Sut Gall Eich Timau Gwerthu a Marchnata Roi'r Gorau i Gyfrannu at Blinder Digidol

Infograffeg Blinder Cyfathrebu Digidol

Mae'r cwpl o flynyddoedd diwethaf wedi bod yn her anhygoel i mi. Ar yr ochr bersonol, cefais fy mendithio gyda fy wyres cyntaf. Ar yr ochr fusnes, ymunais â rhai cyd-Aelodau yr wyf yn eu parchu'n fawr ac rydym yn adeiladu ymgynghoriaeth trawsnewid digidol sy'n codi'n aruthrol. Wrth gwrs, yng nghanol hynny, mae pandemig wedi bod a ddarostyngodd ein piblinellau a llogi… sydd yn ôl ar y trywydd iawn nawr. Taflwch y cyhoeddiad hwn, dyddio, a ffitrwydd… ac mae fy mywyd yn sw ar hyn o bryd.

Un peth efallai eich bod wedi sylwi yn y cwpl o flynyddoedd diwethaf yw fy mod wedi seibio fy podledu. Roedd gen i 3 podlediad gweithredol ychydig flynyddoedd yn ôl – ar gyfer marchnata, ar gyfer busnesau lleol, ac ar gyfer cefnogi cyn-filwyr. Mae podledu yn angerdd i mi, ond wrth imi edrych ar fy nghynhyrchu plwm a thwf busnes, nid oedd yn darparu twf refeniw ar unwaith felly bu'n rhaid i mi ei roi o'r neilltu. Gallai podlediad 20 munud dorri cymaint â 4 awr allan o fy niwrnod gwaith i amserlennu, recordio, golygu, cyhoeddi a hyrwyddo pob pennod. Nid oedd colli ychydig ddyddiau'r mis heb elw ar fuddsoddiad ar unwaith yn rhywbeth y gallwn ei fforddio ar hyn o bryd. Nodyn ochr… Byddaf yn ail-gysylltu pob un o’r podlediadau cyn gynted ag y gallaf fforddio’r amser.

Blinder Digidol

Diffinnir blinder digidol fel cyflwr o flinder meddwl a achosir gan y defnydd gormodol a chyfamserol o offer digidol lluosog

Lixar, Rheoli Blinder Digidol

Ni allaf hyd yn oed ddweud wrthych faint o alwadau ffôn, negeseuon uniongyrchol, ac e-byst rwy'n eu cael bob dydd. Mae'r rhan fwyaf yn deisyfiadau, mae rhai yn ffrindiau a theulu, ac - wrth gwrs - yn y das wair mae rhai arweinwyr a chyfathrebu â chleientiaid. Rwy'n gwneud fy ngorau i hidlo ac amserlennu orau y gallaf, ond nid wyf yn cadw i fyny ... o gwbl. Ar un adeg yn fy ngyrfa, roedd gen i gynorthwyydd gweithredol ac rwy'n edrych ymlaen at y moethusrwydd hwnnw eto ... ond mae angen amser hefyd i esgyn cynorthwyydd. Felly, am y tro, yr wyf yn dioddef drwyddo.

Cyfuno gwaith o fewn platfformau rydw i'n eu gwneud trwy'r dydd, blinder cyfathrebu digidol yn llethol hefyd. Rhai o’r gweithgareddau mwy rhwystredig sy’n fy ninasu yw:

 • Mae gen i rai cwmnïau oer sy'n mynd allan sy'n llythrennol yn awtomeiddio ymatebion ac yn llenwi fy mewnflwch bob dydd â negeseuon idiotig fel, Cael hyn i frig eich mewnflwch… neu guddio e-bost gyda RE: yn y llinell bwnc i feddwl ein bod wedi siarad o'r blaen. Does dim byd yn fwy cythryblus ... byddwn i'n betio mai hanner fy mewnflwch yw hwn ar hyn o bryd. Cyn gynted ag y dywedaf wrthynt am roi'r gorau iddi, mae rownd arall o awtomeiddio yn dod i mewn. Rwyf wedi gorfod defnyddio rhai rheolau hidlo a blwch post smart anhygoel i geisio dod â'r negeseuon pwysig i'm mewnflwch.
 • Mae gen i rai cwmnïau sy'n rhoi'r gorau i gysylltu â mi trwy e-bost, yna'n anfon neges uniongyrchol ataf ar draws rhwydweithiau cymdeithasol. Gawsoch chi fy e-bost? yn ffordd sicr o gael fy rhwystro ar gyfryngau cymdeithasol. Pe bawn i'n meddwl bod eich e-bost yn bwysig, byddwn wedi ymateb ... stopiwch anfon mwy o gyfathrebiadau ataf a chlocsio pob cyfrwng sydd gennyf.
 • Y gwaethaf yw cydweithwyr, ffrindiau, a theulu sy'n hollol fywiog ac yn credu fy mod yn anghwrtais oherwydd nad wyf yn ymatebol. Mae fy mywyd yn LLAWN ar hyn o bryd ac mae'n hollol anhygoel. Ddim yn gwerthfawrogi'r ffaith fy mod yn brysur gyda theulu, ffrindiau, gwaith, cartref, ffitrwydd, ac mae fy nghyhoeddiad yn eithaf siomedig. Rwyf nawr yn dosbarthu fy Calendly cysylltu â ffrindiau, teulu, a chydweithwyr fel y gallant gadw amser ar fy nghalendr. A dwi'n gwarchod fy nghalendr!
 • Rwy'n dechrau gweld mwy a mwy o gwmnïau SPAM fy negeseuon testun ... sydd y tu hwnt i gynhyrfu. Negeseuon testun yw'r dulliau cyfathrebu mwyaf ymwthiol a phersonol o bob math. Mae neges destun oer i mi yn ffordd sicr o beidio â gwneud busnes â chi byth eto.

Dydw i ddim ar fy mhen fy hun… yn ôl canlyniadau arolwg newydd gan PFL:

 • Mae ymatebwyr Rheolwr trwy Lefel C yn derbyn dros 2.5 gwaith mneu e-byst hyrwyddo wythnosol, ar gyfartaledd 80 e-bost yr wythnos. Nodyn ochr… dwi’n cael mwy na hynny mewn diwrnod.
 • Mae gweithwyr proffesiynol menter yn derbyn a cyfartaledd o 65 e-bost yr wythnos.
 • Mae gweithwyr hybrid yn derbyn dim ond 31 e-bost yr wythnos.
 • Mae gweithwyr o bell yn derbyn dros 170 o negeseuon e-bost yr wythnos, dros 6 gwaith yn fwy o negeseuon e-bost na'r gweithiwr cyffredin.

Dros hanner yr holl weithwyr yn profi blinder oherwydd maint y cyfathrebiadau hyrwyddo digidol y maent yn eu derbyn yn y gwaith. Mae 80% o ymatebwyr lefel C wedi'u gorlethu yn ôl y nifer o hyrwyddiadau digidol maen nhw'n eu derbyn!

Sut Rwy'n Delio â Blinder Cyfathrebu Digidol

Fy ymateb i flinder cyfathrebu digidol yw:

 1. Stop - Os caf sawl e-byst neu neges oer, rwy'n dweud wrth y person am stopio a thynnu allan o'u cronfa ddata. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'n gweithio.
 2. Paid ag Ymddiheuro - Dwi byth yn dweud "Sori ...” oni bai fy mod yn gosod disgwyliad y byddwn yn ymateb mewn cyfnod penodol o amser. Mae hyn hyd yn oed yn cynnwys talu cleientiaid yr wyf yn eu hatgoffa'n aml fy mod wedi trefnu amser gyda nhw. Dydw i ddim yn flin fy mod yn brysur gyda bywyd gwaith a phersonol llawn.
 3. Dileu – Rwy'n aml yn dileu negeseuon heb hyd yn oed ymateb ac nid yw llawer o bobl yn trafferthu ail-geisio SPAM i mi eto.
 4. Hidlo – Rwy'n hidlo fy ffurflenni, mewnflwch, a chyfryngau eraill ar gyfer parthau a geiriau allweddol na fyddaf byth yn ymateb iddynt. Mae'r negeseuon yn cael eu dileu ar unwaith. Ydw i'n cael rhai negeseuon pwysig yn gymysg weithiau? Yup… o wel.
 5. Blaenoriaethu – Mae fy mewnflwch yn gyfres o Flychau Post Smart sy'n cael eu hidlo'n fawr gan gleientiaid, negeseuon system, ac ati. Mae hyn yn fy ngalluogi i wirio pob un yn hawdd ac ymateb tra bod gweddill fy mewnflwch yn llawn nonsens.
 6. Peidiwch ag Aflonyddu – Mae fy ffôn ar Do Not Disturb ac mae fy neges llais yn llawn. Yup… heblaw am negeseuon testun, galwadau ffôn sy'n tynnu sylw gwaethaf. Rwy'n cadw sgrin fy ffôn i fyny fel y gallaf weld a yw'n alwad bwysig gan gydweithiwr, cleient, neu aelod o'r teulu, ond gall pawb arall roi'r gorau i fy ffonio.

Beth Gallwch Chi Ei Wneud I Helpu Blinder Cyfathrebu Digidol

Dyma wyth ffordd y gallwch chi helpu yn eich ymdrechion cyfathrebu gwerthu a marchnata.

 1. Byddwch yn Bersonol – Rhowch wybod i'ch derbynnydd pam fod angen i chi gyfathrebu â nhw, yr ymdeimlad o frys, a pham ei fod o fudd iddynt. Does dim byd gwaeth, yn fy marn i, na neges wag “Rwy’n ceisio cael gafael arnoch chi…”. Does dim ots gen i... Rwy'n brysur ac fe wnaethoch chi ddisgyn i waelod fy mlaenoriaethau.
 2. Peidiwch â Cham-drin Awtomatiaeth – mae rhai negeseuon yn hollbwysig i fusnesau. Mae troliau siopa wedi'u gadael, er enghraifft, yn aml yn gofyn am ychydig o nodiadau atgoffa i roi gwybod i rywun eu bod wedi gadael cynnyrch ar ôl yn y drol. Ond peidiwch â mynd yn hwyr… rwy'n gosod y rhain ar wahân i gleientiaid… diwrnod, ychydig ddyddiau, yna ychydig o wythnosau. Efallai nad oes ganddyn nhw'r arian parod i'w brynu ar hyn o bryd.
 3. Gosod Disgwyliadau – Os ydych chi'n mynd i awtomeiddio neu ddilyn i fyny, rhowch wybod i'r person. Os byddaf yn darllen mewn e-bost bod galwad diwahoddiad yn mynd i ddilyn i fyny mewn ychydig ddyddiau, byddaf yn rhoi gwybod iddynt beidio â thrafferthu heddiw. Neu byddaf yn ysgrifennu yn ôl ac yn rhoi gwybod iddynt fy mod yn brysur ac yn cyffwrdd sylfaen y chwarter nesaf.
 4. Dangos Empathi – Roedd gen i fentor ers talwm a oedd yn dweud bob tro y byddai’n cyfarfod â rhywun y tro cyntaf, ei fod yn cymryd arno eu bod nhw wedi cael colled yn eu teulu. Yr hyn yr oedd yn ei wneud oedd addasu ei empathi a pharch at y person. A fyddech chi'n awtomeiddio e-byst i rywun sydd i ffwrdd mewn angladd? Rwy'n ei amau. Nid yw oherwydd ei fod yn bwysig i chi yn golygu ei fod yn bwysig iddyn nhw. Byddwch yn empathetig y gallai fod ganddynt flaenoriaethau eraill.
 5. Rhoi Caniatâd – Un o’r dulliau gorau o werthu yw rhoi caniatâd i rywun ddweud Na. Rwyf wedi ysgrifennu ychydig o e-byst yn ystod y mis diwethaf i ragolygon ac rwy'n agor yr e-bost trwy adael iddynt wybod mai dyma'r unig e-bost y maent yn ei dderbyn ac rwy'n fwy na pharod i glywed yn ôl nad ydynt mewn angen. o'm gwasanaethau. Bydd rhoi caniatâd yn gwrtais i'r person i ddweud Na yn helpu i lanhau ei fewnflwch a bydd yn eich galluogi i beidio â gwastraffu amser yn gwylltio rhagolygon posibl.
 6. Opsiynau Cynnig – Nid wyf bob amser eisiau dod â pherthynas o ddiddordeb i ben, ond efallai y byddaf am ymgysylltu trwy ddull arall neu rywbryd arall. Cynigiwch opsiynau eraill i'ch derbynnydd - fel gohirio am fis neu chwarter, darparu'ch cyswllt calendr ar gyfer apwyntiad, neu optio i mewn i ddull arall o gyfathrebu. Efallai nad eich hoff gyfrwng neu ddull o gyfathrebu yw eich hoff gyfrwng neu ddull cyfathrebu!
 7. Cael Corfforol - Wrth i gloeon glo ymsuddo a theithio agor, mae'n bryd mynd yn ôl i gwrdd â phobl yn bersonol lle mae cyfathrebu'n cwmpasu'r holl deimladau y mae angen i fodau dynol eu cyfathrebu'n effeithiol. Mae cyfathrebu di-eiriau yn hanfodol i sefydlu perthnasoedd… ac ni ellir cyflawni hynny trwy negeseuon testun.
 8. Rhowch gynnig ar Post Uniongyrchol – Gallai symud i gyfryngau mwy ymwthiol at dderbynnydd anymatebol fod i’r cyfeiriad anghywir. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar gyfryngau mwy goddefol fel post uniongyrchol? Rydym wedi cael llwyddiant aruthrol wrth dargedu rhagolygon gyda phost uniongyrchol oherwydd nid oes gormod o gwmnïau yn manteisio arno. Er nad yw e-bost yn costio gormod i'w ddosbarthu, nid yw eich darn post uniongyrchol wedi'i gladdu mewn blwch post gyda miloedd o ddarnau post uniongyrchol eraill.

Er y bydd post uniongyrchol wedi'i dargedu'n wael yn cael ei anwybyddu gan ddefnyddwyr yr un mor aml â hysbysebion digidol oddi ar y sylfaen neu ffrwydradau e-bost, gall post uniongyrchol a weithredir yn gywir greu profiadau gwirioneddol gofiadwy ac effeithiol. Pan gaiff ei integreiddio i strategaeth farchnata gyffredinol sefydliad, mae post uniongyrchol yn caniatáu i gwmnïau ysgogi mwy o ROI a chynyddu affinedd brand ymhlith cwsmeriaid presennol a chwsmeriaid y dyfodol.

Nick Runyon, Prif Swyddog Gweithredol PFL

Mae Pawb yn Profi Blinder Digidol

Yn nhirwedd busnes heddiw, mae'r gystadleuaeth am argraffiadau, cliciau a rhannu meddwl yn ffyrnig. Er gwaethaf offer marchnata digidol cynyddol bwerus a hollbresennol, mae llawer o fusnesau yn ei chael hi'n anodd cael tyniant ymhlith cwsmeriaid a rhagolygon.

Er mwyn deall yn well yr anawsterau y mae llawer o gwmnïau'n eu hwynebu wrth ddal sylw cynulleidfaoedd, arolygodd PFL fwy na 600 o weithwyr proffesiynol menter yn yr UD. Canlyniadau PFL Arolwg Hybrid Ymgysylltu â Chynulleidfa 2022 Canfuwyd y gall personoli, cynnwys, a thactegau marchnata corfforol, megis post uniongyrchol, gael effaith sylweddol ar allu brandiau i gyrraedd cynulleidfa sydd wedi llosgi allan.

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Inffograffeg

Mae canfyddiadau allweddol yr arolwg o fwy na 600 o weithwyr proffesiynol menter yn yr UD yn cynnwys:

 • 52.4% o weithwyr menter yn profi lludded digidol o ganlyniad i’r nifer fawr o gyfathrebu digidol y maent yn ei dderbyn. 
 • Mae 80% o ymatebwyr lefel C a 72% o ymatebwyr lefel uniongyrchol yn nodi eu bod teimlo wedi'ch llethu gan gyfaint y cyfathrebiadau hyrwyddo digidol maent yn ei dderbyn yn y gwaith.
 • Mae 56.8% o'r gweithwyr proffesiynol a arolygwyd yn yn fwy tebygol o agor rhywbeth a dderbynnir trwy bost corfforol nag e-bost.

Yn yr Economi Sylw heddiw, mae'r gallu i ddal cynulleidfaoedd ac ennill eu hymgysylltiad wedi dod yn nwydd prin. Mae blinder digidol yn realiti i lawer o unigolion, sy'n golygu bod yn rhaid i frandiau ddod o hyd i ffyrdd newydd o ysbrydoli cwsmeriaid i weithredu. Mae ein hymchwil diweddaraf yn taflu goleuni ar dirwedd farchnata B2B hynod gystadleuol heddiw a sut y gall cwmnïau ddefnyddio strategaethau hybrid i sefyll allan i gwsmeriaid a rhagolygon.

Nick Runyon, Prif Swyddog Gweithredol PFL

Dyma'r ffeithlun llawn gyda chanlyniadau arolygon cysylltiedig:

blinder cyfathrebu digidol

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Calendly yn yr erthygl hon.