Data Gwych, Cyfrifoldeb Gwych: Sut Gall SMBs Wella Arferion Marchnata Tryloyw

Cynllun Technoleg Marchnata a Data Tryloyw ar gyfer SMB

Mae data cwsmeriaid yn hanfodol ar gyfer busnesau bach a chanolig (SMBs) deall anghenion cwsmeriaid yn well a sut maent yn rhyngweithio â'r brand. Mewn byd hynod gystadleuol, gall busnesau sefyll allan trwy drosoli data i greu profiadau personol mwy dylanwadol ar gyfer eu cwsmeriaid.

Sylfaen strategaeth data cwsmeriaid effeithiol yw ymddiriedaeth cwsmeriaid. A chyda'r disgwyliad cynyddol am farchnata mwy tryloyw gan ddefnyddwyr a rheoleiddwyr, nid oes amser gwell i edrych ar sut rydych chi'n defnyddio data cwsmeriaid a sut i wella arferion marchnata sy'n meithrin hygrededd ac ymddiriedaeth cwsmeriaid.

Mae rheoliadau yn gyrru rheolau diogelu data mwy ymosodol

Mae gwladwriaethau fel California, Colorado, a Virginia wedi gweithredu eu polisïau preifatrwydd eu hunain ar gyfer sut y gall busnesau gasglu a defnyddio data cwsmeriaid. Y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae Cyfraith Diogelu Gwybodaeth Bersonol Tsieina a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE ill dau yn gosod cyfyngiadau ar sut y gellir prosesu data personol dinasyddion.

Yn ogystal, mae chwaraewyr technoleg mawr wedi cyhoeddi newidiadau i'w harferion olrhain data eu hunain. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, bydd cwcis trydydd parti yn dod yn anarferedig Google Chrome, symudiad yn dilyn porwyr eraill fel Safari a Firefox sydd eisoes wedi dechrau rhwystro cwcis olrhain trydydd parti. Afal hefyd wedi dechrau gosod cyfyngiadau ar ddata personol a gesglir mewn apiau.

Mae disgwyliadau defnyddwyr hefyd yn newid.

Mae 76% o ddefnyddwyr yn bryderus neu'n hynod bryderus ynghylch sut mae cwmnïau'n casglu ac yn defnyddio eu data personol. Yn fwy na hynny, dywed 59% o ddefnyddwyr y byddai'n well ganddynt roi'r gorau i brofiadau personol (ee, hysbysebion, argymhellion, ac ati) na chael brandiau i olrhain eu gweithgaredd digidol.

Gartner, Arferion Gorau Preifatrwydd Data: Sut i Ofyn i Gwsmeriaid am Wybodaeth Yn ystod y Pandemig

Profiadau Personol a Thracio Data

Yn y dyfodol, gallwn ddisgwyl mwy o gyfyngiadau i ddiogelu data personol. Mae'r ffactorau hyn yn tynnu sylw at yr angen i ail-werthuso arferion marchnata i sicrhau eu bod yn unol â pholisïau'r llywodraeth ond hefyd yn adlewyrchu disgwyliadau diwydiant a defnyddwyr sy'n newid.

Y newyddion da yw bod diogelu data cwsmeriaid eisoes yn flaenoriaeth busnes i lawer o BRhS.

Mae 55% o'r SMBs a arolygwyd yn yr Unol Daleithiau yn nodi bod data a thechnoleg diogelwch gwybodaeth yn hanfodol ar gyfer eu gweithrediadau busnes, gan nodi'r pryder i ddiogelu data cwsmeriaid. (Gweler gwaelod y dudalen am fethodoleg yr arolwg.)

GetAppArolwg Tueddiadau Technoleg Gorau 2021

Sut mae eich busnes yn cyfathrebu eich arferion data i gwsmeriaid? Yn yr adran nesaf hon, byddwn yn ymdrin ag arferion gorau ar gyfer marchnata tryloyw sy'n helpu i gryfhau perthnasoedd cwsmeriaid trwy ymddiriedaeth.

Offer ac awgrymiadau i wella arferion marchnata tryloyw

Dyma ychydig o gamau y gall marchnatwyr eu cymryd ac offer i'w gweithredu a all helpu i wella arferion marchnata tryloyw.

  1. Rhoi mwy o reolaeth i gwsmeriaid – Yn gyntaf ac yn bennaf, mae'n bwysig rhoi hyblygrwydd i gwsmeriaid ynghylch sut mae eu data'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio. Mae hyn yn cynnwys cynnig opsiynau optio i mewn ac allan i gwsmeriaid sy’n rhannu data personol. Gall meddalwedd cynhyrchu plwm fod yn arf defnyddiol trwy ganiatáu i chi greu ffurflenni gwefan sy'n casglu data cwsmeriaid yn dryloyw.
  2. Cyfathrebu'n glir sut mae data cwsmeriaid yn cael ei ddiogelu – Byddwch yn glir ynghylch sut rydych yn casglu ac yn defnyddio data cwsmeriaid. Eglurwch i gwsmeriaid y camau rydych chi'n eu cymryd i ddiogelu eu data neu os oes unrhyw newidiadau'n cael eu gwneud i sut mae'n cael ei ddiogelu. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio offeryn marchnata popeth-mewn-un i gydlynu negeseuon am ddiogelu data cwsmeriaid a defnydd ar draws sianeli allgymorth lluosog.
  3. Cynnig gwerth gwirioneddol yn gyfnewid am ddata – Dywed defnyddwyr eu bod yn cael eu hudo gan wobrau ariannol yn gyfnewid am eu data personol. Ystyried cynnig budd diriaethol i gwsmeriaid yn gyfnewid am eu data. Mae meddalwedd arolwg yn ffordd wych o ofyn yn benodol am ddata a'i gasglu yn gyfnewid am wobr ariannol.

Mae 53% o ddefnyddwyr yn fodlon rhannu eu data personol yn gyfnewid am wobrau arian parod a 42% am gynhyrchion neu wasanaethau am ddim, yn y drefn honno. Dywed 34% arall y byddent yn rhannu data personol yn gyfnewid am ostyngiadau neu gwponau.

Gartner, Arferion Gorau Preifatrwydd Data: Sut i Ofyn i Gwsmeriaid am Wybodaeth Yn ystod y Pandemig

  1. Byddwch yn ymatebol – Bydd cydnabod ceisiadau neu bryderon cwsmeriaid yn gyflym ac yn dryloyw yn helpu i feithrin ymddiriedaeth, cam allweddol ar gyfer profiad cwsmer cadarnhaol. Gall offer sy'n cynnig swyddogaethau awtomeiddio marchnata, personoli, cyfryngau cymdeithasol, e-bost a sgwrsio helpu'ch busnes i ymateb yn effeithlon ac yn gyson i gwsmeriaid.
  2. Gofynnwch am adborth - Mae adborth yn anrheg! Mesurwch sut mae'ch tactegau marchnata yn perfformio trwy fynd yn syth i'r ffynhonnell - eich cwsmeriaid. Mae casglu adborth rheolaidd yn galluogi timau marchnata i addasu strategaethau yn ôl yr angen. Gall offeryn ymchwil marchnad eich helpu i gasglu a dadansoddi data wrth arolygu eich cwsmeriaid.

Sicrhewch fod gennych gynllun ar gyfer eich technoleg

Fel y rhannais uchod, mae yna lawer o ffyrdd i drosoli offer i gefnogi arferion marchnata tryloyw, ond yn syml, nid yw cael y dechnoleg yn ddigon. Yn GetAppArolwg Tueddiadau Marchnata 2021:

Dywed 41% o fusnesau newydd nad ydyn nhw wedi datblygu cynllun ar gyfer eu technoleg marchnata. Yn fwy na hynny, mae busnesau newydd nad oes ganddynt gynllun ar gyfer marchnata technoleg fwy na phedair gwaith yn fwy tebygol o ddweud nad yw eu technoleg marchnata yn bodloni eu hamcanion busnes.

GetAppArolwg Tueddiadau Marchnata 2021

Efallai y bydd gan eich busnes ddiddordeb mewn neu'n defnyddio sawl math o feddalwedd ar hyn o bryd i gasglu data a chyfathrebu arferion data gyda chwsmeriaid. Er mwyn gwneud y gorau o'r dechnoleg a sicrhau ei heffeithiolrwydd, mae'n bwysig creu a cynllun marchnata technoleg ac yn ei ddilyn.

5 Cam ar gyfer Cynllun Technoleg Marchnata

O ran marchnata gonest a thryloyw, mae llawer yn y fantol—hygrededd, ymddiriedaeth cwsmeriaid, a theyrngarwch. Mae'r awgrymiadau hyn yn fan cychwyn i baratoi ar gyfer y dirwedd newidiol ym maes diogelu data tra'n cryfhau'r berthynas â chwsmeriaid.

ymweliad GetApp ar gyfer adolygiadau meddalwedd a mewnwelediadau arbenigol i'ch helpu i wneud penderfyniadau strategol gwybodus.

ymweliad GetApp

Methodolegau Arolwg

GetAppCynhaliwyd Arolwg Tueddiadau Technoleg Gorau 2021 rhwng Awst a Medi 2021, ymhlith 548 o ymatebwyr ledled yr UD, i nodi anghenion technoleg, heriau a thueddiadau ar gyfer busnesau bach. Roedd yn ofynnol i ymatebwyr fod yn rhan o'r penderfyniadau prynu technoleg mewn cwmnïau â 2 i 500 o weithwyr a dal swydd ar lefel rheolwr neu uwch yn y cwmni.

GetAppCynhaliwyd Arolwg Tueddiadau Marchnata ym mis Ebrill 2021 ymhlith 455 o ymatebwyr yn yr UD i ddysgu mwy am dueddiadau marchnata a thechnoleg. Cafodd ymatebwyr eu sgrinio am rolau gwneud penderfyniadau mewn gwerthu, marchnata, neu wasanaeth cwsmeriaid mewn cwmnïau â 2 i 250 o weithwyr.