20 Awgrym ar gyfer Gyrru Traffig Perthnasol i'ch Bwth Sioe Fasnach

Marchnata Bwth Sioe Fasnach

Mae gan sioeau masnach fanteision amlwg sy'n eu gwneud yn elw gwych ar fuddsoddiad ar gyfer eich sioe farchnata. Y gynulleidfa yw'r mwyaf perthnasol, mae'r mynychwyr yn fwy tebygol o fod â chyllideb, ac mae cwmnïau'n anfon eu staff i ymchwilio i benderfyniadau prynu. Dyna drifecta o fanteision.

Nid yw'n dod heb draul, serch hynny. Mae rhentu gofod bwth yn bremiwm ac mae gweithio i gael traffig i'ch bwth yn frwydr ... rhyngoch chi a phob bwth arall yn y digwyddiad. Felly, pa fath o bethau allwch chi eu gwneud i yrru traffig bwth a chael rhagolygon i ddod atoch chi?

 1. Dylunio bwth deniadol - mae cael bwth sy'n cynnig lle tawel, man gorffwys cyhoeddus, man hyfforddi ac arwyddion yn hanfodol. Yn bersonol, rwy'n argymell bod fy nghleientiaid yn cyrraedd yn gynnar ac yn codi criw o setiau teledu mewn siop leol ac yna'n eu rhoi wedyn i elusen ranbarthol, eglwys neu ysgol. Nid yw eu rhentu na'u cludo yn gwneud synnwyr mwyach ... ac mae anghenion arwyddion printiedig yn newid yn barhaus. Dyluniwch fwth gyda digon o le ar gyfer monitorau a gallwch arddangos beth bynnag yr hoffech chi!
 2. Talu am eiddo tiriog gwych - Edrychwch ar fap y sioe fasnach a nodwch ble mae ardaloedd traffig uchel - mynediad, allanfeydd, bythau byrbryd, ystafelloedd gorffwys, gorsafoedd gwefrydd ... byddech chi'n synnu y gallwch chi gael bwth rhad yn aml ger ardal draffig uchel nad yw'n agos y fynedfa. Mae rhai sioeau masnach hefyd yn cynnig crogwr nenfwd ... ffordd wych i bobl ddod o hyd i'ch bwth o bob rhan o'r ganolfan gynadledda.
 3. Datblygu cardiau llenyddiaeth a busnes - Mae'r rhan fwyaf o fynychwyr yn codi ofn stopio mewn bwth rhag ofn cael eu dal mewn sgwrs werthu. Fodd bynnag, bydd llawer yn drifftio mewn bwth ac yn codi darn o lenyddiaeth sy'n disgrifio'ch cynhyrchion, gwasanaethau, neu'n rhoi cyngor i'r diwydiant. Peidiwch â chuddio'r llenyddiaeth na chardiau busnes eich staff - rhowch nhw yn rhywle hawdd a chaniatáu i bobl fachu a mynd.
 4. Datblygu cyflwyniadau a dolenni - Mae angen rhywbeth arnoch chi i'w arddangos ar y monitorau hynny - felly gwnewch yn siŵr bod eich tîm graffeg yn datblygu rhai cyflwyniadau hyfryd y gellir eu gweld o bell i ffwrdd a dal llygaid pobl. Rwy'n aml yn datblygu dolenni fideo ac yna dim ond eu rhoi ar sgrin lawn gyda'r arbedwr sgrin wedi'i ddiffodd.
 5. Cael gwisg - Bydd cael crysau polo logo'd hardd a phawb yn gwisgo yn yr un pants lliw yn ei gwneud hi'n haws i'ch staff sefyll allan mewn bwth prysur. Byddwn yn argymell yn fawr liw unigryw sy'n unol â'ch logo. Os yw'ch logo'n wyrdd - mynnwch grysau gwyrdd gyda'ch logo mewn gwyn. Mae'n anoddach dod o hyd i grys gwyn neu ddu gyda logo gwyrdd.
 6. Byrbrydau Iach - Fe welwch candy a toesenni ym mhobman mewn canolfan gynadledda, ond beth am fyrbryd protein-uchel, siwgr isel? Mae pobl yn ymwybodol o iechyd y dyddiau hyn a byddwch chi'n hyrwyddwr os ydych chi'n rhoi byrbrydau iach i ymwelwyr bob ychydig oriau.
 7. Bag a Shwag - Rwy'n hyderus bod basgedi gwastraff gwestai yn llawn tunnell o shwag rhad ar ôl i sioe fasnach fawr gau. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth rhad i'w roi, peidiwch â thrafferthu. Mae buddsoddi mewn rhywbeth bach, unigryw, deniadol a defnyddiol y gellir ei stwffio'n hawdd mewn cês dillad bob amser yn fuddsoddiad gwych. Mae dylunio bag gwych hefyd yn wych oherwydd bydd pobl yn cerdded o gwmpas gyda'ch logo trwy'r dydd.
 8. Cyhoeddi hashnodau - Darganfyddwch hashnod y gynhadledd, hashnod y ddinas, a datblygwch hashnod eich cwmni eich hun lle gallwch chi ffrydio diweddariadau a newyddion trwy gydol y digwyddiad. Defnyddiwch eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol fel adnodd i fynychwyr a chwmnïau eraill, nid dim ond i hyrwyddo'ch presenoldeb eich hun.
 9. Monitro hashnodau - Bydd siaradwyr, dylanwadwyr a mynychwyr yn hyrwyddo'r ffaith eu bod yn mynychu'r sioe fasnach neu'r gynhadledd. Defnyddiwch fonitro cyfryngau cymdeithasol cyn y digwyddiad i ddal pwy yw'r bobl hynny, ymchwilio iddynt, a'u gwahodd i'r bwth neu i ddigwyddiad VIP. Monitro yn ystod ac ar ôl am fwy o gyfleoedd cysylltu.
 10. Siaradwch yn y digwyddiad - Os oes unrhyw fodd i wneud hynny, gwnewch gais i gael siaradwr yn y digwyddiad. Dylai'r cyflwyniad fod yn addysgiadol, nid yn faes gwerthu. Efallai y bydd sefyll yng nghefn yr ystafell a dosbarthu cardiau yn gweithio, ond mae'n llawer mwy effeithiol pan mai chi yw'r person ym mlaen yr ystafell sy'n cwrdd â mynychwyr.
 11. Proffil y gynulleidfa - Amser yw eich gelyn mewn cynhadledd felly deallwch beth yw eich nodau ar gyfer pwy rydych chi am eu cwrdd a faint. Rhowch wybod i'r mynychwyr yn llwyr a ydyn nhw'n cwrdd â'ch cynulleidfa darged fel eu bod nhw'n deall yn well pam y dylen nhw stopio wrth eich bwth.
 12. Cyn-hyrwyddo'ch presenoldeb - Cyn gynted ag y byddwch chi'n dewis bwth, dyluniwch fap a hyrwyddo'ch amserlen, eich adnoddau a'ch tîm yn barhaus yn arwain at y gynhadledd neu'r sioe fasnach. Cynigwch gyfle i ddylanwadwyr, rhagolygon a chwsmeriaid ymuno a chwrdd â'ch tîm yno.
 13. Llogi dylanwadwyr a diddanwyr - Gofynnwch i ddylanwadwr roi cyflwyniad yn y digwyddiad a chynnig lle iddynt ei wneud. Os yw rhywun eisoes yn siarad yn y digwyddiad, maen nhw'n darged gwych i'w cael nhw i stopio a rhoi cyflwyniad bach yn eich bwth sy'n werthfawr i'ch cynulleidfa. Maen nhw eisoes ar y safle ac eisoes yn hyrwyddo'r digwyddiad ... defnyddiwch nhw yn eich bwth i yrru traffig! Diddanwyr? Mae gen i ffrindiau hefyd sy'n perfformio a sioe baglu meddwl ac maen nhw'n gweithio digwyddiadau i gorfforaethau mawr. Maent yn datblygu gweithred benodol ar gyfer y cynnyrch neu'r gwasanaeth, ac yn adeiladu strategaeth sy'n gyrru arweinwyr, ac yna'n cael y mynychwyr i gael eu trosglwyddo i staff mewnol. Mae'n gweithio'n ddi-ffael.
 14. Datblygu Galwadau-i-Weithredu - Beth ydych chi'n ei hyrwyddo yn y digwyddiad? Beth yw eich neges a'ch pwyntiau siarad? Beth ydych chi am i ymwelwyr ei wneud ar ôl i chi gysylltu â nhw? Sicrhewch fod gennych gynllun gêm, ei hyrwyddo ymlaen llaw yn fewnol ac yn allanol, a sicrhau bod gennych fodd i ddilyn i fyny a mesur effaith y digwyddiad.
 15. Casglu gwybodaeth mynychwyr - P'un a yw'n bowlen bysgod ar gyfer cardiau busnes neu'n sganiwr ar gyfer bathodynnau mynychwyr, ceisiwch gasglu cymaint o wybodaeth ag y gallwch. Os ydych chi wir eisiau bod yn strategol, cofiwch gael llyfr nodiadau a beiro yn barod i nodi nodiadau ar bob person rydych chi'n cipio data ar eu cyfer. Bydd hyn yn eich helpu i'w rhannu yn nes ymlaen ar gyfer y cyfathrebiadau priodol.
 16. Ffrwd byw yn gymdeithasol - Os oes gennych chi rai gweithwyr ar leoliad, gofynnwch iddyn nhw fynychu sesiynau gwych a rhannu pwyntiau allweddol y cyflwyniad ar gyfryngau cymdeithasol (gan ddefnyddio hashnodau). Dilyn a hyrwyddo'r siaradwyr sy'n bresennol gan eu bod yn gysylltwyr gwych yn y diwydiant.
 17. Tynnwch luniau a fideo - Sicrhewch fod eich staff yn chwilio am gyfleoedd gwych i gyfweld neu fachu llun. Wrth i chi ffrydio'n gymdeithasol, gallwch chi rannu'r rhain mewn amser real. Ar ôl y digwyddiad, gallwch chi wneud fideo ar ôl y digwyddiad y gallwch chi ei hyrwyddo ar-lein.
 18. Partner gydag elusen - Yn fwy diweddar mewn digwyddiadau, rwy'n sylwi bod rhai cwmnïau'n partneru ag elusennau i yrru mwy o draffig i'w bwth. Mewn un digwyddiad, fe wnaethant hyd yn oed werthu crysau-t digwyddiad penodol allan o'u bwth gyda'r holl elw'n mynd at yr elusen. Cafodd y bwth ei foddi! Fe wnaethant werthu miloedd o grysau ... gan helpu'r elusen ac edrych yn wych i'r mynychwyr
 19. Cynnig a hyrwyddo digwyddiadau VIP - Rwy'n synnu faint o gwmnïau sy'n mynd i'r bar neu yn ôl i ystafell y gwesty i gael rhywfaint o waith wedi'i wneud mewn digwyddiad. Trefnwch ginio allan gyda dylanwadwyr, rhagolygon gwych, neu gleientiaid allweddol cyfredol. Rwyf wedi meithrin perthnasoedd gwych â chwmnïau a oedd yn cynnwys gwasanaeth limo a bwth VIP mewn lleoliad lleol. A gyrrodd FOMO fwy o arweinwyr i gysylltu â'r cwmni gyda'r digwyddiadau gorau.
 20. Amlapio Ôl-Ddigwyddiad - Mewn digwyddiad cenedlaethol, gwnaethom ofyn am ddyfynbris a phwyntiau siarad gan bob siaradwr a oedd yn bresennol ac fe wnaethom argraffu taflen lapio. Roedd y siaradwyr wrth eu bodd â'r syniad oherwydd ei fod yn eu hyrwyddo ymhellach. Cafodd groeso brwd gan y mynychwyr hefyd, a gwnaethom ei hyrwyddo am fis ar ôl y digwyddiad i'r mynychwyr a'i bostio atynt. Cafodd y mynychwyr y nodiadau crib o'r sesiynau y gwnaethon nhw eu colli, a chawson ni gyfle i adeiladu ymwybyddiaeth ein brand.

Mae cwmnïau'n buddsoddi'n enfawr mewn sioeau masnach a chynadleddau, ond anaml y maent yn sefyll allan. Mewn ystafell o gannoedd o fwthiau eraill, mae'n rhaid i chi wahaniaethu eich hun a chael sylw.

Os oes gennych chi rai awgrymiadau ychwanegol sydd wedi gweithio i chi mewn sioe fasnach, byddwn i wrth fy modd yn eu clywed yn y sylwadau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.