4 Ystyriaethau i Ymhelaethu ar Ymgyrchoedd Facebook â Thâl

Hysbysebu Facebook

“Dewisodd 97% o hysbysebwyr cymdeithasol [Facebook] fel eu platfform cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf a mwyaf defnyddiol.”

Sprout Cymdeithasol

Heb os, mae Facebook yn offeryn pwerus ar gyfer marchnatwyr digidol. Er gwaethaf pwyntiau data a allai awgrymu bod y platfform yn orlawn o gystadleuaeth, mae digon o gyfle i frandiau o wahanol ddiwydiannau a meintiau fanteisio ar fyd hysbysebu taledig ar Facebook. Yr allwedd, fodd bynnag, yw dysgu pa dactegau a fydd yn symud y nodwydd ac yn arwain at lwyddiant. 

Wedi'r cyfan, mae digon o gyfle i ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau meintiol. Yn ôl yr uchod Sprout Cymdeithasol astudio, rhwydweithiau cymdeithasol yw'r ffynhonnell ysbrydoliaeth fwyaf ar gyfer pryniannau defnyddwyr gyda 37% o ddefnyddwyr yn canfod ysbrydoliaeth prynu trwy'r sianel. P'un a yw cwsmeriaid yn gynnar yn eu taith brynu neu'n mynd ati i ystyried pryniant neu weithred, peidiwch â diystyru'r llu o ffyrdd y gall cymdeithasol taledig ddylanwadu ar ganlyniadau go iawn.

Un cwmni sydd wedi cael llwyddiant yn y maes hwn yw Darllenwyr.com, y manwerthwr ar-lein blaenllaw o sbectol ddarllen dros y cownter. Ar ôl blaenoriaethu ymgyrchoedd taledig ar Facebook a gweithredu proses brofi ailadroddol, mae'r brand wedi gallu sbarduno twf refeniw sylweddol a denu mewnlifiad o gwsmeriaid newydd.

Bwriad y canllaw hwn yw pwyso a mesur llwyddiannau Readers.com a dysgiadau eraill i gynorthwyo brandiau i ddefnyddio ymgyrchoedd Facebook a fydd yn trosi'n werth busnes diriaethol. 

Defnyddio Profion A / B yn barhaus

Un o'r camgymeriadau mwyaf y gall marchnatwr cymdeithasol ei wneud wrth ddelio ag ymgyrchoedd taledig ar Facebook yw tybio ei fod wedi'i gloi i lawr oherwydd llwyddiant blaenorol ar y platfform. Mae'r dirwedd gymdeithasol â thâl yn newid yn gyson, oherwydd newidiadau aml yn nodweddion platfform, polisïau, cystadleuaeth ac arferion defnyddwyr. Mae deddfau entropi ar waith, felly mae'n hanfodol defnyddio syniadau ymgyrchu newydd yn rheolaidd a phrofi amrywiaeth o syniadau amgen hefyd. Fel marchnatwyr, mae'n rhaid i ni gwestiynu ein rhagdybiaethau yn gyson a cheisio'r newidiadau effaith uchaf i sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio â gor-fynegeio profion creadigol; er ein bod yn hwyl, rydym wedi gweld bod amrywiadau targedu a chynnig yn aml yn bwyntiau trosoledd uwch. Bydd hysbyseb a chopi wedi'i ddylunio'n hyfryd sydd wedi'i dargedu'n wael ymhell ar glustiau byddar ac yn cyfyngu ar ddysgu posib.

Daw un enghraifft wych gan Bing, y mae ei refeniw fesul chwiliad wedi'i gael cynyddu 10 y cant i 25 y cant bob blwyddyn oherwydd profion A / B., astudiaeth o Harvard Adolygiad Busnes dod o hyd. Mae faint o lwyddiant a all ddod o rywbeth mor syml â phrofi yn rhy syfrdanol i beidio â manteisio arno. Yn syml, mae profion cyflymder uchel yn trosi i gylch dysgu cyflymach ac amser cyflymach i ROI.

At hynny, fel y soniwyd yn flaenorol, nid dod o hyd i syniadau newydd sy'n gweithio yn unig yw profi. Mae hefyd yn ymwneud â'r dirwedd sy'n esblygu'n barhaus. Bydd anghenion cwsmeriaid yn newid, bydd pobl newydd yn disgyn i'r demograffig targed, bydd Facebook yn gweithredu newidiadau newydd a allai o bosibl gael effaith fawr.

Ac ar brydiau, gallai gael canlyniadau rhyfeddol. Efallai y bydd hyd yn oed yn herio rhagdybiaethau marchnatwr ar bwnc penodol.

Yn achos Darllenwyr.com, yr oedd eu brandio a'u delweddaeth yn dibynnu i raddau helaeth ar gefndiroedd lliw golau, roedd yn ysgytwol pan ddatgelodd profion Facebook A / B fod cwsmeriaid yn cael eu denu mwy ac felly ymgysylltu llawer mwy â llun yr oedd ei gefndir yn dywyll dros ben. Er y tybiwyd ei fod yn gyd-ddigwyddiad i ddechrau, canfu profion parhaus fod defnyddwyr yn cael eu denu llawer mwy at y ddelweddaeth hon. Yn y pen draw, arweiniodd hyn at y brand i gyflwyno delweddau tebyg mewn ymgyrchoedd yn y dyfodol a sianeli eraill, sydd wedi parhau i berfformio'n eithaf da.

Hysbyseb Facebook Darllenwyr

Meithrin Perthynas Personoledig, Omnichannel â Defnyddwyr

Nid gwariant a ROAS yn unig yw'r allwedd i lwyddiant hysbysebu taledig ar Facebook; mae'n ffurfio perthnasoedd uniongyrchol un i un gyda darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. Mae'n hysbysebwyr beirniadol yn buddsoddi yn y perthnasoedd personol hyn i yrru teyrngarwch tymor hir. Nid yn unig y bydd yr hysbysebwyr hyn yn elwa ar well CPAs, ond byddant yn debygol o gael eu gwobrwyo ag effaith halo cynffon hir a fydd o fudd i'r brand trwy lafar gwlad a gweithgaredd atgyfeirio.

Sy'n arwain at bwynt pwysig: does dim byd yn y byd marchnata yn bodoli mewn seilo. Nid yw cwsmeriaid yn edrych ar y byd trwy lens 'sianeli' y marchnatwr. Nid yw ymgyrchoedd Facebook yn eithriad. Dylai timau marchnata brand a pherfformiad weithio ar stepen clo i greu profiad brand cydlynol a phersonol ar draws pob platfform. Bydd y rhai sy'n deall hyn yn cael mwy o lwyddiant yn eu hymdrechion.

Ar ben hynny, mae yna lawer o ffyrdd i farchnatwyr gydblethu personoli yn eu hymdrechion. Er enghraifft, mae hysbysebion deinamig yn strategaeth wych i'w defnyddio, gan ei bod yn caniatáu i frandiau greu templed llinell sylfaen sydd wedyn yn tynnu o gatalogau cynnyrch sy'n bodoli eisoes. Mae hyn yn gwneud personoli yn anfeidrol symlach gan na fydd yn rhaid i dimau greu dwsinau o hysbysebion unigol. Trosoledd pŵer a harddwch algorithm dysgu peiriannau Facebook i weithio'n ddoethach nid yn anoddach. Yn ogystal, mae'n sicrhau y bydd hysbysebion yn cyd-fynd yn well â diddordebau neu anghenion yr unigolyn, gan y bydd Facebook yn gallu cynnwys cynhyrchion neu wasanaethau y mae defnyddwyr wedi mynegi diddordeb ynddynt yn benodol ac yn ymhlyg.

Ymatebolrwydd Tudalen Facebook

Gweithredu Fideo sy'n Canolbwyntio ar Berfformiad

Un tro, roedd hysbysebion digidol i gyd yn ymwneud â delweddau statig. Fodd bynnag, fel y mwyafrif o bethau ar-lein, mae'r ffordd rydyn ni'n defnyddio hysbysebion wedi newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig ar Facebook. Yn ôl Hootsuite, neidiodd gwariant ar hysbysebu fideo cymdeithasol 130 y cant rhwng 2016 a 2017. Mae'r nifer honno'n parhau i gynyddu yn unig. Nid oes gan ddefnyddwyr ddiddordeb mwyach yn yr hysbysebion statig sy'n seiliedig ar newyddion a fu unwaith yn dominyddu'r platfform, gan erfyn ar y cwestiwn: a yw timau marchnata yn barod i gyflogi creadigol deniadol a pherfformiadol yn eu hysbysebion?

Hysbysebu Facebook - Readers.com

Er y gall fod angen ymdrech ychwanegol ar yr hysbysebion hyn, maent yn cynhyrchu canlyniadau gwych. Nid yn unig y maent yn rhoi profiad mwy hael i ddefnyddwyr, ond maent hefyd yn rhoi hyblygrwydd i hysbysebwyr greu hysbysebion cwbl unigryw. Yn ffodus, mae yna opsiynau helaeth i ddewis ohonynt. Nid yn unig y mae hysbysebion fideo porthiant cynnyrch deinamig yn enghraifft wych o fideo sy'n canolbwyntio ar berfformiad, fel y soniwyd yn flaenorol, ond mae fideo ffurf fer, GIFs wedi'i animeiddio, fformatau straeon, a hysbysebion carwsél i gyd yn opsiynau rhagorol i'w hystyried hefyd. Mae defnyddwyr yn ymateb yn dda i'r hysbysebion personol a gafaelgar hyn, sydd yn y pen draw yn gweithredu fel propelor pwerus.

A yw aelodau'ch tîm Marchnata neu bartneriaid 3ydd parti wedi'u graddnodi'n dda i weithredu fideo yn gyson? Nid oes rhaid i atebion fideo effeithiol olygu cyllidebau cynhyrchu mawr; rydym wedi cael llwyddiant cyfartal mewn rhai achosion yn profi pobl greadigol fideo ar ffurf guerilla DIY. Ansicr ble i ddechrau? Mae'r Folks yn Metric Digital wedi llunio adnodd gwych o'r enw Y Banc Ad Creadigol yn cynnwys hysbysebion cymdeithasol taledig gorau yn y dosbarth am ysbrydoliaeth. Waeth bynnag y dull fideo a gymerir, mae datrys ar gyfer y fformatau deinamig hyn yn hanfodol ar gyfer ennill cymdeithasol taledig ar raddfa.

Sicrhau Digon o Adnoddau ar gyfer Timau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ymgyrchoedd Facebook yn fwystfil, heb os. Dyna pam ei bod mor bwysig bod brandiau'n paratoi eu timau yn ddigonol ac yn darparu'r adnoddau angenrheidiol iddynt i lwyddo. I'r gwrthwyneb, efallai y bydd timau sydd â baich â chyfyngiadau adnoddau yn gweld eu bod yn colli momentwm ymgyrchu, a allai eu hatal rhag cyrraedd nodau beirniadol a fyddai wedi'u cyflawni fel arall.

Mae ymgysylltu yn un canlyniad nad yw timau mor barod ar ei gyfer. Ystyried effaith enfawr Facebook's Mesurau Perthnasedd Ad o ran perfformiad, mae'n bwysig iawn bod timau'n barod i ymateb i adborth cwsmeriaid mewn modd amserol, a allai olygu gweithredu ar adegau rhyfedd neu weithio gyda thimau gwasanaeth cwsmeriaid i leddfu materion. Dylai'r adnoddau hyn bob amser weithredu fel deialog ddwy ffordd sy'n gweithredu fel prawf cymdeithasol a momentwm cadarnhaol. Yn ogystal, ystyriwch yn ofalus pa effaith y gall graddio cymdeithasol taledig ei chael ar eich anghenion cyfrif a'ch cyllideb yn unol â hynny.

Adnodd arall i'w ystyried yw seilwaith glân ar gyfer data ac olrhain. Yn anffodus, os na chaiff ei weithredu'n iawn, gall adrodd fod yn wyllt anghywir, gan y bydd data anghywir neu swnllyd yn cymylu neu'n camarwain canlyniadau. Felly, mae'n bwysig gweithio gyda'ch tîm i sicrhau bod methodoleg priodoli graddadwy a dibynadwy yn cael ei sefydlu. At hynny, dylai timau sicrhau tagiau a setup cywir fel y gellir profi a graddio syniadau newydd. Peidiwch â cholli'r cyfle i lwyddo trwy lansio ymgyrchoedd yn ddall a pheidio â blaen-lwytho'r adnoddau angenrheidiol. Gwall ar ochr y rhybudd ac olrhain unrhyw ryngweithio a all fod yn berthnasol yn rhydd i'ch busnes. Mae'n bosibl anghofio casglu mwy o ddata nag sy'n angenrheidiol, ond yn rhy aml mae timau'n sylweddoli eu bod wedi anghofio olrhain pwynt rhyngweithio beirniadol neu DPAau ac yn gadael yn dymuno y gallent droi dwylo yn ôl i gofnodi'r data hwn.

Mae strwythur tîm yn agwedd allweddol arall ar ymgyrchoedd cymdeithasol taledig. Os ydyn nhw'n dewis cael help asiantaeth allanol, dylai brandiau ystyried eu hopsiynau'n ofalus. Wedi hen fynd mae'r oes o weithio gyda llond llaw o asiantaethau sydd â'u dwylo mewn llawer o wahanol sianeli. Yn lle, dylai brandiau nodi'r meysydd lle gallent ddefnyddio'r help mwyaf a rhestru gwerthwr trydydd parti sy'n arwain yn ei gilfach benodol. Gall buddsoddi mewn asiantaethau sy'n arbenigwyr yn eu parth penodol fod yn wahaniaethydd enfawr.

Er bod Facebook ar un adeg yn ofod hwyl i fyfyrwyr coleg gysylltu, mae bellach yn brif ffynhonnell refeniw, caffael cwsmeriaid, ac ymwybyddiaeth brand ar gyfer cwmnïau dirifedi. Trwy ddefnyddio profion A / B yn barhaus, meithrin perthnasoedd wedi'u personoli â chwsmeriaid ar draws amrywiaeth o sianeli, gweithredu fideo sy'n canolbwyntio ar berfformiad, a sicrhau bod timau'n cael eu sefydlu ar gyfer llwyddiant, bydd brandiau'n gweld bod Facebook yn offeryn marchnata effeithiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.