4 Awgrym i Greu Strategaeth Marchnata Fideo Llwyddiannus ar gyfer eich Busnes

Marchnata Fideo

Nid yw'n gyfrinach bod y defnydd o fideo mewn marchnata cynnwys ar gynnydd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae fideo ar-lein wedi profi i fod y math mwyaf deniadol a chymhellol o gynnwys i ddefnyddwyr. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn un o'r llwyfannau mwyaf effeithiol ar gyfer marchnata fideo, ac mae hynny'n ffaith na ddylid ei chymryd yn ysgafn. Mae gennym ni rai awgrymiadau hanfodol i chi ar sut i gynhyrchu fideos effeithiol sy'n dal sylw eich cynulleidfa fel eu bod yn gweithredu yn y pen draw.

1. Creu fideos i gynhyrchu arweinyddion

Yn wahanol i chi, nid yw'ch darpar gwsmeriaid yn meddwl am gynhyrchion na gwasanaethau trwy'r dydd fel yr ydych chi. Yn lle, mae ganddyn nhw eu diddordebau a'u hagenda eu hunain. Er mwyn gwneud i ddarpar gwsmeriaid stopio a chymryd sylw, bydd angen i chi wneud eich cynnwys yn drosglwyddadwy iddynt.

Mae pobl yn caru ac yn cofio straeon. Mae gan stori dda wrthdaro clir a datrysiad boddhaol. Os gallwch chi fframio'ch busnes gan ddefnyddio stori sydd â phroblem gyfreithlon ac ateb effeithiol, mae pobl yn fwy tebygol o wrando ar eich neges yn ei chyfanrwydd a chofio'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

2. Darganfyddwch eich fideos a graddiwch yn well ar Youtube

Nid yw llwytho fideo i fyny yn ddigon. Er mwyn cael mwy o safbwyntiau a chynhyrchu canlyniadau, mae angen i chi ddweud wrth Youtube beth yw pwrpas eich fideo a pha gynulleidfa darged fydd â diddordeb ynddo. Mae optimeiddio fideo yn rhoi cyfle i chi gael eich fideos wedi'u rhestru a'ch cynnwys yn cael ei ddarganfod gan y bobl iawn. Felly os ydych chi am gael mwy o olygfeydd, tanysgrifwyr a thraffig gan Youtube, dilynwch yr awgrymiadau syml hyn:

Nodwch eich geiriau allweddol a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o'ch cynnwys Youtube ar eu cyfer.

 1. Ysgrifennwch deitl byr, diddorol a chymhellol sy'n disgrifio'n fyr beth yw pwrpas eich fideo. Dylai'r teitl gynnwys eich geiriau allweddol wedi'u targedu.
 2. Ysgrifennwch ddisgrifiad manwl sy'n dweud wrth eich gwylwyr pam mae'ch fideo yn bwysig ei wylio a sicrhau ei fod yn cynnwys eich geiriau allweddol. Sylwch mai dim ond y 3 llinell gyntaf sy'n weladwy ar Youtube heb glicio ar y DANGOS MWY cyswllt, felly dylid gosod unrhyw ddolenni a galwad i gamau gweithredu ar y brig.
 3. Ychwanegwch dagiau a chategoreiddio perthnasol. Mae hyn yn helpu Youtube i arddangos eich fideo fel fideo a awgrymir pan fydd defnyddwyr yn gwylio fideos tebyg.
 4. Ychwanegwch fawd bawd penodol ar gyfer y fideo sy'n gyson â'ch brand fel y gall eich cynulleidfa darged adnabod eich fideos yn hawdd.
 5. Cynhwyswch isdeitlau a chapsiynau caeedig. Bydd hyn yn rhoi hwb i'ch SEO Youtube a bydd yn haws i wylwyr wylio mewn amgylchedd swnllyd neu heb sain.
 6. Annog adborth, sylwadau a chwestiynau. Bydd hyn yn rhoi awdurdod i'ch sianel ac yn eich helpu i adeiladu cymuned.
  Ychwanegwch End Screens brodorol Youtube ar ddiwedd y fideo. Bydd y rhain yn eich helpu i hyrwyddo'ch cynnwys, eich sianel, a hyd yn oed yrru traffig i'ch gwefan.

3. Cynhyrchu ymwybyddiaeth a gyrru traffig

Mae Teasers Fideo wedi'u cynllunio i fachu sylw gwylwyr ac ysbrydoli chwilfrydedd. Mae rhai llwyddiannus yn rhoi blas yn unig o'r hyn sydd i ddod fel bod pobl yn awyddus i dderbyn mwy o wybodaeth. Y dyddiau hyn, mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn cynnig ffordd gyflym a hawdd i gael llawer o wybodaeth allan am eich cynhyrchion neu wasanaethau mewn cyfnod cymharol fyr. Mae rhannu ymlidwyr fideo yn ffordd effeithiol o fachu sylw eich cynulleidfa darged a'u gwahodd i ymweld â'ch gwefan i gael fideos a gwybodaeth fwy manwl. Bydd hyn yn eich helpu i addysgu'ch rhagolygon, cynhyrchu arweinwyr mwy cymwys a chynyddu eich cyfradd cau.

4. Mesur a Rheoli

Nawr eich bod wedi lansio'ch fideo, mae angen i chi fesur perfformiad eich cynnwys fideo yn gywir ac yn gywir. Ac er mai golygfeydd fideo yw'r hyn y gall y mwyafrif o farchnatwyr edrych arno i ddechrau, nid nhw yw'r ffordd orau bob amser i fesur pa mor dda y mae eich fideo yn perfformio.

Mae'n ymwneud â'ch nod!

Dylai gosod nodau fideo fod yn gam cyntaf i chi. Bydd hyn yn rhoi'r arweiniad sydd ei angen arnoch i ganolbwyntio ar y data sydd ei angen arnoch yn unig ac osgoi gwastraffu amser ar wybodaeth amherthnasol. Beth ydych chi'n gobeithio'i gyflawni? Beth yw eich prif amcan marchnata ar gyfer yr ymgyrch hon? Ydych chi eisiau cynhyrchu ymwybyddiaeth, helpu i wneud penderfyniad, neu ysbrydoli gweithredu?

Yn seiliedig ar hynny, gallwch nodi pa fetrigau fydd yn berthnasol i bob amcan.

Nawr, gadewch i ni weld pa fetrigau y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich nodau:

 • Cyfanswm y Dramâu - Dyma'r metrig symlaf ond mwyaf twyllodrus oll. Mae cyfanswm y dramâu yn dangos i chi'r nifer amrwd o bobl a gliciodd y botwm chwarae ar eich fideo waeth pa mor hir y gwnaethant wylio'r fideo. Er bod y metrig hwn yn ddelfrydol i fesur cyrhaeddiad, ni allwch bennu pa mor effeithiol ac atyniadol yw eich fideo.
 • Cyfradd Chwarae - Cyfradd Chwarae yw'r ganran o ymwelwyr tudalen a gliciodd y botwm chwarae a dechrau gwylio'ch fideo. Cyfrifir cyfradd chwarae trwy gymryd cyfanswm nifer y dramâu a'i rannu â nifer y llwythi fideo. Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu a yw'r fideo wedi'i fewnosod yn y lle iawn a pha mor ddeniadol yw eich bawd fideo. Os ydych chi'n cael cyfraddau chwarae isel, efallai yr hoffech chi ystyried gosod eich fideo mewn lleoliad mwy amlwg, gwneud y fideo wedi'i fewnosod yn fwy, a chael bawd bach mwy deniadol.
 • Cyfradd Ymgysylltu - Mae ymgysylltu yn dangos i chi faint o'ch gwylwyr fideo a wyliodd, ac a fynegir fel canran. Dyma'r prif ddangosydd sy'n dweud wrthych pa mor berthnasol a diddorol yw'ch fideo i'ch gwylwyr a gall eich helpu i nodi ar ba bwynt y mae'ch gwylwyr yn dechrau colli diddordeb a pha rannau sy'n cael eu hepgor. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i osod botymau galw-i-weithredu ac elfennau rhyngweithiol eraill yn fwy strategol yn ystod y fideo.
 • Rhannu Cymdeithasol - Mae Rhannu Cymdeithasol yn dangos sut mae'ch cynnwys fideo yn cael ei rannu ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae rhannu cynnwys yn arwain at fwy o olygfeydd fideo, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, a gall eich helpu i benderfynu pa mor gyffrous yw eich cynulleidfa am eich cynnwys a'ch brand.
 • Cyfradd Trosi - Trosi yw nifer y camau a gymerir yn ystod neu ar ôl gwylio fideo. Gallai'r rhain fod yn CTA's ac anodiadau wedi'u clicio, arwain yn cael ei gynhyrchu, a mwy. Mae'r metrig hwn ychydig yn anoddach i'w olrhain, ac mae'n debyg y bydd angen chwaraewr fideo pwrpasol fel Wistia, Vidyard neu Sprout Video i gael dadansoddiad manylach o ddigwyddiadau. Mae Cyfradd Trosi yn fetrig hanfodol a ddefnyddir i helpu i fesur y ROI y mae eich fideos yn ei gynhyrchu.

Am ddysgu mwy am sut y gall fideo helpu i neidio i fyny eich ymdrechion marchnata?

Cysylltwch â ni nawr i gael Ymgynghoriad Marchnata Fideo am ddim.

Os gwelwch yn dda ewch i ein Sianel Youtube am fwy o Awgrymiadau Fideo sy'n sicr o roi hwb i'ch ymgyrchoedd marchnata.

2 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.