Sut i Fod yn Barhaus mewn Gwerthiant Heb Diffodd Eich Arweinwyr

Dilyniant Galwadau Gwerthu ac Ystadegau Dyfalbarhad

Amseru yw popeth mewn busnes. Gall fod y gwahaniaeth rhwng cleient newydd posibl a chael eich hongian.

Nid oes disgwyl i chi gyrraedd yr arweiniad gwerthu ar eich ymgais galwad allgymorth gyntaf. Gall gymryd ychydig o geisiau fel y mae peth ymchwil yn ei awgrymu yn gallu cymryd cymaint â 18 o alwadau cyn i chi gyrraedd dennyn ar y ffôn am y tro cyntaf. Wrth gwrs, mae hyn yn dibynnu ar lawer o newidynnau ac amgylchiadau, ond mae'n un enghraifft o pam y gall fod yn heriol i fusnesau feistroli'r broses chwilio am werthiannau. 

Yn y swydd hon, byddwn yn ymdrin â phopeth y bydd angen i chi ei wybod am wneud galwadau gwerthu i arweinwyr, ac yn bwysicach fyth, gwneud galwadau gwerthu sy'n arwain at drosi cleientiaid newydd. Er y bydd gan bob busnes strategaeth allgymorth rhagolygon ychydig yn wahanol, yn bendant mae rhai awgrymiadau ac arferion gorau a all eich helpu chi a'ch busnes ar hyd y ffordd i wneud penderfyniadau gwell. 

Cyn inni gloddio'n ddyfnach i hynny, gadewch i ni gael cipolwg cyflym ar gyflwr y gwerthiant, gan frownio'r niferoedd. 

Cipolwg ar Ystadegau Gwerthiant

Ystadegau Galwadau Gwerthiant Dilynol
ffynhonnell: Invesp

Yn ôl HubSpot ac Spotio:

  • Dywed 40% o'r holl weithwyr gwerthu proffesiynol mai chwilota yw'r rhan anoddaf o'u swydd 
  • Ar hyn o bryd, dim ond 3% o'r holl gleientiaid sy'n ymddiried mewn cynrychiolwyr gwerthu
  • Mae angen o leiaf 80% o werthiannau 5 galwadau dilynol, tra bod cymaint â 44% o asiantau gwerthu yn rhoi’r gorau iddi ar ôl un apwyntiad dilynol (dau alwad i gyd)
  • Mae prynwyr yn dweud eu bod yn fwy tebygol o dderbyn galwad gwerthu os yw'n cael ei wneud ar amser y cytunwyd arno'n flaenorol
  • Gall gymryd cymaint â Galwadau 18 i gysylltu â darpar gleient

Gall yr achos dros alwadau gwerthu i dennyn fod yn ddryslyd. Fodd bynnag, mae'n helpu i ddeall lle mae pethau'n sefyll fel eich bod chi'n gwybod sut i symud ymlaen i sicrhau llwyddiant i'ch busnes. Ac wrth ateb y cwestiwn o ba mor hir i aros rhwng galwadau, byddwch yn gallu dod o hyd i'r cydbwysedd bregus o fod yn barhaus heb gythruddo eich rhagolygon gwerthu. 

Mae yna hefyd ddigon o ddata ar gael a all helpu i arwain eich strategaeth allgymorth hefyd.

Nawr, gadewch i ni siarad mewn gwirionedd am allgymorth gwerthu ei hun a gwneud galwadau gwerthu. 

Gwneud Yr Alwad Gwerthu

Pan fyddwch yn gwneud yr alwad gwerthiant cyntaf, byddwch am fod yn gwbl barod ar gyfer unrhyw ganlyniad posibl o'r alwad. Byddwch yr un mor barod i gael ateb gan eich arweinydd a danfonwch eich cyflwyniad ag yr ydych i adael neges a rhowch gynnig arall arni yn nes ymlaen. A dyna'r cwestiwn miliwn o ddoleri—faint yn ddiweddarach?

Bydd pob arweinydd a chwsmer yn wahanol, fel sy'n wir fel arfer gyda bron popeth arall mewn bywyd. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gwneud yr alwad werthu gychwynnol, byddwch am wneud yn siŵr eich bod yn barod i agor y drws i berthynas newydd a darpar gleient newydd. Yn rhy aml, mae cynrychiolwyr gwerthu yn mynd i'r diwedd ar unwaith, sy'n achosi iddynt gael eu cau i lawr yn gyflym cyn i'r galwr hyd yn oed wybod eu bod yn cael eu gwerthu. 

Os na fydd arweinydd yn ateb eich galwad y tro cyntaf, dylech adael neges llais dymunol ond manwl os oes opsiwn i wneud hynny. Gwahoddwch nhw i'ch ffonio'n ôl ar y rhif gorau i'ch cyrraedd neu rhowch wybod iddynt y byddech yn hapus i gysylltu ar adeg sy'n gweithio orau iddyn nhw. Fel hyn, rydych chi'n rhoi'ch opsiynau arweiniol i ddewis ohonynt ac ymdeimlad o reolaeth yn y sefyllfa. Bydd llawer o bobl yn newid eu penderfyniad yn syml trwy gael cynnig yr opsiwn i dderbyn galwad yn ôl ar ddyddiad ac amser a drefnwyd. 

Dilyniant Trwy Gyflawni Ar Ddisgwyliadau

Er bod y rhan fwyaf o gleientiaid yn disgwyl ymateb cychwynnol i ymholiad gan fusnes o fewn 10 munud neu lai, yn y rhan fwyaf o achosion, maent yn rhoi ychydig mwy o hyblygrwydd o ran cyswllt a chyfathrebu parhaus. Mae arbenigwyr datblygu busnes yn awgrymu y dylech ganiatáu ar gyfer oriau 48 ar ôl i chi alw dennyn cyn i chi estyn allan eto atynt. Mae hyn yn sicrhau eich bod wedi caniatáu amser ar gyfer eu hamserlen brysur heb ddod i ffwrdd fel un annifyr neu flin. Mae hefyd yn rhoi amser i'ch arweinwyr ystyried eich cynnyrch neu wasanaeth ac a yw'n rhywbeth y maent ei eisiau neu ei angen.  

Gallwch hefyd roi gwybod i ragolygon y gallant estyn allan i chi ac y gallant wneud hynny trwy sawl sianel. Mae hyn yn caniatáu iddynt ddewis y sianel y maent yn teimlo'n fwyaf cyfforddus â hi ac mae'n debygol y bydd yn cynyddu'ch siawns o dderbyn ymateb yn ôl. Ac oni bai eich bod wedi cysylltu'n benodol â chi neu wedi gofyn i chi ddychwelyd galwad ar unwaith, peidiwch â ffonio'r un arweinydd ddwywaith yn yr un diwrnod. Mae'n gadael blas drwg yng ngheg y plwm oherwydd yn aml mae'n ymddangos braidd yn rhy ymwthgar ac anobeithiol. 

Mae'r cydbwysedd hapus, mae'n ymddangos, rhywle rhwng 24 a 48 awr ar gyfer galwadau dilynol eilaidd a dilynol. Er enghraifft, os ydych chi eisoes wedi galw'ch rhagolwg ddwywaith yr wythnos hon, efallai y byddwch am ystyried aros tan yr wythnos nesaf am ymgais arall ar alwad allgymorth. Mae'n weithred gydbwyso ysgafn yma, wrth gwrs, ac mae'n rhaid i chi weld beth sy'n gweithio orau i chi a'ch busnes. Trwy gymryd rhestr o ba mor dda y mae eich galwad ddilynol yn mynd, yn aml gallwch gael gwell syniad o'r hyn sy'n gweithio orau i'ch tîm. 

Wrth gwrs, un ffordd i sicrhau hynny i gyd mae galwadau allgymorth gwerthu yn cael eu gwneud (a'u derbyn) mewn modd amserol yw gadael i rywun arall drin y gwaith i chi a'ch tîm. Mae gwaith allanol yn rhoi'r opsiwn i chi gael tîm proffesiynol ar eich ochr chi sy'n deall popeth a ddaw yn sgil gwneud galwadau gwerthu dilynol effeithiol, galwadau cymorth, a mwy i gadw'ch busnes yn weithredol. Os penderfynwch y byddai'n well gennych adael yr alwad yn ôl i rywun arall tra byddwch yn canolbwyntio ar eich cwsmeriaid, bydd hynny'n sicrhau bod pob galwad yn cael ei dychwelyd o fewn yr amser cywir a chyda'r canlyniad gorau posibl. 

Am Smith.ai

Smith.ai asiantau yn gwneud galwadau ar eich rhan, gan wella eich cyflymder-i-arwain a di-faich staff sydd angen estyn allan i gleientiaid. Byddant yn galw arweinwyr ar-lein yn ôl sy'n llenwi ffurflenni gwe, yn cysylltu â rhoddwyr i adnewyddu rhoddion, yn mynd ar ôl taliadau ar anfonebau heb eu talu, a mwy. Byddant hyd yn oed yn anfon e-byst a negeseuon testun dilynol ar ôl pob galwad i sicrhau bod cysylltiad yn cael ei wneud.

Dilyniant yn gyflymach pryd Smith.ai mae asiantau rhithwir yn gwasanaethu fel eich tîm allgymorth:

Dysgwch Mwy Am Smith.ai