwrdd. Dyna deisyfiad. Ac nid yw dweud wrth eich cwsmer bod gwobr am eu hadolygiad yn ddim gwahanol na gofyn am yr adolygiad! Peidiwch â'i wneud.

Pan fydd un o'n cleientiaid yn ein hysgrifennu gyda diolch, yn trydar bawd ar-lein, neu'n dweud wrthym yn bersonol faint y maent yn ein gwerthfawrogi, rydym yn diolch iddynt ac yn gofyn a allent ei roi yn ysgrifenedig ... naill ai gyda thysteb cwsmer neu adolygiad ar-lein. Sylwch ar y gorchymyn? Fe wnaethant ddweud wrthym yn gyntaf, ac yna gwnaethom ofyn amdano. Ni wnaethom ei deisyfu heb eu mewnbwn. Wnaethon ni ddim addo dim yn ôl, chwaith. A allwn ni ddilyn anrheg fel diolch? Wrth gwrs, ond ni ddisgwyliwyd nac addawyd.

Byddwn hefyd yn argymell cyhoeddi eich tudalen ar gyfer pob safle adolygu ar eich gwefan. Nid yw deisyf i adael i ragolygon a chwsmeriaid wybod ble i ddod o hyd i chi ... a bydd cwsmer hapus yn rhedeg i'ch tudalen Facebook ac yn rhoi adolygiad i chi. Ei gwneud hi'n hawdd i'ch cwsmeriaid ddod o hyd iddo, ei gynnwys ar gyfathrebu mewnol â'ch cwsmeriaid, a rhannu eich adolygiadau gwych pan fyddant yn cael eu cyflwyno.

Mae ansawdd pob platfform adolygu yn dibynnu i raddau helaeth ar ansawdd yr adolygiadau sydd ganddynt yno. Ar wahân i bolisïau llym, mae llawer o'r gwasanaethau hyn hefyd yn ymgorffori algorithmau i chwynnu adolygiadau ffug. Mae Amazon o ddifrif ynglŷn â'u polisi ac mae bellach yn weithredol siwio miloedd o bobl yn gwerthu adolygiadau. Dyma rai safleoedd adolygu cyffredin a'u polisïau:

Polisi Adolygu Amazon

Nid yw Amazon yn minsio geiriau ac nid yw am i unrhyw ffrindiau, teulu nac aelodau cwmni wneud adolygiadau. Hefyd dydyn nhw ddim eisiau ichi dalu amdanynt, wrth gwrs.

Adolygiadau Hyrwyddo - Er mwyn cadw cyfanrwydd Adolygiadau Cwsmer, nid ydym yn caniatáu i artistiaid, awduron, datblygwyr, gweithgynhyrchwyr, cyhoeddwyr, gwerthwyr na gwerthwyr ysgrifennu Adolygiadau Cwsmeriaid ar gyfer eu cynhyrchion neu wasanaethau eu hunain, i bostio adolygiadau negyddol ar gynhyrchion neu wasanaethau cystadleuol. , neu i bleidleisio ar ddefnyddioldeb adolygiadau. Am yr un rheswm, ni chaiff aelodau teulu na ffrindiau agos yr unigolyn, grŵp, neu gwmni sy'n gwerthu ar Amazon ysgrifennu Adolygiadau Cwsmer ar gyfer yr eitemau penodol hynny.

Adolygiadau â Thâl - Nid ydym yn caniatáu adolygiadau na phleidleisiau ar ddefnyddioldeb adolygiadau sy'n cael eu postio yn gyfnewid am iawndal o unrhyw fath, gan gynnwys taliad (p'un ai ar ffurf tystysgrifau arian neu rodd), cynnwys bonws, mynediad i gystadleuaeth neu ysgubwyr, gostyngiadau ar bryniannau yn y dyfodol, cynnyrch ychwanegol, neu roddion eraill.

Polisi Adolygu Google

Polisi Adolygiad Google yn nodi'n glir y bydd yn dileu cynnwys hynny yn torri eu polisi adolygu:

Gwrthdaro buddiannau: Mae adolygiadau yn fwyaf gwerthfawr pan fyddant yn onest ac yn ddiduedd. Os ydych chi'n berchen ar le neu'n gweithio mewn lle, peidiwch ag adolygu'ch busnes neu'ch cyflogwr eich hun. Peidiwch â chynnig na derbyn arian, cynhyrchion na gwasanaethau i ysgrifennu adolygiadau ar gyfer busnes nac i ysgrifennu adolygiadau negyddol am gystadleuydd. Os ydych chi'n berchennog busnes, peidiwch â sefydlu gorsafoedd adolygu na chiosgau yn eich man busnes dim ond i ofyn am adolygiadau a ysgrifennwyd yn eich man busnes.

Polisi Adolygu Yelp

Mae Yelp flat out yn dweud wrth fusnesau am Peidiwch â Gofyn am Adolygiadau:

Mae adolygiadau cyfreithiedig yn llai tebygol o gael eu hargymell gan ein meddalwedd awtomataidd, a bydd hynny'n eich gyrru'n wallgof. Pam nad yw'r adolygiadau hyn yn cael eu hargymell? Wel, mae gennym y dasg anffodus o geisio helpu ein defnyddwyr i wahaniaethu rhwng adolygiadau go iawn a ffug, ac er ein bod ni'n meddwl ein bod ni'n gwneud gwaith eithaf da arno gyda'n algorithmau cyfrifiadurol ffansi, y realiti llym yw bod adolygiadau deisyfedig yn aml yn cwympo rhywle yn y canol. . Dychmygwch, er enghraifft, perchennog y busnes sy'n “gofyn” am adolygiad trwy glynu gliniadur o flaen cwsmer ac yn ei gwahodd yn wên i ysgrifennu adolygiad wrth iddo edrych dros ei hysgwydd. Nid oes angen y mathau hyn o adolygiadau arnom, felly ni ddylai fod yn syndod pan na chânt eu hargymell.

Polisi Adolygu Rhestr Angie

Mae gan Angie's List eglurder anhygoel yn eu polisi adolygu:

 • Bydd eich holl adolygiadau a'ch graddfeydd naill ai'n seiliedig ar: (i) Eich profiadau uniongyrchol gwirioneddol gyda'r Darparwyr Gwasanaeth rydych chi'n eu hadolygu; neu (ii) fel y darperir o dan Adran 14 (Darparwyr Gwasanaeth) isod, unigolyn a phrofiad uniongyrchol yr unigolyn hwnnw gyda darparwr gofal iechyd neu les lle mae gennych yr awdurdod cyfreithiol i ddatgelu gwybodaeth a phrofiad iechyd o'r fath gan yr unigolyn hwnnw;
 • Bydd eich holl adolygiadau a graddfeydd o'r Darparwyr Gwasanaeth yr ydych yn eu graddio yn gywir, yn eirwir ac yn gyflawn ym mhob ffordd;
 • Nid ydych yn gweithio i, nac yn berchen ar unrhyw ddiddordeb yn, nac yn gwasanaethu ar fwrdd cyfarwyddwyr unrhyw un o'r Darparwyr Gwasanaeth yr ydych yn cyflwyno adolygiadau a graddfeydd ar eu cyfer;
 • Nid ydych yn gweithio i, nac yn berchen ar unrhyw ddiddordeb yn, nac yn gwasanaethu ar fwrdd cyfarwyddwyr unrhyw gystadleuwyr o'r Darparwyr Gwasanaeth yr ydych yn cyflwyno adolygiadau a graddfeydd ar eu cyfer;
 • Nid ydych yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd (trwy waed, mabwysiadu, priodas neu bartneriaeth ddomestig, os yw'r Darparwr Gwasanaeth yn unigolyn) ag unrhyw un o'r Darparwyr Gwasanaeth yr ydych yn cyflwyno adolygiadau neu raddfeydd ar eu cyfer;
 • Bydd eich enw a'ch gwybodaeth adolygu ar gael i'r Darparwyr Gwasanaeth yr ydych yn adolygu arnynt; a
  Gall Rhestr Angie addasu, addasu, neu wrthod Eich adolygiadau os nad ydyn nhw'n cydymffurfio â meini prawf cyhoeddi Angie's List, a allai newid o bryd i'w gilydd yn ôl disgresiwn llwyr Angie's List.

Polisi Adolygu Facebook

Mae Facebook yn pwyntio at eu Safonau Cymunedol ond nid yw'n dod yn benodol iawn am ddeisyfiad nac adolygiadau taledig er eu bod yn pwysleisio adolygiadau dilys.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.