Sut i Adeiladu Brand Dilys

Sut i Adeiladu Brand Dilys

Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol o fewn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys ac brand dynols.

Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais

Mae Philip Kotler, un o'r Hen Ddynion Mawr ym myd marchnata, yn trosleisio'r ffenomen Marchnata 3.0Yn ei lyfr gyda’r un enw, mae’n cyfeirio at reolwyr marchnata a chyfathrebwyr sydd â “y gallu i synhwyro pryderon a dyheadau dynol.”

Gwrw cyfathrebu yw llais y genhedlaeth iau Seth Godin, sy'n nodi “Nid ydym am gael ein sbamio mwyach â gwybodaeth am gynnyrch neu wasanaeth. Rydym am deimlo cysylltiad ag ef. Bod yn ddynol yw’r unig ffordd i ennill.” Yn ei fodel cylch aur enwog a TED Talks, Simon Sinek yn nodi bod y pam mae'n rhaid i gwmni gael ei seilio arno fod mor gryf, fel y gall y cwmni werthu unrhyw fath o gynnyrch o'r platfform hwn.

Er gwaethaf gwahanol genedlaethau a mannau cychwyn, mae'r gweithwyr marchnata proffesiynol dawnus hyn i gyd yn siarad am yr un peth: Brandiau Dynol.

Does dim byd newydd yn y fantol. Nid yw'n newydd i gwmnïau geisio dilysrwydd - ac nid yw'n newydd i gwmnïau ganolbwyntio ar wrando ar eu derbynwyr a chyfaddef eu camgymeriadau yn hytrach na threulio eu holl amser yn ceisio argyhoeddi a hudo eu cwsmeriaid.

Mae'r newid patrwm i'w weld mewn ymchwil megis Sgôr Pŵer Brand Lippincott-LinkedIn, sy'n profi bod ymagwedd fwy personol, bregus a dynol tuag at gyfathrebu a brandio yn cael ei groesawu gan y cwsmeriaid. Mae ymchwil wedi dangos bod defnyddwyr wedi goddiweddyd y rhagfynegiadau a osodwyd gan arbenigwyr, gan wneud marchnata dynol yn ffordd ddiymwad ymlaen.

Y cwestiwn yw hyn: A all eich brand gadw i fyny?

Y Brand Dynol

Nid yn unig y mae marchnata dilys wedi ymddangos allan o awyr denau. Mae gwahanol symudiadau a thueddiadau wedi ei ysbrydoli dros y blynyddoedd, megis tryloywder hyper, cyd-greu, ffynhonnell agored, torfoli, y brand dysgu, gwrth-frandio, ac ati.

Ond mae dau beth wedi achosi'r newid patrwm marchnata ar yr un pryd:

1. Mae marchnata dilys yn fynegiant o symudiadau – nid brandiau

Mae'r ffenomen yn canolbwyntio ar gwmnïau, trwy waith ymwybodol a chyson ar eu personoliaethau a'u hymatebolrwydd, gan ddod yn symudiadau iachus yn hytrach na brandiau gwastad.

PepsiCo Logo Brand Toddy

Cymerwch Toddy Brasil Pepsi ymgyrch fel enghraifft: 

Ym Mrasil, mae gwerthiant ar gyfer y Toddy roedd diod siocled wedi dechrau marweiddio a dechreuodd y farchnad fynnu rhywbeth newydd. Roedd gan Pepsi masgot eisoes, a oedd yn cael ei hedmygu'n fras ar lefel arwynebol, yn enwedig gan ddefnyddwyr iau. Roeddent yn ei ystyried yn giwt a difyr, a dyna sut rydyn ni'n tueddu i ganfod masgotiaid brand.

Aeth Pepsi allan ar goes a gwneud eu masgot yn llefarydd ar ran mudiad allanol. Roedd Pepsi wedi nodi symudiad cryf ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion yn symud y symudiad hwn yn ei flaen, gan ganolbwyntio ar fynychder datganiadau heb weithredu. Roedd y mudiad yn canolbwyntio ar genedl a nodweddir gan lygredd yn ogystal ag addewidion toredig a gwag.

Awgrymodd Pepsi fod y cenedlaethau iau yn defnyddio mentrau deialog ar-lein i wneud datganiad allan o'r masgotiaid moo bob tro y clywid addewid gwag – a bu’r ymgyrch yn llwyddiannus.

Mewn dim o amser, moo oherwydd yn gyfystyr â torri'r crap. Gweithredodd y cenedlaethau iau y moo-neges yn eu sgyrsiau, ar-lein ac all-lein. Yn sydyn, roedd Toddy yn rhan o duedd. Gwelwyd cynnydd mawr yng ngwerthiant y cynnyrch a thrawsnewidiodd Pepsi eu brand yn fudiad.

2. Symud o ffocws cwsmer i ffocws dynol

Yn hytrach na chanolbwyntio ar ddulliau ar gyfer argyhoeddi'r derbynwyr, megis ymgyrchoedd, strategaethau, troelli, ac ati, bydd marchnata yn dechrau canolbwyntio mwy yn raddol ar ddarganfod pam mae pobl yn prynu. Yn y dyfodol, bydd hwn yn fan cychwyn ar gyfer datblygu cynnyrch.

Mae hyn yn rhan o'r rheswm pam mae marchnata dilys yn ymwneud â phobl (nid cwsmeriaid) a'n hanghenion mwyaf sylfaenol. Mae’r anghenion hyn yn cynnwys:

  • Cael ei glywed
  • Teimlo'n ddealladwy
  • Dod o hyd i ystyr
  • Yn dangos personoliaeth

Mae enghraifft o'r ail agwedd hon ar y newid patrwm i'w gweld yn y gadwyn Dominos Americanaidd.

Ar ddechrau'r noughties, roedd Dominos ar dân oherwydd ansawdd bwyd, boddhad gweithwyr, a mwynhad gweithwyr. Yn hytrach na dod yn amddiffynnol a lansio ymgyrchoedd i argyhoeddi cwsmeriaid o'r gwrthwyneb, dewisodd Dominos weithredu strategaeth argyfwng ostyngedig ac ymatebol. Rhoddodd Dominos godau QR i nifer o’u blychau pizza, gan ofyn i gwsmeriaid sganio’r cod a mynd ag ef i Twitter i fynegi eu barn.

Roedd hon yn strategaeth lwyddiannus, gan fod pawb yn teimlo bod angen iddynt gael eu clywed a theimlo eu bod yn cael eu deall.  

Arweiniodd y strategaeth at gasglu symiau mawr o ddata a ddefnyddiwyd gan y cwmni mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd:

Dominos yn Times Square
Credyd: Cwmni Cyflym

  • Fel rhan o'u marchnata mewnol a gofal gweithwyr, sefydlodd Dominos sgriniau cyfrifiadurol yn yr ardaloedd lle'r oedd pizzas yn cael eu cynhyrchu i roi adborth amser real i bobyddion. Roedd hyn i bob pwrpas yn pontio'r bwlch rhwng gweithwyr a chwsmeriaid.

Arweiniodd yr ymgyrch at gynnydd o 80,000 o ddilynwyr Twitter mewn llai na mis. Roedd canlyniadau eraill yn cynnwys cynnydd mawr mewn sylw cysylltiadau cyhoeddus, cynnydd mewn boddhad gweithwyr, gwelliant cyffredinol yn enw da'r brand, a chynnydd mewn dynoliaeth. Dyma farchnata dilys ar ei orau!

Marchnata Sy'n Addo Dim ond Digon

Mae yna lawer o enghreifftiau gwych o gwmnïau'n agor eu llygaid i fanteision marchnata dilys. Y canlyniad yw straeon llwyddiant a ddaeth yn sgil ymgyrchoedd unigryw sy'n cyd-fynd yn dda â'r cwsmeriaid.

Yn fy nghwmni MarTech Stori Neidio rydym wedi arbenigo mewn curadu lluniau a fideos stoc dilys, felly nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r holl rai cawslyd sy'n edrych allan yna. Rydym yn defnyddio AI i gael gwared ar yr holl gynnwys anwiredd, ac rydym yn canolbwyntio ar ddau allweddair sydd hefyd yn hanfod marchnata dilys: dynoliaeth a phersonoliaeth.

Mae'r achosion hyn i fod i'ch ysbrydoli i drosglwyddo i frand mwy ymatebol a dynol - a gyda'r newid hwn, byddwch yn elwa'n economaidd ar hyd y ffordd.

Dynoliaeth

Roedd un gadwyn fanwerthu Americanaidd ar dân am redeg allan o'u cynhyrchion mwyaf poblogaidd yn aml. Mewn ymateb i'r feirniadaeth hon, lansiodd y cwmni slogan newydd - a chyda hynny, meddylfryd newydd: Os yw mewn stoc, mae gennym ni. Cafodd yr hunan-eironi craidd caled hwn effaith gadarnhaol ar werthiant ac enw da'r brand.

Yng ngwlad Duw ei hun, fe allech chi ddod ar draws cadwyn bwyty Tsieineaidd sy'n hysbysebu o dan y slogan Bwyd gwreiddiol. Saesneg gwael. Ar wahân i'r hiwmor a'r hunan-eironi hwn, mae'r punch line yn mynegi mater clasurol o fewn y diwydiant bwytai. I gwsmer sy'n ceisio dilysrwydd, un o'r pethau gwaethaf a all ddigwydd yw mynd i fwyty Eidalaidd dim ond i gael ei wasanaethu gan weinydd Danaidd llawn. Yr hyn yr ydym ei eisiau yw harddwch swarthy i weini ein pizzas gydag angerdd.

Ar y llaw arall, rydym am allu deall pob gair ar y fwydlen a chyfathrebu'n dda gyda'r staff. Mae hyn weithiau'n anodd os mai dilysrwydd yw ein blaenoriaeth. Mae'r gadwyn Tsieineaidd yn mynegi'r union gyfyng-gyngor hwn ac yn cymryd safiad ar y mater.

Mae'r ddau achos yn enghreifftiau o'r ffenomen a Gwylio Tueddiadau dyb diffygiol. Portmanteau o'r geiriau yw'r term anhygoel ac ddiffygiol. Yn yr un ffordd ag ymgyrchoedd Dove's Real Beauty, mae'r ddau achos Americanaidd hyn yn dangos y gallwch chi archwilio'ch dynoliaeth ac ar yr un pryd cyfyngu'ch addewidion i'r rhai sy'n wirioneddol gyraeddadwy. Mewn gwirionedd, mae'r cadwyni hyn bron yn addo llai nag y maent yn ei gynnig.

Personoliaeth

Mewn egwyddor, mae gan bob brand bersonoliaeth unigryw, yn yr un ffordd fwy neu lai â bodau dynol. Erys y ffaith bod rhai personoliaethau yn fwy deniadol nag eraill. Mae rhai yn sefyll allan mewn ffordd gadarnhaol, radical. Mewn rhai achosion, gallwn nodi'r union reswm ac mewn eraill, mae'n ymddangos ei fod ychydig y tu hwnt i'n cyrraedd.

O fewn y byd marchnata, mae yna rai enghreifftiau amlwg o'r ffenomen hon. Chwip Miracle yn sefyll allan gyda'i Nid ydym i Bawb stori; Mae Innocent Drinks yn enwog am eu hiwmor a'u didwylledd. Enghraifft o'r bersonoliaeth hon yw'r testun sydd i'w gael ar waelod y mwyafrif o'u cartonau sudd, sy'n darllen: Stopiwch edrych ar fy ngwaelod.

Yn UDA, mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod am achos Southwest Airlines. Mae'r cwmni wedi mabwysiadu polisi sy'n nodi na ddylai unrhyw gyhoeddiadau diogelwch fod yn union yr un fath. Ewch i YouTube i weld enghraifft o gynorthwyydd hedfan ifanc yn rapio'i ffordd trwy'r gweithdrefnau diogelwch ar yr awyren. Sylwch sut mae'r dull hwn yn cael ei fodloni'n ymarferol gan ofn sefyll.

Datblygu A Mesur Dynoliaeth

Mae dynoliaeth yn un o'r ychydig nodweddion sydd â'r pŵer i symud cwsmeriaid, cynhyrchion a chydymdeimlad. Mae wir yn talu ar ei ganfed o fewn yr holl baramedrau cywir.

Er mwyn i ddynoliaeth dalu ar ei ganfed, mae'n rhaid ei ddefnyddio mewn modd strwythuredig sy'n canolbwyntio ar nodau. Mae hyn yn helpu i nodi'r meysydd lle mae angen newid ac yn rhoi'r hwb olaf i ni ddechrau'r broses.

Un o'r ffyrdd gorau o ysgogi'r gwaith hwn yw trwy'r pedwar cwestiwn hyn:

  • Sut gallwn ni wrando'n uwch?
  • Pam fod ein brand yn bodoli?
  • Beth sy'n gwneud ein brand yn ddynol?
  • A oes gan ein brand gymeriad?

Yn seiliedig ar fyfyrdodau a thrafodaethau sy'n canolbwyntio ar y cwestiynau hyn, gallwch blymio i'r gwahanol baramedrau a phrosesau adborth sy'n rhan o strategaeth ddynol, platfform a chyfathrebu. Pob lwc a chofiwch gael hwyl ar hyd y ffordd. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.