10 Cam at Adeiladu Rhaglen Eiriolaeth Gymdeithasol Gweithwyr Effeithiol

Eiriolaeth Gymdeithasol Gweithwyr

Er bod gan gwmnïau mawr gyllidebau brasach yn aml ac y gallant brynu gwelededd ar gyfryngau cymdeithasol, rwy'n synnu'n fawr at gyn lleied o gwmnïau sy'n rhestru pŵer eu sylfaen gweithwyr i gynorthwyo. Cawsom sgwrs wych am hyn gyda Amy Heiss o Dell, a gerddodd trwy'r canlyniadau anhygoel yr oedd eu sefydliadau yn eu cyflawni trwy adeiladu rhaglen eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr effeithiol.

Wrth inni siarad â chleientiaid am eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr, byddaf yn aml yn ailadrodd stori amgen hynny Mark Schaefer wedi'i rannu ynglŷn â chwmni rhyngwladol sydd â channoedd o filoedd o weithwyr. Pan wnaethant gyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol, roedd ganddyn nhw lond llaw o hoff ac ail-drydar. Gofynnodd Mark (aralleirio), “Pan nad yw eich gweithwyr eich hun yn ddigon angerddol i ddarllen a rhannu eich cynnwys, sut ydych chi'n meddwl bod eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid yn edrych arno?”. Mae'n gwestiwn cadarn ... nid yw eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr yn ymwneud â rhannu yn unig, mae hefyd yn ymwneud â gofalu.

Mae sefydliadau eraill rydw i wedi siarad â nhw yn betrusgar i gael cymorth eu gweithwyr, rhai hyd yn oed yn datblygu polisïau yn erbyn it. Mae'n hollol chwythu fy meddwl y byddai cwmni'n cyfyngu ar ei ddawn ddrutaf a gwerthfawr, ac yn eu hatal rhag rhannu eu gwybodaeth, eu hangerdd, neu hyd yn oed eu barn. Wrth gwrs, mae yna eithriadau gyda diwydiannau rheoledig iawn, ond dangoswch i mi ddiwydiant sydd wedi'i reoleiddio ac fe welwch raglenni effeithiol sy'n gweithredu o fewn y cyfyngiadau o hyd.

Eto i gyd, mae gan gwmnïau eraill weithwyr nad ydynt yn teimlo unrhyw rwymedigaeth i gynorthwyo i hyrwyddo'r cwmni. Yn yr achosion hynny, byddai'n rhaid i mi edrych yn ddyfnach ar ddiwylliant y cwmni hwnnw a pha fath o weithwyr rwy'n eu cyflogi. Ni allwn ddychmygu cyflogi gweithiwr nad oedd am hyrwyddo ei waith. Ac ni allwn ddychmygu bod yn gyflogai a pheidio â bod yn ddigon balch i hyrwyddo ymdrechion fy nhîm.

Cyflogeion bellach yn chwarae rhan gynyddol hanfodol yn ymdrechion marchnata cynnwys y sefydliad. Gyda'r gostyngiad sydyn mewn cyrhaeddiad organig ar gyfryngau cymdeithasol a chynnydd dramatig yng nghyfaint y cynnwys, mae'r ras i gael sylw pobl yn fwy cystadleuol nag erioed ac mae gweithwyr wedi dod yn asedau allweddol fel llysgenhadon brand cyfryngau cymdeithasol dibynadwy. Mewn gwirionedd, gall cwmni ag 20 o weithwyr gyda mwy na 200 o bobl yn eu rhwydwaith gynhyrchu pedair gwaith yr ymwybyddiaeth ar gyfryngau cymdeithasol.

Beth yw eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr?

Eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr yw hyrwyddo sefydliad gan ei weithwyr ar eu rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol personol.

10 Cam i Adeiladu Rhaglen Eiriolaeth Gymdeithasol Gweithwyr Effeithiol

  1. Gwahodd eich staff i ymuno â'ch rhaglen eiriolaeth gymdeithasol gweithwyr newydd yn wirfoddol.
  2. Creu cyfryngau cymdeithasol canllawiau ac addysgu gweithwyr ar arferion gorau.
  3. Cwblhewch y ar fwrdd broses ar gyfer yr offeryn eiriolaeth gweithwyr y byddwch chi'n ei ddefnyddio.
  4. Pennu eich amcanion busnes a dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer y rhaglen.
  5. Creu eiriolaeth gweithwyr tîm i reoli ymdrechion ledled y cwmni a phenodi cydlynydd rhaglen.
  6. Lansio a rhaglen beilot gyda grŵp bach o weithwyr cyn ei ymestyn i'r sefydliad cyfan.
  7. Curadu a datblygu amrywiaeth o ffres a pherthnasol cynnwys i weithwyr rannu â'u dilynwyr.
  8. Penderfynu a yw cynnwys a negeseuon i fod wedi'i gymeradwyo ymlaen llaw gan gydlynydd y rhaglen.
  9. Monitro perfformiad y rhaglen a gwobrwyo gweithwyr â chymhellion dros eu cefnogaeth.
  10. Mesur yr elw ar fuddsoddiad o'ch ymdrechion eiriolaeth gweithwyr trwy olrhain DPAau penodol.

Er mwyn dangos pwysigrwydd y strategaeth hon yn ogystal â'r effaith, mae'r bobl yn SocialReacher wedi datblygu'r ffeithlun hwn, Grym Eiriolaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gweithwyr, mae hynny'n dangos beth ydyw, pam mae'n gweithio, sut mae'n gweithio, a'i ganlyniadau ar gyfer y sefydliadau sy'n defnyddio rhaglenni eiriolaeth cyfryngau cymdeithasol gweithwyr i bob pwrpas. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sgrolio drwodd i weld y fideo esboniwr gwych SocialReacher!

Eiriolaeth Gymdeithasol Gweithwyr

Am SocialReacher

SocialReacher Offeryn eiriolaeth gweithwyr cyfryngau cymdeithasol sy'n grymuso gweithwyr a chydweithwyr eich cwmni i fod yn eiriolwyr cymdeithasol dros eich brand. Rhowch hwb i bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni, ymhelaethwch ar ei gyrhaeddiad ac adeiladu hygrededd trwy ymgysylltu â'ch tîm i rannu a hyrwyddo cynnwys corfforaethol. Eich gweithwyr yw'r eiriolwyr brand gorau y gallwch eu cael. Os ydyn nhw'n credu, bydd y gweddill yn dilyn yr un peth.