Mae 4 Ffordd o Ddysgu Peiriant yn Gwella Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol a Dysgu Peiriant

Gyda mwy o bobl yn cymryd rhan mewn rhwydweithio cymdeithasol ar-lein bob dydd, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan anhepgor o strategaethau marchnata ar gyfer busnesau o bob math.

Roedd 4.388 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd ledled y byd yn 2019, ac roedd 79% ohonynt yn ddefnyddwyr cymdeithasol gweithredol.

Adroddiad Cyflwr Digidol Byd-eang

Pan gaiff ei ddefnyddio’n strategol, gall marchnata cyfryngau cymdeithasol gyfrannu at refeniw, ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth cwmni, ond yn syml, nid yw bod ar gyfryngau cymdeithasol yn golygu defnyddio popeth sydd gan gyfryngau cymdeithasol ar y gweill i fusnesau. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw'r ffordd rydych chi'n defnyddio sianeli cymdeithasol, a dyna lle gellir datgelu cyfleoedd trwy ddysgu â pheiriant.

Rydyn ni'n mynd trwy'r ffrwydrad data, ond mae'r data hwn yn ddiwerth oni bai ei fod wedi'i ddadansoddi. Mae dysgu trwy beiriant yn ei gwneud hi'n bosibl dadansoddi setiau data diderfyn a dod o hyd i batrymau sydd wedi'u cuddio y tu ôl iddynt. Yn cael ei ddefnyddio'n nodweddiadol gyda chymorth ymgynghorwyr dysgu peiriannau, mae'r dechnoleg hon yn gwella'r ffordd y mae data'n cael ei drawsnewid yn wybodaeth ac yn galluogi busnesau i wneud rhagfynegiadau cywir a phenderfyniadau ar sail ffeithiau. 

Nid yw'r rhain i gyd o'r buddion, felly gadewch inni gael golwg agosach ar yr agweddau busnes eraill y gellir eu gwella gyda dysgu peiriannau.

1. Monitro Brand / Gwrando Cymdeithasol

Mae llwyddiant busnes heddiw yn cael ei bennu gan nifer o ffactorau, ac efallai mai un o'r rhai mwyaf effeithiol ohonynt yw enw da ar-lein. Yn ôl yr Arolwg Adolygu Defnyddwyr Lleol, Mae 82% o ddefnyddwyr yn gwirio adolygiadau ar-lein ar gyfer busnesau, gyda phob un yn darllen 10 adolygiad ar gyfartaledd cyn ymddiried mewn busnes. Mae hyn yn profi bod cyhoeddusrwydd da yn hanfodol i frandiau, dyna pam mae angen i swyddogion gweithredol ddod o hyd i ffordd i reoli enw da busnes yn effeithiol.

Mae monitro brand yn ddatrysiad perffaith, sef chwilio unrhyw grybwylliadau am frand yn yr holl ffynonellau sydd ar gael, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, fforymau, blogiau, adolygiadau ar-lein, ac erthyglau. Gan ganiatáu i fusnesau sylwi ar broblemau cyn iddynt dyfu i fod yn argyfyngau ac ymateb mewn amser, mae monitro brand hefyd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i swyddogion gweithredol o'u cynulleidfa darged, ac felly'n cyfrannu at well penderfyniadau.

Sut mae Dysgu Peiriant yn Helpu Monitro Brand / Gwrando Cymdeithasol

Fel sylfaen ar gyfer dadansoddeg ragfynegol, mae dysgu trwy beiriant yn cyfrannu at ddealltwriaeth drylwyr y rhai sy'n gwneud penderfyniadau o'r holl brosesau sy'n digwydd yn eu cwmnïau, fel bod eu penderfyniadau'n dod yn fwy data-ganolog ac yn canolbwyntio mwy ar gwsmeriaid, ac felly'n fwy effeithiol.

Nawr meddyliwch am yr holl grybwylliadau am eich busnes sydd ar gael ar-lein - faint ohonyn nhw fydd? Cannoedd? Miloedd? Go brin bod eu casglu a'u dadansoddi â llaw yn her y gellir ei rheoli, tra bod dysgu trwy beiriant yn cyflymu'r broses ac yn darparu adolygiad mwyaf manwl brand.

Oni bai bod cwsmeriaid anhapus yn cysylltu â chi'n uniongyrchol dros y ffôn neu e-bost, y ffordd gyflymaf o ddod o hyd iddynt a'u cynorthwyo yw dadansoddi teimladau - y set o algorithmau dysgu peiriannau sy'n gwerthuso barn y cyhoedd am eich busnes. Yn benodol, mae cyfeiriadau brand yn cael eu hidlo gan gyd-destun negyddol neu gadarnhaol fel y gall eich busnes ymateb yn gyflym i achosion a all effeithio ar eich brand. Mae defnyddio dysgu trwy beiriant yn caniatáu i fusnesau olrhain barn cwsmeriaid waeth beth fo'u hiaith y maent wedi'u hysgrifennu ynddynt, sy'n ehangu'r maes monitro.

2. Ymchwil Cynulleidfa Darged

Efallai y bydd proffil ar-lein yn dweud nifer o bethau, megis oedran, rhyw, lleoliad, galwedigaeth, hobïau, incwm, arferion siopa a mwy ei berchennog, sy'n gwneud cyfryngau cymdeithasol yn ffynhonnell ddiddiwedd i fusnesau gasglu data am eu cwsmeriaid a'u pobl gyfredol. yr hoffent ymgysylltu â nhw. Felly, mae rheolwyr marchnata yn cael cyfle i ddysgu am eu cynulleidfa, gan gynnwys y ffordd y mae cynnyrch neu wasanaethau'r cwmni'n cael eu defnyddio. Mae hyn yn hwyluso'r broses o ddod o hyd i ddiffygion cynnyrch ac yn datgelu ffyrdd y gellir esblygu cynnyrch.

Gellir cymhwyso hyn hefyd i berthnasoedd B2B: yn seiliedig ar feini prawf fel maint cwmni, refeniw blynyddol, a nifer y gweithwyr, mae cwsmeriaid B2B yn cael eu rhannu'n grwpiau, fel nad oes angen i'r gwerthwr ddod o hyd i un ateb i bawb. datrysiad ond targedu gwahanol segmentau gan ddefnyddio dull sydd fwyaf addas ar gyfer grŵp penodol. 

Sut mae Dysgu Peiriant yn Helpu Ymchwil Cynulleidfa Darged

Mae gan arbenigwyr marchnata lawer iawn o ddata i ddelio â nhw - a gasglwyd o nifer o ffynonellau, gall ymddangos ei fod yn ddiddiwedd o ran proffilio cwsmeriaid a dadansoddi cynulleidfaoedd. Trwy ddefnyddio dysgu peiriant, mae cwmnïau'n hwyluso'r broses o ddadansoddi gwahanol sianeli a thynnu gwybodaeth werthfawr ohonynt. Fel hyn, gall eich gweithwyr ddefnyddio data parod i ddibynnu arno wrth segmentu'r cwsmeriaid.

Hefyd, gall algorithmau dysgu peiriannau ddatgelu patrymau ymddygiad hwn neu'r grŵp hwnnw o gwsmeriaid, gan roi cyfle i gwmnïau wneud rhagfynegiadau mwy manwl gywir a defnyddio'r rheini er mantais strategol iddynt. 

3. Cydnabod Delwedd a Fideo 

Yn 2020, daw cydnabyddiaeth delwedd a fideo fel technoleg sy'n dod i'r amlwg sy'n angenrheidiol ar gyfer pob cwmni sydd am gael mantais gystadleuol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, ac yn enwedig rhwydweithiau fel Facebook ac Instagram, yn darparu nifer anghyfyngedig o luniau a fideos sy'n cael eu postio gan eich darpar gwsmeriaid bob dydd, os nad bob munud. 

Yn gyntaf oll, mae adnabod delweddau yn caniatáu i gwmnïau nodi hoff gynhyrchion defnyddwyr. Gan ystyried y wybodaeth hon, byddwch chi'n gallu targedu'ch ymgyrchoedd marchnata yn effeithiol i ailwerthu a chroes-werthu os yw rhywun eisoes yn defnyddio'ch cynnyrch, a'u hannog i roi cynnig arno am bris mwy deniadol os ydyn nhw'n defnyddio cynnyrch cystadleuydd . Hefyd, mae'r dechnoleg yn cyfrannu at ddealltwriaeth eich cynulleidfa darged, oherwydd weithiau gall lluniau ddweud llawer mwy am incwm, lleoliad a diddordebau rhywun na phroffil sydd wedi'i lenwi'n wael. 

Ffordd arall y gall busnesau elwa o gydnabod delwedd a fideo yw dod o hyd i ffyrdd newydd y gellir defnyddio eu cynnyrch. Mae'r rhyngrwyd heddiw yn llawn lluniau a fideos o bobl sy'n cynnal arbrofion ac yn gwneud pethau anarferol gan ddefnyddio'r cynhyrchion mwyaf cyffredin mewn ffordd hollol newydd - felly beth am ei ddefnyddio? 

Sut mae Dysgu Peiriant yn Helpu Cydnabod Delwedd a Fideo

Mae dysgu trwy beiriant yn rhan anhepgor o gydnabod delwedd a fideo, sy'n seiliedig ar hyfforddiant cyson na fydd ond yn bosibl trwy ddefnyddio'r algorithmau cywir a gwneud i'r system gofio'r patrymau. 

Yn dal i fod, mae angen dod o hyd i ddelweddau a fideos sy'n ymddangos yn ddefnyddiol yn gyntaf ymhlith cyfeintiau enfawr o wybodaeth sydd ar gael ar gyfryngau cymdeithasol, a dyna pryd mae dysgu trwy beiriant yn hwyluso'r genhadaeth sydd bron yn amhosibl os caiff ei wneud â llaw. Gyda hwb gyda thechnolegau dysgu peiriannau datblygedig, gall adnabod delweddau feithrin busnesau tuag at lefel hollol newydd o dargedu, gan ddarparu mewnwelediadau unigryw am gwsmeriaid a'r ffordd y maent yn defnyddio cynhyrchion.

4. Targedu a Chefnogi Cwsmeriaid Trwy Chatbots

Mae mwy a mwy o bobl heddiw yn cydnabod mai negeseuon yw'r ffordd fwyaf cyfleus i gymdeithasu, sy'n rhoi cyfleoedd newydd i gwmnïau ymgysylltu â chwsmeriaid. Gyda chynnydd sgyrsiau yn gyffredinol ac apiau sgwrsio fel WhatsApp a Facebook Messenger, mae chatbots yn dod yn offeryn marchnata effeithiol - maent yn prosesu gwybodaeth o bob math a gallant ymateb i geisiadau amrywiol: o gwestiynau safonol i dasgau sy'n cynnwys nifer o newidynnau.

Yn wahanol i ddolenni llywio a thudalennau gwe arferol, mae chatbots yn galluogi defnyddwyr i chwilio ac archwilio gan ddefnyddio rhwydwaith cymdeithasol neu ap negeseuon sy'n well ganddyn nhw. Ac er bod marchnata digidol traddodiadol fel arfer yn ymgysylltu trwy ddelweddau, testun a fideo, mae bots yn ei gwneud hi'n hawdd i frandiau gysylltu â phob cwsmer yn uniongyrchol ac adeiladu deialog bersonol debyg i ddynol.

Chatbots Hwb gyda Dysgu Peiriant

Mae'r rhan fwyaf o chatbots yn rhedeg ar algorithmau dysgu peiriannau. Fodd bynnag, os yw chatbot yn un sy'n canolbwyntio ar dasgau, gall ddefnyddio rhaglennu a rheolau niwro-ieithyddol i ddarparu ymatebion strwythuredig i'r ceisiadau mwyaf cyffredinol heb orfod dysgu peiriant i gefnogi ei alluoedd sylfaenol. 

Ar yr un pryd, mae yna chatbots rhagfynegol sy'n cael eu gyrru gan ddata - gan weithredu fel cynorthwywyr deallus, maen nhw'n dysgu wrth fynd i ddarparu atebion ac argymhellion perthnasol, a gall rhai hyd yn oed ddynwared emosiynau. Mae chatbots sy'n cael eu gyrru gan ddata yn cael eu pweru gan ddysgu peiriant, gan eu bod yn cael eu hyfforddi'n gyson, yn esblygu ac yn dadansoddi hoffterau defnyddwyr. Gyda'i gilydd, mae'r ffeithiau hyn yn gwneud rhyngweithio defnyddwyr â busnes yn fwy personol: mae gofyn cwestiynau, darparu gwybodaeth berthnasol, empathi a cellwair, chatbots yn apelio at yr hyn sydd y tu hwnt i gyrraedd hysbysebion traddodiadol. 

Gyda chatbots deallus, gall busnesau gynorthwyo nifer anghyfyngedig o gwsmeriaid ble bynnag a phryd bynnag y bônt. Gan arbed arian ac amser a gwella profiad y cwsmer, mae chatbots yn dod yn un o'r meysydd AI mwyaf buddiol i fuddsoddi ynddynt ar gyfer busnesau a mentrau maint canolig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.