Sut Adeiladodd Tîm Creadigol Gerdyn Sgorio Gweithredol i Arddangos Eu Gwerth i'r C-Suite

Cerdyn Sgorio Gweithredol ar gyfer Marchnata Perfformiad Tîm Creadigol

Mae cynnwys creadigol o ansawdd uchel yn hanfodol i farchnata digidol. Dyma'r tanwydd ar gyfer awtomeiddio marchnata, hysbysebu digidol a chyfryngau cymdeithasol. Ac eto, er gwaethaf y rôl allanol y mae cynnwys creadigol yn ei chwarae, ennyn diddordeb y c-suite yn y gwaith sy'n mynd i mewn i mae'n her. Mae rhai arweinwyr yn gweld y briff cychwynnol, ac mae'r mwyafrif yn gweld y canlyniad, ond ychydig iawn sy'n gwybod beth sy'n digwydd rhyngddynt.

Mae yna lawer sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni: blaenoriaethu prosiectau, cydbwyso adnoddau dylunio, e-byst yn ôl ac ymlaen, blaenoriaethau sy'n gwrthdaro, newidiadau i ddyluniad, golygiadau i'w copïo, mynd ar ôl adborth, a llawer o dasgau eraill. Blynyddol arolwg ledled y diwydiant mewn meysydd inMotionNow yn gyson yn dangos bod pobl greadigol yn treulio tua 20 y cant o'u hamser ar dasgau gweinyddol.

Pan fydd pobl greadigol yn brysur gyda thasgau gweinyddol, nid oes ganddynt y lle sydd ei angen arnynt i ganolbwyntio ar y tanwydd sydd ei angen ar yr injan farchnata. O ganlyniad, mae'r gwaith yn pentyrru ac mae'r pwysau'n tyfu. Yn wir, mae nifer y prosiectau, cyflymder y dyddiadau cau, ac amrywiaeth y fformatau digidol wedi aros ar y y pum her orau sy'n wynebu pobl greadigol am y tair blynedd diwethaf.

Er mwyn lliniaru'r pwysau, mae arweinwyr creadigol yn gofyn am fwy o gyllideb neu adnoddau ac yn ddieithriad maent yn cael gwrthwynebiad. Mae'r broblem yn ddeublyg: rydyn ni'n gwybod nad oes gan uwch arweinwyr welededd i'r gwaith sy'n ofynnol i gynhyrchu creadigol o safon - ond mae pobl greadigol hefyd yn ei chael hi'n anodd dangos gwerth mewn iaith y mae'r busnes yn ei deall. 

Dyna pam y dull Cherise Oleson, yr uwch gyfarwyddwr creadigol yn Ynni Franklin, cymryd mor effeithiol. Gofynnodd i'w thîm gweithredol pa fetrigau roedden nhw'n meddwl yn ddefnyddiol. Yna daeth o hyd i ffordd i dynnu'r data hwnnw o system rheoli prosiect y tîm a modelu cerdyn sgorio creadigol. 

Strwythur Tîm Creadigol

Roeddem yn gwybod pe byddem yn cael eu prynu i mewn y byddai ganddynt ddiddordeb mewn gweld y metrigau hynny pan wnaethom eu cyflwyno. Mae'n hawdd iawn ei ddeall ac i dreulio gwybodaeth yn y modd gweledol hwn.

Cherise Oleson, Cynhadledd Adobe MAX

Y Chwe Metrig Creadigol y mae'r C-Suite yn Gofalu Amdanynt

Mae'r cerdyn sgorio yn cael ei ddiweddaru bob chwarter ac mae'n cynnwys chwe metrig allweddol. Mae'r metrigau hyn yn dangos yn graff statws y 1,600 o brosiectau creadigol y mae ei thîm yn eu cwblhau bob blwyddyn. Mae'r chwe metrig hynny yn dilyn isod. 

Dangosfwrdd Marchnata Tîm Creadigol

Metrig 1: Nifer y Prosiectau sydd ar y gweill ar hyn o bryd

Mae'n well arddangos y metrig hwn fel siart cylch sy'n dangos nifer y prosiectau agored a statws cyfredol y prosiect. Er enghraifft, gallai prosiect fod yn yr arfaeth i gael ei gychwyn, ei adolygu neu gyda dylunydd i'w gwblhau a'i gau. Mae'r rhif yn dangos maint y gwaith a'r statws sy'n nodi tagfeydd posib. 

Metrig 2: Cyfanswm y Prosiectau a Gwblhawyd Rhwygwch Hyd Yma (YTD)

Yma mae'r tîm yn rhannu cyfanswm y prosiectau a gwblhawyd yn un o dri chategori: 

  • y rhai a gwblhawyd yn y safon cyfnod o amser
  • y rhai oedd llwybr cyflym
  • y rhai y gofynnwyd iddynt fod rhuthro

Trac cyflym mae prosiectau'n newidiadau cyflym i brosiectau sy'n bodoli eisoes nad oes angen llawer o waith dylunio arnynt. Er enghraifft, mae ail-sizing graffig neu gyfnewid logos ar faner yn brosiectau syml y gellir eu troi o gwmpas yn gyflym. 

Rhuthro ceisiadau gyda therfyn amser cyflym yw prosiectau. Dyma'r rhan bwysig: Tîm Cherise oedd yn pennu'r cyfartaledd neu safon prosiect creadigol yn cymryd 30 diwrnod i'w gwblhau o'r dechrau i'r diwedd. Felly, roedd y penderfyniad i ddosbarthu prosiect fel un “brysiog” yn cael ei yrru gan ddata.

Metric 3: Y Prosiectau Gyda'r Rowndiau Uchaf o Adolygiadau YTD

Mae hon yn rhestr 10 uchaf nad oes unrhyw un yn y cwmni eisiau ymddangos arni. Mae'n dangos pa brosiectau oedd angen y nifer fwyaf o rowndiau adolygu. Mae'r cytundeb lefel gwasanaeth (CLG) sydd gan y tîm creadigol gyda rhanddeiliaid yn cynnal tair rownd o adolygiad. Fel meincnod, canfu Adroddiad Rheoli Creadigol Mewnol 2020 fod angen pum rownd adolygu neu lai ar 83 y cant o brosiectau creadigol. 

Sut mae'r metrig hwn yn ddefnyddiol ar gyfer yr arweinyddiaeth? Dyma enghraifft dda: roedd un prosiect ar y rhestr yn gofyn am 28 rownd adolygu syfrdanol, sy'n ormod o lawer. Mae hynny'n dominyddu amser y tîm creadigol - ar draul rhanddeiliaid eraill. Mae'r data'n ynysu'r mater - yn enwedig os yw'n fater sy'n codi dro ar ôl tro gydag unrhyw un adran neu randdeiliad - a gall yr arweinyddiaeth ei weld, ei frysbennu a'i ddatrys. 

Metrig 4: Angen Prosiectau Amser Dylunio Dwylo Cyfartalog

Fel y mae'r teitl yn awgrymu, mae hyn yn dangos faint o amser - wedi'i fesur mewn dyddiau - y mae dylunwyr yn ei dreulio gyda phrosiectau creadigol ar gyfartaledd. Mae'n nifer dda i'w gael nawr, ond mae'n arbennig o ddefnyddiol olrhain dros amser. Er enghraifft, pan fydd Franklin Energy yn cymharu'r metrig hwn flwyddyn ar ôl blwyddyn, gall ddangos ei fod wedi lleihau faint o amser dylunio ymarferol sy'n ofynnol. 

Metrig 5: Nifer Cyfartalog y Prosiectau fesul Aelod o'r Tîm

Mae hyn yn dangos cyfanswm nifer y prosiectau a gwblhawyd wedi'u rhannu â nifer y cyfranwyr ar y tîm creadigol. Yma eto, mae'r gwerth i'w weld mewn cymariaethau aml-flwyddyn. Llwyddodd Franklin Energy i ddangos bod y tîm creadigol yn cwblhau tua'r un nifer o brosiectau - hyd yn oed wrth i'r amser dylunio ymarferol ostwng. 

Metrig 6: Yr Amser Cyfartalog y Mae'n Ei Gymryd i Gwblhau Prosiect Creadigol.

Y metrig olaf yw'r amser cyfartalog y mae'n ei gymryd i gwblhau prosiect. Dyma'r un metrig sy'n gyrru'r toriad rhwng safonllwybr cyflym, ac rhuthro prosiectau. Yna mae'n cymryd pethau gam ymhellach ac yn cymharu'r amser cyfartalog i gwblhau pob un o'r categorïau hynny â'r amser a dreuliodd y prosiectau hyn yn cael eu hadolygu. 

Mae'r hyn y mae swyddogion gweithredol yn ei ddangos yw llawer o'r amser y mae prosiect creadigol yn ei gymryd i'w gwblhau yn dibynnu ar yr amser y mae rhanddeiliaid yn ei gymryd wrth adolygu. Mae hyn yn cael yr arweinyddiaeth i bwysleisio pwysigrwydd i'r cwmni adolygu prosiectau yn brydlon a chadw pethau i symud. 

Adeiladu Ymddiriedaeth A Chredadwyedd Gyda Data

Mae'r rhan fwyaf o arweinwyr marchnata yn derbyn bod marchnata yn ddibynnol ar greadigol. Fodd bynnag, mae deall yr hyn sydd ei angen i ddod â chreadigol yn fyw weithiau'n teimlo'n ethereal. Mae cerdyn sgorio creadigol yn diffinio'r gwaith caled y mae pobl greadigol yn ei arllwys i mewn i brosiectau. Yn ei dro, mae hynny'n adeiladu ymddiriedaeth, hygrededd, ac yn cryfhau'r berthynas rhwng creadigol a marchnata - ac mae hynny'n sbarduno gwell canlyniadau busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.