Y Canllaw Ultimate i Adeiladu Eich Strategaeth Marchnata Digidol

Strategaeth Farchnata

Ychydig iawn sy'n credu bod hynny'n effeithiol strategaeth farchnata gall leihau costau ymgyrch farchnata erbyn hyd at% 70. Ac nid oes angen iddo gynnwys arbenigwyr o reidrwydd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i wneud ymchwil marchnad ar eich pen eich hun, craffu ar eich cystadleuwyr a chyfrif i maes yr hyn y mae'r gynulleidfa ei eisiau mewn gwirionedd.

Gall strategaeth glyfar dorri costau marchnata o 5 miliwn o ddoleri i lawr i 1–2 miliwn. Nid ffansi mo hwn, dyma ein harfer hirsefydlog. Dyma'r camau sydd eu hangen arnoch er mwyn adeiladu cynllun marchnata cryf: adeiladu fframwaith damcaniaethol (ymchwil ddadansoddol yn astudio, cwrdd ag arbenigwyr), creu pecyn marchnata (dadansoddiad o'r farchnad a'r gynulleidfa) a dewis sianeli hyrwyddo effeithlon.

Paratoi: Teimlo Cyfaint y Farchnad a'i Atyniad

Mae angen ymchwil i'r farchnad i asesu cystadleurwydd, elw a chynhwysedd marchnad. Gellir ei wneud trwy ffynonellau agored sy'n cynnwys cyhoeddiadau cyfryngau yn ogystal â datganiadau ariannol cwmnïau a datganiadau i'r wasg a gyhoeddir ar y Rhyngrwyd. Fel rheol mae'n cymryd mwy na phythefnos i chwilio trwy'r fframwaith damcaniaethol. Felly, sbariwch ddigon o amser i'w gyflawni.

Er enghraifft, os ydych chi wedi penderfynu cychwyn busnes blodau, fel agor siop a darparu gwasanaethau dosbarthu, byddai'n well gennych chi adolygu'r Marchnad Flodau yn Ninas Efrog Newydd adroddiad yn dangos ystadegau a rhagolygon hanesyddol y farchnad ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ar ben hynny, dylech syrffio'r Rhyngrwyd i ddysgu gallu'r gilfach dan sylw yn eich dinas neu ranbarth. Rhowch sylw arbennig i'r bargeinion diweddaraf ac ad-drefnu marchnad (megis, cymryd drosodd cwmni bach gan gwmni mawr; mynd allan o fusnes ar ran mwy nag un cwmni dros nos; ffres cystadleuwyr, ac ati) yn ogystal ag at olygyddion ac erthyglau cysylltiedig â phwnc mewn cyfryngau busnes fel, Blodau'r Genedl: Sut mae Busnes Blodau yn cael ei redeg yn Ninas Efrog Newydd.

Mae rhyngweithio wyneb yn wyneb ag arbenigwyr, cwrdd ag arbenigwyr a datblygwyr hefyd yn ffynonellau defnyddiol iawn o gael gwybodaeth fusnes.

Pwy yw'ch cystadleuwyr?

Mae ateb y cwestiwn hwn yn gofyn am newid sylweddol. A'r dull dal-wrth-ddal-can yw'r gorau.

Tybiwch eich bod am agor e-siop sy'n cynnig a dosbarthu gobenyddion a matresi uwch-gysur (gan fod amser i roi'r gorau i ddioddef o'r anhunedd hwnnw wedi dod o'r diwedd). Yn sicr, rydych chi eisoes wedi cynnal arolwg o'r pwnc, wedi craffu ar bob math o fatres ac wedi sylweddoli bod gan fodelau hybrid y nodweddion orthopedig gorau sy'n cyfuno ffynhonnau a llenwi ewyn. Yn fyr, mae'r cynnyrch yno.

Nawr mae'n bryd archwilio'n drylwyr yr hyn y mae eich cystadleuwyr yn ei gynnig a sut y gallwch sefyll allan. Os ydych chi'n mynd i ddadansoddi'ch cystadleuwyr, bydd yn rhaid i chi ddiffinio meini prawf dadansoddi cadarn a fydd yn strwythuro'r chwiliad, yn hwyluso'r arolygu ac yn eich helpu i ddod i gasgliadau cywir yn seiliedig ar y canlyniadau a gafwyd. Er enghraifft, ar gyfer eich siop gobennydd a matresi rydych wedi penderfynu cofnodi'r ffeithiau pwysig canlynol:

 • Rhestr o gystadleuwyr. Nid yw'r farchnad yn homogenaidd. Felly, mae angen sylw arbennig.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod digon am arweinwyr y diwydiant nwyddau cysgu yn ogystal â rhwydweithiau siopau orthopedig a chwaraewyr lleol. Peidiwch ag anghofio am eich cystadleuwyr anuniongyrchol, fel manwerthu, e-siopau a lleoedd lle mae nwyddau cysgu yn cael eu gwerthu. Mae'n debyg nad oes raid i chi edrych trwy bob un ohonynt, dewis y rhai mwyaf perthnasol a'u cynnwys ar eich rhestr fer.

 • Rhestr o gynhyrchion (gobenyddion, matresi, ategolion, nwyddau unigryw) a'u hansawdd.
 • Categorïau prisiau ac, felly, cilfachau y mae'r cystadleuwyr yn eu meddiannu.
 • Lleoli ac USP (beth yw'r manteision a nodwyd gan eich cystadleuwyr).
 • Marchnata cynnwys (swyddi mewn gwahanol flogiau, postio, cyhoeddiadau cyfryngau cymdeithasol, a hysbysebion fideo).

Efallai y byddwch hyd yn oed yn creu tabl Excel i storio a chymharu gwybodaeth rydych chi wedi'i chasglu. Yn dibynnu ar y math o farchnad a'ch amcanion, bydd y meini prawf hyn yn sicr yn wahanol ond byddant bob amser yn ymwneud â rhyng-gysylltiad tair agwedd - y cynnyrch (USP, pris, twndis gwerthu), marchnata (lleoli, cyfathrebu, cynnwys blog, SMM, PR, sbardun strategaeth) a'r gynulleidfa darged. Mae'n bwysig cofio bod y ddau gyntaf bob amser yn gysylltiedig â'r gynulleidfa darged. Felly, rhowch sylw y mae'ch cystadleuydd yn marchnata iddo bob amser. Cyn belled ag y mae marchnad cysgu gadarn yn y cwestiwn, byddwch yn sylwi ar unwaith sut mae disgwrs ar gyfer gwerthu matres o ansawdd premiwm i ddynion a menywod rhwng 20 a 35 oed yn wahanol i'r un ar gyfer cynnig gobenyddion i ferched beichiog.

Yn ail, dylai unrhyw ddadansoddiad ddod â chanlyniadau. Fel arall, os ydych chi'n nofio yng nghefnfor gwybodaeth yn hir, efallai y byddwch chi'n boddi yn y pen draw oherwydd storm annisgwyl. Felly, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio rhai dulliau syml o ddelweddu gwybodaeth sydd wedi'i storio yn eich ffeil Excel.

Opsiwn 1: Creu adroddiad 1 dudalen ar bob cystadleuydd neu 1-alwr.

Nid am ddim y soniasom am feini prawf dadansoddi, gan mai nawr y bydd eu hangen arnom yn chwerw. Creu cyflwyniad 1 sleid ar bob cystadleuydd, gan grynhoi gwybodaeth am y chwaraewr yn ogystal ag am y meini prawf pwysicaf yn eich barn chi.

Nid yw 1-alwr o reidrwydd yn gofyn am gadw at reol 1 dudalen. Y nod yn y pen draw yw cael cynrychiolaeth glir a syml o'r wybodaeth sydd ar gael.

Opsiwn 2: Creu map lleoli chwaraewyr

Mae yna sawl ffordd i chi eu cymryd. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio Templed Excel Dadansoddiad Cystadleuwyr SWOT lle byddwch chi'n diffinio manteision craidd eich cystadleuwyr, eu cryfderau a'u gwendidau, y posibiliadau a'r risgiau twf posibl. Llunio map gweledol neu fatrics gydag echelinau X ac Y yw'r ffordd hawsaf a mwyaf graffig o wireddu hyn. Rhowch ar hyd un o'r echelinau y cynulleidfaoedd (megis, y farchnad dorfol a segment premiwm, dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol), a diffiniwch ar hyd y llall y prif ddulliau cyfathrebu (rhesymegol yn erbyn emosiynol) neu hynodion cynhyrchion (megis graddfa'r cynnyrch cymhlethdod / symlrwydd, tebygolrwydd risg, canolbwyntio ar ganlyniadau neu ansawdd, ac ati.

Gall meini prawf fod yn wahanol. Ond dylent fod yn gynhwysfawr a pheidio â gorgyffwrdd, felly bydd eich casgliadau yn sylfaenol gywir. Ar ben hynny, rydym yn cynghori dilyn dull clasurol cynulleidfaoedd a segmentu nodweddion cynnyrch.

Beth ydych chi'n ei wneud os nad oes gennych wybodaeth?

Peidiwch â chyfyngu'ch hun i ddadansoddiad yn unig o wefannau, dulliau marchnata, trosiant a biliau cyfartalog. Ewch ymhellach ac astudio, er enghraifft rhaglenni teyrngarwch. Sut ydych chi'n gwneud hyn? O ran entrepreneuriaid cysgu, gallwch chwilio am glybiau cariadon cysgu cadarn, ymuno â nhw a chael syniad o sut maen nhw'n hyrwyddo'r syniad o gwsg da ymhlith eu cynulleidfa ac yn cynnig pryniannau bargen iddyn nhw. Os oes gennych ddiddordeb, gadewch i ni ddweud, mewn dosbarthu swshi, gallwch brynu gan chwaraewyr eraill y farchnad a dysgu beth yw eu cynigion, fel Dadlwythwch yr ap a chael gostyngiad or Prynu set swshi fawr a chael diod am ddim, ar wahân i ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Llongyfarchiadau! Nawr rydych chi'n gwybod sut i ddefnyddio'r prynwr cudd dull i ddarganfod, o leiaf, am ddau beth:

 1. Profiad defnyddiwr eich cystadleuwyr (gan gynnwys gweithgareddau i ennill teyrngarwch cleientiaid) yn ogystal â 
 2. Eu polisi prisiau a'u cynigion cyfoes.

Dyma enghraifft (o'n profiad ein hunain) o'r dull prynwr cudd ar waith:

 • Fe wnaeth cyfnewidfa ar gyfer blogwyr a hysbysebwyr sy'n canolbwyntio ar Ewrop ein cyflogi i wneud ymchwil drylwyr i fodelau busnes ei gystadleuwyr yn UDA, Prydain Fawr ac Awstralia. Ni roddodd dadansoddiad cyffredin o'r gwefannau, apiau, cyhoeddiadau cyfryngau, adborth a sylwadau y canlyniadau a ddymunir o ran y cynnyrch b2b ar gyfer brandiau. Felly, gwnaethom ddylunio senario cleient cyfrinachol (beth yw ein cynnyrch a'n cynulleidfa, yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl o'n rhyngweithio â blogwyr, beth yw'r cyfnod amser a'r gyllideb) a dechrau rhyngweithio uniongyrchol â rheolwyr cyfrifon y llwyfannau tramor dan sylw. Llwyddodd y cysylltiadau cyntaf i sicrhau canlyniadau da. Er enghraifft, gwnaethom ddysgu rhai manylion nad oedd yn hysbys o'r blaen am yr amodau cydweithredu a osodwyd gan blogwyr a'r broses weithio ei hun yn ogystal ag am y polisi prisiau a ffioedd ychwanegol ar gyfer treuliau trafodion rhyngwladol. Cawsom hyd yn oed gyflwyniadau e-bost o'u cynhyrchion a mynediad demo i'r llwyfannau. A yw'n ddefnyddiol? Ydw. A yw'n gymhleth? Ddim cweit. Mae'n bendant yn gofyn am rywfaint o ymdrech ond dim sgiliau arbennig o gwbl.

Darganfyddwch Sianeli Hyrwyddo Cystadleuwyr

Mae'n hawdd diffinio'r sianel hyrwyddo orau trwy lwyfannau fel SimilarWeb, Alexa Internet ac eraill gwasanaethau tebyg sy'n cynnig gwybodaeth am gyfrolau traffig gwefannau.

Beth yw eich symudiadau? Ewch i SimilarWeb.com ac edrychwch ar y Rhannu Traffig, yna dewch o hyd i thankyou / diwedd tudalen llwyddiant ac ati. Yn yr un modd, efallai y byddwn yn dod o hyd, er enghraifft, / cart /, ac ati. Mae lle i wall bob amser, wrth gwrs, ond serch hynny efallai y bydd meincnodau sengl allan.

Gwybod Eich Cwsmer Targed

Nawr eich bod wedi magu ymwybyddiaeth o bwy yw'ch cystadleuwyr, mae'n bryd magu cynefindra â'ch cynulleidfa darged.

Ar wahân i ddysgu am y cystadleuwyr, mae dadansoddiad ffynhonnell agored yn helpu i ddod yn ymwybodol o naws ac anghenion cyfredol y gynulleidfa. Rhowch sylw i sylwadau defnyddwyr yn y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau ac Youtube. Gallwch ddefnyddio Google AdWords i chwilio am blogwyr sy'n berthnasol i'ch cynulleidfa. Peidiwch ag anghofio edrych yn rheolaidd trwy'r fforymau cysylltiedig â phwnc hefyd.

Gadewch i ni dybio bod gwasanaethau deintyddol a harddwch moethus yn dal i gael eu trafod yn eang ar y Rhyngrwyd. Bydd y dadansoddiad uchod hefyd yn eich cyflwyno i ofynion ac ofnau disylw'r byd. Gan dybio, rydych chi am agor clinig deintyddol. Defnyddiwch yr holl sylwadau am eich cystadleuydd. Yn seiliedig ar gwynion cwsmeriaid a sylwadau negyddol byddwch yn ennill ymwybyddiaeth o gymhellion sy'n dylanwadu ar ddewis eich darpar gynulleidfa. 

Ar ben hynny, wrth gasglu ynghyd yr holl ofnau cwsmeriaid wrth dorri eu hawydd i brynu, efallai y byddwch chi'n datblygu lleoliad eithaf solet, cynnig sloganau ac ysgrifennu erthyglau brodorol i'w hysbysebu.

Segmentu a Diffinio Targedau

Pwy yw eich cynulleidfa darged? Mae ateb diofal i'r cwestiwn yn llwybr uniongyrchol i gwrdd â phroblemau marchnata a gwerthu. Dylai cylchraniad y farchnad fod mor fanwl â phosibl. Arolygon arbenigol (a gynhelir gan fusnesau cysylltiedig â thechnoleg, megis platfform Think with Google, neu gwmnïau ymgynghori, megis McKinsey, Accenture, Pwc, neu endidau ymchwil, fel Nielsen, Gfk), cyhoeddiadau cyfryngau busnes yn ogystal â fforymau, blogiau a bydd dadansoddiad cyfryngau cymdeithasol yn hwyluso darganfod dewisiadau cleientiaid a'u hymddygiad ar-lein.

Felly, bydd deall eich cwsmer yn eich helpu i ddewis y sianel hyrwyddo gywir a'r union fath o hysbysebu. Os ydych chi wedi lansio e-siop sy'n cynnig nwyddau ar gyfer babanod newydd-anedig, ewch yn syth i'r Instagram. Mae mamau'n defnyddio i danysgrifio i blogwyr poblogaidd a gwrando ar eu barn. Ar ben hynny, mae'n sianel gynhyrchiol i hyrwyddo nwyddau, harddwch, glanhau a darparu bwyd sy'n gyfeillgar i fyd natur, ac ati. Ond os oes gennych chi siop anifeiliaid anwes agored, peidiwch ag anwybyddu hysbysebu yn yr awyr agored ger parciau, meysydd chwarae cŵn a chanolfannau milfeddyg.

Peidiwch ag anghofio am y polisi prisiau. Os ydych chi'n gosod eich hun yn unig fel darparwr dosbarth dosbarth economi neu wasanaethau VIP rydych chi'n cyfyngu'ch hun o ran y gynulleidfa.

Lleoli Cynnyrch neu Wasanaeth

Llunio strategaeth gyfathrebu fusnes gref yw nod eithaf unrhyw ymchwil i gystadleuwyr a chynulleidfaoedd. Hynny yw, ar y diwedd mae angen i chi sicrhau eich bod yn sefyll allan, yn dal llygad eich cwsmeriaid ac yn siarad eu hiaith.

Gyda'r wybodaeth newydd mewn golwg peidiwch ag oedi cyn defnyddio map cyfathrebu sy'n adlewyrchu'r canlynol:

 1. Eich cenhadaeth / targed strategol a'ch tasgau (busnes DPA).
 2. Eich mantais graidd a chrynodeb byr o'r gwerth y mae eich cynnyrch neu wasanaeth yn ei gynnig i'r cwsmeriaid yn wahanol i'r cystadleuwyr.
 3. Mynegwch union angen a phwyntiau poen eich cynulleidfa rydych chi'n delio â nhw (os oes gennych chi sawl segment, gwnewch hynny ar gyfer pob un ohonyn nhw).
 4. Yn olaf, datgelwch ymdeimlad eich safle trwy werthoedd, hynodion cynnyrch ac ystyron i bob un o'ch segmentau. Peidiwch ag anghofio sôn pam y dylai cwsmeriaid ymddiried yn eich cynnyrch (er enghraifft, mae gennych adborth da gan eich cleientiaid cyntaf neu rydych chi'n cydweithredu â phartneriaid adnabyddus).

Offer ar gyfer Hyrwyddo'n Effeithiol

O ran dewis offer marchnata, mae'n rhaid i chi ddelio â llu o opsiynau ar-lein ac oddi ar-lein. Gadewch i ni gofio'r mwyaf cyffredin ac effeithiol ohonynt.

 1. Adolygu Adborth - Yn gyntaf oll, mae angen ichi ymateb i adborth y cleient cyn gynted â phosibl. Dylai gymryd llai na diwrnod i chi ateb ar y wefan a thua 10–15 munud yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae rhoi hwb i nifer yr adborth yn ogystal â'u hansawdd yn bwysig iawn. Wrth syrffio'r Rhyngrwyd ar gyfer y cynnyrch neu'r gwasanaeth, mae'r defnyddiwr yn cael dolenni ar unwaith i wefannau gydag adborth ac ystyriaethau amrywiol gwsmeriaid. Yna, trwy beiriannau chwilio, gall fewngofnodi ymholiad i ddod o hyd i adborth perthnasol. Nid yw'n gyfrinach y gellir olrhain a phrynu pecynnau bwyd y dyddiau hyn. Bydd llwyfannau Rhyngrwyd arbennig yn dod o hyd i bob sôn am eich cwmni ar y we, yn olrhain yr holl adborth negyddol ac yn cynhyrchu nifer ofynnol o grybwylliadau. O ystyried fy arbenigedd, byddaf yn sylwi y dylai adborth negyddol a niwtral fod yn 15 a 10 y cant o'r cwmpas, yn y drefn honno.
 2. Hyrwyddo cyfrifon cwmni yn y cyfryngau cymdeithasol - Cyn prynu cynnyrch neu wasanaeth mae mwyafrif yr arweinyddion yn mynd i wefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol y cwmni. Mae cynnwys o ansawdd uchel ac ymateb cyflym i bob cwestiwn ac adborth gan gynnwys negyddol yn codi'ch siawns o drosi arweinyddion yn gwsmeriaid newydd yn sylweddol. Alias, nid oes angen i chi ganolbwyntio'n llwyr ar y cynnyrch. Mae straeon am weithwyr a chefn llwyfan hefyd yn boblogaidd iawn.
 3. Arweinyddiaeth Barn - Nid yw blogwyr bob amser yn gofyn am arian am hysbysebu cudd. Gallwch gynnig eich cynnyrch neu wasanaeth iddynt yn gyfnewid am argymhelliad cyfeillgar. Yn ymarferol, gall trosi o hysbysebu wedi'i dargedu'n uniongyrchol godi pum gwaith.
 4. Ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus - Er nad yw llawer o bobl wedi gwerthuso cysylltiadau cyhoeddus fel offeryn hyrwyddo cwmni eto, mae gan PR ddylanwad uniongyrchol ar SEO wrth i wefannau wella eu safleoedd peiriannau chwilio pan gyfeirir atynt gan ffynonellau awdurdodol. Rydych chi'n dechrau ennill enw da arbenigwr; derbyn gwahoddiadau i gynadleddau a digwyddiadau proffil amrywiol lle gallwch hefyd hysbysebu'ch cynnyrch. Ar ben hynny, ni ddylech ddiystyru'r ffaith bod cyhoeddiadau gyda'ch sylwadau a'ch barn broffesiynol yn denu cynulleidfaoedd ychwanegol yn ogystal â gwella rhyngweithio.

Crynhoi popeth: Eich rhestr wirio ar gyfer y Strategaeth Marchnata Adeiladu

 1. Ymchwil i'r farchnad - Dechreuwch arolygu'r farchnad: edrychwch ar y ffynonellau agored (cyfryngau sy'n gysylltiedig â phwnc, adroddiadau, datganiadau i'r wasg busnesau) a rhyngweithio â'r arbenigwyr dan sylw.
 2. Ymchwil Gystadleuol - Astudiwch eich cystadleuwyr: diffiniwch feini prawf ar gyfer dadansoddi a chasglu gwybodaeth ym mhob ffordd bosibl a thrwy'r holl ffynonellau sydd ar gael. Yna, gyda fframweithiau syml, dangoswch eich casgliadau craidd.
 3. Ymchwil Cynulleidfa - Dewch yn ymwybodol o'ch cynulleidfa. Mae monitro ffynhonnell agored a chyfryngau cymdeithasol yn helpu i wneud allan ofnau, pwyntiau poen a gofynion eich cwsmer. Os yn bosibl, cyfwelwch â'ch grŵp ffocws yn drylwyr, os na, pleidleisiwch eich ffrindiau agos.
 4. Segmentu - Mae Niching i lawr yr union segment cynulleidfa yr un mor bwysig ag adeiladu ymwybyddiaeth. Wedi'i baratoi gan gwmnïau sy'n gysylltiedig â thechnoleg ac ymgynghori, gall ymchwiliadau proffil helpu i adeiladu cynefindra ag ymddygiad eich cwsmeriaid. Meddyliwch fel cwsmer a chwiliwch am wybodaeth o ran ei ddewisiadau (yr hyn y mae'n ei wylio, pa flogiau y mae'n eu darllen, pa ddigwyddiadau all-lein y mae'n ymweld â nhw, ac ati).
 5. Lleoli - Dylai eich strategaeth leoli gynnwys yr holl ddarnau o wybodaeth a gasglwyd. Defnyddiwch fap cyfathrebu sy'n eich galluogi i fynd i'r cyfeiriad cywir a chadw'n ddiogel yr holl gasgliadau gwerthfawr rydych chi wedi'u tynnu ar hyd yr ymchwil.
 6. hyrwyddo - Pan fyddwch yn barod i symud ymlaen, defnyddiwch y pedwar offeryn hyrwyddo syml ac effeithiol hyn: adborth, gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol, micro-ddylanwadwyr a chyhoeddiadau cysylltiadau cyhoeddus. Rhowch nhw yn ôl eu blaenoriaeth ar yr union foment o amser, lluniwch gynllun gweithredu a thanio ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.