Sut i Berfformio Dadansoddiad Cystadleuwyr ar gyfer Nodi Rhagolygon Adeiladu Cyswllt

Dadansoddiad Cystadleuwyr Adeiladu Cyswllt

Sut ydych chi'n dod o hyd i ragolygon backlink newydd? Mae'n well gan rai chwilio am wefannau ar bwnc tebyg. Mae rhai yn chwilio am gyfeiriaduron busnes a llwyfannau gwe 2.0. Ac mae rhai jyst yn prynu backlinks mewn swmp ac yn gobeithio am y gorau.

Ond mae un dull i'w rheoli i gyd ac mae'n ymchwil cystadleuwyr. Mae gwefannau sy'n cysylltu â'ch cystadleuwyr yn debygol o fod yn berthnasol yn thematig. Yn fwy na hynny, maen nhw'n debygol o fod yn agored i partneriaethau backlink. Ac mae'ch cystadleuwyr wedi gwneud yr holl waith o ddod o hyd iddyn nhw, felly'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw troi i mewn a chymryd eu rhagolygon i chi'ch hun.

Yn y canllaw hwn, byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i'ch gwir gystadleuwyr, darganfod eu backlinks, a benthyg y rhai sydd â'r potensial uchaf.

1. Dewch o Hyd i'ch Gwir Gystadleuwyr

Y peth cyntaf i'w wneud yw darganfod pwy yw eich gwir gystadleuwyr chwilio a dewis y rhai gorau i sbïo arnyn nhw. Cofiwch nad yw eich cystadleuwyr chwilio o reidrwydd yr un peth â'ch cystadleuwyr bywyd go iawn. Yn lle, dyma'r gwefannau sy'n uchel yn eich tudalennau canlyniad peiriannau chwilio (SERPs), hy ar gyfer yr allweddeiriau yn eich arbenigol. Gall yr ymchwil hon hefyd eich helpu i benderfynu yr amcangyfrif o'r gyllideb o'ch dyfodol ymgyrch adeiladu cyswllt.

Y ffordd hawsaf o weld pwy yw'ch cystadleuwyr allweddol yw teipio'ch allweddeiriau hadau yn Google a gweld pa barthau sy'n ymddangos ar Google SERP amlaf. Nawr, fe gewch chi wefannau od, fel Men's Health neu Forbes neu gylchgronau ffordd o fyw eraill yn rhestru am eiriau allweddol arbenigol iawn, ond, ar ôl ychydig o chwiliadau, dylai fod gennych chi syniad eithaf da pwy sy'n gweithredu yn eich arbenigol mewn gwirionedd.

Dadansoddiad SERP

Wrth gwrs, nid yw googlo'ch holl eiriau allweddol hadau ac ysgrifennu'r gwefannau sy'n graddio fwyaf yn effeithlon iawn. Yn ffodus, dadansoddiad cystadleuol yn her gyffredin i SEOs a pherchnogion gwefannau, felly mae yna lawer o offer proffesiynol a all gyflymu'r broses. Os ydych chi eisoes yn defnyddio teclyn SEO, p'un a yw'n Moz, Semrush, neu'n Ahrefs, mae'n debygol y bydd rhyw fath o ymchwil cystadleuydd wedi'i ymgorffori. Yn dibynnu ar yr offeryn SEO rydych chi'n ei ddefnyddio, byddwch chi'n gallu adnabod eich cystadleuwyr chwilio naill ai yn ôl pwnc neu yn ôl parth, neu'r ddau weithiau.

I adnabod eich cystadleuwyr yn ôl pwnc, byddai'n rhaid i chi nodi ychydig o eiriau allweddol hadau a byddai'r offeryn yn dod o hyd i wefannau uchaf sydd wedi'u rhestru ar gyfer yr allweddeiriau hyn amlaf. Mae'r dull hwn yn caniatáu ichi ddewis yr allweddeiriau a chwilio am gystadleuwyr mewn cilfach gul.

Nodi cystadleuwyr yn ôl parth, byddai'n rhaid i chi gyflwyno'ch parth. Byddai'r offeryn yn dadansoddi'r holl eiriau allweddol rydych chi'n eu rhestru ac yn dod o hyd i wefannau sydd â'r gorgyffwrdd allweddair mwyaf. Mae'r dull hwn yn caniatáu ichi ddod o hyd i wefannau cystadleuwyr sydd fwyaf tebyg i'ch gwefan eich hun, er y gallai'r gilfach fod yn ehangach nag yr oeddech wedi'i bwriadu.

Dadansoddiad Parth Cystadleuol Chwilio Organig

Ar ôl i chi gael rhestr o gystadleuwyr, byddai'r mwyafrif o offer SEO yn caniatáu ichi eu gwerthuso gan ddefnyddio ystod o fetrigau ansawdd. Mae'r metrigau mwyaf cyffredin yn cynnwys awdurdod parth, traffig organig, a chanran y croestoriad allweddair, hy pa mor debyg yw gwefan cystadleuydd i'ch un chi. Defnyddiwch y metrigau hyn i ddewis rhwng pump a deg o gystadleuwyr o'r safon uchaf ar gyfer ymchwil backlink pellach.

2. Dewch o Hyd i Backlinks Eich Cystadleuwyr

Ar ôl i chi lunio rhestr o'ch cystadleuwyr mwyaf perthnasol, gallwch symud i ymchwilio i'w proffiliau backlink.

I gael gwiriad cyflym o backlinks y cystadleuydd, gallwch ddefnyddio unrhyw teclyn gwirio backlink. Teipiwch barth y cystadleuydd i weld yr union dudalennau sy'n cysylltu â gwefan, yr URLau y maen nhw'n cysylltu â nhw, testunau angori, rhengoedd parth, p'un a yw dolen yn ddofollow ai peidio:

Backlinks Cystadleuydd Chwilio Organig

Os ydych chi am redeg ymchwil fwy cynhwysfawr o backlinks eich cystadleuwyr, bydd angen i chi ddefnyddio meddalwedd SEO proffesiynol. Bydd offeryn dadansoddi cystadleuwyr pwrpasol yn caniatáu ichi ymchwilio i sawl cystadleuydd ar unwaith, yn ogystal â hidlo backlinks a ddarganfuwyd yn ôl awdurdod, lleoliad, tagiau nofollow, risg cosb, a pharamedrau eraill:

Rhagolygon Allgymorth Backlink

Gellir dadlau mai un o nodweddion gorau ymchwil backlink yw pan allwch chi weld pa wefannau sy'n cysylltu â dau neu fwy o'ch cystadleuwyr. Y gwefannau hyn yw eich rhagolygon backlink prif flaenoriaeth - maent yn fwy tebygol o weithredu o fewn eich arbenigol ac yn llai tebygol o gael partneriaeth unigryw ag unrhyw un o'ch cystadleuwyr.

3. Dewiswch Y Rhagolygon Backlink Cryfaf

Ar ôl i chi dynnu rhestr lawn o backlinks eich cystadleuwyr, mae'n debygol y bydd gennych filoedd, weithiau degau o filoedd o ddarpar wefannau. Sy'n amlwg yn ormod i redeg ymgyrch allgymorth effeithiol. Heblaw, nid copïo'n ddall holl holl ragolygon backlink eich cystadleuwyr yw'r strategaeth orau, oherwydd gall rhai ohonynt gynnig backlinks o ansawdd isel a fydd ond yn niweidio'ch SEO.

Er mwyn byrhau'r rhestr o'ch rhagolygon backlink i faint y gellir ei reoli, mae angen i chi daflu'r gwefannau sy'n cynnig backlinks o ansawdd isel. Mae'r ffactorau mwyaf cyffredin sy'n arwydd o ansawdd rhagolygon backlink yn cynnwys:

Awdurdod parth. Po uchaf ydyw, y gorau. Parthau awdurdod uchel yw'r gwefannau sydd â llawer o backlinks, cynnwys o ansawdd uchel, a phrofiad da gan ddefnyddwyr, ac felly'n trosglwyddo mwy o awdurdod trwy eu dolenni.

Dofollow / nofollow. Yn wahanol i gysylltiadau nofollow, mae dolenni dofollow yn gallu trosglwyddo sudd cyswllt i'w tudalennau cyrchfan. Nid yw cysylltiadau Nofollow yn hollol ddiwerth, ond nid ydynt yn cyfrannu at eich safleoedd. Mae'n iawn cael cysylltiadau nofollow yn eich proffil, ond ni ddylech wastraffu'ch adnoddau yn cael mwy ohonynt.

Gorgyffwrdd cyswllt. Fel y soniwyd eisoes, mae parthau sy'n cysylltu â dau neu fwy o'ch cystadleuwyr yn arbennig o werthfawr fel rhagolygon backlink.

Risg cosb. Efallai y bydd dolenni sy'n dod o wefannau cysgodol gyda chynnwys tenau neu nonsensical, tunnell o hysbysebion, a phrofiad defnyddiwr gwael yn eich glanio mewn dŵr poeth gyda Google.

Yn dibynnu ar yr offeryn SEO rydych chi wedi'i ddefnyddio i gasglu rhagolygon backlink, byddwch chi'n gallu defnyddio rhai neu'r cyfan o'r paramedrau hyn uchod i hidlo'r rhestr o backlinks. Gan gymryd Moz fel enghraifft, bydd gennych chi DA ar gyfer awdurdod parth, Sgôr Sbam, a Safleoedd sy'n croestorri:

Awdurdod Parth Cystadleuol Backlink

Efallai y bydd gan offer SEO eraill wahanol fetrigau neu enwau gwahanol ar gyfer yr un metrigau, ond mae'r broses yr un peth yn y bôn. Mae'n rhaid i chi benderfynu beth yw eich trothwyon (ee awdurdod gwefan> 60; risg cosb> 50) a hidlo'ch rhagolygon yn unol â hynny. Tiwniwch eich gosodiadau nes eich bod yn cael nifer boddhaol o ragolygon a dyma'ch rhestr fer.

4. Dechreuwch Ymgyrchoedd Allgymorth

Nawr bod gennych restr fer o ragolygon potensial uchel, mae'n bryd gweld pa un ohonyn nhw fydd yn barod i gynnal eich backlinks.

Y cam cyntaf yn eich ymgyrch allgymorth yw rhannu eich rhagolygon yn segmentau gwahanol a dewis ffordd iawn o adeiladu cyfathrebu â phob segment. Agorwch y tudalennau rydych chi wedi'u dewis ar gyfer eich rhestr fer, a gwiriwch ble yn union mae'r backlinks wedi'u gosod ar y dudalen. Segmentwch y rhagolygon yn ôl y cyd-destun backlink.

Dyma'r enghreifftiau o sut olwg fydd ar y cyd-destunau backlink:

  • rhestrau;
  • postiadau blog;
  • swyddi gwesteion;
  • adolygiadau;
  • sylwadau;
  • troedynnau gwefan;
  • adrannau partneriaid busnes;
  • datganiadau i'r wasg;
  • cyfeirlyfrau busnes.

Os ydych chi'n defnyddio meddalwedd allgymorth pwrpasol, mae'n debyg y byddwch chi'n gallu tagio'ch rhagolygon yn iawn yno. Os na, copïwch y parthau gobaith backlink i daenlen Excel, a marciwch y categorïau yn y golofn nesaf:

Strategaeth Ymgyrch Allgymorth Backlink

Yna gallwch chi ddidoli'ch rhagolygon yn gategorïau, dod o hyd i wybodaeth gyswllt, a chychwyn eich allgymorth. Dewiswch y templed e-bost yn ôl y math o obaith, a dywedwch yn uniongyrchol beth rydych chi'n mynd i ofyn amdano, a beth fyddwch chi'n ei gynnig yn gyfnewid.

Cofiwch wneud eich neges allgymorth wedi'i phersonoli. Nid yw pobl yn hoffi llythyrau tebyg i bot, ac yn amlaf maent yn eu dileu heb ddarllen.

Nodyn: Mae ymchwilio i'ch rhagolygon yn rhoi cyfle arall i chi wirio eu gwefannau am berthnasedd ac ansawdd a thynnu rhai mwy o ragolygon o'r rhestr. Hefyd, os gwelwch fod rhai o'r gwefannau yn gyfeiriaduron busnes, gwefannau gwe 2.0, neu fannau eraill lle rydych chi'n rhydd i greu cynnwys, nid oes angen estyn allan atynt. Symudwch nhw i restr wahanol a gosodwch eich backlinks eich hun ym mha bynnag fformat sydd ei angen.

5. Monitro Eich Proffil Backlink

Bydd monitro eich hanes backlink yn caniatáu ichi weld a yw backlinks newydd wedi gwneud unrhyw newidiadau i'ch swyddi graddio, sylwi a aiff rhywbeth o'i le, ac ymchwilio i unrhyw faterion sy'n codi.

Mewnlifiad sydyn o backlinks o ansawdd isel yw un o'r pethau a allai fod angen eich sylw. Efallai ei fod yn a ymosodiad SEO negyddol gan un o'ch cystadleuwyr, neu gall y dolenni ymddangos yn organig, neu efallai mai'ch asiantaeth SEO fydd yn prynu dolenni o ansawdd isel ar gyfer eich gwefan. Ond beth bynnag yw'r rheswm, gallai cynnydd sydyn mewn cysylltiadau sbam ddenu sylw Google ac ennill cosb i chi. A gall gwella ar ôl cosb o'r fath gymryd o sawl mis i, wel, byth.

Os ydych chi'n gweld twf amheus yn nifer y backlinks ar eich gwefan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i weld a yw'r dolenni hyn yn dda neu'n ddrwg ac o ble maen nhw'n dod. Os yw'r dolenni'n ddrwg, ceisiwch gysylltu â pherchnogion gwefannau a gofyn iddynt gael gwared ar y dolenni neu eu newid o leiaf. Os na ellir ei wneud, yna gallwch ei ddefnyddio Offeryn disavow Google i ddweud wrth Google nad oedd gennych unrhyw beth i'w wneud â nhw.

Gostyngiad sydyn mewn backlinks o ansawdd uchel yn beth arall a allai fod angen eich sylw. Gall hyn ddigwydd oherwydd i'r dudalen gysylltu symud i URL arall, ei dileu, bod cynnwys y dudalen wedi newid, neu i'r backlink ei hun gael ei ddileu neu ei ddisodli gan ddolen i'ch cystadleuydd. Yn yr achos hwn, mae angen i chi gysylltu â'r partner backlink i weld beth sydd wedi digwydd ac adfer y backlink os yn bosibl.

Peidiwch ag anghofio monitro proffiliau backlink eich cystadleuwyr hefyd. Rhowch sylw i godiadau sydyn diweddar yn maint backlink. Os oes rhai, gwiriwch o ble y daethant. Os yw'n ymddangos bod y gobaith newydd yn un credadwy, ystyriwch ei gynnwys yn eich allgymorth hefyd.

Pro Tip

Dadansoddiad cystadleuol yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddod o hyd i ragolygon backlink o ansawdd. Yn syml, nid oes unrhyw ddull arall a all gyflawni'r radd hon o berthnasedd. Ac mae'r arweinyddion yn boeth hefyd, gan fod eich cystadleuwyr eisoes wedi llwyddo i osod eu backlinks yno. mae'n bendant yn lle i ddechrau adeiladu'ch backlinks neu rywbeth i geisio os nad ydych wedi rhoi cynnig arno o'r blaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.