7 Ffordd y Gall y DAM Cywir Optimeiddio Eich Perfformiad Brand

Rheoli Asedau Digidol Aprimo ar gyfer Brandiau

O ran storio a threfnu cynnwys, mae yna sawl datrysiad ar gael - meddyliwch am systemau rheoli cynnwys (CMS) neu wasanaethau cynnal ffeiliau (fel Dropbox). Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn gweithio ochr yn ochr â'r mathau hyn o atebion - ond yn cymryd agwedd wahanol at gynnwys. 

Yn y bôn, mae opsiynau fel Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, ac ati, yn gweithredu fel meysydd parcio syml ar gyfer y rownd derfynol, cyflwr diwedd asedau; nid ydynt yn cefnogi'r holl brosesau i fyny'r afon sy'n mynd i mewn i greu, adolygu a rheoli'r asedau hynny. 

O ran DAM yn erbyn CMS – maent yn systemau ar wahân sy'n cyflawni swyddogaethau gwahanol iawn ar draws sefydliadau marchnata. Er bod CMS yn eich helpu i reoli cynnwys ar gyfer eich gwefan a phriodweddau digidol eraill fel blogiau, tudalennau glanio, a microwefannau, mae DAM, ar y llaw arall, wedi'i optimeiddio i reoli creu, rheoli a chyflwyno cynnwys ar draws y cylch bywyd cynnwys cyfan ac ar draws y cyfan. sianeli. Mae DAMs hefyd yn cefnogi sawl math o asedau, gan gynnwys fideo, 3D, sain, a mathau o gynnwys sy'n dod i'r amlwg, gan weithredu fel un ffynhonnell gwirionedd pwerus o holl gynnwys eich brand trwy gydol taith y cwsmer.

Aprimo - Rheoli Asedau Digidol

1. Sut Gallwch Ddefnyddio DAM I Fabwysiadu Strategaethau Cynnwys Modiwlaidd

Gyda DAM fel eich storfa ganolog, rydych chi'n caniatáu rheolaeth lwyr ar eich cynnwys, gan gynnwys yr hyblygrwydd i gymysgu a chyfateb asedau cynnwys ar draws brandiau, marchnadoedd, rhanbarthau, sianeli, a mwy. Mae rhannu cynnwys yn gynnwys modiwlaidd llai y gellir ei ailddefnyddio - yn flociau cynnwys, setiau a phrofiadau - yn rhoi'r gallu a'r hyblygrwydd i dimau ddefnyddio cynnwys cymeradwy yn fwy effeithlon ac yn fwy deinamig i ddarparu cynnwys deniadol, perthnasol a phersonol yn gyflym ym mha sianeli bynnag y mae eu cwsmeriaid yn.

Wrth ddefnyddio a strategaeth cynnwys modiwlaidd yn anochel yn cynyddu nifer y gwrthrychau cynnwys o fewn DAM, mae yna ddulliau optimeiddio metadata, megis etifeddiaeth metadata, a all helpu i symleiddio ac awtomeiddio rhai agweddau ar lywodraethu cynnwys modiwlaidd.

Mae'n bwysig nodi y gall DAM chwarae rhan hanfodol mewn strategaethau cynnwys modiwlaidd trwy gefnogi cynnwys sy'n ymwneud â rheoli risg a chydymffurfiaeth, megis ymwadiadau, datgeliadau, nodau masnach, ac ati. Gall DAMs hefyd reoli cynnwys i gefnogi rheolau ynghylch defnyddioldeb, er enghraifft, sut dylai cynnwys gael ei ddefnyddio neu ei gyfuno ar gyfer cynulleidfaoedd, sianeli neu ranbarthau penodol.

Yn olaf, mantais enfawr o gael yr holl gynnwys modiwlaidd wedi'i ganoli o fewn DAM yw y bydd yn caniatáu ichi ddeall sut a ble mae cynnwys yn cael ei ddefnyddio a'i ailddefnyddio, gan roi mewnwelediadau ymarferol i chi ar berfformiad cynnwys, pa gynnwys a weithiodd orau ar gyfer gweithgaredd penodol, os mae angen newid neu ymddeoliad cynnwys, a llawer mwy.  

2. Sut Mae DAM yn Galluogi Gwell Personoli Cynnwys

Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, cynnwys yw'r sgwrs y mae brandiau'n ei chael gyda'u cwsmeriaid. Rydym ni, fel cwsmeriaid, yn dewis brand yn seiliedig ar ein profiad gyda'r brand hwnnw: pa mor dda y mae'n ein hadnabod ni, sut mae'n gwneud i ni deimlo, pa mor gyson ydyw pan fyddwn yn rhyngweithio ag ef, a pha mor gyfleus a pherthnasol ydyw i'n bywydau. 

Ond nid yw'n hawdd cyflwyno'r profiadau cwsmeriaid personol hynny ym mhob rhyngweithiad a gall gymryd adnoddau ac amser gwerthfawr. Dyna lle mae system sylfaenol fel Aprimo yn dod i mewn. 

Mae personoli effeithiol yn dechrau gyda chynhyrchu creadigol effeithlon a strategaeth gynnwys i gefnogi personoli ar raddfa fawr. Mae Aprimo nid yn unig yn asgwrn cefn i'ch gweithrediadau cynnwys cyfan, gan reoli a threfnu'r holl elfennau unigol sy'n rhan o bob profiad cynnwys, ond mae hefyd yn galluogi strategaethau fel cynnwys modiwlaidd, lle gall timau creadigol a chynnwys greu, darganfod, cydweithredu yn gyflym ac yn hawdd. , rhannu ac ailddefnyddio cynnwys i raddio profiad cwsmeriaid a phersonoli a sbarduno mwy o effeithlonrwydd. 

Mae nodwedd Personoli Cynnwys Clyfar Aprimo yn eich galluogi i anfon tagiau wedi'u cyfoethogi â metadata yn awtomatig i beiriannau personoli a all wedyn baru cynnwys â'r persona cywir, wedi'i dargedu. Trwy gysylltwyr Salesforce ac Aprimo, rydych chi wedi'ch grymuso i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid ar draws sianeli, personoli â gwybodaeth, a chael cynnwys a'ch cwsmer yn gyrru'r broses marchnata cynnwys. A nodweddion fel tocynnau mewn templedi brand hyd yn oed yn gallu llenwi gwybodaeth sy'n benodol i gwsmeriaid yn awtomatig, fel gwybodaeth gyswllt, i bersonoli ymhellach a chreu profiad gwell i gwsmeriaid.

Aprimo - Personoli Cynnwys Rheoli Asedau Digidol

3. Sut Gallwch Ddefnyddio DAM I Sicrhau Cydymffurfiaeth Aerdyn

Cwmnïau yn creu llawer cynnwys a rheoli'r risg sy'n gysylltiedig â'r cynnwys hwnnw yn broses gymhleth. Heb DAM, mae cynnwys a llifoedd gwaith yn aml yn cael eu cadw ar draws gwahanol adrannau ac offer, gan ychwanegu cymhlethdod a risg diangen a all arwain at ddirwyon enfawr gan gyrff rheoleiddio. Gall symleiddio'r trosglwyddiadau a'r pwyntiau cysylltu hynny arbed amser ac arian a chynyddu cyflymder i'r farchnad.

I gwmpasu pob canolfan, yn enwedig ar gyfer y rheini mewn diwydiannau tra rheoledig ac arbenigol fel gwyddorau bywyd neu wasanaethau ariannol, mae angen un ffynhonnell o wirionedd arnoch i wella adolygiadau cydymffurfio rheoleiddiol a rheoli datgeliadau, cadarnhau tystiolaeth, ac i reoli'r holl asedau digidol yn well. Wedi'r cyfan, mae eich cynnwys cystal â pha mor dda y caiff ei olrhain, ei reoli, ei adolygu a'i storio.

Trwy integreiddio pŵer Aprimo a technolegau datrysiad cydymffurfio, gall sefydliadau gyflwyno proses gyflawn, o un pen i’r llall sy’n eu galluogi i olrhain y cynnwys sydd ei angen ar y llinell drwodd i ymateb i ymholiad rheoleiddiol, lleihau’r risg o ddirwyon costus, a diogelu enw da eu brand—i gyd tra’n darparu digwyddiad eithriadol. profiad a lleihau amser i'r farchnad.

4. Sut Mae DAM yn Helpu Cysondeb Brand Ar Draws Ieithoedd a Rhanbarthau

Nid yw'n ddigon darparu cynnwys ar-frand sy'n cydymffurfio â'r brand yn unig. Mae angen i frandiau hefyd sicrhau bod y cynnwys cywir yn cael ei rannu gyda'r defnyddiwr cywir - rhan hanfodol o - profiad brand cadarnhaol.

Mae hynny’n golygu bod angen i frandiau sicrhau bod yr asedau cywir yn cael eu defnyddio ym mhob ymgyrch a sianel, yn enwedig wrth jyglo cynnwys ar draws gwahanol ieithoedd a rhanbarthau. Dyma lle mae datrysiadau fel canllawiau brand, pyrth brand, a thempledi brand yn dod yn ddefnyddiol. Mae'r nodweddion hyn yn caniatáu i bob tîm, yn fewnol ac yn allanol (meddwl asiantaethau neu bartneriaid), lawrlwytho'r holl ganllawiau negeseuon cymeradwy a chyfredol, logos, ffontiau, asedau, a mwy yn hawdd ac yn gyflym gyda chysylltiadau uniongyrchol yn eich DAM i'w defnyddio ar draws sianeli, rhanbarthau, ac ieithoedd. Mae hynny'n golygu y gall ased o'r UD gael ei addasu'n hawdd ac yn gyflym a'i gyflwyno i farchnad yn y DU heb fod angen cymorth creadigol ychwanegol.

Er enghraifft, dychmygwch eich bod newydd gwblhau ymgyrch ymwybyddiaeth yn yr Unol Daleithiau a oedd yn hynod lwyddiannus, ac mae nifer o farchnatwyr rhanbarthol bellach eisiau cynnal ymgyrch debyg. Gan ddefnyddio'ch DAM, gallwch wneud holl elfennau'r ymgyrch honno'n hygyrch i'r timau hynny gan wybod bod y templedi, y cynnwys, y dyluniad, y logo, y graffeg, y fideo, a mwy wedi'u cymeradwyo, yn gyfredol, ac yn cydymffurfio'n llawn. 

Aprimo - Rheoli Asedau Digidol - Canllawiau Brand

5. Sut Mae DAM yn Helpu Eich Timau Creadigol

Nid yn unig y gall eich DAM helpu gyda chysondeb brand ar draws gwahanol farchnadoedd, ond gall hefyd helpu i osgoi tagfeydd creadigol trwy roi amser yn ôl i'ch timau creadigol a dylunio ganolbwyntio ar brosiectau gwerth uwch.

Gyda DAM, gall timau creadigol greu, rheoli a chyflwyno cynnwys yn gyflym ac yn hawdd gyda llyfrgell gyfan o asedau modiwlaidd sydd i gyd wedi'u cymeradwyo, ar frand, ac yn cydymffurfio. Gallant hefyd greu templedi brand ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn greadigol i leoleiddio cynnwys i'w ddefnyddio mewn gwahanol farchnadoedd. Gall datrysiad fel Aprimo hefyd weithredu awtomeiddio wedi'i yrru gan AI i symleiddio llifoedd gwaith creadigol, cydweithredu, adolygiadau, a chymeradwyaethau fel y gall y timau hynny ganolbwyntio eu talent a'u hamser ar greu cynnwys perfformiad uchel ar raddfa yn hytrach na chael eu llethu gan dasgau cyffredin.

Canlyniad hynny i gyd yw aliniad adrannol a chwmni cyfan ag un ffynhonnell o wirionedd, amseroedd cylch byrrach, a gwelededd amser real i'r cynnwys sy'n perfformio a'r dychwelyd ar ymdrech (ROE) er mwyn gwneud penderfyniadau mwy gwybodus o ran darparu’r profiadau digidol personol y mae cwsmeriaid yn eu disgwyl.

Aprimo - Rheoli Asedau Digidol - Elw ar Ymdrech (ROE)

6. Sut i Sefydlu Eich DAM Ar Gyfer Asiantaethau, Partneriaid Sianel, Dosbarthwyr, A Rhanddeiliaid Trydydd Parti Eraill

Fel y crybwyllwyd, yn lle ystorfeydd cynnwys siled a llifoedd gwaith ar draws gwahanol gymwysiadau, mae Aprimo yn symleiddio'r broses creu cynnwys gyfan, o greu ac adolygiadau i ddosbarthu a dod i ben - i gyd mewn un lle. Mae hefyd yn symleiddio'r gwaith o gynnal a chadw eich cynnwys, gan ganiatáu ichi ddod o hyd i gynnwys, ei ddisodli neu ei archifo yn hawdd, ac osgoi dyblygu o'r un ased.

Mae hynny'n golygu dim mwy Dropbox a Google Drive - hyd yn oed pan ddaw'n fater o gydweithio â rhanddeiliaid allweddol y tu allan i'ch sefydliad. Gyda DAM, gallwch roi mynediad rheoledig i asiantaethau allanol a dosbarthwyr i'r asedau sydd eu hangen arnynt, a hyd yn oed rannu cynnwys newydd a uwchlwythwyd gan un asiantaeth ag asiantaeth arall er mwyn ailddefnyddio cynnwys yn gyflymach.

Nodweddion fel Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys cyhoeddus (CDN) mae dolenni'n golygu nid yn unig eich bod chi'n sicrhau mai dim ond y fersiwn ddiweddaraf o'ch cynnwys sy'n cael ei ddefnyddio, ond rydych chi hefyd yn elwa o amseroedd llwytho cyflymach a fersiynau wedi'u diweddaru'n awtomatig o'ch asedau lle bynnag maen nhw'n cael eu defnyddio, fel yn eich CMS.

Gallwch hefyd gynnal cysondeb brand yn hawdd trwy ddarparu canllawiau brand, templedi, ac asedau cymeradwy i asiantaethau ail-ddefnyddio cynnwys yn gyflymach, gyda nodweddion fel gwahanol opsiynau lawrlwytho a chnydau awtomataidd i'w defnyddio mewn gwahanol sianeli cymdeithasol.

Aprimo - Rheoli Asedau Digidol - Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys

7. Sut Mae'r DAM Cywir yn Galluogi Gweithrediadau Cynnwys Agnostig CMS

Nid yw pob DAM yn cael ei greu yn gyfartal. Er bod llwyfannau CMS sy'n cynnig DAM, dim ond un elfen ydyw o ddatrysiad mwy - hyd yn oed datrysiad atodol o gaffaeliad diweddar o bosibl. Mae'r DAMs platfform hyn yn gweithredu fel storfeydd syml ar gyfer asedau terfynol ac nid ydynt yn cynnig y pŵer, yr ystwythder a'r hyblygrwydd sydd eu hangen i weithio'n effeithiol o fewn ecosystem gymysg sy'n esblygu'n barhaus.

Yn y byd digidol cymhleth heddiw, mae'n amhosibl i frandiau safoni'n llawn gydag un gwerthwr ar gyfer eu pentwr omnichannel cyfan. Felly, wrth ddewis DAM, dylech fod yn chwilio am ateb sy'n CMS-agnostig a all wasanaethu fel eich peiriant cynnwys cyffredinol gydag integreiddio ar draws atebion lluosog i lawr yr afon. Gyda DAM o’r radd flaenaf, gallwch ddiogelu’ch sefydliad at y dyfodol gyda’r annibyniaeth i dyfu eich busnes yn sianeli newydd, trwy integreiddio estynadwy ac agored. 

Dylai eich DAM allu gwasanaethu anghenion omnichannel ar draws unrhyw CMS, CMS lluosog ochr yn ochr, a bron unrhyw fath o sianel a ffurfwedd ecosystem. Mae'n dod yn injan cynnwys cyffredinol, yn annibynnol ar unrhyw newidiadau a wnewch i'ch CMS i lawr y ffordd. Yn lle dibynnu ar set gyfyngol o offer sydd fel arfer yn “siarad” â'i gilydd yn unig, mae DAM annibynnol, wedi'i adeiladu ar bensaernïaeth cynnwys y gellir ei gyfansoddi, yn rhoi'r gallu i chi weithio'n hawdd o fewn ecosystem amrywiol fel y gallwch gyflymu amser i farchnata a throsi. , a chymryd rheolaeth dros y ffordd rydych chi'n symud eich brand ymlaen.

Treial Aprimo DAM am ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.